فروش,تهیه,مشاوره طرحهای 09306131008
طرح های قورباغه.طرح قارچ.پرورش عقرب.تکثیرانواع گیاهان وجلبک.پرورش حشراتو بندپایان,انواع تله 
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

پیدایش و گسترش زندگی   66- دو الگوی علمی ارائه شده در مورد منشاء حیات را با یکدیگر مقایسه کنید. 67- مراحل پيدايش حيات طبق نظريه مدل حباب كدامند؟ 68- دلايلي كه نشان ميدهد ميتوكندري ها و كلروپلاست ها از باكتري حاصل شده اند را فقط نام ببريد. 69- پاسخ كوتاه دهيد: الف- علت گسترش حيات به خشكي چه بود؟ ب- اولين جانوراني كه از دريا به خشكي آمدند كدام بودند؟ ج- منشا ء گروههای جانوری چیست؟ 70- خاستگاه متابولیسم ( چگونگی شکل گیری و تکامل اولین واکنشهای حیاتی) را توضیح دهید. 71- چگونگی تکامل یوکاریوتها را شرح دهید. 72- پاسخ كوتاه دهيد:  الف- نخستین جانداران تک سلولی که روی زمین پدیدار شدند کدامند؟ ب- اولين جانوراني كه از دريا به خشكي آمدند كدام بودند؟ ج- جد بند پایان امروزی چیست؟ 73-الف- اولین قدم به سمت سازماندهی سلول تشکیل چه چیزی است؟ ب- اولین مولکول خود همانند ساز،کدام مولکول است؟ 74- چگونه در آغاز پیدایش حیات، ساز و کار وراثت شکل گرفت؟ 75- نظریه ی درون همزیستی بیانگر چه مطلبی است؟ 76- الف- انقراض گروهی چیست؟ ب- مخرب ترین انقراض گروهی کدام است؟ 77- الف- دایناسورها در کدام انقراض گروهی از بین رفتند؟ ب- انقراض دایناسورها امکان گسترش کدام گروههای جانوری را فراهم کرد؟ 78- چگونه امکان گسترش حیات بر روی خشکی ممکن گردید؟شرح دهید. 79- اولین مهره دارانی که پدید آمدند کدام گروه بودند؟ نحوه تغذیه در آنها چگونه بوده است؟ 80- نخستین مهره داران ساکن خشکی کدام گروه بوده و چه ویژگی هایی داشتند؟ 81- الف- خزندگان از کدام گروه جانوری ایجاد شده اند؟ ب- چه ویژگی هایی خزندگان را برای زیستن در خشکی سازگار نموده است؟ 82- چرا جانداران اولیه ی ساکن خشکی ، نمی توانستند آب را ترک کنند؟ 83- کدام سازو کارها کمک کردندکه نخستین مجموعه های پر سلولی تشکیل شدند؟ 84- نخستین مهره داران ساکن خشکی کدام گروه بودند و از دگرگونی کدام جانوران پدید آمدند؟ 85- دو ویژگی RNA اولیه چیست؟     فصل چهارم   تغییر و تحول گونه ها   86- اصول نظریه لامارک را در باره تغییر گونه ها بنویسید. 87- توضییح دهید که انتخاب طبیعی داروین چگونه باعث تغییر جمعیت ها می شود؟ 88- اثر انتخاب طبیعی را بر فراوانی الل ها بنویسید. 89- محیط های مناسب برای تشکیل سنگوارها را نام ببرید. 90- احتمال تشکیل سنگواره در کدام جانوران بیشتر است؟ 91- از کدام مولکول ها برای تهیه درخت های تبار زایشی استفاده می شود؟ 92- اندام وستیجیا ل چه اندام هایی هستند ؟مثال بزنید. 93- اندام همولوگ را تعریف کرده و مثالی بزنید. 94- الگوی تغییر تدریجی را با تعادل نقطه ای مقایسه نمایید. 95- چه وقایعی موجب تغبییرات ناگهانی و شدید در محیط های زیستی شده اند و چه تاثیری بر روی گونه ها داشته اند؟ 96- تاثیرانتخاب طبیعی بر فراوانی پروانه های بیستون بتولاریا (شب پرواز فلفلی) چگونه است؟ 97- نتیجه تحقیقات خانواده گرانت را در مورد منقار سهره ها بنویسید. 98- طبق نظريه نوتركيبي 4 عامل كه سبب گوناگوني ژني مي شود كدامند؟ 99- الف- الگوي تغيير تدريجي چيست؟ ب- دو مورد از وقايعي كه سبب تغييرات ناگهاني و شديد در اقليم شده اند را نام ببريد. 100- الف- انتخاب طبیعی را تعریف کنید. ب- دو محیط مناسب برای تشکیل سنگواره کدامند؟ 101- پروتئینها چگونه آثار تغییر گونه ها را در خود ثبت کرده اند؟شرح دهید. 102- الف- الگوی گونه زایی ناگهانی چیست؟ ب- بررسی آثار سنگواره ای تایید کننده کدام نوع الگوی تغییر گونه ها می باشد؟ شرح دهید. 103- الف- نظریه مالتوس در باره رشد جمعیت انسانی چیست؟ ب- واژه ی جمعیت را تعریف کنید. 104- دو عامل که در زادآوری جنسی منابع بی انتهایی برای انواع جدید موجودات به منظور انتخاب طبیعی و یا مصنوعی فراهم می کند ،کدامند؟نام ببرید. 105- چگونه انقراض منجر به جانشینی گونه شده است؟ 106- بر پایه نظریه ی ترکیبی ،گوناگونی ژنی منجر به سه مورد می شود . نام ببرید. 107- به چه علت آثار سنگواره ای یافت شده کامل نیستند؟ 108- الف- نیای مشترک چیست؟ ب- مقایسه یک زنجیره از هموگلوبین جانوران مختلف با یکدیگر نشان دهنده چه مطلبی می باشد؟ 109- الف- ویژگی استخوان لگن در وال ها چیست؟ ب- کدام گروه از جانوران، حفره های گلویی خود را حفظ می کنند؟ 110- چرا تحقیقات دیوید لاک بر روی سهره ها موفقیت آمیز نبود؟ 111- به نظر داروین علت وجود گونه های مختلف سهره ها در اندازه منقار آنها چیست؟     فصل پنجم   ژنتیک جمعیت     112- خزانه ی ژنی جمعیت را تعریف کنید. 113- عوامل موثر در برقرار ماندن تعادل هاردی-واینبرگ کدام اند؟ 114- عوامل تغییر دهنده ی ساختار ژنی جمعیت ها کدام اند؟ 115-الف- مهم ترین نقش جهش در جمعیت ها چیست؟ ب- چرا معمولا جهش را به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی اللها در نظر نمی گیرند؟ 116- شارش ژن چيست؟ شارش چه اثري بر ميزان تنوع درون جمعيت پذيرنده و واگرايي جمعيت ها دارد؟ 117- الف- منظور از آمیزش تصادفی چیست؟ ب- درون آمیزی چه تاثیری بر فراوانی نسبی اللها و فراوانی افراد خالص دارد؟ 118- آمیزش ناهمسان پسندانه ، بین چه افرادی انجام می گیرد و نتیجه این آمیزش چیست؟ 119- آمیزش همسان پسندانه ، بین چه افرادی انجام می گیرد و نتیجه این آمیزش چیست؟ 120- چگونه شارش در جهت کاهش تفاوت بین جمعیت ها عمل می کند؟ 121- در گیاه شبدر ، نحوه ی تشکیل لوله گرده و لقاح را بنویسید. 122- الف- رانش ژن چه تاثیری بر روی فراوانی الل در خزانه ی ژنی دارد؟ ب- رانش ژن چه تاثیری بر روی تنوع درون جمعیت ها دارد؟ 123- شایستگی تکاملی چیست؟ 124- چرا الل های نامطلوب غالب ،سریعتر از الل های نامطلوب مغلوب از جمعیت حذف می شوند؟ 125- انتخاب طبيعي در محيط متغير بر روي صفات كمي چه اثري دارد ؟ با ذكر مثالي شرح دهيد. 126- انتخاب طبيعي در محيط ناهمگن بر روي صفات كمي چه اثري دارد ؟ با ذكر مثالي شرح دهيد. 127- انتخاب جهت دار چه زمانی اتفاق می افتد و انتخاب طبیعی چه نوع فنوتیپی را انتخاب میکند؟ 128- انتخاب پایدار کننده چه زمانی اتفاق می افتد و انتخاب طبیعی چه نوع فنوتیپی را انتخاب میکند؟ 129- انتخاب گسلنده چه زمانی اتفاق می افتد و انتخاب طبیعی چه نوع فنوتیپی را انتخاب میکند؟ 130- انتخاب گسلنده ، چگونه زمینه را برای اشتقاق گونه ها فراهم می کند؟ 131- پیدایش دانه های ذرت با میزان روغن بیشتر ،مربوط به چه نوع فرایند و انتخاب است؟ 132- اگر فراوانی الل کم خونی در منطقه مالاریا خیز4/0 باشد ، فراوانی افراد غالب خالص و هتروزیگوت چند در صد است؟ 133- الف- انتخاب وابسته به فراوانی چه هنگامی رخ می دهد؟ ب- چه هنگام شایستگی تکاملی پروانه های غیر سمی (مقلد) کاهش می یابد؟ 134- انتخاب متوازن چیست؟ دو نمونه از آن را نام ببرید. 135- چه رابطه ای بین تعداد پروانه های مقلد و شایستگی تکاملی آنها وجود دارد؟ 136- مهمترین عامل در جدا ماندن خزانه ژنی سد های پیش زیگوتی ، کدام است؟ دو مثال ذکر کنید. 137- جدایی زمانی چگونه مانع از جدا ماندن خزانه ی زنی می گردد؟ 138- کدام نوع گونه زایی نیاز به جدایی مکانی ندارد و چه هنگام این گونه زایی رخ می دهد؟ 139- الف- گونه زایی دگر میهنی با کدام عامل شروع می شود؟ ب- چه عواملی در ایجاد گونه زایی دگر میهنی موثرند؟ 140- عواملی که باعث گونه زایی هم میهنی می شود،نام ببرید. 141- نازایی دورگه را با ذکر مثالی شرح داده و بنویسید که سدی پیش زیگوتی است یا پس زیگوتی؟ 142- در یک جمعیت 100 تایی از مگس های سرکه با تعداد نوتیپ های gg20+Gg30+GG50 فراوانی آللهای Gوgرا محاسبه نمایید. 143- آگر در جمعیتی 1500تایی ازمگس های سرکه با تعادل هاردی واینبرگ، فراوانی افراد بال کوتاه 16%باشد،چه تعداد از افراد جمعیت بال بلند ناخالص هستند؟ 144- در جمعيتي با تركيب ژنوتيپي   aa50 + Aa100+ AA50 الف- فراواني گامت هاي A وa كدامند؟ ب- چنانچه شايستگي تكاملي آلل a برابر با 5/0 باشد .فراواني آلل هاي A وa را در گامت هايي كه توسط افراد جمعيت توليد مي شوند بدست آوريد. 145- اگر در جمعیتی ،16%افراد Rhمنفی باشند. الف- فراوانی الل ها ی Rوr چیست؟ ب- فراوانی افراد ناخالص کدام است؟ 146- اگر فراوانی سه الل گروه خونی به ترتیب 6/0=O،3/0=A،1/0=Bباشد. فراوانی نسبی هر یک از فنوتیپ های AوBوABوO را محاسبه نمایید. 147- در جمعیتی فراوانی افراد مبتلا به کم خونی داسی شکل 4%است. فراوانی افرادی که در هیچ منطقه ای به بیماری مالاریا مبتلا نشوند ،چند درصد است؟ 148- اگر از جمعیت های 1200 تای از گل میمونی ،تعداد گل های صورتی و سفید مساوی و تعداد گل های قرمز 600 عدد باشدو بر اثر رانش ژن دو سوم از گل های سفید از بین رفته باشد، فراوانی الل های ایجاد کننده ی رنگ قرمز چند درصد است؟       منبع : وب لاگ آزمون زیست شناسی از آقای میرزایی |+| نوشته شده در  شنبه بیستم مرداد 1386ساعت 21:19  توسط سعید قاسمی  |  آرشیو نظرات تست زیست پیش دانشگاهی سوالات تست فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی 1- در پلاسموسيت بترتيب كدام آنزيم توالي افزاينده و رمز آغاز ترجمه را مي سازد؟ ا)RNA پليمراز 2 – RNA پليمراز 3                           2)DNA پليمراز – RNA پليمراز 2 3)RNA پليمراز 3 – DNA پليمراز                             4)DNA پليمراز – RNA پليمراز3 2- tRNA مربوط به دومين اسيد آمينه در هنگام ترجمه بترتيب از كدام جايگاه ريبوزوم وارد و از كدام جايگاه خارج مي شود؟ 1)P – P                          2)A –P                       3)P – A                        4)A – A 3-در جريان تبديل يك mRNA با دو رونوشت اگزون به mRNA بالغ بترتيب چند پيوند كووالان بين نوكلئوتيد هاي mRNA  شكسته و چند پيوند تشكيل مي شود؟ 1)2 – 2                              2)2 – 1                      3)1 – 2                          4)2 – 3 4-كدام آنزيم از ژن سازنده آنزيم تجزيه كننده هموجنتسيك اسيد رونويسي مي كند؟ 1)DNA پليمراز                   2)RNA پليمراز 1         3)RNA پليمراز 2              4)RNA پليمراز 3 5-در رونوشت اگزون بين نوكلئوتيدها چه نوع پيوندي ايجاد مي شود؟ و توسط كدام آنزيم انجام مي گيرد؟ 1)كووالان – RNA پليمراز 2                                     2)كووالان و هيدروژني – RNA پليمراز 3 3)كووالان – RNA پليمراز 3                                     4)كووالان و هيدروژني – RNA پليمراز 1 6-انواع مولكولهاي tRNA از جهات زير به هم شبيه اند بجز: 1)نحوه عمل                                                                                                  2)ساختار واقعي  آنها در سلول 3)توالي سه نوكلئوتيد آخر در بازوی پذیرنده امینواسید                                                  4)آنتي كدون 7-از هيدروليز نهائي كداميك از موارد زير باز آلي نيتروژن دار توليد نمي شود؟ 1)راه انداز                       2)توالی افزاينده              3)DNA پليمراز                          4)اپراتور 8-در كداميك تنوع RNA پليمراز كمتر است؟ 1)نوروسپورا                    2)نوتروفيل                    3)استرپتوكوكوس                      4)مخمر 9-در رابطه با اپران لك كدام ساختار حاصل عمل ترجمه مي باشد؟ 1)اپراتور                                    2)الولاكتوز                      3)مهار كننده                             4)راه انداز 10-با روشن بودن اپران لك كداميك ساخته نمي شود؟ 1)يك mRNA سه ژني                                            2)سه mRNA تك ژني 3)سه نوع آنزيم                                                                  4)يك mRNA و سه آنزيم 11-هرگاه قطعه ژن ساختاري داراي 300 نوكلئوتيد باشد،رشته پلي پپتيدي كه از ترجمه آن حاصل مي شود پس از حذف متيونين آغازي چند اسيد آمينه خواهد داشت؟ 1)48                              2)49                                          3)98                                       4)99 12- كداميك هم در اينترون و هم در mRNA بالغ وجود دارد؟ 1)ريبوز                                      2)كدون                            3) پيوند فسفو دي استر             4)تيمين 13-هرگاه توالي يك رشته DNA بصورت CGTAATGCC باشد، mRNA اي كه از روي رشته مقابل آن ساخته مي شود كدامست؟ 1)GCATTACCG          2)GCAUUACGG      3)CGUAAUGCC                4)CCUAAUGCG 14- كداميك از توالي هاي زير بر روي DNA الگوي متناسب با آنتي كدون UAG بر روي tRNA است؟ 1)ATC                            2)TAG                           3)AUC                                     4)TTC 15- در آزمايش نيرنبرگ آنتي كدونهائي كه در تشكيل رشته پلي پپتيد نقش داشتند از چه نوعي بودند؟ 1) AAA                        2)UUU                               ۳)AUG                           4)UUA 16-راه اندازبخشي از كدام قسمت مي باشد ؟ 1) RNA پليمراز            2) RNA ي پيك                  3)  DNA پليمراز               4)ژن 17- اولين اسيد آمينه اي كه در يوكاريوتها و  يروكاريو تها هنگام ترجمه در زنجيره پلي پپتيدي قرارمي گيرند كدام است؟ 1 ) متيونين - آرژي نين                                              2) آلانين- آرژي نين 3) تریپتوفان- آلانين                                                 4) متیونين – متيونين 18- آنتي كدون در tRNAآغازگر  کدام است؟ 1)  UAC                      2) AAU                          3) AUC                          4) ACU 19- كدام ساختار غيرپروتئنيي دارد؟ 1) مهار كننده لك              2) اپراتور                           3) DNA  پليمراز              4) RNAپليمراز 20- كداميك از موارد زير ضد رمز محسوب نمي شود؟ 1) A UG                         2) GCU                           3) UAA                          4)AUC 21- در ملكول mRNA با داشتن 180 نوكلئوتيد در قسمت رمز گردان ، چنانچه 33 عدد نوكلئوتيد به عنوان رونوشت انترون حذف گردند  پلي پپتيد حاصل داراي چند اسيد امينه خواهد بود؟ 1) 50                             2)  49                            3) 48                                        4)  47 22- ساخته شدن RNA از روي DNA كه اولين قدم براي ساختن پلي پپتيد است به كدام نام موسوم است؟ 1)ترجمه                          2) همانندسازي      3)پروتئين سازي               4)رونويسي 23- در اپران لَك، پس از اتصال الولاكتوز به پروتئين تنظيم كننده، … 1)سه مولكول RNA ساخته مي شود. 2)يك مولكول RNA ساخته مي شود. 3)مهار كننده بر اپراتور قرار مي گيرد. 4)مسير حركت RNA پليمراز مسدود مي شود. 24- مونومر سازنده ي كدام يك از عواملي كه در رونويسي نقش دارند، با سايرين متفاوت است؟ 1) عامل رونويسي             2) فعال كننده                   3) RNA پلي مراز             4)توالي افزاينده 25- اتصال پروتئين تنظيم كننده به كدام، به ترتيب سبب روشن و خاموش شدن اپران لك مي شود؟ 1) اپراتور ـ الولاكتوز                                              2) الولاكتوز ـ راه انداز 3) عامل تنظيم كننده ـ اپراتور                                     4) اپراتور ـ عامل تنظيم كننده   سوالات تست فصل دوم زیست شناسی پیش دانشگاهی 1-ژنوم انسان شامل كدام گزينه است؟ (پزشكي 1383) 1)كل محتواي RNA يك جاندار                   2) 23 كروموزوم اتوزوم و 2 كروموزوم جنسي X و Y 3)فقط دو كروموزوم جنسي X و Y               4) 22 كروموزوم غير جنسي و 2 كروموزوم جنسي   2-ويروس كدام بيماري باعث التهاب كبد ميشود و واكسن آن امروزه از طريق مهندسي ژنتيك ساخته شده است؟پزشكي 1383 1)نقص ايمني اكتسابي (HIV )           2)آنفلوآنزا                     3)هپاتيت  B                    4)فلج اطفال   3-باكتريوفاژ فرضي جديدي، با استفاده از كپسيد باكتريوفاژ T1و DNA باكتريوفاژ T2 حاصل شده است. با آلوده كردن باكتري ميزبان، انتظار مي رود ويروس هاي حاصل، از كدام نوع باشند؟(سراسري 1382) 1) T1                 2) T2                                       3)هر دو نوع T1 و T2    4) DNAT2 و كپسيدT1   4-پلازميدها كه نوعي مولكول DNA حلقوي هستند، در درون كدام جانداران حضور دارند و مي توانند مستقل از كروموزوم اصلي جاندار همانندسازي كنند؟ (پزشكي 1382 ) 1)سياهك ها                   2)مخمرها                          3)زنگ ها                            4)باكتري ها   5-ژن مورد نظر جدا شده از ژنوم را به درون باكتري، كدام مورد هدايت مي كند و از معمولترين وكتورها مي باشد؟( آزاد 1383) 1)مخمرها و آنزيم هاي محدود كننده                           2)اوگلناها و آنزيم ليگاز 3)تاژكداران و مخمرها                                          4)ويروس ها و پلازميدها   6- با تاثیر آنزیم محدود کننده بر یک DNA  حلقوی که 3 جایگاه تشخیص آنزیم دارد. به ترتیب چند پیوند فسفودی استری می شکند و چند قطعه ایجاد می شود؟ 1) 3و 3                        2) 4 و 6                                     3) 6 و 3                                  4) 3 و 4 7- در مهندسی ژنتیک برای تولید انسولین انسانی و فاکتور انعقادی شماره XIII انسانی بترتیب کدام یک ایجاد می شود؟ 1) باکتری دست ورزی شده – جانور تراژنی                            2) جانور تراژنی -   جانور تراژنی 3) جانور تراژنی -  باکتری نوترکیب                                     4) باکتری دست ورزی شده - باکتری دست ورزی شده   8- میزبان تولید هورمون رشد گاوی و پروتئین پیچیده ی انسانی در مهندسی ژنتیک به ترتیب کدامند؟ 1) جانور تراژنی -   جانور تراژنی                                         2) پلازمید -   جانور تراژنی 3) باکتری - جانور تراژنی                                                   4) جانور تراژنی - باکتری   9-  چنانچه اگزونی با 1026 نوکلئوتید از یک ژن مسئول سنتز بخشی از اواسط رشته ی پلی پپتیدی باشد. در این قطعه از پلی پپتید چند اسید آمینه قرار خواهد گرفت؟ 1) 171                                     2) 172                                      3) 512                                       4) 1542   10-در الکتروفورز ملکول DNA حرکت ملکولها به سمت کدام قطب بوده و کدام قطعات مسافت بیشتری را طی میکنند؟ 1) مثبت – کوچکتر       2) مثبت – بزرگتر      3) منفی – کوچکتر          4) منفی – بزرگتر   11- در اتصال DNA  خارجی به وکتور چند پیوند فسفو دی استری باید برقرار شود؟ 1) 2                       2) 4                                  3) 8                                           4)10   12- عمل کدام آنزیم در مهندسی ژنتیک بر سایر آنزیم ها مقدم است؟ 1)  آنزیم محدود كننده     2) DNA لیگاز       ۳) RNA پلی مراز         4) DNA پلی مراز   13- در مهندسی ژنتیک برای تهیه ملکولهای نوترکیب کدام آنزیم پیوند فسفو دی استری بین دو انتهای مکمل را ایجاد میکند؟ 1)آنزیم محدود كننده         2) DNA لیگاز         3)هلیکاز                                    4) DNA پلی مراز   14- ماهیت شیمیایی کدامیک با بقیه متفاوت است؟ 1) ژن                          2) پلازمید TI               3)  RNA پلیمراز          4) RNA   15- کدام یک از بیماریهای زیر احتمال بروز بیشتری در مردان دارد؟ 1) سیستیک فیبروزیز       2) کم خونی داسی شکل       3) نشانگان زالی – ناشنوایی   4) هانتینگتون   16-  در الکتروفورز ملکولها ی DNA بر چه اساسی از هم جدا میشوند؟ 1) خواص شیمیایی           2) توالی نوکلئوتیدها                       3) نوع نوکلئوتیدها              4) طول قطعات   17 كلون كردن ژن توسط كدام آنزيم انجام ميشود؟ 1)DNA پليمراز        2)RNA پليمراز                    3) DNA ليگاز                             4) پروتئاز   18-در تهيه واكسن بر عليه ويروس هرپس ، از كدام استفاده شد؟ 1)ژن بيماريزاي هرپس           2) ژن پادتن ضدهرپس 3)ژن رمز كننده پليمرازهاي هرپس       4) ژن رمز كننده پروتئين هاي سطحي هرپس   19-بطور معمول كدام نا هنجاري از پدر به پسر به ارث نمي رسد؟ 1)  ديستروفي عضلاني                2) هانتينگتون                   3) تالاسمي مينور          4) سيستيك فيبروزيس   20- تحت تاثير آنزيم ليگاز  بر روي جايگاه اتصال نواحي چسبنده، چند پيوند هيدروژني در محل اتصال تشكيل ميشود؟ 1) 2                              2)8                              3)10                            4)16   21- پيوند بين منومرهاي كدام دو تركيب به هم شبيه اند: 1) ليگاز – پلازميد               2) وكتور-EcoRI 3) ليگاز – EcoRI                 4) وكتور – ليگاز   22- کدام یک تنظیم بیان ژن ندارد؟ 1) اریترو سیت                         2) ماکرو فاژ                      3 )نرون                         4) کلرو پلاست   23- گال به كدام اطلاق ميشود؟ 1) پلازميد باكتريايي           2) القاء كننده ايجاد تومور        3) نوعي بيماري           4) وكتور   24- DNA ي حلقوی كه n جايگاه اثر براي آنزيم محدود كننده دارد به هنگام برش چند قطعه DNA توليد ميكند؟ 1) n                          2) 2n                     3)n+1                          4) n-1   25 - تنظيم بيان ژن در اپرانهاي هموفيلوس آنفلو آنزا بخاطر چيست؟ 1 ) نمو                          2)تمايز                   3) سازگاري با محيط                 4) هر سه مورد   سوالات تست فصل سوم زیست شناسی پیش دانشگاهی 0:15 1-سلول هاي يوكاريوتي كه فقط داراي ميتوكندري شدند و آنهايي كه كلروپلاست را دريافت كردند به ترتيب خاستگاه كدام جانداران امروزي شدند؟ (پزشكي 1383) 1)گلسنگ ها ـ مهره داران  )گياهان ـ قارچ ها )جانوران ـ جلبك ها             )اتوتروف ها ـ هتروتروف ها   2-اولين مهره داراني كه در اقيانوس ها به وجود آمدند و نخستين مهره داراني كه از دريا بيرون آمدند به ترتيب كدام جانوران هستند؟ (پزشكي 1383) 1)ماهي هاي بدون آرواره ـ دوزيستان اوليه                              )دوزيستان اوليه ـ خزندگان 3)ماهي هاي بدون آرواره ـ خزندگان                         )دوزيستان اوليه ـ دوزيستان امروزي   3-كدام جانداران به طور همزمان در حدود ميليون ها سال پيش زندگي خود را در سطح خشكي هاي زمين آغاز كردند؟ (پزشكي 1382 ) 1)ماهي هاي فاقد آرواره و دوزيستان اوليه       )جلبك ها و قارچ ها )زيگوميست ها و آسكوميست ها                      )دوزيستان اوليه و خزندگان   4-جو زمين در آغاز فاقد كدام گاز بوده، بعد از آن به وسيله ي كدام جانداران در جو زمين ساخته شده است؟ (آزاد 1383) 1)هيدروژن ـ گلسنگ ها    )نيتروژن ـ كپك پني سيلين )متان ـ جلبك هاي سبز      )اكسيژن ـ سيانوباكتري ها   5-بقاي حيات به وسيله ي كدام گزينه در خشكي ها تضمين شده است؟ (آزاد 1383) 1)تبديل ميكروسفرها به سلول ها                              )جلبك هاي خشكي و قارچ ها كه زندگي خود را در سطح زمين آغاز كردند. 3)پيدايش لايه اوزون در اتمسفر فوقاني                      )حشرات كه يكي از اولين ساكنان خشكي بودند.   6-موفق ترين مهره داران زنده كه بيش از نصف گونه هاي مهره دار را به اختصاص مي دهند، كدام جانوران هستند؟ (آزاد 1382) 1)ماهيها                                   دوزيستان                         )پرندگان                          )پستانداران   7-  در دستگاه ميلر پس از پايان آزمايش، كداميك از تركيبات زير ديده نمي شد ؟ 1 (كربوهيدراتها                  2 (نوكلئوتيدها                   3(اسيدهاي چرب                 4(آمينو اسيدها   8-  كدام مولكول زيربناي اولين تركيبات آلي در مراحل ابتداي تشكيل حيات مي‏باشد ؟ ۱)متان                (۲      آمونياك                        نیتروژن                اسيدآمينه   9- قديمي‏ترين و اولين گروه جانداران كه در سطح زمين تشكيل شده‏اند، كدام‏اند ؟ 1(يوكاريوت هوازي                                  2(پروكاريوت اتوتروف 3(پروكاريوت هتروتروف هوازي                           4( پروكاريوت هتروتروف بي‏هوازي   10 - كداميك از موارد زير در ارتباط با پيدايش يوكاريوت هوازي تأييدي بر نظرية درون همزيستي است ؟ ۱(ژنوم خطي ميتوكندري  (۲                                  نوع تقسيم ميتوكندري (3اندازه و ساختار كلروپلاست  ۴(                          ريبوزوم هاي كلروپلاست   11-  مخرب‏ترين انقراض گروهي كدام انقراض است ؟ 1(انقراض اول       2(انقراض دوم                         3)انقراض سوم                        4)انقراض چهارم   12-  دايناسورها در كدام انقراض گروهي از بين رفتند ؟ 1)دومين انقراض    2)سومين انقراض                     3)چهارمين انقراض                   4)پنجمين انقراض   13- اولين جانوراني كه از دريا به خشكي آمدند، كدام بودند ؟ 1)بندپايان             2)مهره داران                          3)ماهي‏هاي فاقد آرواره               4)ماهي‏هاي دوتنفسي   14- فراوان‏ترين و متنوع‏ترين گروه جانوران ساكن خشكي كدامند ؟ 1)عنكبوتيان          2)حشرات                              3)عقربها                               4)رطيل‏ها   15-  موفق‏ترين مهره‏داران زنده ……… هستند . 1)ماهي‏ها             2)دوزيستان                    3)پرندگان                   4)پستانداران   16-  اولين مهره‏داران عبارتند از : 1)ماهي‏هاي آرواره‏دار     2 ) ماهي‏هاي بدون‏آرواره     3)ماهي‏هاي دوتنفسي         4)ماهي‏هاي غضروفي   17-  كداميك از عوامل موفقيت خزندگان نسبت به دوزيستان در خشكي نمي‏باشد ؟ 1) داشتن پوستة محافظ در اطراف تخم                                 2) داشتن پوست ضد آب 3)داشتن لقاح داخلي                                           4)تعداد تخم كمتر   18-گسترش حیات به خشکی به کدام علت بوده است؟ 1)پیدایش لایه اوزون                                       2)پیدایش اتوتروفها 3)پیدایش سیانوباکترها                                     4)پیدایش فرایند فتوسنتز   19 خزندگان از تكامل كدام بوجود آمده‏اند ؟ 1)ماهي‏هاي دوتنفسي                 2)دوزيستان       3)پرندگان                                4)پستانداران   20-  كدام عامل باعث شد تا خزندگان كوچكتر، پستانداران و پرندگان به بقاي خود ادامه دهند ؟ 1)تبديل آب و هواي خشك به مرطوب                  2)جابجايي قاره‏ها 3)كم شدن غذا                                              4)انقراض دايناسورها سوالات تست فصل چهارم زیست شناسی پیش دانشگاهی 1-در چرخه ي زندگي يك سلول يوكاريوتي، وقتي مرحله ي ميتوز به پايان مي رسد، معمولاً كدام مرحله آغاز مي شود؟ (آزاد83) 1-  سنتز 2- نخستين مرحله ي رشد 3- سيتوكينز 4- دومين مرحله ي رشد   2-كدام ماده اجزائي دارد كه، باعث ساخته شدن كپسول در باكتري هاي بدون كپسول استرپتوكوكوس نومونيا مي شود؟ (پزشكي 82) 1- ريبونوكلئيك اسيد 2- اينترفرون 3- دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد 4- اپي نفرين   3-باز مكمل آدنين، در مولكول DNA و در مولكول RNA به ترتيب كدام دو باز هستند؟ (آزاد82) 1- گوانين و تيمين 2- تيمين و اوراسيل 3- اوراسيل و سيتوزين 4- سيتوزين و گوانين   4-شكل زير كه مرحله سيتوكينز چرخه ي سلولي را نشان مي دهد، در ارتباط با كدام گزينه است؟ (آزاد 82) 1- سلول جانوري 2- استرپتوكوكوس نومونيا 3- اريتروسيت 4- سلول گياهي   5- در كداميك از سلولهاي زير  دو راهي همانند سازي در يك نقطه ي خاص بوجود مي آيد ؟ 1- استرپتوكوكوس 2- سلول موش 3- سلول نخود فرنگي 4- سلول انسان   6- گزينه صحيح را انتخاب كنيد . 1- DNA پليمراز فقط خاصيت پليمرازي دارد . 2- باكتريها فقط يك دوراهي همانند سازي ايجاد مي كنند . 3- خاصيت ويرايش DNA پليمراز از بروز اشتباهات بيشتر در همانند سازي جلو گيري مي كند . 4-          كروموزوم هاي انسان هنگام همانند سازي معمولا دو دوراهي همانند سازي ايجاد مي كنند .   7- ضمن ترانسفورماسيون در ديپلوكوكوس كدام پديده اتفاق مي افتد ؟ 1- انتقال كپسول به باكتري بي كپسول 2- انتقال ماده ژنتيكي از باكتري كپسول دار به بي كپسول 3- جهش در عدهاي از ژنهاي مسئول تشكيل كپسول 4- كراسينگ اور بين باكتري هاي كپسول دار و بي كپسول   8- اگر تعداد نوكلئوتيدهاي آدنين دار در يك نوع DNA که دارای 120 نوکلئوتید است30 نوکلئوتید  باشد  تعداد پیوندهای هیدروژنی  در این مولکول کدام است؟ 1- 60 2 – 120 3 - 150 4- 240   9- هنگام همانندسازی کدام پیوندها شکسته و کدام پیوندها تشکیل می شوند؟ 1- هیدروژنی – هیدروژنی 2- هیدروژنی – هیدروژنی و فسفودی استری 3- فسفو دی استری- هیدروزنی و فسفو دی استری 4- فسفوداستری- هیدروژنی   10- چنانچه در بخشی از DNA فرضي 20% نوكلئوتیدها سیتوزین دار باشد. نسبت نوکلئوتیدهای پورین کدام است؟ 1- 25%                           2- 30%                            3- 50%                                  4-60%   11- هنگام همانند سازی قسمتی از DNAفرضی با توالی ACGTTC چند پیوند فسفات پر انرژی در نوکلئوتیدهای جدید شکسته خواهد شد؟ 1- 6                             2- 12                       3- 13                       4- 24   12- اختلاف ATP با نوکلئوتید آدنین دار اسیدهای نوکلئیک در این است که اولی .............. 1-  باز آلی بیشتر از دومی دارد. 2- فسفات کمتر از دومی دارد. 3- دوفسفات بیشتر از دومی دارد. 4- قند ریبوزدارد.   13- گسستگی کدام نوع از پیوندها سبب گسستگی در هر زنجیره مولکول DNA میشود؟ 1- بازآلی - فسفات 2- فسفات – قند 3- قند – باز آلی 4- هیدروژنی   14- اگر مولکول DNAدارای 300 جفت باز باشدچند گروه فسفات در مولکول DNA مشاهده می شود؟ 1- 150                       2- 300                        3- 450                        4- 600   15- فراوانی A در یک رشته DNA 20% و در رشته دیگر 26% است. فراوانی C در مولکول DNAچقدر خواهد بود؟ 1- 4%                         2- 14%                      3- 23%                      4- 27%     16- كدام رابطه زير در مقايسه DNA جانداران مختلف صحيح است؟ 1-  A/Gدر تمام DNA ها يكسان است . 2- A+C/G+T در تمام DNA  ها يكسان است . 3- A+T/G+C در تمام DNA ها يكسان است. 4- G/T در تمام DNA  ها يكسان است. 17- در يك مولكول DNA نوكلئوتيد آدنين دار 15% است تعداد نوكلئوتيد هاي گوانین دار آن چند درصد است؟ 1- 15%                      2- 30%                        3- 35%                            4- 85% 18- در يك زنجيره DNA اتصال نوكلئوتيد ها با يكديگر چگونه صورت مي گيرد؟ 1- باز- باز                                                 2- قند – باز 3- فسفات – قند                                     4- باز – فسفات 19-اگر در قسمتي از DNA  32 نوكلئوتيد باشد و تعداد نوكلئوتيد هاي AوC  برابر باشد هنگام همانند سازي اين بخش  نياز  به چند مولكول نوكلئوتيد G  است؟ 1- 4                         2- 8                 3-12                           4- 16 20- ژنوم باكتريها بصورت ......................... است . 1- تك رشته و خطي       2- تك رشته و حلقوي 3- دو رشته اي و حلقوي       4- دو رشته و خطي   سوالات تست فصل پنجم زیست شناسی پیش دانشگاهی     1- كداميك از شرايط لازم براي حفظ تعادل هاردي و اينبرگ در جمعيتها نمي باشد؟ 1- آميزشهاي تصادفي     2- توقف جهش 3- توقف شارش ژن        4- فعال بودن انتخاب طبيعي   2- اگر شرايط به نفع هر دو فنوتيپ افراطي باشد، ................ و اگر شرايط به نفع يكي از فنوتيپ هاي آستانه اي باشد ..................... صورت مي گيرد. 1- انتخاب گسلنده – انتخاب پايدار كننده               2- انتخاب جهت دار – انتخاب گسلنده 3- انتخاب پايدار كننده – انتخاب گسلنده               4- انتخاب گسلنده – انتخاب جهت دار   3- اگر فراواني الل كم خوني داسي شكل در منطقه اي مالارياخيز 2/0 باشد چه نسبتي از افراد جمعيت زناني با شايستگي تكاملي 1 خواهند بود؟ 1- 32%         2- 64%                      3- 16%                      4- 4%   5- پديده هاي نوتركيبي و كراسينگ اوور به ترتيب در ................... و ..................... صورت مي گيرند. 1- ميوز I و ميوز I     2- ميوز I و ميوز II         3- ميوز II و ميوز II      4- ميوز II و ميوز I   6- اگر در يك جمعيت آميزشها به صورت خود لقاحي صورت بگيرد چه نتيجه اي در پي خواهد داشت؟ كاهش فراواني ................... 1- الل غالب                  2- الل مغلوب     3- افراد خالص   4- افراد ناخالص   7- اگر از هر 10 مرد در يك جمعيت 1 نفر به بيماري هموفيلي مبتلا باشد چه نسبتي از زنان اين جمعيت ناقل اين بيماري خواهند بود؟ 1- 9%                        2- 18%                      3- 5/4%         4- 5/40%   جمعيتي به صورت (100AA+400Aa+250aa) را در نظر گرفته و به دو سوال زير پاسخ دهيد. 8- اگر شايستگي تكاملي افراد داراي فنوتيپ مغلوب 4/0 باشد، فراواني الل غالب پس از تاثير انتخاب طبيعي چقدر خواهد بود؟ 1- 57/0              2- 43/0                3- 5/0            4- 4/0   9- اگر جمعيت فوق در نسل بعد داراي 1000 عضو باشد، چه تعدادي از افراد جمعيت داراي ژنوتيپ Aaخواهند شد؟ 1- 400                       2- 200                        3- 500                        4- 250   10- اگر در جمعيتي از گلهاي ميموني فراواني الل ايجاد كننده رنگ قرمز 2/0 باشد پس از چند دور خود لقاحي فراواني گلهاي قرمز رنگ دو برابر گلهاي صورتي رنگ خواهد بود؟ 1- 1                            2- 2                 3- 3                 4- 4   11- الل كدام بيماري سريعتر از جمعيت حذف مي شود؟ 1- كم خوني داسي شكل              2- هانتيگتون 3- زالي                                                4- فنيل كتونوري   12- كداميك حالتي از انتخاب متوازن مي باشد؟ 1- افزايش تنوع در اثر كراسينگ اوور 2- ايجاد گامتهاي نوتركيب 3- حفظ فراواني الل كم خوني داسي شكل در منطقه مالارياخيز 4- عدم تغيير خرچنگ نعل اسبي   13- در گونه زايي دگرميهني تاثير كداميك بر بقيه تقدم دارد؟ 1- رانش ژن      2- انتخاب طبيعي                    3- جهش             4- توقف شارش ژن   14- اگر ژن خود ناسازگار در شبدر 4 اللي باشد چند نوع ژنوتيپ در رويان هاي اين گياه قابل مشاهده است؟ 1- 4                            2- 6                 3- 15                          4- 5   15- يكدست كروموزوم در گياه تريپلوئيد گل مغربي ................. كروموزوم ................... مي باشد. 1- 7 – غير همتا                       2- 7- همتا        3- 3 – همتا                  4- 3 – غير همتا   16- در گونه زايي دگر ميهني كداميك در افزايش تفاوت ميان دو جمعيت نقشي ندارد؟ 1- شارش ژن                 2- جهش           3- انتخاب طبيعي                        4- رانش ژن   17- كداميك ممكن است منجر به گونه زايي هم ميهني شود؟ 1- انتخاب جهت دار       2- انتخاب گسلنده           3- انتخاب متوازن            4- انتخاب پايدار كننده   18- كداميك در گذشته نزديكتري از نياي مشترك اشتقاق پيدا كرده است؟ 1- موش                       2- مرغ             3- قورباغه                    4- لامپري   19- وجود جانداران حد واسط و انقلابهاي طبيعي بترتيب با كدام الگوي تغيير گونه ها مطابقت دارد؟ 1- تعادل نقطه اي – تغيير تدريجي                                   2- تعادل نقطه اي – تعادل نقطه اي 3- تغيير تدريجي – تعادل نقطه اي                                   4- تغيير تدريجي – تغيير تدريجي 20- در نظريه تركيبي انتخاب طبيعي كداميك به عنوان عامل گوناگوني ژني در جمعيت در نظر گرفته نشده است؟ 1- جدا شدن كروموزوم هاي همتا در مرحله آنافاز I ۲- تصادفي بودن تركيب سلولهاي جنسي نر و ماده 3- جهش هاي كروموزومي و جهش هاي نقطه اي 4- مبادله قطعه بين كروماتيدهاي خواهري بهنگام ميوز منبع : وب لاگ آزمون زیست شناسی از آقای میرزایی
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]
دگرديسی يا استحاله يا متامورفوس ( Metamorphosis):   گرديسی يا Metamorphosis، چرخه زندگی در يك جانوره، كه در بسياری بی¬مُهرگان و مهره¬دارانی نظير ماهی¬ها، دوزيستان و حتی خزندگان به اشكال گوناگون ديده ميشه. به عبارت ديگر، تغييراتی كه هنگام رشد در شكل جانور صورت ميگيره، كه هم از نظر مورفولوژيكی يا ريختی و هم از نظر فيزيولوژيكی يا عملكرد اعضای مختلف بدن متجليه، دگرديسی نام دارد. اين فرآيند ارتباط مستقيم و تنگاتنگی با ميزان سوخت و ساز يا متابوليسم، دمای محيط، مقدار تغذيه و سرعت رشد جانور داره، كه البته برای ما مشهود و محسوس نيست. در حشرات تغيير شكل و حالت، نقش مهمی در موفقيت و فراوانی اونها داره.   هر جانور دارای متامورفوس، در هر مرحله از چرخه زندگی خودش ويژگی های خاصی داره كه از تخم شروع ميشه و در مرحله بلوغ به سرانجام ميرسه؛ پس در هر مرحله نيازهای زيستی و متابوليكی خاصی رو می¬طلبه و متعاقب اين از منابع مختلف غذايی استفاده ميشه. همين كه من اشاره ميكنم حشرات موفق¬ترين جانوران در تاريخ كره زمين هستن و 80% كل گونه¬های جانوری متعلق به حشراته، از دگرديسی نشأت می¬گيره. ببيش از 90% بندپايان دارای دگرديسی هستن از سخت¬پوستان گرفته تا حشرات؛ نوع اين فرآيند در هر گروهی متفاوته. مثلاً در سخت پوستان، دگرديسی به صورت دوره¬های پوست اندازی وجود داره يا در دوزيستان بعد از ورود لارو يا نوزاد آبشش¬دار به مرحله بلوغ، يك يا چند تغيير متابوليكی به صورت پوست اندازی رُخ ميده. . به كار بردن لفظ دگرديسی برای غير از رده حشرات، مرسوم نيست؛ در واقع پوست اندازی واژه بهتريه و مراحلی كه در دگرديسی يك حشره ديده ميشه، برای مهره¬داران به خصوص نمود نداره. در بعضی سوسمارها، كروكوديل¬ها و مارها به خصوص، پوست اندازی¬هايی به اقتضای سرعت رشد و ميزان فعاليت وجود داره كه ضامن بقا و سلامتی اونهاست. شكل ظاهری حشراتی كه دگرديسی ندارن از تولد تا مرگ عوض نميشه. برعكس در هر بار پوست اندازی ( Ecdysis)، شكل و اندازه حشراتی كه دگرديسی دارن تغيير ميكنه.   به دليل اينكه پوست حشرات سخته و به اسكلت سخت خارجی معروفه، اين پوسته مانع از رشد ميشه؛ لذا بعد از اينكه نوزاد حشرات مدتی تغذيه كردن و وزنشون كمی زياد شد، نيازه كه از ظرف پوست قديمی خارج بشن تا عمل رشد صورت بگيره؛ رشد جانور در فاصله¬ی بين خارج شدن از پوسته قديمیه كه البته مدت زمان محدودی هم هست، صورت ميگيره. حالا، تحت تأثير هورمن¬ها پوست جديد، نازك و قابل انعطافی توسط سلول¬های زيرپوستی يا آندودرم به سطح بدن نوزاد ترشح ميشه _ برای درك بهتر مثال: يعنی يه فرآيندی شبيه پوست يك آدم كه لايه های زنده و جديد پوست، در حال جايگزينی با لايه¬های مرده¬اند يا ترشح عرق به سطح بدن توسط غدد عرقی _ پوست ضخيم و قديمی، به مرور بر اثر فشار خون، هوا و حركت و تغيير حجم ماهيچه¬های بدن كه ناشی از تنفسه، شكافته و از تمامی اعضای سطح بدن جدا میشه. پس فُرم جديد حشره با پوست نرمی كه ميتونه سريعاً رشد بكنه، از پوست قديم خارج ميشه؛ بنابراين رشد ابعاد جانور دارای دگرديسی در طول زندگيش در فواصل پوست اندازی¬ها صورت ميگيره. هر جانوری اگر بخواد پوست بندازه، در يك نقطه متوقف ميشه تا اين عمل انجام بشه. تعداد پوست اندازی در هر جانوری متفاوته؛ ببينيد مثلاً اين تفاوت در حشرات از 1 تا 50 مرتبه هست. عموم حشرات در مسير رسيدن به بلوغ، بين 4 تا 10 بار پوست اندازی ميكنن. بر حسب طرز رشد، در بين حشرات 2 نوع دگرديسی ديده ميشه:     دگرديسی ناقص يا تدريجی ( Hemimetabolism): ملخ¬ها، سوسری¬ها، سنجاقك¬ها، شپش¬ها، ساس¬ها و ... كه جزو حشرات رديف پايين از نظر تكاملی هستن، پس از هر پوست اندازی ابعاد بدن و جوانه بالشان مقداری رشد ميكنه؛ در اين حشرات كه نوزاد ظاهراً شبيه حشره بالغه، دگرديسی تدريجی خواهد بود. ترتيب مراحل در اينها به اين صورته:  1.تخم  2. نمف يا پوره  3. شكل بالغ؛  پس 3 مرحله داره  دگرديسی كامل ( Holometabolism): مگس¬ها، زنبورها، پروانه¬ها، سوسك¬ها و ... كه تكامل يافته¬تر از انواع بالايیند، از تخم نوزاد كرمی شكلی به نام لارو يا كرمينه ( Larvae) به وجود مياد؛ اين لارو چندين بار پوست اندازی، و به تدريج رشد ميكنه. در اين حشرات، شكل نوزاد و شفيره با حشره بالغ تفاوت زيادی داره. ترتيب مراحل دگرديسی كامل به اين صورته:   1. تخم   2. لارو   3. شفيره   4. فرد بالغ   پس 4 مرحله داره   در يك پروانه، لارو قبل از تبديل به حشره بالغ، معمولاً به حالت غير فعالی به نام شفيره يا پيلگی ( Pupa) در مياد و پيله رو با تارهای دهانش ميبافه و در اون به شفيره تبديل ميشه يعنی موجودی كه درون پيله وجود داره، شفيره نام داره و اين مرحله به شفيرگی يا پيلگی معروفه. دگرديسی در هر حشره يا بهتر بگم جانور دارای استحاله، متفاوته و قانونی نداره. دگرديسی به ترتيب زمانی و تكاملی شامل مراحل زيره كه بسته به نوع حشره، بعضی مراحل درش ديده ميشه و بعضی ديگه نه:   تخم ( Egg): در همه حشرات جز شته¬ها. تخم همه حشرات هر ساله بهار تفريخ يا Hatch ميشه ( خروج نوزاد از تخم).   لارو يا كرمينه ( Larvae): در حشرات با دگرديسی كامل؛ كه به جانور خارج شده از تخم اطلاق ميشه. تغذيه لارو پس از خروج از تخم از پوسته تخم يا كوريونه كه منبع غنی از پروتيين.   نمف يا پوره ( Nymph): حشره در اين مرحله دارای اندام حركتی است ولی اعضای بدن هنوز تمايز نيافته و رشد نكرده¬اند. اين مرحله تنها در حشرات با دگرديسی ناقص مشاهده ميشه و معادل مرحله لاروی در حشرات با دگرديسی كامل است.   شفيره و پيلگی ( Pupa): تنها در حشرات با دگرديسی كامل   شكل بالغ ( Adult): مشترك در همه حشرات   دقت داشته باشيم كه پوست اندازی رو با كلمات بالا قاطی نكنيم؛ پوست اندازی يك عمله ولی اسامی فوق، هر يك شكل و حالت خاصی از موجود در مراحل دگرديسيه.   دوره¬های بين پوست اندازی رو اينستار يا سن ( Instar) ميگن؛ مثلاً يك حشره مثل مگس سركه كه لاروش 3 بار پوست اندازی ميكنه، 3 اينستار داره. همچنين اونهايی كه مرحله نمفی يا پورگی دارن، بعد از اولين پوست اندازی گفته ميشه پوره سن 1، بعد از پوست اندازی پوره سن 1، شاهد پوره سن 2 خواهيم بود و بستگی به دفعات پوست اندازی نمف يا پوره، در هر مرحله برای موجود سن كه در واقع تعداد دفعات پوست اندازی تعيين ميشه.       رده حشرات، راسته Odonata، ( طياره مانندها و سنجاقك ها):   رده حشرات در يك پله بالاتر از اون 29 راسته، دارای 3 زير رده هست؛ شامل زير رده بی بالان ( Apterygota)، بالداران با دگرديسی ناقص يا تدريجی ( Pterygota)، و سوم زير رده بالداران با دگرديسی كامل ( Endopterygota) كه حشرات بی بال 4 راسته و حشرات بالدار كلاً 25 راسته رو تشكيل ميدن. خُب زير رده حشرات بالدار بر اساس فُرم دگرديسی هم اشاره كردم به دو گروه بالداران با دگرديسی ناقص و بالدارن با دگرديسی كامل تقسيم ميشن. نوشته بهزاد زادهوش   اما در سنجاقك ها و آسيابك ها، خروج نوزاد از تخم به صورت پورگی يا نمفیه، برای تخم ريزی به آب نيازه و همين دليلی بر مشاهده اين حشرات در نواحی نزديك به آبه. سنجاقك ها و آسيابك ها نه تنها هيچ ضرری برای آدمی ندارن بلكه از طريق مصرف حشرات موذی مثل پشه ها و مگس ها، به حال ما مفيدند. راسته Odonata، به 2 زير راسته تقسيم ميشه كه اعضای هر دو زير راسته كاملاً به هم شبيهند:     1. زير راسته ( Anisoptera)، شامل سنجاقك ها يا Dragonflies   هر دو نر هستند به دليل زائده گيره مانند انتهای شكم   2. زير راسته ( Zygoptera)، شامل آسيابك ها يا طياره مانندها يا Damselflies       هر دو زير راسته رو عموماً با نام سنجاقك صدا ميكنيم ولی بايد بدونيم كه تفاوت هايی هم وجود داره؛ سنجاقك ها از آسيابك ها بزرگترند و روزها پرواز ميكنن؛ چشم های بسيار درشتی دارن و البته با اشتهای بسيار زياد؛ نوشته بهزاد زادهوش، Anobanini.net   برعكس آسيابك ها كوچك ترند، فعاليت پروازی و تغذيه ای كمتری دارن و چشم های مركب كوچك تره. به اضافه اينكه اينها بيشتر غروب پروازند و كنار آبگيرها بيشتر ديده ميشن. بال ها سوار بر بدنه و هر 4 بال در اينها به يك اندازست ولی در سنجاقك ها، بالها پهن و گسترده هستن و 2 بال پشتی پهن تر و بزرگتره.       تعداد بندهای شكم همشون 10 عدده كه البته نرها در روی مفصل دهم شكم يك جفت زائده قلاب مانند دارن. نرها قبل از جفت گيری اسپرم ها رو از سوراخ تناسلی به دستگاه مخصوص جفت گيری كه در مفصل دوم وسوم شكمه، انتقال ميدن. بعد از اين عمل ( انتقال اسپرم) نر به جستجوی ماده ميگرده. بعد از پيدا كردن ماده، حشره نر زائده قلاب مانند خودش رو كه در انتهای شكم قرار داره به گردن ماده گره ميزنه و بعد از مدتی ماده شكم خودش رو به صورت حلقه ای درمياره تا اسپرم های نر رو از مفصل دوم شكم جمع بكنه؛ اين شد جفت گيری ( Mating) اين حشرات.   در سنجاقك:   در آسيابك:     سنجاقك ها و آسيابك ها تخم ها رو در آبهای راكد كه گياه درش رشد كرده، قرار ميدن. پوره ها در آب به وسيله صفحات برانشی يا آبشش انتهای شكم تنفس ميكنن. و البته پوره يا نمف، مثل فُرم بالغ شكارچيه و گوشت خوار با اشتهای نسبتاً زياد. طول زندگی پوره در آب برحسب مقدار حرارت و ميزان و نوع غذايی كه ميخوره برای گونه های مختلف متفاوته؛ ولی معمولاً، يك تا پنج سال در آب به سر ميبرن. در اوايل بهار بعد از 10 تا 15 مرتبه پوست اندازی پوره بالغ از گياهان آبزی بالا ميره و در قسمت خارج از آب گياه، پوست پورگی رو ميشكافه و نهايتاً پس از خشك شدن بال ها به پرواز در خواهد اومد. اما يك نكته درباره كليد شناسايی اين حشرات، و اونهم اينكه اينها از طريق شكل رگبال ها شناسايی ميشن. سنجاقك ها ميتونن از نواحى مرطوب و نزديك به آب دور بشن به خاطر اينكه تيز پروازترند و دليل ديدن سنجاقك وسط كوير لوت و كلوت ها، به همين خاطره.   توانايی منحصر به فرد سنجاقك ها در حركت مجزای هر يك از بال ها:       .... هم در آسيابك و هم در سنجاقك، پاها به درد راه رفتن مثل ساير حشرات نميخوره و بيشتر كاری كه ازش ميكشن، قاپيدن شكار و گرفتن اون با پاها در هواست. سنجاقك ها از نظر ساختار فيزيكی طوری شكل گرفتن، كه ميتونن تا 90 كيلومتر در ساعت هم بال بزنن پس در دنيای حشرات جزو سريع ترينها هستن ولی آسيابك اين طور نيست؛ پس چون سنجاقك ها تيز پروازترند، ميتونن حركت های زيادی داشته باشن. ، 2 فصل برای بيشتر جانوران برای جفت گيری اهميت داره يكی بهار و ديگری پاييز. برای توليدمثل يا همون زادآوری، بايد بسته به نوع جانور زمان طوری انتخاب بشه كه تولد نوزاد با خوش فصلی يا شرايط مساعد همراه باشه.     آسيابك ماده ( Female Damselfly)   جدول رده بندی منبع: Anobanini.net       بی مُهرگان، معرفی شاخه نرم تنان و برخی رده ها در ايران علوم جانوری     عنايت كنيد، شاخه نرم تنان از نظر تكاملی بسيار ابتدايی هستن و از نظر اشتقاق، نيای اونها رو گروهی از كرم های پهن مد نظر قرار دادن؛ اين شاخه مهم كه برای خود من بسی گُنگ بود از چند رده اصلی تشكيل شده كه در حد عمومی به معرفی اونها ميپردازم. اولاً سطح بدن همه نرم تنان از پوششی به نام گوشته تشكيل شده كه بهش پوسته هم ميگن. اين پوسته ترشح كننده صدف در رده هاييه كه اين ساختار رو دارن مثل حلزون ها، ناوپايان و دوكفه ای ها كه در بين مردم به صدف شهرت دارن. گوشته يك حفره مشخص هم جهت تنفس جلدی يا پوستی و دفع هم داره. نرم تنان مثل بيشتر بی مُهرگان خون دارن، قلب دارن كه اين قلب از يك بطن و دو دهليز تشكيل شده و اين درحاليه كه در سفر قشم با باز كردن صدف يك دوكفه ای از هم، خون ريخته شده در دست من سبب تعجب يه سری از همسفران شده بود. رده هايی كه در محيط آبی زندگی ميكنن برانشی يا آبشش ( Gill) دارن و ساير رده هايی كه در خشكی ها به حيات ادامه ميدن دارای ساختارهای شش مانند ( Lung) هستند. توجه داشته باشيد كه در جانوران امعاء و احشاء يا اندام ها لزوماً به هم شبيه نيستن. عموم نرم تنان توليد مثل جنسی دارن و جدا جنس يعنی نر و ماده هستن. تخم گذارن و مراحل زندگی غير مستقيم يا استحاله ای ( دگرديسی) شكل دارن با دو مرحله لاروی شكل. چيزی بالغ بر 93000 گونه از اين جانوران شناسايی شده و جالبه كه 23% از جانوران دريايی رو گونه های نرم تنان شامل ميشه. تنوع رفتاری و زيستگاهی در اين ها بسيار وسيعه و از اين نظر مطالعه روی اونها بسيار دشوار و گيج كنندست.       اولين رده از اين موجودات، شكم پايانند كه 80% نرم تنان رو شامل ميشن. حلزون ها، حلزون های دريايی، حلزون های آب شيرين، ليسه ها و ليسه های دريايی، خرگوش های دريايی، پروانه های دريايی و صدف های كوهی همگی در اين رده جای دارن.   دومين رده بسيار مهم سرپايانند كه هشت پا يا اُختاپوس، اسكوييد، ماهی مركب، ناتيلوس و آمونيت در اين دسته جای دارن و تكامل يافته ترين نرم تنانند به نحوی كه هوش يك هشت پای اقيانوس اطلس با هوش يك گربه خانگی برابری ميكنه. باز جالبه كه بزرگ ترين بی مُهره ها در اين شاخه جای دارن يعنی اسكوييدهای عظيم الجثه 18 متری اعماق اقيانوس ها.   سومين رده مهم دوكفه ای ها يا تبرپايانند، شامل اسكالوپ ها ( گوش ماهی)، دوكفه ای ها، صدف های خوراكی يا اويسترها و اولين رده از اين موجودات، شكم پايانند     كه 80% نرم تنان رو شامل ميشن. حلزون ها، حلزون های دريايی، حلزون های آب شيرين، ليسه ها و ليسه های دريايی، خرگوش های دريايی، پروانه های دريايی و صدف های كوهی همگی در اين رده جای دارن. تاكسونومی و رده بندی در اين گروه مدام در حال تغييره و لذا من روی رده بندی صحبت نميكنم، رده بندی قديمی، رده بندی يال 2005 بوكت و روكروی و رده بندی 2010 جارگر كه هنوز طبقه بندی مشخصی نداره واقعاً آزار دهندست. ما در همين حد كه بدونيم شكم پايان ( Gastropods) چه چيزهايی هستن، كفايت ميكنه. جانوران زير شكم پا هستن:   حلزون ها ( Snails)   ليسه ها ( Slugs)   حلزون های دريايی ( Sea Snails)   ليسه های دريايی ( Sea Slugs)   خرگوش های دريايی ( Sea Hares)   پروانه دريايی يا بال پايان ( Sea Butterflies)   فرشته های دريای يا بال پايان بی صدف ( Sea Angels)   صدف های صخره ای Limpets   You can see links before reply   You can see links before reply   You can see links before reply   You can see links before reply   1. راسته جلو آبششيان ( Prosobranchia):   ساده ترين شكم پايان كه حلزون های دريايی ( Sea Snails) جزو اين دسته اند.   2. راسته عقب آبششيان ( Opisthobranchia):   اين گروه كه از جلو آبششيان مشتق شدن، كه چند زيرراسته مه رو شامل ميشن: ليسه های دريايی ( Nudibranchia)، زيرراسته فرشته های دريايی (Gymnosomata )، خرگوش های دريايی (Aplysiomorpha)، رو شامل ميشن. در دنيا تا به حال 3000 گونه ليسه دريايی كه به برهنه آبشش ها معروفند شناخته شده.   3. راسته شش داران (Pulmonata ):   شش داران نيز از جلو آبششيان مشتق گرديده اند. حلزون های آب شيرين ( Aquatic Snails)، حلزون های خشكی زی و ليسه های خشكی زی در اين زيررده جای دارن. شكم پايان خشكی زی از طريق جلد و يا حفره گوشته كه نقش شش را بازی ميكند، تنفس ميكنند.   حلزون های خشكی زی كه به حلزون های باغی هم معروفن، طبق آناتومی كه ميبينيد، 2 جفت شاخك ( Tentancle) كه جفت اول كه نزديك به دهان قرار داره، نقش حسی ايفا ميكنه كه مخصوص دريافت حس شيمياييه و جفت دوم كه بلندتره و به شاخك های چشمی معروفه و دربردارنده دو چشم ساده كه برای ديد محدود مناسبه، مهم ترني اعضای حسی در اين جانورانه. تمام بدن هم به حس لامسه حساسه. درست به موازات چينه دان دو غده بزاقی وجود داره كه ترشحات اونها به قسمت جلويی مری راه پيدا ميكنه. اين غدد ترشح كننده موكوزی هستند كه تقريباً آبكی و حاموی آنزيم های متعدده. آنزم سيتاز كه قادر به هضم سلولزه، باعث ميشه گياه خورده شده به خوبی جذب بشه. هم ليسه ها و هم حلزون های خشكی زی گياه خوارند ( Herbivorius). حلزون يك موجود دوجنسیه ( Hermaphridite) يعنی هم اندام نرينه و هم اندام مادينگی ( Ovotestis) رو داره. در عين حال علاوه بر خودباروری، ميتونن جفت گيری هم داشته باشن. حركت اين جانوران در هوای تاريك و به صورت خزيدنه كه در هوای مرطوب صورت ميگيره. اگر رو روی يك شيشه قرار بديم، اثر حركاتش به صورت يك موج جلو رونده مشاهده ميشه كه اين ناشی از ترشح موكوز از غدد پايیه. در زمستان همين غدد پايی با ترشح سولفات كلسيم و كربنات كلسيم يك صفحه يا پرده محكم به نام اپی فراگم ( Epiphragm) ايجاد ميكنه كه دهانه ورودی صدف رو مسدود ميكنه و باعث ميشه آب بدن جانور از دست نره و از سرما محفوظ باشه؛ البته اين اپی فراگم منافذ بسيار ريزی داره كه باعث تبادل گازهای تنفسی ميشه.         ليسه های دريايی ( زيرراسته برهنه آبششيان Nudibranchia): اين موجودات كه به رنگين كمان های دريايی شهرت پيدا كردن، اولين بار توسط دكتر حميد رضايی رييس واحد تنوع زيستی مركز ملی اقيانوس شنياسی در ايران مورد توجه قرار گرفتن و اصلاً هدف من از نوشتن اين مقاله تمركز روی برهنه آبششيان بود. ديدن اين جانوران كه تا به حال 16 گونه ازشون توسط دكتر رضايی در خليج فارس به ثبت رسيده توفيق ميخواد كه من تا به حال در 22 غوصی كه انجام دادم، اين توفيق رو نداشتم. مقام ايران در دنيا از لحاظ تعدد گونه ای 42 ولی حدس زده ميشه در دريای عمان تعداد گونه ها به 72 برسه. پايگاه اينترنتی nudipixel.net، گونه ها رو شناسايی ميكنه. 3000 گونه در دنيا تاكنون شناسايی شده. اين موجودات از نظر سنی بسيار قديمی هستن و اجداد حلزون مانند اونها پوسته صدفی رو كنار گذاشتن و حالا يك تكه گوشت و پوست و اندام هستن و به نرمی در كف دريا و سنگ فرش های مرجانی ميخزند. ليسه های دريايی كه به ظاهر بی دفاعند، به واسطه همين رنگ بندی خيره كننده از خود دفاع ميكنن؛ اين رنگ های زيبا در حين ايجاد خطر و تنش بيشتر ميشن و اين هارمونی رنگ ها برای صياد حكم زنگ خطر رو داره و با ديدن اين جانور از اون دوری ميكنه؛ علاوه بر رنگدانه های پوستی، با تغذيه از اسفنج های سمی و تبديل سم به ماده سمی ديگر با بو و مزه بد در بدن خود، باعث دور شدن صيادان ميشن. نام برهنه آبشش به قرار گرفتن آبشش ها در خارج از بدن و بر سطح عقبی پيكر برميگرده. چشم ها در ليسه ها به ريتم های شبانه روزی يعنی تاريكی و روشنی پاسخ ميده، مثل حلزون ها شاخك های دهانی محيط رو لمس ميكنن. اندام های رينوفوری هم به عنوان بينی علائم شيميايی دورن آب رو تشخيص ميدن. مثل حلزون ها، ليسه ها دوجنسی اند يعنی هم اندام نرينه و هم مادينه رو دارن و به همين دليل هم قدرت بارور شدن دارن و هم ميتونن ديگری رو بارور بكنن. ليسه های دريايی همگی گوشت خوارند و بر اساس رژيم غذاييشون تقسيم بندی ميشن؛ تغذيه كنندگان از بريوزوآ، تغذيه كنندگان از اسفنج ها، تغذيه كنندگان از هيدروييدها و تغذيه كنددگان از تخم ارگانيزم های متفاوت. اما خود برهنه آبششيان هم شكارچيانی از قبيل ستاره های دريايی، لاك پشت ها، بعضی خرچنگ ها، عنكبوت های دريايی و برخی ماهی ها دارن. افزون بر جثه بسيار كوچك چند سانتی، فعاليت شبانه و استتار بی نظير و تغيير رنگ در بين صخره ها و كف دريا سبب ميشه كه ديدنشون بسيار مشكل بشه؛ اما زمانی كه در حال تغذيه هستن و يا در خواب پس از غذا در شكاف ها هستن ميشه ديدشون كه همين زمان كوتاه باعث شده انسان نسل اين موجودات رو به خطر بندازه و اونها رو برای مصارف تزييناتی آكواريوم ها به دام بنداره. ماده شيميايی به نام ترپين ( Terpene) در سيستم دفاعی اونها خاصيت ضد سرطانی داره و در درمان تومورهای مغزی و مالاريا مؤثره؛ متأسفانه تخريب مرجان ها كه زيستگاه اين موجودات زيباست بر روی جمعيتشون اثر خيلی بدی گذاشته؛ دما و شوری زياد خليج فارس، آلودگی های نفتی و انسانی باعث مرگ و مير پلانكتونی ميشه و برای خيلی از موجودات و از جمله برهنه آبششيان استرس زاست.  انواع صدف ها:   صدف ها رو بر اساس شكل نام گذاری ميكنن   رده سرپايان يا Cephlopoda   دومين رده بسيار مهم سرپايانند كه هشت پا يا اُختاپوس، اسكوييد، ماهی مركب، ناتيلوس و آمونيت در اين دسته جای دارن و تكامل يافته ترين نرم تنانند به نحوی كه هوش يك هشت پای اقيانوس اطلس با هوش يك گربه خانگی برابری ميكنه. باز جالبه كه بزرگ ترين بی مُهره ها در اين شاخه جای دارن يعنی اسكوييدهای عظيم الجثه 18 متری اعماق اقيانوس ها.   اين رده خود 3 زيررده را در بر دارد:   زيررده دو آبششيان يا Dibranchia   زيررده ناتيلوس ها يا Nautiloidea   زيررده آمونيت ها ( منقرض شده اند)   بنابراين به توضيح دو زيررده دو آبششيان و ناتيلوس ها خواهم پرداخت؛ همگی جزو بی مُرگان دريايی اند و بنابراين ساختار پيكر برای رفع نيازها در محيط آبی تكامل يافته.   1. زيررده دو آبشُشيان ( Dibranchia)   متشكل از معروف ترين سرپايان يعنی هشت پا يا اُختاپوس ( Octopus)، ماهی مركب ( Cuttlefish) و اسكوييد ( Squid)؛ كه از پيشرفته ترين و تكامل يافته ترين بی مُهره ها محسوب ميشن.     هشت پا يا اُختاپوس:    جانورانی كه در بين همگی بی مُهره ها از بالاترين هوش برخوردارن با تقارن دو طرفه. هشت پا يك پوزه سخت شبيه نوك طوطی در مركز بازوها داره كه ورودی دهان جانوره؛ همون طور كه ميدونيم اينها نرم تن هستن و فاقد اسكلت داخلی و خارجی و لذا بدنی بسيار نرم و انعطاف پذير دارن كه همين بهشون اجازه ميده در شكاف ها و سوراخ های يك صخره دريايی مخفی بشن و به علاوه جريان آب هم صدمه ای بهشون وارد نكنه؛ تنها قسمت سخت پيكر هشت پا همون پوزه يا منقار دهانيه. محدوده زيستی و بهتر بگم زيستگاه يك هشت پا در دريا بسيار متنوعه به طوری كه اينها رو ميشه در آب های پلاژيكی، تپه های مرجانی و يا بستر درياها و اقيانوس ها ديد. اختاپوس ها برای دفاع از خودشون در برابر شكارچيانی مثل مارماهيان موری و يا هامور ماهيان چندين تدبير دفاعی رومورد استفاده قرار ميدن:   پخش كردن جوهر يا مركب، تقليد از رنگ محيط و استتار، فرار سريع و ناگهانی، توانايی فوق العاده در اختفا و بدن بسيار نرم و انعطاف پذير؛ در دنيا قريب به 300 گونه مختلف هشت پا شناسايی شده. مشخصه مهم هشت پاها، دارا بودن هشت بازوی دارای بادكش يا فنجان های مكندس. وجه تمايز هشت پاها از اسكوييدها و ماهيان مركب، در دو شاخك تغذيه ايه كه در اينها ديده نميشه. يك هشت پای اقيانوس آرام، به طور ميانگين در هر بازو 240 بادكش داره و متوسط عمری معادل 3 سال با رژيم غذايی بسيار متنوع. نقش بادكش ها در اختاپوس، اسكوييد و ماهی مركب حس كردن بو و طعمه يعنی دارای گيرنده های شيميايی هستن. گفته ميشه در هر دوره تخم ريزی، مثل ماهيان مكانی رو برای تخم ريزی انتخاب و از اونها مراقبت ميكنن؛ تعداد تخم ها به 8000 هم ميرسه و دوره جنينی 7-8 ماهه كه در تمام طول اين مدت جنس ماده از تخم ها ثانيه به ثانيه مراقبت ميكنه تا حدی كه پس از تفريخ و خروج نوزاد چند ميليمتری، جان به جان آفرين تسليم ميكنه. يعنی اين رفتار و هوش سرشار در يك نرم تن و بی مُهره كه از نظر تكاملی بسيار پست تر از مهره داران هستن با گربه ها برابری ميكنه واقعاً شگفت انگيزه و واقعاً قابل تأمله. -----------------------------------------------------------------   اسكوييدها: اينها هم مثل ساير سرپايان، تقارن دو طرفه پيكری دارن كه اين پيكر متشكل از سه قسمت سر، گوشته و بازوهاست. در اين گروه از سرپايان و همچنين ماهيان مركب، ده بازو ديده ميشه كه هشت بازو به صورت دوتايی كنار هم مرتب شدن و 2 شاخك كه از اون هشت بازو بلندتره و در انتها گُرزی شكل و پهن شده، برای گرفتن شكار و تغذيه مورد استفاده قرار ميگيره؛ اسكوييدها شناگران بسيار ماهرين تا حدی كه در بعضی گونه ها ديده ديده ميشه به فواصل كوتاهی از آب ميپرن و پرواز ميكنن. بيشتر حجم بدن رو گوشته شامل ميشه كه دو باله شنا در طرفين اون كشيده شده و بايد بدونيم كه اين دو باله برخلاف ساير موجودات دريايی منبع اصلی حركت و جابه جايی نيست. پوست بدن از ماده ای به نام كروماتوفور ( رنگدانه های پوستی) پوشيده شده كه به جانور در تغيير رنگ و استتار محيطی به نحو مؤثری كمك ميكنه. نكته جالب ديگه اينكه سطح شكمی روشن تر از سطح پشتيه كه اين مهم باعث ميشه هم در برابر شكار و هم شكارچی مستتر جلوه داده بشن. در سطح شكمی حفره ای در گوشته ديده ميشه كه آبشش ها رو در بر داره. در جلوی حفره گوشته، سيفون قرار داره كه هم در ماهی مركب، هم در اسكوييد و هم در هشت پا از اون برای حركت و جا به جايی استفاده ميشه؛ اين نيروی محركه پر قدرت به اين شكل ايجاد ميشه: مكش آب به داخل حفره گوشته و با فشار خارج نمودن ناگهانی آب از سيفون؛ جهت سيفون متناسب با راستای حركت تغيير ميكنه و به همين خاطر جانور به هر سمتی كه بخواد ميتونه حركت بكنه؛ اين نوع حركت به انرژی زيادی نياز داره و بنابراين ميزان تغذيه جانوران فوق الذكر خيلی زياده؛ با وجود اين سرعت زياد، همگی شكارچيانی قهار محسوب ميشن. اسكوييدهای غول پيكر اعماق اقيانوس ها، شكار مورد علاقه نهنگ اسپرمه. ------------------------------------------------------------   ماهی مركب: تحقيقات اخير نشون داده كه پس از اختاپوس ها، اين گروه از سرپايان از هوش سرشاری برخوردارن؛ مركب ماهيان در مقايسه با تمامی بی مُهره ها، مغز بزرگ تری نسبت به جثه بدن دارن. حواسمون باشه برخلاف اسمشون، اينها ماهی نيستن بلكه نرم تن و بی مُهره هستن. وجه تسميه اينها يعنی ماهی مركب به دليل خارج كردن ماده قهوه ای رنگ از سيفون در حين تنش و خطره؛ لذا به اين گروه از سرپايان ماهی مركب يا سپيا گفته ميشه.   در اين گروه يك صدف داخلی كه به استخوان كاتل ( Cuttlebone) معروفه ديده ميشه؛ مردمك چشم در اينها به شكل W انگليسيه. باز اينا 8 بازو و 2 شاخك با اعضای مكنده دارن كه باهاش طعمه رو ميگيرن. ماهی مركب، اسكوييد و هشت پا همگی گوشت خوارند ( Carnivorous) و از نرم تنان كوچك تر، خرچنگ ها، ميگوها، ماهی، كرم ها تغذيه ميكنند و البته اوقاتی هم نوع خواری. خودشون طعمه و شكار مورد علاقه كوسه ها، دلفين ها، ماهی های بزرگ ميشن؛ خود ماهی مركب عموماً تا 2 سال عمر ميكنه       2. زيررده ناتيلوس ها يا Nautiloidea     ناتيلوس ها:   ناتيلوس ها از انواع جاندارانی محسوب ميشن كه به اصطلاح بهشون فسيل زنده ميگن؛ در اين گروه هم انواع زنده وجود داره هم انواع فسيل شده و منقرض يافته. طی ميليون ها سال بی هيچ تغييری باقی موندن و زندگی ميكنن. آمونيت های منقرض شده هم كه اشاره ای بهشون نكردم، شباهت زيادی با اين گروه داشتن. در آبهای آزاد تنها 6 گونه از اين جانوران شناسايی شده؛ ناتيلوس اسم كلوپ غواصی كه من توش آموزش ديدم و به علاوه اسم زير دريايی بوده كه ژول ورن در رمان 20000 فرسنگ زير دريا نوشته. در آبهای ايران هيچ خطری از جانب اسكوييد و هشت پا ما رو تهديد نميكنه. از دوستای غواصم كه هر موقع هشت پا ديدن و بهش نزديك شدن، شديداً كنجكاوه و با غواص بازی بكنه. برای غواص خطری نداره چه برسه به شناگر. البته جزو جانوران دريايی خطرناكيه كه گاز ميگيره ولی من تضمين ميدم كه واقعاً اگر به درستی باهاش مواجه شد، خطری نداره. و دوم اينكه اينا عموماً فتوتروپيسم منفی دارن يعنی گريزان از نور و گرايش به تاريكی؛ بنابراين شب فعالن و در غوص های شبانه ميشه اونها رو ديد؛ پس زمان فعاليت و تغذيشون شب هنگامه؛ اون بالا نوشتم هم اسكوييد، هم ماهی مركب و هم اختاپوس از نرم تنان كوچك تر، خرچنگ، ميگو، ماهی ها و كرم ها تغذيه ميكنن و بعضاً ديده ميشه هم نوع كوچك تر از خودشون رو هم ميخورن. در ايران ما ماهی مركب و اسكوييد توسط بوميان جنوب كشور صيد و برای تغذيه مصرف ميشن ولی در ساير كشورها من جمله كشورهای اروپايی هشت پا يكی از لذيذترين و گرون ترين غذاهاست و حالتی كه حين جويدن داره مثل غضروف استخوانيه كه ما در مرغ يا تو آبگوشت ميخوريم. در ضمن در خليج بيسمارك و آبهای آسيای جنوب شرق و استراليا، گونه هايی از جنس هشت پاهای حلقه آبی ميتونه انسان رو بكشه؛ غدد بزاقی اينها تترودوتاكسين داره كه واقعاً كشندست و به سيستم عصبی رو هدف قرار ميده؛ پس وقتی گاز بگيره، بزاق سمی وارد خون ميشه كه اولش فلجه و بعدشم بهشت زهرا   آخرين شاخه نرم‌تنان _ رده دوكفه‌ايها يا تبرپايان يا تيغه‌آبششيان ( Class Bivalvia)   خُب، يكی ديگه از رده‌های نرم‌تنان دوكفه‌ايها هستن كه بسيار حائز اهميتن؛ چه از نظر ارزش شيلاتی و خوراكی و چه از نظر تجملاتی. کِلَم ها ( Clam)، اویسترها ( Oyster)، اسکالوپ ها ( Scallop) و موسل ها ( Mussel) در این رده جای دارن و مهم ترین گروه اویسترها هستن که هم مروارید سازن و هم مصرف خوراکی دارن.   مروارید: بی شک تنها جواهری که توسط یک جانور تولید میشه، مرواریده. مروارید از ترشحات روپوستیه که بدن جانور رو میپوشونه؛ این ترشحات همون ماده درخشنده ایه که سطح داخلی صدف نرم تن رو آستر میکنه. وقتی ماده ای خارجی مثل دانه شن، تخم نمو نیافته یا انگلی بین روپوش و صدف قرار بگیره، محرکی میشه تا نرم تن رو برای ترشح مادر مروارید در اون نقطه برانگیخته بکنه. بنابراین هر دوکفه ای مروارید نداره. مثلاً در هر صید که 100 صدف به دست میاد، 10-20 تا مروارید داره. مروارید هم به رنگ های مختلفی دیده میشه، سبز، قرمز، آبی، سفید و سیاهه که در مصارف تجاری و زینتی اول رنگ سیاه و بعد رنگ سفید حائز اهمیته. راسته قاب بالان Coleoptera   سوسك‌ها، بزرگ ترين گروه جانوران از نظر تعداد گونه در دنيا. 40% كل حشرات شناخته شده اينها هستن با چيزی حدود 400,000 گونه. قطعه دهانی جونده و يا مختلط دارند و از نظر اهميت برای آدمی، خيلياشون آفتند. بال های پروازی توسط يك جفت بال يا قاب ضخيم جهت محفوظ ماندن، پوشانده ميشن. واقعاً واقعاً مهمند چون در شبكه غذايی هم نقش پر رنگی رو ايفا ميكنن. درباره اين راسته اگر تمايل داريد در آينده توضيحاتی خواهم داد. خودمم زياد نميدونم. سوسك سرگين غلطان من زياد ديم كه خود اين سوسك هم يه داستانی داره كه اگه ميخوايد ميگم. اصلاً با فيزيك زندگی ميكنه.   در حال مطالعه بودم كه صدايی شبيه موتور گازی شنيدم، و ديدم به توری در يه حشره نشسته، كه گرفتمش و شما ميبينيدش اين احتمالاً يك گونه برگ‌خواره كه طول بدنش حدوداً 4 سانت بود و پرواز پر سر و صدايی داشت و بعد از عكس گرفتن هم به آغوش طبيعت بازگشت   چون غالباً فعاليت شبانه دارن، ميبينيد كه رشد عضو بينايی ( چشم‌ها) زياد بوده نسبت به ساير حشرات؛ بيدها يا پروانه‌های شب پرواز هم چشمان درشتی دارن •           1.         Northern Black Widow (Latrodectus variolus) Identification o          There are 5 species of widow spiders, with the northern widow living in Michigan Michigan is home to the northern black widow spider. Shiny and black with a very round abdomen, black widows are very distinct. Including their legs, the female is about 1 1/2 inches long and has a red hourglass-shaped marking on the underside of her abdomen; males are slightly smaller and lack the red spot, but often have red and yellow spots or stripes on the back. 2.         Northern Black Widow Poison Toxicity o          Black widows can be found around woodpiles, outhouses, in meter boxes, basements and other solitary spots. The bite tends to be painful and cause a severe reaction. The bite location may swell and hurt around 30 minutes later and further symptoms include muscle cramps, spasms, tummy pain, vomiting or nausea, rising blood pressure, sweating and unconsciousness, perhaps you can even stop breathing. Death can occur--although rare--in the extremely young or old. However, as Discover Magazine notes, black widows can deliver what are called "dry bites" to warn off predators without wasting their venom. Always seek medical help promptly if a widow bite is suspected. Brown Recluse (Loxosceles reclusa) Identification o          The brown recluse injects a tissue toxin into victims, causing rotting sores While the brown recluse spider is not native to Michigan, and is usually found in the Southern states instead, Michigan DNR notes that there is a documented case of the recluse in Michigan, and other reports suggest that, perhaps due to hiding in shipping crates from the Southern states, the brown recluse exists, although rare, in the Lower Peninsula. Yellowish to brownish in color, the recluse is about 1/2 inch long with long, delicate, hairy legs. The brown recluse has three pairs of eyes and a violin marking on its back. Brown Recluse Poison Toxicity o          Nocturnal in nature, the recluse prefers solitude. Not aggressive, it will bite only if disturbed. Bites are rarely fatal, and can also be "dry." The recluse packs a lot of venom for its size, and is considered highly toxic, especially to the very young or old. Pain and itching will grow about four to eight hours after bite, with redness and swelling, then a blood blister developing. An ulcer--an open sore where flesh is dying--will begin as the tissue toxin spreads. Fever, nausea and vomiting, joint pain, and even death can occur. Seek medical help promptly if you suspect a brown recluse bite. "Daddy-Longlegs" o          There are two different types of daddy-longlegs; one is a spider and one is not. They are now generally referred to as daddy-longlegs and daddy-longlegs spiders. Daddy-longlegs, also known as granddaddy-longlegs, harvestmen and opilionids (the family they belong to, of the order arachnid) have one body segment instead of two, as true spiders have and are not poisonous. The daddy-longlegs spiders found in Australia and along the Pacific Coast are actually spiders, in the Pholcidae family, but don't spin webs and are also not poisonous at all, as far as current research indicates as of 2010. Related Searches •           •           •           •           •           References •           Michigan Department of Natural Resources: Black Widow (Latrodectus variolus) •           Michigan Department of Natural Resources: Brown Recluse (Loxosceles reclusa) •           University of California, Riverside: Daddy Long Legs Myth •           University of Arkansas: Dual Personalities: Not All "Daddy-Longlegs" Are Spiders •           Discover Magazine: Bite of the Hobo Spider Resources •           St. John Providence Health System: When Spiders Bite Information •           Spider Facts: The Violin Spider: Perhaps not as Delicate as the Name Implies •           Ph               20 گونه استثنايي كه طي 20 سال گذشته كشف شده‌اند     طي 20 سال گذشته بيش از 1300 گونه جديد كشف شده‌اند. اين گزارش به 20 نمونه كمياب و استثنايي از ميان آنها مانند داينوسپايدر، عقرب امپراتور، قورباغه پينوكيو و كوسه‌اي كه در آب راه مي‌رود، مي‌پردازد.    ماهي با رنگ‌هاي الكتريكي طي 20 سال گذشته بيش از 1300 گونه جديد كشف شده‌اند. اين گزارش به 20 نمونه كمياب و استثنايي از ميان آنها مانند داينوسپايدر، عقرب امپراتور، قورباغه پينوكيو و كوسه‌اي كه در آب راه مي‌رود، مي‌پردازد.   عقرب امپراتور اين عقرب كه حدود 20 سانتيمتر طول دارد، طي پژوهش‌هاي RAP در سال 2006 در كشور آفريقايي غنا كشف شده است. اين عقرب هم سم توليد مي‌كند اما سم آن نه‌تنها براي انسان خطرناك نيست بلكه به گفته محققان مي‌تواند به توليد داروهايي براي بهبود آريتمي و ديگر ناراحتي‌هاي قلبي كمك كند.   كشف جنس تازه‌اي از جوندگان اين جنس جديد كه شبيه به چين‌چيلاهاي كشف شده در مقبره اينكاها است، طي كاوش‌هاي سال 1997 و 98 در پرو كشف شده است. كشف اين جنس جديد باعث شده دانشمندان به كشف جنس‌هاي تازه ديگري از جوندگان در آينده نزديك اميدوار باشند.   سوسك كمپوست‌ساز   اين سوسك كه تنها محل زندگي كشف شده آن و نمونه‌هاي مشابهش غاري در گينه است، مي‌تواند با تخريب زباله‌ها آنها را به مواد اوليه مورد نياز طبيعت و انسان تبديل كند. به گفته محققان RAP اين سوسك بخشي از اكوسيستمي است كه براي حفظ تعادل ميان طبيعت و مواد شيميايي ساخت انسان تلاش مي‌كند.   داينوسپايدر اين گونه كوچك يكي از معدود بندپاياني است كه طي 300ميليون سال اخير دچار تغييرات چنداني نشده‌اند. داينوسپايدر در جنگل‌هاي كشور غنا كشف شده است. اين حشره 11ميليمتري بزرگترين گونه شناخته شده در ميان 57 گونه فعلي است و از موريانه‌ها و لارو مورچه تغذيه مي‌كند.   سنجاقك Platycypha اين سنجاقك سال 2004 توسط تيم تحقيقاتي RAP در آبگيرهاي رودخانه كنگو كشف شده و با توجه به اينكه سنجاقك‌ها يكي از حساس‌ترين جانداران به آلودگي آب هستند، مي‌توان از سلامت آب اين رودخانه مطمئن شد. اين گونه از آبزيان بسياركوچك و پشه‌ها تغذيه مي‌كند.     مورچه سرباز بزرگ اين مورچه سرباز 1.5 سانتيمتري كه در جنگل‌هاي كشور كامبوج كشف شده، خصوصيات منحصربه‌فردي دارد. مورچه‌هاي اين گونه هنگام احساس خطر در اطراف لانه پراكنده خواهند شد و با بستن دو قلاب جلوي دهانشان به يكديگر منظره‌اي دفاعي و هشداردهنده ايجاد خواهند كرد.       قورباغه پينوكيو اين گونه عجيب كه در كوهستان‌هاي اندونزي كشف شده، زائده‌اي روي بيني‌اش دارد كه توجه محققان را به خود جلب كرده است.       قورباغه درختي 15 سانتيمتري اين قورباغه درختي بزرگ كه سال 2008 در كوهستان‌هاي گينه كشف شده، مانند بسياري از گونه‌هاي مشابه آن در كناره‌هاي رودخانه و زير سنگ‌ها تخم‌ريزي مي‌كند. بچه‌هاي اين قورباغه هنگام تولد از دهان بزرگ و بادكش‌مانندشان براي چسبيدن به سنگ‌ها و در امان ماندن از جريان تند رودخانه استفاده مي‌كنند.   عنكبوت پرنده‌خوار اين عنكبوت بزرگ كه طول پاهايش تا 30 سانتيمتر مي‌رسد و حدود 170 گرم وزن دارد، سنگين‌ترين عنكبوت شناخته شده در جهان است. اين عنكبوت از حشرات كوچك ساكن جنگل‌هاي آمريكاي جنوبي، مارهاي سمي و مارمولك‌ها تغذيه مي‌كند. اين عنكبوت سم توليد مي‌كند اما سم آن براي انسان خطرناك نيست.       gola malimbe اين پرنده زيبا نيز در جنگل‌هاي جنوب‌شرقي گينه، جايي كه بيش از يك‌سوم گونه‌هاي كمياب و استثنايي سال‌هاي اخير كشف شدند، كشف شده است. طي 20 سال اخير بيش از 1300 گونه جديد توسط RAP كشف شده‌‌اند.       Brachyamytta rapidoaestima اين حشره عجيب يكي از نمونه‌هاي كشف شده در سال 2002 است. اين گونه شكارچي براي شكار حشرات كوچك كمين مي‌كند و سرانجام آنها را به دام مي‌اندازد. دليل انتخاب نام اين شكارچي سكونت آن در جنگل‌هاي غربي آفريقا است كه دارند به سرعت تخريب مي‌شوند.       حشره‌اي با بال‌هاي پرطاووسي اين حشره با بال‌هاي زيبا كه سال 2006 در آمريكاي جنوبي كشف شده، دو شيوه استتار اختصاصي دارد. يكي استفاده از طرح بال‌ها براي تبديل شدن به يك برگ مرده و ديگري حركات سريع و استفاده از طرح بال‌هاي مياني براي تداعي پرواز يك پرنده است.       اين ماهي زيبا از شيوه‌اي منحصربه‌فرد براي جذب جنس مخالف استفاده مي‌كند. ماهي نر به كمك اين رنگ‌هاي الكتريكي كه در تصوير مي‌بينيد، توجه ماهي ماده را جلب خواهد كرد.   سمندر اي.تي   اين جاندار جالب‌توجه كه اولين‌بار سال 2009 در اكوادور كشف شده، يك سمندر اي.تي است. اين جاندار نه‌تنها مانند همنام فضايي خود انگشت سبابه بلندي دارد، بلكه فاقد ريه است و از راه پوست تنفس مي‌كند. انگشت سبابه بلند اين سمندر براي گرفتن برگ‌ها و بهبود حركت استفاده مي‌شود.       يك مارمولك عجيب اين مارمولك با ظاهر ترسناك كه در سال 1998 در ماداگاسكار كشف شده، يكي از 10 جاندار در معرض انقراض به دليل قاچاق در سال 2004 بوده است. پوست اين جاندار به استتار خوب آن كمك كرده و شكار در شب را برايش ساده‌تر خواهد كرد.       smoky honeyeater اين پرنده زيبا ساكن ارتفاعات اندونزي است. اين پرنده كه در ارتفاع بالاي 1600 متري زندگي مي‌كند، از شيره گل‌ها تغذيه مي‌كند و در گرده‌افشاني نقش بسيارباارزشي را ايفا خواهد كرد.       Pseudancistrus kwinti اين گربه ماهي منحصربه‌فرد كه اولين‌بار در آب‌هاي آمريكاي جنوبي كشف شده، مي‌تواند به كمك آرواره‌هايش به شكار در آب‌هاي اين منطقه بپردازد. آرواره‌هاي قوي اين ماهي براي تكه‌تكه كردن انواع بي‌مهرگان و جلبك‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند.       مورچه پلنگي اين مورچه كه ظاهري شبيه به پلنگ‌ها دارد و در گينه‌نو كشف شده، شكارچي ماهري نيز هست. اين مورچه به كمك آرواره‌هايش قربانيان را كه اغلب بي‌مهرگان كوچك هستند، حمل مي‌كند و گاهي از آن براي حمل مورچه‌هاي كوچك استفاده خواهد كرد.       كوسه‌اي كه راه مي‌رود اين كوسه كه در سال 2006 در آب‌هاي اندونزي كشف شده، بسيارمورد‌توجه محققان قرار گرفته است. اين گونه مي‌تواند شنا كند اما اغلب از باله‌هايش براي راه‌رفتن در كف آب استفاده خواهد كرد. اين نمونه مي‌تواند آغاز ظهور آبزياني باشد كه به خشكي پا خواهند گذاشت!     ميمون دماغ‌لوله‌اي اين ميمون ميوه‌خوار دماغ‌لوله‌اي كه اولين‌بار در جنگل‌هاي گينه‌نو كشف شده يكي از 20 گونه استثنايي كشف‌شده در سال‌هاي اخير است. اين ميمون عجيب و كمياب مانند ديگر نمونه‌هايي كه در اين گزارش خواهيد ديد، توسط محققان برنامه شناسايي سريع گونه‌ها وابسته به سازمان بين‌المللي حفاظت منابع طبيعي، كشف شده است.         آیا میدانید؟ (3)   1.         3 چهارم موجودات روی زمین را حشرات تشکیل میدهند.     2.         در فاصله 8000 سال نوری از زمین کراتی وجود دارند که دارای حجم فشرده شگفت انگیزی میباشند بطوریکه حجم یک قاشق فرضی آنها میلیونها تن وزن خواهد داشت.     3.         اولین علائم رادیوئی که ساکنان زمین از کرات دیگر دریافت کرده اند از کره مریخ بوده است.     4.         جدید ترین سیستم فیلمبرداری پزشکی در کانادا ابداع شده است بنام V1 که تصویرهای گرفته شده از سلولهای بدن را سه بعدی نشان میدهد.     5.         کمپانی توشیبای ژاپن شبکیه مصنوعی چشم ساخته است که مانند شبکیه طبیعی علائم نوری را دریافت میکند اما قادر به تشخیص رنگها نیست.     6.         نخستین ایستگاه فضائی بنام میر (صلح) در 1986 بوسیله روسها در فضا ایجاد شده است.     7.         دورترین جرم فلکی که تاکنون رصد شده است در دب اصغر است که چهارده میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد.     8.         یک کلکسیونر فنلاندی مجسمه لنین را که پس از تحولات شوروی در میدان سرخ مسکو پائین کشیده شد به مبلغ صد هزار دلار خریداری کرد.     9.         بزرگترین آرشیو الکترونیکی ضبط اطلاعات کامپیوتری معادل با 7 گیگا بایت توسط یک کمپانی ژاپنی به بازار عرضه شد.     10.       سرعت حرکت چرخشی زمین به دور خود در استوا 1667 کیلومتر در ساعت است که این سرعت در هر قرن 30 ثانیه کاهش میابد.   دانستنی حیوانات 2 دندان های تمساح در همه سنین عمر دوباره در می آید.    ? جانوری موسوم به «راکون» قبل از صرف غذا باید ابتدا غذایش را با آب بشوید.   ? یک زنبور ناگزیر است دو میلیون دفعه روی گل ها بنشیند تا بتواند یک لیوان عسل تولید کند.    ? مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشات دریافتی از زمین درک می کند.    ? زالو یکدفعه دو تا سه سانتی متر مکعب خون می مکد و بعد از آن یک سال تمام چیزی نمی خورد.    ? کنه که حشره ای ریز است می تواند یک سال تمام بدون غذا زنده بماند.    ? شاخ کرگدن گر چه شبیه استخوان است اما در واقع توده ای از موهایی است که محکم در هم تنیده شده اند.    ? زمانی که گورخرها گله ای کنار هم می ایستند با خط های بدنشان در همدیگر ادغام می شوند و این موضوع حیوانات درنده را برای شکار آنها گمراه می کند.    ? طول بدن تمساح به پنج متر و وزن آن به بیش از پانصد و بیست کیلوگرم هم می رسد. تمساح ها به راحتی در آب شنا می کنند و با بستن پرده گوش و بینی شان می توانند بیش از یک ساعت نفس خود را در سینه حبس کنند و زیر آب بمانند.   ? اسب های آبی می توانند مسافت کوتاهی را با سرعتی برابر سی کیلومتر در ساعت بدوند؛با این تصور که حدود سه تن وزن دارند.    ? بعضی از جانوران هنگام خواب علاوه بر چشم، گوش های خود را نیز می بندند تا صدا کمتر مزاحم خواب آنان شود.    ? یک فیل قادر است پنج تن بار را به آسانی حمل کند.   ? فقط پشه ماده نیش می زند و از پروتئین خون مکیده شده برای تخم گذاری استفاده می کند.   ? بزرگ ترین نهنگ جهان به نام نهنگ آبی رنگ که سی وسه متر طول و صدوهشتاد تن وزن دارد، چند سال پیش در آب های خلیج فارس مشاهده شد.    ? خرچنگ های ماده پس از جفتگیری، زوج خود را می کشند و می خورند.                                 مارهای ایران       . کارشناسان و محققین ، سرزمین ایران را از حیث خصوصیات آب و هوا به چند منطقه تقسیم کرده اند که هر یک از این مناطق دارا ی شرایط و خصوصیات اقلیمی خاص خود می باشد . هر منطقه دارای شرایط و خصوصیات اقلیمی خاص خود می باشد . هر منطقه از نظر درجه حرارات و میزان بارندگی با سایر مناطق تفاوت دارد . در سراسر قسمتهای هر منطقه طول فصلهای سال تقریبأ یکسان است و این می رساند که مقدار نور خورشید در روز در هر منطقه یکسان است . این عوامل مجموعأ اوضاع و احوال مناسبی را در هر منطقه برای زندگی انواع خاصی از گیاهان فراهم می کند که این خود موجب بوجود آمدن محیط زیست مطلوبی می شود برای زندگی انواع معینی از جانوران . این منطقه ها را که از حیث آب و هوا ، درجه حرارات ، میزان بارندگی ، طول فصلها ، مقدار تابش خورشید ، نوع گیاهان و جانوران یکسان هستند ، در اکولوژی به بیوم Biome می گویند . اما نباید بیوم را با بیوسفر اشتباه کرد. می دانیم که سراسر پوشش بیرونی کره زمین ، که در آن گیاهان می رویند و جانوران زندگی می کنند ، بیوسفر نامیده می شود . بنابراین بیوسفر مجموع بیومهای مختلفی است که در روی کره زمین یافت می شوند . در سرزمین پهناور ایران اختلاف شب و روز در مناطق شمالی ، مرکزی و جنوبی تا اندازه ای متفاوت است . در ضمن درجه حرارت و میزات بارندگی نیز در نقاط مختلف این سرزمین اختلاف زیادی دارد . البته رشته کوههای البرز در شمال ، کوههای زاگرس که از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده و همچنین دریای خزر در شمال و آبهای خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و بخصوص جریانهای هوائی که از فلات ایران می گذرد در اختلاف درجه حرارت و میزان بارندگی تأثیر بسزائی دارند . بطورکلی از نظر اکولوژی قریب سه چهارم سطح ایران نیمه خشک تا خشک محسوب می شود که شامل کوهستانهائی با گیاهان کم و پراکنده و استپ های خشک و بیابان است این مناطق خشک وسیع بخشی از یک کمربند بیابان بزرگ را تشکیل می دهند که از صحرای آفریقا شروع می شود و به سمت مشرق تا ماوراء قفقاز ، افغانستان و آسیای مرکزی ادامه پیدا می کند . در نتیجه مارهائی که در بخش وسیعی از ایران یافت می شوند از گونه های بیابان زی می باشند . از بین این گونه ها می توان افعی یا گرزه مار ، مار جعفری ، مار شاخدار ، کبرا ، یله مار ، تیرمار ، طلحه مار ، آلوسر ، افعی پلنگی ، کورمار، مار شتری ، مار درفشی و کوتوله مار را نام برد . البته باید در نظر داشت که نواحی خشک و بیابانی مجموعأ تعداد گونه ها خیلی محدود است . در حقیقت تنها پنج گونه از مارهای سمی و 14 گونه از مارهای غیر سمی که ایران زاد و ولد می کنند مختص این گونه نواحی گرم و خشک هستند . با وجود این ، کشور ایران به نسبت مساحتش دارای زیستگاه یا فون مارهای زیاد و شایان توجهی است . نویسنده با جمع آوری بیش از یکصد و چهل هزار نمونه مار از مناطق مختلف کشور و تحقیق و مطالعه درباره آنها به این نتیجه رسیده ام که بیش از 21 گونه مار سمی و نیمه سمی و 35 گونه مار غیر سمی و بیش از پنج گونه مار دریائی در ایران زادو ولد می کنند . این تنوع قابل ملاحظه در گونه های مار بعلت وضع جغرافیائی خاص ایران در بین چند منطقه زیست جغرافیائی مهم است که هر یک از آنها مارهای مخصوصی بخود دارند . شاید بتوان گفت که بیشتر مارهای ایران در ا صل به مناطق جغرافیائی دیگر تعلق داشته و در آن مناطق تکامل یافته اند و سپس به قسمتهائی از ایران که شرایط آن با زیستگاه اصلی آنها مطابقت بیشتری داشته است کوچ کرده و گسترش یافته اند . بنابراین شش گونه از مارهای سمی و یازده گونه از مارهای غیر سمی که در دشتها و جنگلهای نسبتأ خنک ناحیه خزر و آذربایجان یافت می شوند ، در واقع به مناطق وسیع جنگلی و استپهای مرطوب اروپای معتدله و آسیا تعلق دارند که این قسمت از شمال ایران حد جنوبی منطقه پراکندگی آنها را تشکیل می دهد . در بین اینها می توان افعی قفقازی ، افعی زنجانی ، افعی البرزی و کفچه مار ، تیر مار ، گوند مار، مار آبی ، مار پلنگی ، لوس مار ، گرگ مار ، سیاه سوجه و مار آتشی را نام برد . در حدود چهار گونه که در اصل و البته به جنگلهای نواحی البرز ، آذربایجان و زاگرس دیده می شوند . از آن جمله اند افعی البرزی ، افعی زنجانی ، افعی قفقازی و طلحه مار ، ده گونه دیگر که مربوط به فون خاص بوته زارهای گرم منطقه مدیترانه می باشند به غرب ایران به جنگلهای تنگ منطقه زاگرس و دامنه جنوبی کوههای البرز که دارای شرایط محیطی مناسب برای زندگی آنها بوده است ، روی آورده اند . این ده نوع عباتند از : مار شاخدار ، طلحه مار ، مار جعفری ، گرزه مار ، افعی پلنگی ، کور مار ، قمچه مار ، مار قیطانی ، مار گورخری ، و کوتوله مار . نه گونه متعلق به استپهای گرم ترکستان و جنوب روسیه هستند که منحصرأ در نواحی استپی مشابه به شمال و شمال شرقی ایران یافت می شوند مانند گرزه مار ، تیر مار ، کفچه مار ، افعی قفقازی ، افعی پلنگی ، طلحه مار ، کور مار و گوند مار . کوهیتانهای مرتفع رشته البرز و تا اندازه ای رشته زاگرس ، منطقه زیست تعدادی از گونه های کوهستانی است مانند افعی دماوندی ، افعی قفقازی ، افعی البرزی ، طلحه مار ، تیر مار ، افعی پلنگی و گرزه مار . در حدود پنج گونه که شامل گرزه مار ، مار جعفری ، طلحه مار ، تیر مار و آلوسر می باشند به فون وسیعی تعلق دارند که از جنوب اروپا تا سلسله جبال هیمالیا گسترش دارد . در حالی که گونه مار جعفری صرفأ مربوط به فون هیمالیا می باشد که حد غربی آن تا ایران و آفریقای شرقی می رسد . در جنوب ایران گونه هائی یافت می شوند که اصل آفریقائی یا آسیائی دارند و حد شمالی پراکندگی آنها به سواحل دریا و همچنین دامنه های جنوبی زاگرس کشیده می شود . از این گونه اند مار کبرا ، کور مار ، مار خالدار ، شتر مار ، گرگ مار، مار جعفری ، تیر مار ، طلحه مار ، گرزه مار و کک مار . سواحل جنوبی ایران که از نظر جغرافیائی حد شمالی اقیانوس هند را تشکیل می دهند ، زیستگاه مناسبی برای مارهائی از نوع دریائی ، جعفری ، شاخدار ، و تیر مار می باشد . انواعی از مارهای کبرا ، جعفری ، شاخدار ، گرزه مار ، طلحه مار ، تیرمار در منطقه خاور میانه بیشتر دیده می شوند بعضی از انواع مارهای سمی معمولأ در محیطهای خشک زندگی می کنند ولی قادرند که خود را با شرایط زیستی دیگر محیطها نیز تطبیق دهند . بنا به گزارش بعضی از محققان خارجی دو نوع مار سمی دیگر بنام های کک مار (Eristicophis macmahoni) کرگدن مارVipera ammodytes در ایران وجود دارد . نویسنده کک مار را از منطقه زابل در موزه های خارج دیده ام و چند نمونه ای از مرز ایران و پاکستان مطالعه کرده ام ولی تاکنون نتوانسته ام در ایران به آنها دسترسی پیدا کنم . چه بسا مارهای سمی و غیرسمی دیگر نیز در ایران وجود داشته باشد که هنوز ناشناخته مانده اند زیرا تا به امروز تمام مناطق ایران از نظر جمع آوری مارها مورد بازرسی و مطالعه قرار نگرفته است . مارهائی که منحصرأ به ایران مربوط می باشند عبارتند از : افعی دماوندی (Vipera latifii) افعی تکابی (Vipera r.kordistanica) افعی آذربایجانی (Vipera wagneri) افعی زنجانی (Vipera albicornuta) مار گورخری (Spalerosophis microlepis) مار کوتوله (Eirenis rechingeri) مار خاکی (Leptotyphlops hamulirostris) و مار شاخدار ایرانی (Pseudocerastes p.persicus) . شناخت مارهای ایران : تعدادی از مارها از روی رنگ و علامت مشخصی که دارند به آسانی شناخته می شوند ، مانند مار شاخدار Pseudocerastes با زائده شاخی که در ناحیه فوقانی چشم دارد ، افعی قفقازی Agkistrodon intermedius که حفره ای یا پیت Pit بین چشم و بینی دارد ، مار جعفری Hydrophidae با رنگ قرمز آجری و خطوط و نقوش سفید رنگ و علامت صلیبی شکل که در ناحیه سر دارد ، کفچه مار خراسانی Naja naja که در صورت زنده بودن گردنش را به شکل کفچه در می آورد و هنگام خشم چنبره زده هان، به طور ناگ ی به طرف دشمن حمله می کند و مار دریائی Hydrophidae با داشتن سری کوچک و دمی پهن (همانند پاروی قایق رانی ) مشخص می شوند . و برای تشخیص بیشتر انواع مارها باید به نشانیهای ویژه آنها در طبیعت توجه کرد . الف – مارهای غیر سمی یا اگلیفا(Aglypha): توجه به شکل ، وضع قرار گرفتن و تعداد پولکهای بدن مار ، تشخیص را تا حدی آسان می کند . مارهای غیر سمی دارای دندانهائی ساده هستند که راهی به غده سمی ندارند  . شکل پولکهای ناحیه سر با شکل پولکهای ناحیه بدن کاملأ متفاوت است . به عبارت دیگر پولکهای ناحیه سر و تنه مشخص و قرینه و غالبأ مانند  هستند . در بعضی از مارها پولکهای ناحیه ظهری یا پشتی بدن صاف است  بر عکس در بعضی دیگر پولکهای ناحیه ظهری تیغه دار است یعنی در وسط این پولکها خطی برجسته یا تیغه مانند مشاهده می شود  پولکهای سطح شکمی صاف و بزرگتر از پولکهای ناحیه ظهری است . مردمك چشم اغلب گرد و دم مار معمولاً گرد و دراز است . پولك‌هاي زير ناحيه دم در يك يا دو رديف قرار دارند  و پولك آنان يا مخرج ممكن است يك عدد يا دو عدد يا به عبارت ديگر منفرد يا منقسم باشد .  بطور كلي قرار گرفتن اين پولكها و شمارش آنها  در تشخيص مارها حائز اهميت است . مارهاي غير سمي اصولاً در حركت خيلي سريع و چابك هستند . ب – مارهاي نيمه سمي يا اوپيستوگليف (Opisthoglypha): اين مارها كم و بيش شبيه مارهاي غير سمي هستند و يكي از وجوه تمايز آنها داشتن فنگ Fang يا نيش دندان خلفي شيار دار است . فنگ كه از سيار دندان‌ها بزرگتر و داراي كانال باز يا شيار است در قسمت عقب دهان ، در فك بالايي قرار دارد و به غده سمي متصل است  . از نظر ظاهري مردمك چشم اين مارها عمودي يا گرد است . تير مار كه يكي از انواع اين مارها محسوب مي شود با داشتن چهار خط سفيد رنگ كه در سر تا سر بدنش امتداد دارد مشخص مي شود . آلوسر (سگ مار) هم كم و بيش حركات مار جعفري را تقليد مي كند و از نظر شكل ظاهري خيلي شبيه به آن است . آلوسر فاقد علامت صليبي شكل در ناحيه سر مي باشد . ناحيه سر اين مار كلاً سياه رنگ است . براي شناسايي اين مارها مي توان از كليد شناسايي مارهاي ايران و شرحي كه بعداً براي هر يك از مارها داده مي شود استفاده كرد . ج – مارهاي سمي (Venomous snakes): تمام انواع اين مارها داراي فنگ يا نيش دندان لوله اي شكل يا مجوف هستند كه در قسمت قدامي دهان و در فك بالايي قرار دارد و به غده سمي متصل است  . سر اين مارها غالباً مثلثي شكل و ناحيه گردن كاملاً مشخص است . اكثراً دمشان كوتاه و در حركت كمي تنبل هستند . در بعضي از انواع اين مارها ،‌حفره اي بين چشم و بيني وجود دارد كه به سادگي قابل تشخيص است  . اكثراً پولكهاي ناحيه سرشان ريز و قرينه نمي باشند  . در برخي ديگر پولكهاي ناحيه سر قرينه هستند مانند كفچه مار كه هنگام خشم چنبره زده و يك مرتبه به طرف دشمن حمله مي كند . در اين حال ناحيه گردن متسع مي شود و به اين ترتيب سطح بزرگي ايجاد مي كند . اين سطح به نام كفچه ناميده مي شود . در مواردي كه شناختن مار از نظر شكل ظاهري براي مبتديان دشوار نباشد ، بايد غالباً به زيستگاه خاص هر مار توجه شود كه كار را آسان تر مي كند . منطقه پراكندگي مارها از نظر جغرافيايي ، زيستگاه ،‌رويش‌هاي گياهي و ديگر شرايط محيطي فرق مي كند و در هر زيستگاهي جز به هنگام مهاجرت مارهاي غير بومي كمتر ديده مي شوند . در صورت ترديد در تشخيص يك مار همواره به عكس يا تصوير و نقشه پراكندگي و مطالبي كه براي هر مار در متن كتاب آورده شده مراجعه شود . در ايران چهار گروه مار سمي به شرح زير وجود دارد كه ممكن است گزش آنها عوارض نامطلوبي به بار آورد : • گروه افعيها : ويپريده (Viperidae) با 12 گونه خطرناك و كروتاليده (Crotalidae) با بيش از يك گونه خطرناك . • گروه مارهاي كبرا يا الاپيده (Elapidae) با دو گونه خطرناك . • گروه مارهاي دريايي يا هيدروفيده (Hydrophidae) با 8 گونه سمي (احتمالاً تعداد گونه‌ها بيشتر است). گروه مارهاي نيمه سمي يا اوپيستوگليف (Opisthoglypha) با 8 گونه نيمه سمي . وضع ظاهري مارهاي سمي چنين خلاصه مي شود : وجود حفره اي بين چشم و بيني ،‌ عمودي يا بيضي بودن مردمك چشم ( مانند گربه‌هايي كه در آفتاب نگاه مي كند ) ، سر غالباً مثلثي شكل است و از پولكهاي كوچك و نا‌قرينه پوشيده شده ، دم كوتاه و گردن كاملاً مشخص است . كبراها داراي بدني كشيده ، قهوه اي رنگ و تيره و متمايل به سياه هستند و مردمك چشمشان بيضي شكل است و دم نسبتاً بلندي دارند . كبراي خراساني داراي كفچه و كبراي جنوب و غرب كشور فاقد كفچه با بدني تقريباً سياه و براق است و جهششان تند و كوتاه است . مارهاي دريايي سرشان كوچك و دمشان پهن همانند پاروي قايق راني است و در خليج فارس و درياهاي آزاد زندگي مي كنند . طول مارهايي سمي تا اندازه اي كوتاه و بدني ضخيم دارند و در حركت قدري تنبل هستند . افعي‌ها معمولاً زنده زا هستند . در اغلب گونه‌هاي اين خانواده نيش دندان يا فنگ‌ها تيز و بلند و به سمت عقب متمايل است . موقع گزش احتياجي به گاز گرفتن ندارند و با فرو بردن نيشها مي توانند سم خود را به شكار تزريق كنند. تمام گونه‌هاي اين خانواده سمي و خطرناك هستند . گزش اين مارها باعث تحريك نسوج زير جلدي و خونريزي مي شود كه در بعضي از موارد نتيجه آن از كار افتادن قلب و مرگ است . خانواده الاپيده مانند كبرا و كفچه مار تخم گذار است ، سر در امتداد بدن قرار دارد و گاهي گردن مشخص نيست ، مردمك چشم گرد يا بيضي است ، نيش دندانها يا فنگ منحني است و براي انتقال سم به شكار بايد دو فك پائيني و بالايي بهم متصل شود . سم اين مارها خطرناك است و عوارض عصبي از قبيل فلج تكلم ، سرگيجه و فلج قسمت محركه ماهيچه‌ها را همراه دارد و سر انجام مصدوم را در اثر خفگي يا فلج دستگاه تنفسي تلف مي كند . مارهاي نيمه سمي شبيه مارهاي غير سمي بوده بدنشان استوانه اي شكل و كشيده است ، دمي نسبتاً بلند دارند ، پولك‌هاي ناحيه سرشان قرينه و مردمك چشمشان غالباً مدور است و در حركت خيلي سريع هستند . از نظر ظاهري گاهي شبيه خانواده الاپيده اند ولي دندانهاي سمي آنها در قسمت خلفي دهانشان قرار دارد و به ندرت گزش آنها باعث مرگ مي شود . علائم باليني گزش آن مارها به درستي روشن نيست و كم و بيش شبيه گزش خانواده الاپيده مي باشد و گاهي ممكن است گزش اين نوع مارها باعث عوارض نامطلوبي شود . گزش مارهاي دريايي باعث اختلال در ماهيچه‌ها مي شود كه بيشتر شبيه عوارض ناشي از گزش مارهاي الاپيده است ولي به علت كوچك بودن غده سمي و كوتاه بودن فنگ‌ها يا دندان‌هاي سمي اغلب مقدار سمي كه تزريق مي كنند كافي و كشنده نيست . در حالي كه قدرت كشندگي سم مارهاي دريايي به مراتب بيش از مارهاي سمي ديگر است . تشخيص و طبقه بندي مارها : اصولاً شناساي مارها و تفكيك آنها از نظر سمي و غير سمي گاهي مشكل است . ساده‌ترين راه براي شناسايي مارها همان بررسي وضع دندان‌ها است و از اين نظر مارها به سه گروه تقسيم مي شوند : 1- مارهاي غير سمي داراي دندانهاي ساده اي هستند كه راهي به غده سمي ندارند و به نام اگليفا Aglypha  موسومند ،‌مانند مار آبي. 2- مارهاي نيمه سمي داراي فنگ Fang يا نيش خلفي شيار دار هستند اين فنگ كه از ساير دندانها بزرگتر و داراي كانال باز يا شيار است در قسمت عقب دهان ، در فك بالايي قرار دارد و به غده سمي متصل است  مانند يله مار 3- مارهاي سمي خطرناك كه داراي فنگ يا نيش دندان قدامي لوله اي شكل و مجوف هستند و به دو دسته تقسيم مي شوند : • مارهايي كه استخوان فك بالايي در آنها ثابت است و به نام پروتروگليفا (Protheroglypha) ناميده مي شوند . اين مارها چنانچه داراي دمي گرد يا مدور باشند از خانواده الاپيده (Elapidae) خواهند بود  ؛ مانند كفچه مار يا كبرا و اگر دم پهن يا مسطح باشد از خانواده هيدروفيده (Hydrophidae) مي باشند ؛ مانند مار دريايي. • مارهايي كه استخوان فك فوقاني آنها متحرك است و به نام سولينوگليفا Solenoglypha موسومند و خانواده ويپريده (Viperidae , Crotalidae) را تشكيل مي دهد . اين مارها چنانچه داراي حفره اي بين چشم و بيني باشند از خانواده كرئتاليده (Crotalidae) خواهند بود  مانند افعي قفقازي . اگر فاقد اين حفره باشند از خانواده ويپريده (Viperidae) مي باشند  مانند گرزه مار يا افعي .   منبع : ایران دیزرت
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 بی مهرگان   بی مهرگان 95% گروه جانوران را شامل می شوند. در اين بين بندپايان بزرگ ترين شاخه اين گروه است. اصولاً طبقه بندی ساده اين گروه از بی مهرگان كه همگی ويژگی های بسيار جالب توجهی دارند و جدای از ارزش های زيستی و اكولوژيكی، در مرتفع ساختن نيازهای امروزی بشر از مبارزه بيولوژيكی با آفات نباتی تا تهيه داروها و الهام گيری در اختراعات و ... نقش عمده ای دارند، به صورت زير است: 1.حشرات 2. عنكبوتيان يا كليسرداران 3. صدپايان و هزارپايان 4. سخت پوستان   حشرات: بزرگ ترين گروه جانوران با تنوع بی نظير كه مطالعه آن ها هميشه از جالب ترين موضوعات در علم زيست شناسی بوده، 80% كل جانوران شناخته شده – از بين مهره داران و بی مهرگان – را شامل می شوند. قدرت پرواز در بسياری افراد اين رده آنان را به موفق ترين جانوران از بدو خلقت تا به حال تبديل كرده است. حشرات از نظر اقتصادی، كشاورزی، بهداشتی و الگو گيری در هنر طراحی و صنعت مكانيك بسيار حايز اهميت اند. خلاصه اين گروه داستان ها درش نهفته كه در ايران جايگاهی نداره و فقط در مورد آفات نباتی، گونه های بيماری زا و پروانگان اونم از نوع روزپروازش كتاب هایی نوشته شده كه در مورد پروانگان جداگانه در آتی مطالبی خواهم نوشت چون زياد با اين موجودات رو به رو میشويم. پيكر حشرات از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل شده با اسكلت خارجی كيتينی ( نوعی قند به همراه پروتيين )؛ سيستم تنفسی نيز بسيار جالب است و اكسيژن از سطح بدن مستقيماً توسط لوله های نايی به مصرف سلول ها می رسد. خوب ديگه كافی اگه چيزی براتون سوال بگيد   عنكبوتيان: شامل عنكبوت ها، رتيل ها، عقرب ها و ... كه بدن آن ها از دو قسمت سر-سينه و شكم ساخته شده. در مورد اين رده صحبت های زيادی دارم. از حشرات، صدپايان و هزارپايان به دليل فقدان آنتن يا شاخك و نيز عدم وجود سر مشخص متمايزند؛     . عنكبوت ها: سر كوچك و شكم چند ده برابری نسبت به سر، تنيدن تار و پاهای بلند كه از سطح بدن بالا زده از مشخصات عمومی آن هاست. شكارچيانی متبحر و گوشتخوار ( تغذيه بيشتر از حشرات ) و همين نوروز 89 كه در قمشلو اصفهان بودم، يكيشون داشت حساب يك ملخ ايتاليايی را می رسيد كه عكسش را دوست همراهم برام فرستاده و در زير می بينيد. همه جای ايران اين موجودات را می توان پيدا كرد و پژوهش آنچنانی هم در موردشون در كشورمان صورت نگرفته. در رابطه با سمی بودنشون همه گونه ها سمی نيستند؛ مرحوم دكتر هرمز اسدی بهم می گفت گونه هايی كه در ايران زيست می كنن، زهر كشنده ندارن و درست هم می گفت ولی برخی از گونه های گرمسيری و بيابانی زهری دارند كه در صورت ورودش به بدن آدمی، موجب مسموميت، سرگيجه و تهوع شديدی میشه. پس، از هر شكل و گونه ای اگر نيشتون زد يا گازتون گرفت – همون طور كه گفتم همشون غده زهری ندارن – كار خاصی نكنيد، فقط محل را با آب وِلرم و صابون بشوييد ( شايد لازم بشه به پزشك هم مراجعه كنيد ). از تارهاشون هم استفاده های زيادی ميشه؛ جنس تارها كه ساختمان فيزيكی شگفت انگيزی دارن از پروتيينه.     . رتيل ها: بدن پشمالو، عدم تنيدن تار، كليسرهای بزرگ ( همون آرواره )، اختلاف كم اندازه شكم با سر-سينه و زندگی و لانه سازی رو و زير زمين، تنه پوسيده درختان و ... از بارزترين ويژگی های ظاهری منفك كنندشان از عنكبوت هاست اين گروه نيز شكارگر و گوشت خوارند ولی غدد زهری در هيچ يك از گونه های آن وجود ندارد. در حين گزيدگی بايد پس از اندكی روانه شدن خون، محل را با آب ولرم و صابون شست و از استفاده الكل، بتادين و بستن محل خودداری نمود تا از ايجاد عفونت كه ناشی از ميكروبی و كثيف بودن كليسرها بوده، جلوگيری كرد. اگر متوجه شديد يكی از اين نازنين موجودات بر روی بدنتان قرار دارد و در تماس مستقيم با پوست شماست و شما قادر نيستيد او را بتكانيد، سعی كنيد حرارت بدنتان را از طريق تسلط بر ترس و فشار خون كنترل كنيد زيرا كه اين بدن پشمالو الكی پشمالو نيست و در واقع اين ها موهای حسی اند. اين جانوران به واسطه بادكش هايی كه در قسمت هايی از پاها دارند، قادرند تا از هر سطح صافی مثل ديوارها بالا روند.   در حشرات پيوست های دهانی شامل يك جفت آرواره ی بالا، يك جفت آرواره پايين و يك لب پايين بوده به انضمام لب بالا و زايده لب پايين كه كل الأجمعين قطعات دهان را تشكيل می دهند. قطعات دهان بسته به رژيم غذايی و فيزيولوژی ( همون فيزيك و شكل ساختاری بدن ) آن در گونه های مختلف متفاوت بوده و به طور كلی در تيپ ها يا انواع ساختمانی زير اند:   1. ساينده يا جونده: ملخ، آخوندك، اكثريت سوسك ها، مورچه ها و ... كه قديمی ترين يا پست ترين نوع دهان از لحاظ تكامل همين گروه. حشرات اين گروه بيشترين خسارت اقتصادی را برای بشر به همراه دارن. به خصوص ملخها كه هر سال و از جمله امسال پدر گياها را درميارن و خيلی از آفات نباتی را سوسك ها شامل ميشن. امسالم ملخ های كوهان دار يه حضور پررنگ در مناطق مركزی ايران پيدا كردن و من شنيدم درختای گز كوير مصر كه فكر كنم مال استان اصفهان را لخت كردن.       2. زننده-مكنده: پشه، سِن ها و ساس ها و ... كه در اين حشرات آرواره های بالا و پايين به شكل ميله های باريك به نام استيله در اومده و برای سوراخ كردن پوست بدن حيوانات يا بافت های گياهی جهت مكش خون يا شيره گياهی به كار میرن.     3. مكنده: پروانه ها بارزترين نمونه اين تيپيك دهانی هستن كه در اونها دهان بيش از ساير راسته ها تغيير پيدا كرده است. در اين حشرات قطعات دهان ضمن دگرگونی و تبديل لارو به حشره كامل، از نظر ساختمانی تحول اساسی پيدا كرده و از تيپ ساينده در مرحله لاروی به تيپ مكنده در حشره كامل تغغير پيدا می كنه، خرطوم طويل و مارپيچی به وجود مياد كه مجرای درون آن جهت مكيدن مايعات به كار می رود.       4. ليسنده: حشرات ليسنده مثل مگس خانگی، عموماً از مايعات سطحی يا مواد جامد مانند قند كه به تدريج و به وسيله ريزش بزاق حشره به صورت مايع در مياد تغذيه ميكنن. در اين حشرات قطعات دهان به صورت خرطوم گوشتی، زانويی شكل و متحرك به وجود اومده. اين خرطوم فاقد خاصيت بريدن و نفوذ. برخی از جنس های سوسك كه روی گلها زندگی ميكنن، اين شكل از دهان را دارن كه به واسطه اون ميتونن شيره گلها را از عمق زياد بمكن. توجه داشته باشيد كه بسياری حشرات ليسنده به همراه خيلی ديگه از گونه های سوسك به دليل داشتن پرزها و موهای فراوان در سطح بدن از كثيف ترين موجوداتن كه اين پرزها محل تجمع خيلی از ميكروب ها، باكتری ها و حتی ويروس های عزيز واسه همين خيلی حواستونو جمع كنيد چون واقعاً منبع بزرگی از ميكروبان.     5. مختلط: در زنبور عسل و ساير گونه های اين تيره يا خانواده به همراه يه سری از انواع مورچه ها، لب بالا و آرواره بالا دارای رشد عادیه و مثل حشرات سايندست؛ اما خرطوم ليسنده از رشد طولی آرواره های پايين و لب پايين ايجاد شده كه طولش 6-8 ميلی مترِ. لب بالا و آرواره ای بالا نيز معمولاً برای حمل و نقل شكار يا ملزومات لانه به كا ميره. زنبور ها مخصوصاً از آرواره های بالا برای درست كردن سلول ها يا اتاقك های مومی (موم، از جنس ليپيد يا همون چربیِ) لانه استفاده ميكنن.     اُميدوارم كه مفيد بوده باشه چون زياد بازش نكردم و از تخصصی گويی پرهيز كردم. اينا برا اطلاعات عمومی خوب و هر وقت يه حشره ديديد، اگه مطالبو خوب خونده باشين ميتونين با نگاه دقيق بهش تيپيك دهانيش را مشخص كنين! رتيل، دايره دربرگيرنده كليسرهاست.   خوب در ادامه مبحث بندپايان تا رتيل ها پيش اومديم و حالا نوبت عقرب هاست:   . عقرب ها: اين بندپايان كه اغلب ساكن نواحی گرمسيری اند، در زير سنگ ها و بوته ها، تنه افتاده درختان، پوست درختان مرده، حفرات عميق يا شكاف ها و سوراخ ها زندگی می كنن. اونا در روز در حفراتی كه در خاك ايجاد كردن يا نقاط مخفی ديگر پنهان می شوند و در شب برای شكار از مخفی گاه خارج میشوند يعنی مانند بسياری از عنكبوت ها و رتيل ها، شب فعالن و اصولاً از عنكبوت ها و حشرات تغذيه ميكنن و خودشون بيشترْ شكار خفاش ها و جوندگان ميشن. بدن اين جانوران مثل عنكبوت ها و رتيل ها از دو قسمت سر-سينه و شكم ساخته شده كه شكم در بخش عقبی، دم مانند و به طرف جلو خم شده. جالب كه بدونيد، اولين جانوران وارد شده به خشكی ها عقرب مانند ها بودن كه به واسطه دارا بودن پوسته سختی كه از متلاشی شدن بدن در برابر فشار هوا در خشكی ممانعت ميكرده قادر بودن به خشكی ها وارد بشن؛ پس از قديمی ترين جانداران خشكی ها محسوب ميشن. مخرج و سوراخ تناسلی در آخرين بند دم در فرورفتگی قرار داره ( اولين فرورفتگی پس از سوزن تزريق زهر ). اعضای حسی نيز از موهای حسی، اجسام شانه ای كه لامسه ای و بويايی هستن و چشم ها كه تصوير ناقص ميسازن را شامل ميشه. نر و ماده در اين جانوران نيز از بُعد شكل ظاهری فرق زيادی نداره ولی اصولاً نرها دمی با تعداد دندانه های بيشتر و بلندتر دارن. اين موجود زنده زاست. در مورد عقرب ها بدانيد كه: عقربی كشندس كه طول دمش زياد باشه و چنگالهای كوچكی داشته باشه و غالباً رنگ نمی تونه ملاك خوبی برای اين ارزيابی باشه. بيش از 1200 نوعشون كشف شده كه از اين بين 20 نوع واقعاً خطرناكن. 300 ميليون سال كه در زمين زندگی ميكنن و در مقابل تشعشعات اتمی مقاومن. از سمش كه البته نوعاش مختلف و ميره تو حوزه سم شناسی و منم بلد نيستم، در سرطان مغز، با ساخت ماده ای به نام كلروتاكسين استفاده ميبرن. از حركات فيزيكيشون در ساخت رباط ها و از اونها برای اكتشافات مريخی، آوار زدگان زلزله، خنثی سازی بمب و ... استفاده ميكنن. در مقابل يخ زدگی هم مصونن و كلاً خيلی جون سختن.         . كنه ها: اين ها اغلب خون خواری ميكنن البته شيره گياهان و مواد در حال فساد را نيز ميمكن؛ مكيدن خون به واسطه حلقه مكنده و ترشحات بزاقيشون كه حاوی مواد ضد انعقاد خون ( مثل پشه ها كه البته اونا بی حس كننده هم دارن ) تا مدتی تداوم داره كه معده شون به اندازه جثه و در حد تركيدن، افزايش حجم پيدا كنه. در اقامت هايی كه در خونه های روستايی داريد، مراقب اين موجود ريز باشين. صدپايان و هزارپايان: اين بی مهرگان كه از نظر قدمت پيشينه زيادی را در زمين دارن، به دو نوع صدپاها و هزارپاها تقسيم ميشه.   دقت كنيد اين بی مهرگانم لازم دربارشون بدونيد. صدپايان يا كيلوپودها يا سِنتی پدها ( پد يا پود يعنی پا مثلاً حشرات كه 3 جفت پا دارند را ميگن هگزاپودها ) گوشت خوار و شكارگر هستن و مثل هزارپايان گريزان از نور. زير سنگها و حفره ها، داخل شكاف ها و ... زندگی ميكنن، به اضافه اين كه سرعت فوق العاده بالايی در حركت دارن و بيشتر در مناطق گرم و خشك مثل نواحی نيمه بيابانی و بيابانی يافت ميشن ( البه در مناطق جنگلی هم ديده ميشن ) كه دارای زهری هستن كه در صورت نيش زدگی توسط آن، فقط درد و سوزش محل را به دنبال داره و نيازی به دكتر نيست فقط مثل همونا، محل را با آب ولرم و صابون بشوييد. راه شناسايی اين جانوران فيزيك بدنيشون كه در هر بند از پيكر، يك جفت پا يعنی دو عدد قابل مشاهدس، به رنگ های قهوهای و زرد هم ديده ميشن به علاوه يك جفت آنتن يا شاخك بلند هم دارن. در اولين بند جلويی، يك جفت زايده موسوم به چنگلهای سمی يافت ميشه كه برای تزريق زهر از غدد سمی مورد استفاده قرار ميگيره.   هزارپايان را ميشه در مناطق مرطوب و پرگياه مثل جنگلها و علفزارها ديد، به ديپلوپودها يا ميلی پدها معروف هستن.رنگ قهوه ای سوخته تا سياه دارن گياه خوار هستن و هيچ خطری ندارند و غدد ترشح كننده مايعات و مواد بدبو، تدبير دفاعيشون. در هر بند از بدن دو جفت يعنی چهار عدد پا قابل مشاهدس و طول پاها ، آنتن ها و سرعت حركت اين جانور نسبت به صدپايان كمتر.     مقايسه ظاهری صدپا و هزارپا   سخت پوستان: خرچنگ های دراز خوراكی، ميگوها، خرچنگ های پهن معمولی، خرچنگ های دراز آب شيرين و كشتی چسبها ( انگلی اند )، نمونه های بارز اين زيرشاخه از بندپايانن . دو جفت شاخك، يك جفت آرواره فوقانی، دو جفت آرواره تحتانی، ضمايم دو شاخه و چشمان مركب ( اغلب بندپايان هم چشم مركب دارن كه من ازش صحبتی به ميون نيوردم ) از ويژگيهای ساختاريشون. ميگوها پلانكتون خوار و عموم خرچنگها همه چيزخوارن. خرچنگ هرميت يا گوشه گير از جالب ترين اين موجودات كه پس از از بين رفتن يك نوع نرم تن دريايی، از پوسته آهكی اون به عنوان پناه استفاده ميكنه و طوری تكامل يافته كه ساختار بدنيش به اين صدف نشسته ميشه.     چون بحث حشرات خيلی گستردس و دامنه وسيعی از اطلاعات را ميشه در موردشون عرضه كرد مثل استتار، ساختارهای حسی مثل چشم ها و اعضای بويايی، آنتن ها و نحوه كاركردشون، انواع گرايشات مختلف مثل گرايش به دما، رطوبت، مواد شيميايی و بوها، شعور و هوش غريزی و هزاران مورد بی نهايت جالب ديگه كه البته زمانی قابل فهم و زيبا هستن كه به صورت تخصصی بيان بشن، من بحث حشرات را تا اين يكی دو ماه، به همين جا ختم می كنم تا بعد انشالا ببينيم چی ميشه.   تروپيسم يا گرايش همون طور كه گفتم ابعاد مختلفی داره مثلاً شيميوتروپيسم يا ترموتروپيسم، كه ميخوام راجع به گرايش به نور يا فتوتروپيسم صحبت كنم؛ اصولاً وقتی مهتابی يا هر چراغ ديگه ای در شب روشن باشه، ديديد كه حشرات متعددی به اين منبع نور جذب يا اطرافش پرسه میزنن. حشره شناسا ميان از اين موضوع استفاده ميكنن و برای جمع آوری نمونه ها و تحقيق و بررسی در مورد انواع مختلف اين موجودات با نصب پارچه سفيدی كه يك لامپ به طور مستقيم به اون تابيده ميشه، حشرات را به پارچه نورانی جذب ميكنن كه عكسشو در زير می بينيد يا مثلاً خلاف امر تحقيق، برای نابودی و يا شكارشون، از لامپ های مولد فرابنفش استفاده ميكنن كه در جاهای مختلف وسيلشو ديديد و اگر قصد كشتن باشه، حشره با برخورد آنی به لامپ، با جريان الكتريسيته خشك و يا پودر ميشه. در خيلی از انواع حشرات هم گريز از نور و يا فتوتروپيسم منفی وجود داره. به طور كلی درجه تاريكی و روشنی محيط زندگی، نقش عمده ای در انجام فعاليت های حياتی حشرات داره و از اين حيث بعضی حشرات روشنايی مطلق را برای زندگی و فعاليت انتخاب ميكنن و بعضی ديگه هميشه در محيط های سايه دار و يا كم نور و يا كاملاً تاريك فعاليت ميكنند.  بعضی از گونه های سوسك، فتوتروپيسم مثبت دارن و از بيشترين حشرات جذب شده به منبع نورانيند     حشره شناسان اين پديده را يه نوع جاذبه ی فطری و سليقهای در اين موجودات محسوب ميكنن و ميگن با خاصيت نورپسندی در گياهان شباهت داره. علت اين رخداد يعنی جذب به نور شدن، يك نوع انعكاس ( پاسخ غيرارادی ماهيچه ها و بدن ) محركه ای‍ه كه به واسطه تحريكات شيميايی _ تحريك اعصاب باعثش ميشه _ بر اثر نفوذ نور از طريق چشم هاست كه موجب ايجاد پيام عصبی ميشه و متعاقب اين پيام ها، حيوان در جهت نزديك شدن و يا گريز از منبع نورانی جابه جا ميشه. گريزان بودن از نور يا مجذوب به نور و درواقع نوع فتوتروپيسم و شدتش به گونه حشره بستگی داره. اين پديده در افراد يك گونه بر اثر عوامل خارجی يا محرك های بيرونی مثل حرارت تغيير ميكنه و با افزايش دما، معمولاً شدت تروپيسم افزايش و در گونه های دارای فتوتروپيسم منفی يا گريزان از نور، با كاهش دما حشره فتوتروپيسم مثبت يعنی جاذب به نور پيدا ميكند.     گفتيد دراكولا، جالب بخونيدش:   بند یا دراکولا نامی است که در چندین سال اخیر در گیلان و مازندران به یک نوع حشرهٔ سمی از خانوادهٔ سوسک‌ها داده شده‌است. این حشره در مناطق گرم و مرطوب سراسر جهان پراکندگی دارد و نام علمی آن Paederus است.در مازندران، به این حشره بند گفته می‌شود و به درماتیت ( درماتيت يعنی التهاب و ورم پوست ) حاصل از آن «بند زدن» می‌گویند.   این حشره بر خلاف تصور بیشتر مردم نیش نمی‌زند، بلکه فقط له کردن حشره روی پوست ایجاد ضایعه می‌کند. بر اثر له شدن این حشره ماده فعالی که در همولنف آنها بطور طبیعی وجود دارد سطح پوست را آغشته می‌کند و موجب بروز اپیدرمولیز می‌گردد.این ماده پدرین نام دارد.     شکل ظاهری بند باریک و کشیده ‌است که آن را قادر به پرواز و حرکت سریع می‌سازد. جثه‌اش کمی بزرگ‌تر از مورچه‌های قرمز است و به دلیل سم موجود در بدن این حشره بنام پدرین (pederin)، حتی پرندگان نیز از خوردن آن خودداری می‌کنند. این حشره نیش نمی‌زند بلکه در صورت له شدن، مایعات بدنی آن (همولنف) باعث ایجاد واکنش پوستی می‌شوند. دراکولا در آغاز صبح و نزدیک غروب تمایل بیشتری به آسیب رساندن به طعمه‌های خود دارد. این حشرات از نور آفتاب گریزان هستند و به نورهای مصنوعی مانند فلورسنت تمایل دارند. این حشره در گویش محلی به بَن(بند) شهرت دارد. در محلی که سم این حشره روی آن ریخته می‌شود، زخمهای دردناکی ایجاد می‌شود که در صورت برخورد ترشحات زخم با قسمت‌های دیگر بدن، آن نواحی هم زخم خواهند شد. بیشتر نواحی‌ای از بدن که پوست حساسی دارند و بیشتر بدون پوشش لباس هستند، مثل گردن، در معرض سم این حشره‌اند. غالبا پوست نقاطی از بدن که کلفت تر است، مثل کف دست و کف پا , دچار ضایعه حاصل از این حشره نمی‌گردد. گونه ایجاد کننده بیماری در ایران بیشتر Paederus fuscipes است سم این حشره از دیرباز از جمله در چین مصرف دارویی داشته ‌است.   بند از جمله حشرات آفتی است که موجب بروز درماتیتهای خطی در روی پوست بدن شهروندان ساکن در مناطق شمالی و مرکزی ایران می‌شود. مشکلات ناشی از این حشرات گاه با داستانهایی توام شده‌است که پاره‌ای درست و پاره‌ای دیگر از بنیان غلط هستند. یه سوال؟ یکی از اتفاقاتی که در طبیعت گاهی می افته، افتادن یک حشره در آب و یا غذا است که مجبورمون می کنه یک عالمه غذا را دور بریزیم. می خوام اطلاعاتی در مورد عوارض ناشی از خورده شدن یک حشره بدونم و اصولا آیا حشراتی وجود دارن که خورده شدنشون عوارضی در پی داشته باشه. البته قضیه آلوده بودن را کنار بذارید چون فکر میکنم با گرم شدن غذا و البته حشره ای که در اون وجود داره آلوذگی های میکروبی از بین میرن. حرف های زیادی درباره سمی بودن برخی حشرات شنیدم. مثلا کفش دوزک بارها شنیدم که حشره ایه که خوردنش می تونه خطرناک باشه و مشابه اینها. آیا منبعی وجود داره که معرفی کنید؟   اتفاقاً من اخيراً يه مقاله ای در مجله ماهانه اطلاعات علمی خوندم كه جالب بود و به همين دليل سرچ كردم و نسخه الكترونيكشو پيدا كردم كه اينجا ميذارم بخونيد ولی قبلش چيزايی كه خودم می دونم را ميگم: حشرات منبع غنی از پروتيين هان كه در خيلی از جاها به صورت پرورشی مورد استحصال و مصرف قرار ميگيرن البته به جز مناطق آفريقايی و آمريكای لاتين. به غير از حشرات ساير بندپايان مثل عنكبوت ها و يا عقرب ها و حتی مهره دارانی مثل سوسماران و ماران و كروكوديل ها هم ارزش غذايی دارند ولی اين خارج از حدود اسلام ولی حشرات مانعی نيست. اما اجداد ما كه همون نئاندرتال ها هستن، وقتی كه در غارها زندگی ميكردن، غذای اصليشون بيشتر حشرات بوده و اينی كه ما عربا را به خوردن ملخ يا سوسمار خاردم مورد تمسخر قرار ميديم اشتباه و به نظر من ملخ چون گياه خوار مطلق ميتونه يه منبع خيلی مفيد غذايی برای ما باشه. يه بار گفتم حشراتی كه سطح بدنشون پوشيده از كُرك و مو هست خيلی آلودن مثل سوسك ها، مگس ها، پشه ها و ... كه به نظرم حتی با 7 غُل شدن غذا هم باز غذا ميكروبی و درست كه اندازه يه پشه يك صد هزارم قابلمه يا حجم غذاست ولی آلودگی ها به بهترين نحو در اين دريای غذا ميتونن ما را به راحتی بيمار كنن. در مورد كفش دوزك كه يه نوع سوسك و به بانوی حشرات معروف در دنيا 3 نوع كفش دوز پيدا ميشه كه بر اساس تعدا خال های روی بدن شناسايی ميشن كفش دوز 2 خال، 7 خال و 12 خال و اين كه بعضياشون به رنگ های زرد و قرمز ديده ميشن گونه های مختلف اين موجودات. ما يه استاد داشتيم اين ميگفت در صفرای اين موجود ماده سمی وجود داره و با خوردن اون توسط پرندگان يا ساير حشرات ديگه يا مسموم ميشن يا ميميرن. اما اين حشره يكی از سودمندترين حشراتی كه در مبارزه بيولوژيكی عليه آفاتی مثل شپش ها، شته ها و كنه ها مورد استفاده قرار ميگيرن كه در ايران هم اين كار شده. ازديادشون را ميشه كنترل كرد و علاوه براين ضرری هم برای آدمی ندارن. كفش دوزا را خيلی ميشه در موردشون گفت مثلاً وجود سم يكی از راه های دفاعی، انشار مواد بدبو از پاها يكی ديگه از ترفندهای دفاعی برای دور كردن شكارچيا به خصوص مورچه هاست و رنگ خاص اين موجود خيلی باعث گرفتاری و جلب توجهش در برابر شگارگرهایی مثل پرندگان ميشه. خلاصه، انواعی از لارو پروانگان كه كرم مانندن ، ملخ ها و زنجره ها كه مردم ميگن جيرجيرك، منابع خوب تغذيه ای برای انسان كه اگر باشه من ملخ ميخورم. البته طبخشم مهم كه ديگه تايلنديا واردن. حشرات خوراکی یکی از ترکیبات اصلی غذاها، در کشورهای مختلف بشمار می آیند. در برخی مناطق ملخ، موریانه، شپش، عقرب، کرم، سنجاقک، آخوندک، پروانه، سوسک و ... می خورند . برخی از مردم آنقدر با علاقه این حشرات را می خورند که حتی در کنار غذاهای دیگر هم از این گروه جانوری به عنوان چاشنی استفاده می کنند و معتقدند یک غذای خوشمزه حرف اول را می زند . جمعیت شناسان و خوردن حشرات افزایش سریع جمعیت انسانی، زنگ خطری است که هشدار قحطی و فقر در آینده را می دهد. عده ای از متخصصین علم تغذیه، جامعه شناسی و... معتقدند «منطقی ترین راه برای تأمین نیازهای غذایی بشر خصوصاً در کشورهای محروم استفاده از تمام امکانات و منابع غذایی موجود است. (حتی اگر فکر خوردن حشرات نفرت انگیز باشد). این محققین حتی به وجود مزارعی برای پرورش حشرات خوراکی هم اشاره دارند و به دلایل بسیاری این کار را عاقلانه تر از پرورش دام می دانند: - نخست آنکه این جانوران برای رشد و تولید مثل به مواد غذایی زیادی نیاز ندارند (حجم غذای گاو را با کرم مقایسه کنید). - دوم اینکه برای رشد و پرورش این موجودات فضای زیادی لازم نیست. (محل زندگی و فضای اشغال شده توسط یک گوسفند و موریانه تا چه حد قابل مقایسه هستند؟!) - سرعت تخم ریزی و رشد حشرات به هیچ عنوان با زاد و ولد پستانداران و پرندگان تأمین کننده غذای انسان قابل مقایسه نیست (رشد یک بره را با تعداد تخم ها و سرعت رشد در سوسک مقایسه کنید). - این گروه از جانوران به تعداد فراوان و گونه های مختلف در دسترس بشر هستند. - و با کمال تعجب عده ای معتقدند بسیار بسیار خوشمزه تر از گوشت حیواناتی چون مرغ، ماهی، گوساله و گوسفند است. ارزش غذایی حشرات ٬ در حال حاضر ۴۴ نوع حشره خوراکی در جهان استفاده می شود. آنها از منابع غنی پروتئین، ویتامین و املاح محسوب می شوند.براساس گزارش FAO این گروه با داشتن پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و آهن و ویتامین B منبع با ارزشی به حساب می آیند. در حال حاضر در برخی مناطق آفریقایی برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان از نوعی کرم خوراکی خشک شده آرد تهیه می شود و به غذا افزوده می شود. همچنین از آرد ذکر شده برای تغذیه زنان باردار یا بیمار و همچنین کسانی که کم خونی دارند (به جهت میزان بالای آهن، کلسیم و پروتئین) استفاده می شود.به طور کلی حشرات از نظر میزان انرژی در مقایسه با سویا، ذرت، عدس، گوشت و حبوبات منبع مناسب تری هستند. یک غذای اشرافی ٬ - در بعضی مناطق دنیا، برخی حشرات بسیار گران هستند. مثلاً در هندوستان غذایی که از کرم ابریشم تهیه می شود گران تر از ابریشم تولیدی توسط کرم است . - در برخی رستوران های مکزیک یک پرس لارو پروانه بسیار گران است. - مصرف کنندگان چینی فقط سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای خوردن نوعی مورچه هزینه می کنند. - کنسروهای گران قیمتی از حشرات در برخی کشورها مانند مکزیک و ژاپن تهیه و صادر می شود. حشرات در کشورهای مختلف در بسیاری از نقاط دنیا به این مخلوقات کوچک به عنوان منبع با ارزشی نگاه می شود. آفریقایی ها کرم، ملخ، موریانه و مورچه را منبع غنی از پروتئین می دانند. ژاپنی ها به پرورش کرم ابریشم به عنوان یک منبع غذایی توجه دارند و مکزیکی ها سال های سال است که حشره می خورند. پسران در این کشور از شکار ملخ ها لذت می برند، به سوسک های درختی مانند یک هله هوله نگاه می کنند (خوراکی مشابه چیپس یا پفک و...) و با حشرات آبی غذایی خوش عطر و بو به همراه پیاز و سیر و فلفل و قارچ می پزند و تخم نوعی مورچه قرمز رنگ را در سالاد مخصوص می ریزند و با لذت می خورند! آنها از پروانه های کوچکی که در اطراف شعله آتش به زمین می افتند به همراه نمک نوعی چیپس تهیه می کنند که ۱۰۰ گرم آن حاوی ۶۰-۳۷ گرم پروتئین و ۳۳-۴ گرم چربی است (پروتئین و چربی معادل با ۱۰۰ گرم گوشت قرمز). حتی برخی حشراتی که مصرف می کنند کلسیم و فسفری معادل با تخم اردک دارند. - در الجزایر بومیان یک منطقه از این کشور از پخت ملخ در آب نمک و خشک کردن آن در آفتاب خوراکی خوشمزه تهیه می کنند. - ژاپنی ها چندین نوع غذا از حشرات تهیه می کنند که لیست برخی از آنها که در رستوران های این کشور یافت می شود عبارتند از: - hachi-no-ko لارو زنبور معمولی - zaza-mushi لارو حشرات آبی - inago ملخ سرخ شده مزارع برنج - semi جیرجیرک سرخ شده - sangi پروانه ابریشم سرخ شده - مردم نیجریه و غرب آفریقا نیز از جیرجیرک، بید، ملخ، کرم و لارو شپش درختی و سوسک برای تهیه غذا استفاده می کنند. آن را زیر منبع نور یک کاسه آب قرار می دهند و حشراتی که به دور نور پرواز می کنند و سپس داخل آب می افتند را جمع کرده برای تهیه غذا استفاده می کنند و معتقدند ملکه حشرات از سایر افراد گروه خوشمزه تر است.آنها جیرجیرک ها را از تونل های خاکی جمع می کنند و سپس بر روی آتش سرخ کرده اجزای اضافی داخل شکم آنها را بیرون کشیده و سپس می خورند.ملخ ها را نیز مانند جیرجیرک می خورند، گرچه برخی از کشاورزان این منطقه ملخ را خام می خورند.در برخی نقاط این کشور از نوعی کرم درختی هم پس از خشک شدن برای تهیه سوپ سبزیجات استفاده می کنند و با کمال تعجب لارو سوسک را نیز از آشغال ها، زباله ها، فاضلاب یا کود می گیرند و پس از جدا کردن قسمت پایین شکم که روده هاست، سوسک را می شویند و آن را کاملاً سرخ کرده و می خورند. البته خیلی از آنها این غذا را به علت آنکه از نقاط کثیفی تهیه می شود نمی خورند. - تایلندی ها از زنبور عسل، حشرات آبی، مورچه، ملخ و آخوندک می خورند. - مردم اندونزی هم از طرفداران سرسخت سنجاقک ها هستند و غذای لذیذی را با آن تهیه می کنند. از زبان کسانی که حشره خورده اند بشنوید که: - بید سرخ شده طعم «بادام» می دهد. - حشرات آبی مزه نعناع دارند. - نوعی از مورچه های برگ خور طعم «گردو» دارند. - و نوعی دیگر از مورچه مزه هندوانه می دهد. - پیله کرم ابریشم مزه ای شیرین و خامه ای دارد. - حشراتی که بخشهای رنگارنگی دارند اغلب طعم نامطبوعی دارند و سمی هستند. - حشرات تیره تر کمتر سمی هستند (البته قانون کلی نیست) و البته خوشمزه تر . نکات مهم در استفاده از حشرات نخست باید دانست که ۴۴ نوع حشره ذکر شده که خوراکی شناخته شده اند را می توان با اطمینان خورد . و باید در پخت آنها بال و پوشش سخت موجود روی بدنشان و همچنین روده ها را جدا کرد و بیرون ریخت و پس از پخت آنها را به شکل تند با انواع چاشنی ها و ادویه جات استفاده کرد و فراموش نکرد مصرف برخی حشرات به شکل خام به دلیل داشتن «اسید هیدروسیانیک» که سمی است، بسیار خطرناک است و مصرف این حشرات به شکل خام و به میزان زیاد عوارضی چون ضعف، استفراغ، عدم هوشیاری و حتی مرگ را به همراه دارد (البته این ماده خطرناک به راحتی با حرارت از بین می رود). آیا می دانید که: - ارزش غذایی یک کنسرو قارچ معادل ۲۴ کرم کوچک است. - ارزش غذایی کلم بروکلی یخ زده (با آن میزان فایده) کمتر از ۵۰۰ شته است. - حشره خورها می گویند، حشره ها هم اگر تازه مصرف شوند، خوشمزه تر از نوع کنسرو شده و یخ زده هستند. - ژاپنی ها بچه زنبورها را به همراه سسی مخصوص و همچنین نوزاد ملخ و کرم ابریشم را کنسرو می کنند. - در برخی از کشورها به کمک علم ژنتیک دست به پرورش ملخ هایی درشت تر زده اند و امیدوارند روزی نرسد که برای شکار این ملخ ها از اسلحه استفاده کنند. - از برخی حشرات به عنوان دارو هم استفاده می کنند. و خلاصه اینکه خیلی ها حشرات را ماده ای غذایی با پروتئین بالا، چربی پایین و املاح و ویتامین فراوان و مزه ای متنوع می دانند.    این فرصت تولیدی از بکرترین بازارها در ایران به شمار میرود زیرا هیچ نوع آماری در زمینه پرورش این محصول در ایران تا به حال منتشر نشده از طرفی ایران با داشتن زیست بومی چهار فصل قابلیت دسترسی و پرورش انواع حشرات را دارد و اینکه ترکیه به عنوان کشوری مسلمان و کشوری که خود در این زمینه آماری در زمینه استفاده داخلی ندارد در این زمینه موفق بوده که برای ایرانیان جای امیدواری مضاعف در پی دارد.               ترموتروپيسم يا گرايش به گرما     ترموتروپيسم يا گرايش به گرما: منبع گرما و جريان هوای گرم در بعضی حشرات موجب تغيير جهت حركت يا پرواز، و بروز پديده ای به نام ترموتروپيسم ميشه. حشرات مثل بقيه بی مهرگان از جانوران خونسرد هستن و فاقد قدرت و توانايی تنظيم حرارت داخلی بدن، به طوری كه تمام فعاليت های حياتی اونها تحت تأثير تغييرات حرارت محيط خارجه ولی با اين وجود حشرات تحت خاصيت ترموتاكتيسم مثبت يا منفی، به نحوی خودشون رو از گزند يخبندان های زمستان و گرمای مفرط تابستان محفوظ می دارن. مثلاً بعضی حشرات شب فعال، ترموتاكتيسم منفی دارن چون در خنكای شب قادربه فعاليتن.   شيميوتروپيسم يا گرايش به مواد شيميايی ( بوها ): اين پديده در حشرات عموماً جهت مشخصی نداره و اكثر حشرات برای نزديك شدن به مواد غذايی بودار ابتدا حركات و پروازهای نامنظمی رو در جهات مختلف انجام ميدن و فقط در فاصله چند متری منبع بو، ناگهان خط پرواز خود را در جهت بو، اصلاح و مستقيم میكنن. حشرات اون طور كه من متوجه شدم، بوهای مختلف را به وسيله شاخك ها و ساير اعضای حس بويايی معمولاً از مسافت های زياد درك ميكنن و با حركات ضعيف و پاورچين كه با حالت شك و ترديد همراهه، در جست و جوی منبع متصاعد كننده بو برميان به طوری كه ميگن اگر يكی از شاخك های حشره كنده بشه، ديگه به سختی قادر به پيدا كردن منبعه. جهت يابی به وسيله بو در عالم حشرات از نظر انتخاب ميزبان و محل تخم ريزی و يا پيدا كردن شكار و غذا اهميت زيادی داره. مثلاً يه سری از گونه های مورچه كه چشم ندارن، استفاده زيادی از پديده شيميوتروپيسم و حس بويايی برای جا به جا شدن خود ميكنن؛ و در اين حشرات به شخصه ديدم ميشه مسير حركت دسته های مورچه رو به وسيله ريختن اسيد فرميك روی خاك در راه جديد به كلی تغيير داد.   اولی: زنبور عسل اول به كمك شاخك های خود بوها را پيدا ميكند و با استفاده از چشمان مركب و خاص خود قادر به تشخيص گل مورد نظر خود از طريق الگوهای فرابنفشی است. دومی: خط سير مورچه ها كه از پديده شيميوتروپيسم تبعيت ميكند.         پروانه بيدها، يا شب پروازن يا فعاليت كوتاهی در روشنايی قبل از طلوع آفتاب دارن. در مورد طبقه بندی، هم بيدها ( شب پره ) و هم پروانه ها ( روزپره )، هر دو به شاخه فلس بالان متعلقن. مهم ترين نقش پروانگان، گرده افشانيه و همون طور كه ميدونيم از قبل، قطعه دهانی مكنده دارن و البته بعضی گونه ها شكارچيان سرسخت لارو پشه ها هستنتا جايی كه بعد از زنبوها در مقام دوم قرار دارن و كنترل بيولوژيك جمعيت پشه ها رو با صيد لارو اونها برعهده دارن؛ هيچ پروانه ای سمی نيست فقط برخی از آن ها برای صيادانشان كه معمولاً پرنده ها هستن، مسموميت ايجاد ميكنن كه به اينها پروانه های مقلد ميگن. بهزاد زادهوش و دكتر رخساره كرامت   شب پره    بيدها و پروانگان دگرديسی يا استحاله كامل دارن كه چرخه يا سيكل زندگی 4 مرحله تخم، لارو يا نوزاد كرمی شكل، شفيره ( موجود درون پيله ) و حشره بالغ رو شامل ميشه. در مورد پروانگان ايران، اونها رو بيشتر در مناطق كوهستانی، به خصوص البرز و زاگرس ميشه ديد كه البته در حوزه زاگرس، تنوع بيشتری حاكمه. فقط هم10-12 گونه از پروانه های ايران آفت محسوب ميشن كه البته آفت گياهان زراعی و باغی هستن و از اين تعداد باز 2-3 نوع آفت جدی به حساب ميان، مثل پروانه سفيد كلم. نوزاد كرمی شكل پروانه ها ( لارو ) نسبت به خود حشره بالغ، آفت جدی تری محسوب ميشه كه دليلش هم تعداد زياد و تغذيه بالای لاروهاست. به طور كلی، عمر يك پروانه، با احتساب 4 مرحله چرخه زندگی، حدود 1 ساله كه البته عمر اكثر اونها در حالت بلوغ ( پروانه بالغ ) بيش از 3-4 روز نيست؛ اما در بعضی حتی به چند ماه هم ميرسه.   پروانه های روزپرواز ايران شامل 8 خانواده و 433 گونه هستن كه از اين گونه ها وجود 385 گونه مسلم شده است. 8 خانواده شناسايی شده پروانه های ايران عبارتند از:   چلچله پروانگان ( Papilonidae )   اين يه Scarce Swallowtail به معنی پروانه دم چلچله ای كميابه كه در اشترانكوه توسط آنوبانينيون گرفته شده           زيبا پروانگان ( Pieridae )   پروانه های آبی-مسی ( Lycaenidae )   رنگين پروانگان ( Nymphalidae )   پروانه های منقاردار ( Libythiedae )   شاه پروانگان ( Danaidae )   پروانه های قهوه ای ( Satyridae )   پروانه های علفزار ( Hesperiidae )   در بين اين 8 خانواده يا تيره، بيشترين تعداد گونه ها متعلق به خانواده پروانه های آبی-مسیه كه 140 گونه رو شامل ميشه. رنگ روی بال های اين پروانه ها، بيشتر آبی درخشان، بنفش، قرمز، نارنجی و قهوه ايه؛ اين پروانه ها در آفتاب فعالن و حساسيت زيادی به تغييرات دمايی از خودشون نشون ميدن.                   عنكبوتيان عجيب در ايران     رده عنكبوتيان ( Arachnid )، عنكبوت ها، رتيل ها، عقرب ها، كنه ها و هيره ها، عنكبوت های پادراز، عقرب های شلاقی دم كوتاه، عقرب های شلاقی، عنكبوت های شتری، عقرب نمايان و ... رو شامل ميشه؛ كه در اين پست راجع به عقرب های شلاقی و عنكبوت های شتری صحبت ميشه و با توجه به نبود هيچ اطلاعاتی در سطح ايران، مجبورم كه به صورت كلی و احتمالی بگم. دقت كنيد جالبه: اصولاً عنكبوتيان، زمين زی هستن و از هوا تنفس ميكنن يا به كمك سيستم نايی مثل حشرات و يا با استفاده از شش های كتابی. همگی عنكبوتيان 4 جفت پا معادل 8 عدد دارن كه اولين جفت زوايد، برای گرفتن طعمه به كار ميره و دومين جفت ممكنه نقش حسی داشته باشه يا برای گرفتن طعمه به كار بره و يا نقش حركتی داشته باشه. همگی شكارگر و گوشت خوارن، هم شب فعال و هم روز فعال ( بستگی به انواعشون داره ) هستن. بعضی غدد زهری دارن و بعضی هم فاقد اين اندام. چون در صفحات اوليه توضيحاتی پيرامون اينها ارائه شده، پس ميريم سر اصل مطلب:   عنكبوت های شتری يا آفتابی يا بادخور ( Camel spider ): حدود 1000 گونه هستن؛ دارای سر و شكم ( مثل حشرات سينه ندارند ) و كليسرهای بسيار بزرگ كه برای ايجاد صدای گوشخراش و ترس دشمن به كار ميرن. اينها اغلب در بيابان ها و نقاط گرمسير دنيا پيدا ميشن و به صورت فرصت طلبانه ای از جانوران سطح زمين و بالأخص بندپايان ديگه تغذيه ميكنن. پتانسيل بالايی در خطر دارن. كليسرهای اينها حتی از سرشون هم بزرگ تره و مثل گازانبرهای فوق العاده قوی با دندانك های ريزی كه روی سطوح داخلی دارن عمل ميكنن. اينا به نظر 10 پا دارن ولی اولين جفت زوايد در واقع پديپالپ يا اعضای حسی هستن و عملكردی مشابه آنتن يا شاخك حشرات دارن و در انتها به يك عضو چسبنده خاتمه پيدا ميكنن كه برای گرفتن شكار و طعمه پروازگر و همچنين بالا رفتن از سطوح صاف استفاده ميشن. اولين جفت از 4 جفت پا كه بعد از پديپالپ ها قرار داره، از 3 جفت پای عقبی كوچك تره و در جهت لمس و حس جانورانی كه اطراف عنكبوته، استفاده ميشن و 3 جفت پای عقبی برای حركت و دويدن هستن.   اينها مثل عقرب نمايان، سيستم تنفسی نايی يا تراشه ( Trachea ) دارن ( سيستم تنفسی حشرات هم از همين نوعه ) و منافذ ورودی تراشه ها يا لوله ها يا نای ها، كه بهش اسپيراكل ميگن، در زير سطح شكم واقع شده. نرها از ماده ها كوچك تر هستن و چشمان بزرگ و قوی دارن كه در حين شكار كمكشون ميكنه. در ايران، احتمالاً در قسمت های خشك مركزی، غربی و شرق كشور پيدا ميشن.           عقرب های شلاقی ( Whip Scorpion ):   اينها هم مثل عنكبوت های شتری، با 3 جفت پا حركت ميكنن و جفت زايده ابتدايی، آنت ماننده و عضو حسيه. بهشون ميگن عقرب های شلاقی، چون دم بلند و نازك شلاق وار دارن. خيلی از گونه ها كه 50 تايی ميشن هم مثل عقرب های واقعی، جفت چنگال گازنبری دارن. يك جفت چشم بر روی ناحيه سر-سينه دارن و مجموعاً 3 جفت هم در دو طرف سر كه همين الگو هم در عقرب ها ديده ميشه. اينها غده زهری ندارن ولی يه سيستم جالبی دارن كه در پشت ناحيه شكمی، منفذی وجودداره كه ميتونه تركيبی از استيك اسيد با اُكتانيك اسيد رو افشان بكنه ( اسپری وار ) البته در زمان فشار و ترس كه اين ماده چون استيك اسيده، بوی سركه ميده و به همين دليل نام ديگه اين موجود، عقرب سركه ایه. اينها بيشتر از حشرات، ليسه ها، كرم ها و هزارپايان تغذيه ميكنن. در مناطق گرمسيری، نيمه گرمسيری و خشك و سوزان سراسر جهان پيدا ميشن. با پديپالپشون زمين رو حفر ميكنن و شكار رو به زير زمين انتقال ميدن؛ ممكنه در كُنده درختان، چوب های پوسيده، صخره ها، مخروبه های طبيعی هم پنهان بشن. فتوتروپيسم منفی دارن ( گريزان از نور ) و عاشق نم و تاريكی هستن. باز مثل عقرب ها و عنكبوت ها، شش كتابی دارن. نظام تنفسی شش كتابی و شباهت اين اندام با ورقه های كتاب ( در زير سطح شكمی به Book Lung در تكميل بحث عنكبوت شتری يا شترزنك، بايد بگم كه اينها متعلق به راسته Solifugae از رده   Arachnida يا عنكبوتيان يا كليسرداران هستن. كليسرها در اينها حالت عمودی و رو به جلو   داره كه اين در هيچ يك از موجودات رده كليسرداران مشاهده نميشه و مثلاً عنكبوت ها، عقرب   ها، رتيل ها و ...، كليسرهای افقی و افتاده دارن كه البته نحوه حركت اين عضو در هر يك از   راسته ها تفاوت داره. خب، شترزنك يا Camel Spider يا Solpugid، غده زهری نداره ولی خيلی حالت تهاجمی داره برای گزيدگی و حمله. رتيل با 8 چشم، دقت كنيد به كليسرهای بزرگ و افتاده ( افقی ) - اون دو عضو پا مانند كه زير و كنار كليسرها قرار دارند، پديپالپ ها هستن كه نقش حسی و جفت يابی دارند.             گونه های خطرناک ایران ( كشنده ) این 4 تا هستند:   Buthotus schach   Buthotus saulcyi   Androctonus crassicauda   Hemiscorpius lepturus   قطر دم و رنگ معيارهای خوبی برای تشخيص خطرناك بودن، نيست. دوتا از اين گونه ها به رنگ زرد هستن و دوتاشون سياه، دم باريك دارن، يكيشون دم خيلی باريكی داره و يكيشون هم دمش تپله.     پس از كجا بفهميم عقرب خيلی خطرناك و كشندست؟   از همون بندی كه در اولين صفحه همين تاپيك در مورد عقرب ها گفتم، يعنی از دم بلند و انبرك های كوچك.     عقرب چنگال برزگ و نوزادان، عقرب ها زنده زا هستند و نرها دم بلندتری نسبت به ماده ها داشته و سم خطرناك تری هم دارند چون در نرها نزاع برای جفت يابی وجود داره   عقرب ایرانی، گونه ای منحصر به جنوب غربی ایران و مخصوصاً خوزستان - 92% مرجوعات نیش زدگی به بیمارستان های ایران به این گونه تعلق داره. زهر: سیتوتاکسین ( مخرب سلول ها )، نفروتاکسین، با خاصیت همولایزری ( تجزیه و شکست گلبول های قرمز خون )، باعث ایجاد ادرار خونی میشوند                 خرچنگ ها   در دنيا 6800 گونه خرچنگ در 93 خانواده يا تيره مورد شناسايی قرار گرفته. خرچنگ ها به ده پايان يا Decapoda معروفن و بالاراسته ای از سخت پوستان. سخت پوستان گروهی از بندپايانند، شامل خرچنگ ها و ميگوها، كريل ها، بارناكل ها، خرخاكی ها، كشتی چسب ها و برخی زئوپلانكتون ها.       خرچنگ ها به اشكال مختلف و با رنگ های متفاوت ديده ميشن؛ خرچنگ های پهن و خرچنگ های دراز، مهم ترين اعضای اين گروه هستن. همگی خرچنگ ها، دو جفت شاخك، دو چشم مركب ( Compound Eye ) كه روی پايه يا ساقه قرار گرفتن، يك جفت آرواره زبرين يا بالايی و دو جفت آرواره زيرين دارند. ضمايم بدن برای انجام اعمال مختلفی مثل حركت، تنفس، جمع آوری غذا و ... طی روند تكامل، تغيير پيدا كردند. و از انبرك ها يا گيره ها به عنوان سلاح دفاعی و قاشق و چنگال برای غذا خوردن استفاده ميكنند. خرچنگ ها گاز نميگيرند و تنها با انبرك ها اقدام به حمله ميكنند.   خرچنگ ها به صورت جانبی موسوم به ( Sideways Walking ) حركت ميكنن كه اين به علت مفصل بندی ران هاست كه باعث ميشه گام های كج و اريب، كارايی بيشتری داشته باشه. در خرچنگ های گرد شناگر كه در دنيا بيشترين ارزش شيلاتی و خوراكی دارن و به خانواده ( Portunidae ) متعلقن، توانايی شنا كردن ديده ميشه كه در ايران ما 7 گونه از اين خانواده در سواحل و پهناب جنوب شناسايی شده، علاوه بر اين 2 گونه هم از خانواده ( Matutidae ) داريم كه فقط در دنيا اعضای همين دو خانواده قادر به شنا هستند؛ در اينها جفت پاهای عقبی پهن شده و مثل پارو نيروی محركه ايجاد ميكنه. احتمالاً بزرگ ترين خرچنگ ايران يا به عبارتی بزرگ ترين عضو از بی مُهرگان سخت پوست در ايران از خانواده پورتونيده هست، كه نوعی خرچنگ بسيار بزرگه كه در ريشه های درختان حرا پيدا ميشه و من گونه دقيقش رو متأسفانه نميدونم دوستان. اينكه دست اين شيرزن ( مرضيه خانم )، به خرچنگ شناگر آبی يا خرچنگ گُلی معروفه و دومين گونه خرچنگ شيلاتی مهم در دنياست. با نام علمی ( Portunus pelagicus )     اينها جانوران نسبتاً فعالی هستن با الگوهای رفتاری پيچيده. برقراری ارتباط در اينها از طريق حركت انبرك ها (or Claw ChelaePincer or ) و اين انبرك ها در نزاع برای توليد مثل خيلی اهميت دارن به اضافه اينكه در غذا خوردن هم بسيار كمك ميكنن. نرها انبرك های بلندتری نسبت به ماده ها دارن و در ضمن بگم كه خرچنگ ها جدا جنس هستن. جانوران همه چيزخوار يا به اصطلاح ( Omnivorous ) هستن و رژيم متعادلی از منابع گياهی و جانوری دارن كه سبب ميشه رشد سريع و متناسبی داشته باشن ولی عموماً از جلبك ها تغذيه ميكنند. جانورانی مثل نرم تنان ( صدف ها و شكم پايان )، كرم ها، ميگوها، قارچ ها و بعضاً ماهی، در ليست قرار داره. بارزترين نمونه جانوران كف زی ( Benthos ) كه اگر به ياد داشته باشيد، بعضی از كوسه ماهيان، سپرماهيان و تاس ماهيان ( ماهيان خاوياری ) كه از نظر تكاملی ابتدايی هستن، از كف زيان به حساب ميان و غذای خودشون رو عملاً از كف يا بستر به دست ميارن كه بهشون بنتوفاژ يا كف خوار ( Benthophage ) گفته ميشه. خرچنگ ها رفتارهای جالبی دارن و مثلاً بينشون همكاری هايی برای محافظت از خانواده وجود داره پس موجودات خانواده دوستی هستن و يا مثلاً در فصل زادآوری، كه از اواخر زمستان تا اوايل بهار سال بعد هست، مكان راحت و امنی رو برای ماده ها كه تخم ها بهش چسبيده، پيدا ميكنند. Ghost Crab ها يا شبح خرچنگ ها ) - گونه ای ساحلی با بيشترين سرعت در بين خرچنگ ها معادل 16 كيلومتر بر ساعت؛ رنگ بدن به رنگ روشن و ماسه ای جهت استتار و جلوگيری از شكار شدن به وسيله پرندگان دريايی از جمله كاكايی ها و پرستوهای دريايی. در چاله هايی كه در سطح ماسه ها حفر كرده اند و نيز لابه لای صخره ها و حفرات زندگی ميكنند. عكس گرفتن از اينها كار حضرت سرعت صوت است. طی تحقيقات و مشاهداتی كه خود من داشتم تنها همين گونه كه عكسش در زير هست در سواحل جنوب ايران يافت ميشه با نام علمی Ocypode saratanHermit Crab ها يا خرچنگ های هرميت يا گوشه گير يا منزوی يا زاهد ) - خرچنگ حقيقی نيست. در ايران چهار گونه از اين موجودات توسط اندرسون شناسايی شده. توضيحاتی داده شده ولی بازم ميگم، اينها پس از مرگ انواعی از شكم پايان دريايی ( حلزون های دريايی كه برخلاف ليسه ها، صدف دارن )، اون پوسته و صدف رو به عنوان مسكن خودشون اختيار ميكنن و بدن اينها به اين صدف ميشينه و قالبه كه عموماً هم در آب های كم عمق ساحلی قابل رؤيتند.   4 گونه خرچنگ از خانواده هرميت ها ( Family Paguridae) در پهناب جنوب ايران:   Paguristis perspicax   Diogenes avarus   Dardanus tinctor   Munida roshaneiFiddler Crab ها يا خرچنگ های ويالون زن ) - اينها هم مثل شبح خرچنگ ها، از خانواده خرچنگ های گرد گِلی هستن. چنگال طرف راست عموماً بزرگ تره كه در نزاع ها بيشتر به كار ميره و يك صفت برتر برای جلب نظر ماده ها. در ايران آنچه كه اندرسون در مورد اينها بيان كرده و شناسايی، 2 گونه ذكر كرده:   Uca lactea   Uca sindensis       كلاً در ايران ما حدود 60 نوع خرچنگ گرد، و دراز بزرگ در آبهای داخلی و آزاد توسط دانشمندان امريكايی شناسايی شده كه قطعاً اين آمار قابل ارتقاست.   چه موقع ديده ميشن؟ به دليل وجود دشمنانی مثل پرندگان، خرچنگ های خشكی-آبی ( خرچنگ های گرد )، كمی قبل از غروب خورشيد و بعد از اون به شكار و فعاليت ميپردازند. چون بيشتر پرندگان به محض تاريكی به آشيانه يا محل استراحت برميگرده و ميخوابه.   پوست اندازی و دگرديسی:   بلوغ در خرچنگ های گرد يا پهن، دراز و ميگوها متفاوته و به صورت چند مرحله پوست اندازی و رشد اتفاق ميفته كه البته اين مراحل متفاوته و اختلاف به اشكال متنوع لاروی و مدت زمان تكميل چرخه برميگرده. بعد از عمل لقاح و بارور شدن تخمك ها، اين تخمك ها، در لابه لای پاهای شكمی به بدن ماده تا زمان هچينگ و خروج نوزادان، چسبيده شدن. پس از خروج تخم ها و ورود به دنيای ديگر، در خرچنگ گرد، لارو زوئه آ ( يك نام برای شكل خاصی از لارو يا نوزاد كه اولين شكل لاروی در خرچنگ های پهن يا گرد است ) و پس از پوست اندازی ( Ecdysis )، وارد شكل ديگری از مرحله لاروی با اندازه بزرگ تر و ساختاری تكامل يافته تر به نام مگالوپا ميشوند. بعد از رشد و پوست اندازی، وارد دوران واقعی يك خرچنگ گرد ميشن كه در اين مرحله بيشتر بافت ها و سلسله اعصاب تمايز و تكامل پيدا كردند و پوسته سختی ايجاد شده كه اجازه پوست اندازی بيشتر رو نميده و بنابراين، رشد ميكنند و بالغ ميشن. پس پوست اندازی در اين گروه از جانوران باعث تغيير شكل و حالت جانور ميشه ( بلوغ ). دوره های بين پوست اندازی در هر جانوری ( Instar ) نام داره كه در يك خرچنگ گرد، 2 مرحله اينستار وجود داره.   تكامل در خرچنگ های گرد يا پهن:   خرچنگ های دراز و لابسترها از ميگوها و خرچنگ های گرد از خرچنگ های دراز مشتق شدن لذا از نظر تكاملی، خرچنگ های گرد جديدتر هستند. چرا:   شواهدی كه اين موضوع رو تأييد ميكنه، آناتومی و مورفولوژی يا ريخت شناسی خرچنگ های گرده كه تنها تفاوت اينها با انواع دراز، دوران و خم شدن قسمت شكم به زير قسمت سينه ایه؛ يعنی اگر شكم خرچنگ دراز رو به زير سينه بچسبانيم، چيزی مثل خرچنگ گرد ميشه. يعنی طی زمان شكم خرچنگ دراز به زير سينه متمايل و چسبيده شده و با تغييراتی، خرچنگ گرد پديد آمده.   در زير سطح شكمی خرچنگ دراز، پاهای ريز زيادی به نام پاهای شكمی ديده ميشه كه تخم ها لابه لای اين پاها قرار ميگيرن و در خرچنگ گرد، اگر زائده شكمی چسبيده به زير پوسته سينه ای رو باز كنيم، در واقع شكم خوابيده روی سينه رو به راستای سينه و بدن برگردونديم كه در اين حالت پاهای شكمی پيدا ميشن. در خرچنگ های گرد پاهای شكمی هيچ گونه وظيفه خاصی ندارن ولی مثل خرچنگ دراز تخم ها در بين اين اندام ها قرار داره. نر است يا ماده: خرچنگ رو برميگردونيم، شكم تاشده روی سطح زيرين سينه در نرها به شكل مثلث متساوی الساقين، ولی در ماده ها اين قسمت به شكل متساوی الأضلاع است. در ماده ها پاهای شكمی بسيار بيشتر از نرهاست. اشاره ديگری كه داشتم اندازه گيره ها يا انبرك ها بود كه هرچه بزرگ تر باشن، خرچنگ نر خواهد بود.   بزرگ ترين خرچنگ دنيا كه اتفاقاً بزرگ ترين بندپای كره زمين هم هست، خرچنگ عنكبوتی ژاپنی ( Japanese Spider Crab ) نام داره كه در آبهای عميق اقيانوس آرام زندگی ميكنه. خرچنگ ديگری كه بيشتر در خشكی ها ديده ميشه، خرچنگ نارگيليه كه در خشكی های اقيانوس هند زندگی ميكنه و گوشت سمی داره. در خرچنگ های گرد تنها گونه هايی قابل مصرف هستن كه از دسته شناگران باشن يعنی دو خانواده پورتونيده و ماتوتيده كه مشخصه بارز خطر نداشتن گوشت اينها، انبرك های بلنده؛ وگرنه چرا هرميت نميخورن، چرا خرچنگ رودخانه نميخورن؛ چون گوشت سمی دارن كه اين رو از انبرك ها و گيره های كوتاه و كلفت اينها ميشه فهميد. در ضمن لغت Crab، به خرچنگ های گرد اختصاص داره و به خرچنگ های دراز، عموماً Lobster ميگن. راسته ده پايان، شامل ميگوها، خرچنگ های دراز و خرچنگ های پهنه. y   با چه تنفس ميكنند: با آبشش. خرچنگ دراز كه اصلاً از آب بيرون نمياد پس با آبشش يا برانشی تنفس ميكنه. در خرچنگ گرد، اگر كاراپيس ( Carapace ) يا پوسته پشتی برداشته بشه، آبشش ها در طرفين سينه قابل مشاهده خواهند بود كه در يك فضا يا اتاقكی جای گرفتن؛ خرچنگ با زنش آب از طريق دهان به درون آبشش ها، باعث ميشه اين اتاقك ها هميشه از آب اكسيژن دار پر باشند. پس چرا خرچنگی كه آبشش داره ميتونه بيرون از آب هم فعاليت بكنه؟ چون اتاقك آبششی آب اكسيژن دار در خودش ذخيره ميكنه و بنابراين خرچنگ بيرون از آب با اين ذخيره آب اكسيژن دار درون بدن، به راحتی فعاليت ميكنه تا وقتی كه اكسيژن آب گرفته بشه، دوباره به آب برميگرده و با تخليه و مكش دوباره آب به درون اتاقك های آبششی، تنفس ميكنه         مهم ترين راسته های حشرات در ايران   درباره مهم ترين و متنوع ترين گروه از بندپايان يعنی حشرات و طبقه بندی اونها صحبت ميكنم؛ حشرات واقعاً گسترده ترين و موفق ترين گروه جانورانن چون اولين جانوران بال دار، حشرات بودند. در دنيا 29 راسته از رده حشرات طبقه بندی شده كه اين بر اساس دارا بودن بال يا فقدان اون و همچنين شكل دگرديسی انجام شده. مهم ترين راسته ها كه هم ما از اينها در ايران داريم و هم خود ما بيشتر در طبيعت ميبينيم رو براتون طوطی وار شرح ميدم. از اون 29 راسته، 12 راسته زيادتر به چشم ميان. واقعاً من مطمئن نيستم كه در ايران اعضای بعضی از اين راسته ها وجود داره يا نه ولی اينها عموماً در تمام گستره كره زمين پراكندگی دارن و همون طور كه گفتم ايران رو با بيش از 20000 ( بيست هزار ) گونه حشره، احتمالاً در رتبه اول از نظر تنوع حشرات ميدونن، چيزی كه البته من واقعاً شك دارم با وجود مناطق كاملاً استوايی مثل كاستاريكا، مالزی و ... ، پس ميتونيم به كشور خودمون هم بسط بديم. حشره يعنی بی مهره، بی مهره يعنی فاقد اسكلت داخلی، بدن يك حشره مشخصاً از سه قسمت سر، سينه و شكم تشكيل شده. در اغلب حشرات گره های عصبی در ناحيه سينه واقع شده. همگی يك جفت شاخك يا آنتن، چشمان مركب و 6 پا دارند كه به همين دليل بهشون شش پاها يا Hexapoda هم ميگن. حشرات تنفس نايی يا تراشه ای دارن كه قبلاً توضيحاتش رو دادم. گردش خون 98% حشرات، مثل بيشتر بی مهرگان بازه يعنی خون روشن يا اكسيژن دار با خون تيره يا كربن دی اكسيد دار مخلوط ميشه و مويرگ خونی در كار نيست و خون در فضای بين سلولی جريان داره. خلاصه اين سر ته ندارد. تخمين زدن 3-4 ميليون حشره در كره زمين زندگی ميكنه كه تا همين حالا فقط نميدونم چقدر كمتر از اين مقدار شناسايی و ثبت شده راسته Odonata – سنجاقك ها يا طياره مانندها يا Damselflies و Dragonflies   همگی سنجاقك ها شكارچی اند و با كمك چشمان مركب پيشرفته و بزرگ، شكار خودشون رو به دام ميندازند؛ وسعت اين چشم ها آنچنان است كه تقريباً تمام سر را در بر گرفته. اينها نه تنها هيچ ضرری برای آدم‍ی ندارن بلكه با شكار حشرات مضر به حال انسان مثل پشه و مگس، بسيار مفيدند. توانايی خارق العاده پرواز در اين حشرات اين امكان را به آن ها ميدهد كه در حين پرواز، حركات متقاطع و شكننده انجام دهند و شكار را در حين پرواز بقاپند البته تيغه های پاها اين عمل رو انجام ميده. دارای 4 بال هستند كه فقط و فقط اين موجود قادر است هر بال خود را غير هماهنگ با ساير بال ها به حركت در آورد. با دگرديسی ناقص يا تدريجی. به جهت تخم گذاری بيشتر در نواحی مرطوب و نزديك به آبها ديده ميشوند. ضميمه دهانی: جونده يا ساينده     اين يك Dragonfly است. تفاوت Damselfly با Dragonfly در طرز قرار گيری بال هاست   You can see links before reply   اينها هم Damselfly هستند كه بال هايی عمود بر بدن داشته و در حال رقابت بر سر جفت و انتخاب آن می باشند.   You can see links before reply     راسته Orthoptera – راست بالان، ملخ ها بارزترين مثال اين دسته اند   شامل ملخ ها ( Grasshopper )، جيرجيرك ها يا سيرسيركها ( Cricket ) و آبدزدك ها ( Mole Cricket )؛ كه مشخصات عمومی اينها دارا بودن پای عقب بزرگ تر برای جهيدنه كه همين كليد شناسايی راست بالانه؛ خيلیاشون هم فاقد بال پروازی هستند. بسياری از حشرات اين راسته، با ساييدن بال ها مقابل هم و يا پاها، ايجاد صدا ميكنند كه البته هم بال ها و هم پاها شيارهای رديف شده و برآمده دارن كه همين باعث توليد ضرب آهنگ ميشه. غالباً آفتند و در كشورهای زيادی هم مصرف خوراكی دارن. با دگرديسی يا متامورفوس ناقص يا تدريجی. نوع ضميمه دهانی يا قطعه دهانی: جونده يا ساينده. در بيشتر اعضای اين راسته، نرها از ماده ها كوچك ترند. مهم ترين خانواده راست بالان:   آبدزدك ها Gryllotalpidae   جيرجيرك ها يا سيرسيركها Gryllidae   ملخ های شاخك كوتاه Acrididae يا معمولی كه بسياری آفات نباتی يا گياهی به اين خانواده تعلق داره.   ملخ های شاخك بلند Tettigonidae   You can see links before reply   You can see links before reply   راسته Dermaptera – گوشخيزك ها يا دو دُمی ها Earwig اينها هم جانوران جالبی هستن كه رفتار مراقبت و تغذيه از نوزادان درشون ديده ميشه. گفته ميشه دو دمی ها علاقه زيادی دارن كه سطح بدنشون در تماس با يك جسم خارجی باشه و به همين مناسبت بيشتر در گوشته اتاق ها، برگ های لوله شده ديده ميشه و حتی مشاهده شده كه داخل گوش هم ميره، چون هم تاريكه و هم محيط مناسبی برای استراحت كه همين سبب شده لقب گوش خيزك به اين موجودات بدن. انتهای بدن، اعضای قلاب مانند وجود داره كه در حين خطر، اونها رو به حركت در مياره البته فقط در نرها اين رفتار ديده ميشه؛ خودم ديدم كه شخصی همين طوری مصدوم شد و دردناكم هست. جفت گيری در پاييزه و خروج پوره يا نمف، در بهار صورت ميگيره كه در اين زمان مادر تا از اينها مراقبت ميكنه و براشون غذا مياره. غالباً گياه خوارند و دارای فتوتروپيسم منفی ( يعنی در تاريكی فعاليت ميكنند   راسته Dictyoptera – سوسك های حمام يا سوسری ها و آخوندك ها يا مانتيس ها   شايد از بين همه حشرات، به شخصه علاقه زيادی به آخوندك يا شيخك يا مانتيس Mantis دارم و بارها به عنوان سرگرمی، سال ها قبل ازشون نگهداری ميكردم، رفتارهايی كه يك آخوندك از خودش به نمايش ميذاره، تنها نمونه بی عيب يك حشره پيشرفته و هوشمنده. نحوه تغذيه و شكار آخوندك بسيار متفاوت از ساير حشراته و من تا حالا در ايران حدود 5 گونه مختلف از اينها رو ديدم. بيشتر در نواحی سرسبز و جنگلی ديده ميشن با استتار و انتظار فوق العاده و قطعه دهانی جونده يا ساينده؛ نرها از ماده ها كوچك ترند كه پس از جفت گيری ماده نر را ميخورد.   راسته Phasmatodea – چوبك مانندها، شامل برگ متحرك و حشره تركه يا چوبك   باز از جمله حشراتی كه به عنوان حيوان خانگی نگهداری ميشه و در ايران هم وجود داره، تركه يا چوبكه، كه تنها راه دفاعيش متساعد كردن بوی بد از غدد موجود در ناحيه سينه هست. برگ متحرك، شباهت زيادی به يك آخوندك داره ولی از نظر طبقه بندی با اونها متفاوته؛ من نميدونم تو ايران ما داريم يا نه ولی اگر باشه در شما كشور قابل رؤيت خواهد بود. راسته Neuroptera – بال توری ها   كه بيشتر اعضای اونها بال های شفاف دارند و عموماً در فصل تابستان ديده ميشوند؛ شامل:   lacewings   mantidflies   antlions خاكزی، فاقد بال   Spoonwing   راسته Hemiptera - سن ها يا ساس ها، شته ها و زنجره ها يا زنجرك ها اين راسته هم مهمه، همگی قطعه دهانی زننده-مكنده دارن يعنی دارای عضوی به نام خرطوم مكنده اند. سن ها يا ساس ها آفتند، آفت نباتی و حيوانی يا هر دو با هم. شته ها برای ما آفتند، ولی با مكيدن شيره پروده گياهان علفی، ضامن بقای مورچه ها هستند. زنجره ها ( Leafhopper از جمله حشرات آفتند كه بيشتر بر روی درختان به سر ميبرن و صداهای جالبی هم توليد ميكنند.       راسته Lepidoptera – فلس بال پوشان يا پولك بالان، شامل پروانه ها و بيدها       راسته Mecoptera – منقارسران يا دُم عقربی ها   اينا باز از اون دسته حشراتين كه من نميدونم تو ايران داريم يا نه؛ راسته Diptera – دوبالان، مشهورترين حشرات مثل مگس ها، پشه ها و بعضی زنبورها   اينها رو هم كه اصلاً هاست سايت كشش توضيحش رو نداره   راسته Hymenoptera – سخت بال پوشان يا بال غشاييان   اينها هم حرف زياد داره؛ شامل مورچه ها، زنبورهای عسل و زنبورهای وحشی   راسته Coleoptera – قاب بالان مثل سوسك ها *( حواسمون باشه منظور از سوسك ها همون سوسری های نكبت نيست )   بزرگ ترين گروه جانوران از نظر تعداد گونه در دنيا. 40% كل حشرات شناخته شده اينها هستن با چيزی حدود 400,000 گونه. قطعه دهانی جونده و يا مختلط دارند و از نظر اهميت برای آدمی، خيلياشون آفتند. بال های پروازی توسط يك جفت بال يا قاب ضخيم جهت محفوظ ماندن، پوشانده ميشن. واقعاً واقعاً مهمند چون در شبكه غذايی هم نقش پر رنگی رو ايفا ميكنن. درباره اين راسته اگر تمايل داريد در آينده توضيحاتی خواهم داد. خودمم زياد نميدونم. سوسك سرگين غلطان من زياد ديم كه خود اين سوسك هم يه داستانی داره كه اگه ميخوايد ميگم. اصلاً با فيزيك زندگی ميكنه.    
برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

گزش حشرات  

یکی از آزارهای شایع و دردناک مخصوصا برای کودکان گزش حشرات است. حشرات نیز از نظر انتقال بیماری بسیار اهمیت دارند و گزیدن آنها ممکن است سبب انتقال عامل بیماریهای مختلف گردد، ولی هدف در این قسمت فقط آزاری است که در نتیجه گزش بوجود می‌آید.

 

حشراتی مانند پشه ، کک ، شپش و حشرات دیگر که از خون انسان تجزیه می‌کنند هنگام گزیدن مایع بزاقی خود را داخل پوست تزریق می‌کنند و برای تغذیه خود خون بدن را می‌مکند. بنابراین داخل شدن مایع بزاقی در پوست ایجاد خارش در محل گزش و برجستگیهایی کوچک ایجاد می‌شود که ممکن است با خاراندن عفونت پیدا نماید.

بعد از گزش حشرات چه باید کرد؟

برای جلوگیری از عفونت ، باید محل گزیدگی را با ماده ضدعفونی یا با صابون شستشو داد. برای رهایی از خارش محل گزیدگی ، خمیری از نشاسته و جوش شیرین تهیه نمایید و روی محل گزیدگی قرار دهید یا محلول طبی کالامین به محل گزیدگی بمالید. در صورتی که گزیدگی متعدد باشد پزشک معمولا داروی آنتی هیستامین تجویز می‌کند که اثر ضد خارش دارد. پدر و مادر می‌توانند قبل از خوابیدن کودک خود یک قاشق از شربت آنتی هیستامین به او بدهند.

گزش حشرات خطرناک

گزش زنبورها (زنبورعسل ، زنبور قرمز و زنبور زرد) یا کنه و مورچه‌های سمی سبب می‌شود که فرد در محل گزیدگی احساس درد ، سوزش و تیرکشیدگی کند و محل گزیدگی متورم گردد. گزیدن بعضی از سوسکها سبب پیدایش تاول و گزیدگی بعضی از عنکبوتها ایجاد خونریزی در محل گزیدگی نماید. شدت خارش و ورم محل گزیدگی و مدت زمانی که طول می‌کشد تا بهبود یابد بستگی به عوامل زیر دارد:

 

1.         نوع و مقدار سمی که آن حشره هنگام گزش در داخل پوست تزریق کرده است.

2.         محل گزیدگی

3.         سن فرد و حساسیت بدن (خصوصا کودکان) به سم آن حشره.

اگر محل گزیدگی در اطراف چشم ، گوش ، انگشتان پا و دست یا ناحیه تناسلی باشد، ورم شدیدی در محل گزیدگی بوجود می‌آید. اگر محل گزیدگی دست و پا باشد، ورم هنگام شب زیادتر و صبح روز بعد کمتر خواهد شد. برعکس ورم محل گزیدگی اطراف چشم در شب کمتر ولی صبح روز بعد زیادتر خواهد بود. ولی نباید از پیدایش ورم محل گزیدگی و کم و زیادشدن آن نگران بود زیرا کم و زیاد شدن ورم دلیل بدتر شدن یا پیدایش خطر نیست.

 

اگر محل گزیدگی در ناحیه پوست سر باشد، غدد لنفاوی ناحیه پشت گوش و ناحیه پشت سر و گردن بزرگ و متورم می‌گردد. چون این غدد مستقیما رویاستخوان سر قرار دارد و منبع چربی زیر جلد و اطراف غد کم می‌باشد. بنابراین موقعی که این غدد متورم می‌شود کاملا مشخص بوده و بزرگ جلوه خواهد کرد. بزرگ شدن و تورم این غدد بعد از گزیدن اهمیت ندارد.

واکنش پوست بعد از گزش بر حسب سن افراد

سن فرد ، از نظر واکنش پوست بعد از گزش اهمیت دارد. در دوران شیرخواری گزیدگی معمولا واکنش بوجود نخواهد آورد. بعد از شیرخواری واکنش پوستی در محل گزیدگی به صورت واکنش تاخیری خواهد بود. یعنی در محل گزیدگی برجستگی سفتی بوجود می‌آید که به تدریج پررنگ می‌شود و پوست محل گزش پوسته ریزی پیدا می‌کند.

 

در کودکان بزرگتر گزش حشره واکنش سریع و هم واکنش تاخیری بوجود خواهد آمد. در سن بلوغ واکنش حساسیت ناشی از گزیدگی به صورت واکنش سریع خواهد بود. یعنی بعد از گزیدن در محل گزیدگی ورم قرمزی که حدود مشخصی دارد بوجود می‌آید و در وسط ورم و قرمزی ممکن است سوراخ محل گزش دیده شود. ولی سوراخ مزبور به تدریج محو می‌شود.

بعد از نیش زدن حشرات چه باید کرد؟

1.         با ناخنهای انگشتان یا با مو چین حشره را از محل گزش دور کنید.

2.         اگر خود حشره یا کیسه سم حشره روی پوست وجود دارد، بدون آن که به حشره یا کیسه سم او فشار آورید و آن را له کنید، آن را از محل گزش دور کنید. زیرا اگر حشره له شود یا به کیسه سم او فشار وارد شود مقدار بیشتری سم داخل پوست می‌رود.

3.         برای کم کردن درد ، مقداری یخ روی محل گزیدگی قرار دهید یا اینکه پارچه تمیزی را با آب سرد مرطوب کرده و روی محل گزیدگی قرار دهید، درد مزبور پس از چند دقیقه کمتر خواهد شد.

4.         برای جلوگیری از خارش ، گلوله پنبه را در محلولهای نرم کننده کالامین خیس کرده و روی محل گزیدگی بگذارید.

5.         اگر محل گزیدگی ورم و خارش شدید دارد. چون داروهای آنتی هیستامین خوراکی ورم و خارش را کم می‌کند، می‌توان از آن استفاده کرد.

بعضی از مواقع هنگامی که سم حشرات با پوست بدن تماس پیدا می‌کند، در محل تماس تاول ایجاد می‌شود و کودک سوزش شدیدی در محل تاول احساس خواهد کرد. در چنین شرایطی مالیدن محلول آمونیاک به محل تاول سبب خنثی شدن مایع تاول و مالیدن پماد ، درد و سوزش را کاهش خواهد داد.

واکنشهای حساسیت شدید بعد از گزش حشرات

سم حشرات مخلوطی از مواد مختلف حساس کننده می‌باشد. بدن برخی افراد (خصوصا کودکان) نسبت به مواد مزبور که به هنگام گزش داخل بدن می‌شود، حساس می‌باشد و در نتیجه بعد از داخل شدن سم واکنش شدید عمومی در بدن کودک بوجود می‌آید که ممکن است به شکل کهیر در تمام سطح بدن ، ورم عمومی بدن ، بی‌حالی و سستی ، انقباض برونشها و حالت خس خس ، احساس گرفتگی ناحیه گلو و بالاخره ممکن است به صورت شوک ظاهر شود.

 

اگر یکی از علائم فوق بعد از گزش در کودک ظاهر شد، پدر و مادر باید بلافاصله کودک را به اورژانس برسانند. در چنین مواردی چون واکنش حساسیت شدید در کودک بوجود آمده است. اگر بار دیگر کودک بوسیله همان حشره گزیده شود، واکنش شدیدتر خواهد بود.

اقدامات لازم جهت پیشگیری از گزش حشرات

1.         حشرات داخل ساختمانها و اتاقها را با بکار بردن دایمی و مرتب حشره کشهایی که به صورت اسپری وجود دارد یا نوارهایی که به مواد حشره کش آغشته شده است باید از بین برد.

2.         خانواده‌هایی که حیوانات اهلی در خانه نگهداری می‌کنند باید توجه داشته باشند که ممکن است حشرات مختلف که روی پوست حیوان زندگی می‌کنند از روی حیوان بلند شده و روی پوست کودک بنشیند. بنابراین نگهداری حیوانات اهلی در خانه باید توام با رعایت بهداشت حیوان باشد.

3.         اگر در محل سکونت خانواده‌ای درختان زیادی وجود دارد، چون حشرات مختلف در شکاف درختان و گیاهان زندگی می‌کنند، باید در حالی که برای کودک لباس بلند و سفید یا آبی کم رنگ پوشانده‌اند، او را برای بازی و یا ورزش به محیط خارج بفرستند.

4.         در مناطقی که حشرات زیاد است مالیدن داروهایی به پوست بدن کودک حشرات را از او دور می‌کند. ولی باید توجه کرد که مالیدن دائم این مواد خود سبب حساسیت و پیدایش بثورات خواهد شد.

مباحث مرتبط با عنوان

           آنتی هیستامین

           انتقال بیماری

           انواع حشره کش

           پشه

           جوش شیرین

           حشرات

           زنبور زرد

           زنبورعسل

           زنبور قرمز

           سم حشرات

           سوسک

           شپش

           عنکبوت

           محلول آمونیاک

           مورچه سمی

________________________________________

پشه‌ها جزء حشرات بوده و به زیر رده بال‌داران یا حشرات بال‌دار تعلق دارند. حشرات بال‌دار دارای بالند بعضی اوقات بالهای آنها تحلیل رفته و گاهی وجود ندارد و دارای زایده‌هایی به نام دنباله‌های شکمی و زاوید تناسلی هستند. پشه ها به راسته دوبالان تعلق داشته و در زیر راسته راست درزان قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

راسته دوبالان

تعداد رگبالها کم است و بالهای کم است و بالهای پسین تبدیل به دو اندام کوتاه متورم شده است که هالتر نامیده می شود بعضی از آنها بدون بالند، ضمایم دهانی آنها سوراخ کننده و مکنده است عده ای از آنها دارای ضمیمه دهانی اسفنجی می باشند که اغلب تشکیل یک خرطوم می‌دهد بخشهای مختلف بدن مشخص است شکم دارای 4 تا 9 بند است و لاروهای آنها معمولا بدون پا هستند دگردیسی آنها کامل است و غالبا روز پروازند.

زیر راسته راست درزان

لاروها اغلب دارای سر مشخص‌اند. شفیره‌ها برهنه می‌باشند. بالغها از یک شکاف مستقیم که در سطح پشتی شفیره تولید می‌شود بیرون می‌آیند.

 

 

 

 

باریک شاخکان

این حشرات دارای شاخکهای بلند می‌باشند که 6 تا 39 بند دارد.

پشه‌ها

این حشرات باریک و ظریف و خرطوم آنها طویل و در ماده‌ها سوراخ کننده است. بدن آنها قوز‌دار است.

نحوه تغذیه

نرهای بالغ از شیره گیاهان تغذیه می‌کنند ولی غذای ماده‌ها منحصرا از خون جانوران است. روی بدن پرندگان ،‌پستانداران و انسان می‌نشیند و از خون آنها تغذیه می‌کنند.

آسیب رسانی

پشه‌ها حشراتی زیان آورند برخی از آنها امراض شدیدی را منتقل می‌کنند دارای 1500 گونه‌اند مانند کولکس که دارای گونه‌های مختلفی است. کولکس پی‌پییان که مالاریای پرندگان را منتقل می‌کند پشه مولد مرض مالاریا ، عامل مرض مالاریا را به انسان منتقل می‌نماید و پشه معمولی شبها از خون انسان تغذیه می‌نماید ولی ناقل میکروب نیست. این دو حشره بسیار باهم شبیه‌اند بدن آنها از فلسها پوشیده شده است شاخکهای آنها بلند است که در نرها شبیه پرمرغ ولی در ماده‌ها ساده است در خرطوم آنها شش سوزن وجود دارد.

 

 

 

 

 

در پشه معمولی ، تخمهایی که حیوان ماده می‌گذارد چسبیده بهم است و در سطح آب قرار می‌گیرد، در صورتی که در پشه مولد مالاریا تخمها پراکنده و جدا از هم در سطح آب قرار می‌گیرد. لارو پشه معمولی دارای لوله تنفس بلندی است و هنگام تنفس لوله را خارج از سطح آب می‌گذارد و بدن لارو نسبت به سطح آب مایل است در صورتی که لوله تنفس لارو پشه مولد مالاریا کوتاه و بدن لارو آنها موازی سطح آب است. زایده‌های دهانی در پشه معمولی کوتاهتر از خرطوم و در پشه مولد مالاریا زایده‌های حسی دهانی مساوی خرطوم است. هنگام نشستن روی دیوار پشه معمولی موازی سطح قرار می‌گیرد در صورتی که بدن پشه مولد مالاریا عمود بر سطح دیوار است.

مباحث مرتبط با عنوان

           بی‌مهرگان

           حشرات

           سنجاقک

           سوسک

           شته

           زنبور

           ملخ

           مگس

 

 

 

 

 

مقدمه

حشرات جانورانی هستند که دارای سر ، سینه و شکم بوده و دارای یک جفت شاخک هستند. حشرات دارای قطعات دهانی برای مکیدن ، جویدن و لیسیدن هستند. سینه دارای سه زوج پاهای بندبند و دو زوج بال است که تغییر یافته و یا تحلیل رفته یا وجود ندارد. دارای قلب پشتی باریک می‌باشند. تنفس به کمک نایهای منشعب که پوشش درونی آنها از کوتیکول است صورت می‌گیرد. نایها اکسیژن هوا را از منافذ تنفسی مستقیما به بافتها می‌رسانند.

 

وازنش به توسط دو یا تعداد زیادی لوله‌های مالپیگی کوچک صورت می‌گیرد. دستگاه عصبی عبارتست از عقده‌هایی که به طناب عصبی شکمی دولا اتصال دارد. اندامهای حسی عبارتند از چشمهای ساده و مرکب. بعضی حشرات دارای وسایلی برای تولید و درک صدا هستند استاتوسیت در آنها وجود ندارد. جنسهای نر و ماده از هم جداست. لقاح داخلی است. تقسیم تخم آنها سطحی است. سیر تکامل توام با چندین بار پوست‌اندازی است.

رده بندی

 

 

 

 

زیر رده بی‌بالان یا بی‌دگردیسان

که بدون بال هستند دارای دگردیسی کم و یا فاقد دگردیسی هستند. شکم دارای زواید شکمی به اضافه دنباله است و دارای چندین راسته‌اند.

زیر رده بال‌داران یا حشرات بال‌دار

این حشرات دارای بال هستند بعضی دارای بال بعضی بدون بال یا بال تغییر یافته هستند. غیر از دنباله‌های شکمی و زواید تناسلی زایده‌های دیگری در آنها موجود نیست.

راسته راست بالان

راست بالان در مراحل جوانی به صورت لاروهایی با چشمهای مرکب هستند بالها تکامل می‌یابد و دگردیسی آهسته و تدریجی دارند و دارای اندازه‌های متوسط و بزرگند. قطعات دهانی خرد کننده دارند. بالهای جلوی آنها نازک و پوست مانند است و دارای رگبال می‌باشند. بالهای عقبی آنها غشایی حاشیه‌دار و دارای رگبالهای بسیار زیاد است این بالها به صورت بادبزنی زیر بال جلوی تا می‌خورد بعضی نیز بدون بالند، شکم معمولا دارای دنباله و اندام تخم ریز است. اکثرا آنها گیاهخوارند و دارای 230000 گونه می‌باشند و از کربونیفر تاکنون وجود دارند.

خزوکها یا سوسکهای حمام

بدن این جانوران پهن است قسمتی از سر در زیر سینه آنها قرار گرفته است شاخکهای این جانوران طویل و تیره رنگ است و اغلب آنها بدبو هستند.

 

 

 

 

محل زندگی

روزها در سوراخها مخفی می‌شوند و در شب و تاریکی سریع می‌دوند.

نوع تغذیه

همه چیز خوارند، و از غذاهای فاسد شده، البسه ، چرم و کتاب و بسیاری از مواد دیگری تغذیه می‌کنند مانند سوسک آمریکایی یا پریپلانتا آمریکانا ، سوسک شرقی یا بلاتااوریبانتالی

سوسک آمریکایی یا پریپلانتا آمریکانا

بدنی پهن با رنگی تیره دارد و حیوان نر بالدار و کوچکتر از حیوان ماده است و حیوان ماده فاقد بال است.

 

 

 

 

سوسک آلمانی یا بلاتاژرمانیکا

در این گونه نیز حیوان بدون بال و بزرگتر از حیوان نر است و حیوان بالدار است نرها دارای صدای مخصوص می‌باشند. ماده تخمهای خود را در کپسول کیتینی می‌ریزد و آن را مدتی در انتهای شکم خود حمل می‌کند. در هر کپسول تعداد زیادی تخم وجود دارد. حیوان ماده می‌تواند سه تا چهار کپسول تولید نماید. نوزادهای تازه بیرون آمده سفید یا زرد رنگند پسی از چندن پوست اندازی رنگ پوره‌ها تغییر می‌کند تا پس از آخرین پوست اندازی حیوان بالغ شود در جاهای مرطوب و تاریک زندگی می‌کند.

مباحث مرتبط با عنوان

           بی‌مهرگان

           پشه

           حشرات

           سنجاقک

           شته

           زنبور

           ملخ

           مگس

          

           عنکبوت و عنکبوت شناسی

          

عنکبوت و عنکبوت شناسی (Spider)

 

عنکبوتها بزرگترین گروه بند پایان را تشکیل می دهند همه آنها گوشتخوار هستند.

عنکبوت موجود جالبی است که در همه جا و همه انواع آب و هوا دیده می شود. این حشره را روی زمین، داخل آب و حتی زیر زمین هم می توان یافت. عنکبوت ها در اندازه های مختلف، از چند میلیمتر تا ۲۸ سانتی متر دیده می شوند.

عنکبوت‌ها یا به فارسی "کارتنک"ها جانوران بی مهرهٔ شکارگری‌اند که دارای بدنی دو بخشی ( سر و تن)، هشت پا و هشت چشم است. عنکبوت ها فاقد بخش‌های جوندهٔ دهان و بال‌اند. آنها در راستهٔ عنکبوت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند که خود یکی از چند راستهٔ ردهٔ بزرگتر عنکبوتیان است. ردهٔ عنکبوتیان دربردارندهٔ گونه‌هایی چون گزدم ، کنه ، هیره ها ، شپش ها و عقربها است.

همهٔ عنکبوتان تار می‌تنند که معمولاً به صورت رشته‌ای پروتئینی از غده‌های تارتنِ انتهای شکم ایشان ترشح می‌شود.

این تارها ابتدا به صورت مایع هستند و به شکل نخ نازکی از بدن عنکبوت خارج می شوند و سپس در تماس با هوا خشک شده و مانند نخ می شوند. قطر تار عنکبوت حدود یک دهم تار موی انسان است. این تارهای صاف و شفاف، بسیار نرم و سبک و در عین حال بسیار مقاوم هستند. حتی می توان گفت تار عنکبوت از فولاد هم سخت تر است.

 

تارهای بافته شده چند نوع دارند، نوعی از آنها بسیار محکم اند و خاصیت کشسانی دارند. نوع دیگر هم مقاومت کمتری دارد و خاصیت کشسانی (ارتجاعی) ندارند.بسیاری از عنکبوت ها از تار برای شکار استفاده می کنند. به این صورت که توری یا پرده‌ای می‌تنند که حشرات در در آن به دام می‌افتند ولی گونه‌ های فراوانی هم هستند که آزاد شکار می‌کنند. از تار در بالارفتن از جایی، ایجاد دیوارهای هموار در لانه‌ های زیرزمینی، ساختن ساک تخم، درپیچیدن صید، و نگاهداری موقت اسپرم، و خیلی کارهای دیگر استفاده می‌شود.

 

گونه های عنکبوت

عنکبوت ها گونه های متفاوتی دارند. که چند نوع از آنها را نام می بریم.

- عنکبوت پرنده خوار

- عنکبوت طلایی تار گرد

- عنکبوت بیوه سیاه

- عنکبوت خون آشام اعماق

- عنکبوت کمین کننده

- عنکبوت تار کروی باغی

 

- عنکبوت پرنده خوار

 یک نوع از آنها پرنده خوار است . طول بدن این نوع عنکبوت که از بزرگترین عنکبوت های جهان محسوب می شود حدود ۲۸ سانتی متر است. البته پرندگان بخش کوچکی از غذای آنها را تشکیل می دهند زیرا عنکبوت ها اشتهای زیادی دارند به طوری که روزانه ۲۰ برابر وزن بدنشان غذا می خورند.

 

- عنکبوت طلایی تار گرد

این گونه استوایی عنکبوتها، در بین گونه های آمریکایی، بزرگترین تارگرد را می سازد. هر تار گرد می تواند تا قطر (2پا) 61 سانتیمتر بزرگ شود که از جنس ابریشم زرد و سختی ساخته می شود. صدها عدد از این عنکبوتها در کنار همدیگر زندگی م یکنند و تارهای آنها انبوهی از نخ را ایجاد می کند که می تواند بزرگترین حشرات را به دام بیاندازد. عنکبوتهای دیگر وابسته به این تارها بوده و حشراتی که روی تار های تنیده شده توسط دیگر عنکبوتهای تار گرد، به دام افتاده اند،می دزدند.

 

 

________________________________________

- عنکبوت بیوه سیاه

عنکبوت بیوه سیاه یکی از انواع انگشت شمار عنکبوت های سمی در ایالت آمریکاست. این عنکبوت جزء خانواده عنکبوتیه است . طول بدنش در حدود 5/1 اینچ است (کوچکتر از یک سکه) و پاهای درازی دارد. عنکبوت بیوه سیاه ، مشکی و براق است و یک علامت نارنجی قرمز یا زرد به شکل یک ساعت شنی روی شکمش دارد. عنکبوتهای سیاه و خانواده شان تقریبا هر جایی در نیمکره غربی جهان در جاهای مرطوب و تاریک یافت می شوند. مکان های مورد علاقشان توده های چوب ، کنده های درخت ، توده های خاکروبه ، انبارها ، باغهای میوه و سبزیجات ، درون دیوارهای سنگی و زیر صخره هاست. اگر آنها به داخل خانه بیایند به جاهای تاریک می روند مثل گوشه گنجه دیواری ، گاراژ یا پشت لوازم منزل . آنها به طور طبیعی کمرو هستند و تنها زمانی نیش می زنند که گرفتار شوند ، احساس خطر نمایند و یا بطور ناگهانی لمس شوند.

 

 

محل نیش عنکبوت بیوه سیاه چه حسی دارد ؟

شخصی که توسط عنکبوت بیوه سیاه گزیده می شود ممکن است فورا متوجه نشود ، چون جای گزش گاهی اوقات شبیه سوزش سنجاق است هرچند بعد از 30 تا 40 دقیقه ، محل گزیدگی ورم خواهد کرد و درد شدیدی خواهد داشت.

 

شما باید چه کنید ؟

هر زمان که شما متوجه شدید توسط عنکبوت بیوه سیاه گزیده شده اید ، به بزرگتر خود بگوئید . جای نیش عنکبوت بیوه سیاه بندرت مردم را می کشد ، اما مهم است که به محض اینکه متوجه شدید مراقبت های پزشکی را انجام دهید زیرا زخمهای نیش عنکبوت می تواند شما را به حد نهایت بیمار کند . با کمک یکی از بزرگترها ، محل زخم را با آب و صابون بشوئید . سپس یک بسته یخ برای جلوگیری از انتشار زهر عنکبوت روی زخم بگذارید ، سعی کنید ناحیه گزیدگی را در سطح بالاتری نگه دارید و آن را تحریک نکنید : اگر امکانش هست ، یک بزرگسال عنکبوت را بگیرد و با شما به مطب دکتر ببرد. گرچه معمولا تشخیص عنکبوت بیوه سیاه آسان است اما شما می خواهید مطمئن شوید که چه نوع عنکبوتی شما را نیش زده است . منتها مطمئن شوید عنکبوت را آنقدر له نکرده باشید که کسی نتواند بگوید که او چیست.

 

پزشک چه کار خواهد کرد ؟

پزشکان افرادی را که بوسیله عنکبوت بیوه سیاه گزیده شده اند با دارو مداوا می کنند تا به شل شدن عضلات و کاهش درد آنها کمک نمایند . اگر فردی که گزیده شده است مشکلات پزشکی اساسی دارد و یا با انواع داروها بهتر نشود ، در این صورت پزشک پادزهر تجویز می کند ، دارویی که زهر نیش عنکبوت را خنثی می نماید.

 

چگونه از گزیده شدن اجتناب کنید ؟

بهترین راه برای اجتناب از گزیده شدن توسط عنکبوت بیوه سیاه این است که در مکانهایی که آنها دوست دارند زندگی کنند مراقب خود باشید. در اطراف توده های سنگ یا چوب بازی نکنید . اگر شما بیرون در حیاط با کنده های بزرگ و برگها سر و کار دارید ( در حال کار هستید) دستکش بپوشید . پتوها و لباسهایی را که در اتاق زیر شیروانی و یا زیر زمین انبار کردید ، یا اگر آنها در گنجه لباس بوده اند اما برای یک مدت طولانی استفاده نشدند ، حتما موقع استفاده مجدد آنها را تکان دهید. اگر شما کفشهایتان را در انباری یا گاراژ نگه می دارید قبل از اینکه آنها را بپوشید ، تکان دهید .

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

- عنکبوت خون آشام اعماق

یک جانور عجیب و غریب که شبیه عنکبوت است باعث شگفتی دانشمندان شده است. این جانور شبه عنکبوت که در کف اقیانوس و دریا زندگی می کند با استفاده از یک «نی» خون قربانیان خود را می مکد. این عنکبوت های آبی که بعضی از آنها نابینا هستند رده بندی علمی را به چالش کشانده اند. دکتر «کلودیو آرانگو»، جانورشناس دریایی از موزه استرالیا در سیدنی قبول دارد که این جانوران، «بند پا» هستند، اما نمی داند که متعلق به چه گونه یی هستند. وی تحقیق خود در مورد این جانوران غیرعادی که اطلاعات کمی در مورد آنها وجود دارد را در جلسه اخیر «کمیته علمی تحقیقات جنوبگان» ارائه داده است. وی می گوید: «این جانوران بسیار غیرعادی هستند.»بیش از صد سال است که چگونگی رده بندی عنکبوت های دریایی باعث سردرگمی دانشمندان شده است. این عنکبوت آبی در کف دریا می خزد و گاهی تا عمق 6 تا 7 هزار متری دریا رفته و ترجیح می دهد که در تاریکی زندگی کند. در این عمق، این جانور از اسفنج هایی که آهسته حرکت می کنند و همچنین از حلزون های دریایی تغذیه می کند. بدن این جانوران بند بند بوده و دارای یک اسکلت بیرونی هستند. این دو ویژگی باعث می شود که «بند پا» تلقی شوند و در گروه سخت پوستان، حشرات، هزارپایان و عنکبوت ها قرار گیرند. علاوه بر ویژگی های یاد شده، این عنکبوت یک سری ویژگی های بسیار عجیب دارد که ساختار تغذیه یی منحصر به فرد آن از جمله این خصوصیات است. به گفته «آرانگو»: «این جانور، خرطومی شبیه «نی» دارد که آن را به درون بدن جانوران وارد می کند و شیره آنها را می مکد.» همین ویژگی است که قرارگیری این عنکبوت را در گروه های شناخته شده بندپایان مشکل می سازد.

وی در ادامه می افزاید: «این جانور شبیه عنکبوت است اما یک عنکبوت واقعی نیست. قرار دادن آن در یک جایگاه خاص از شجره حیات بسیار دشوار است

در حال حاضر «آرانگو» مشغول بررسی تنوع و تکامل عنکبوت های دریایی است. وی موفق شده است با استفاده از مشخصات DNA و ریخت شناسی 60 گونه عنکبوت دریایی از سرتاسر دنیا یک شجره خانوادگی برای آنها تهیه کند. برخی دانشمندان بر این باورند که عنکبوت های دریایی یک گروه جدید بسیار ابتدایی را تشکیل می دهند که در پایه شجره خانوادگی بندپایان قرار دارد. اما یافته های «آرانگو» یک فرضیه دیگر را پشتیبانی می کند: این جانور بیشتر به گروهی از بندپایان نزدیک و مرتبط است که شامل عنکبوت ها و عقرب هاست.

 

- عنکبوت کمین کننده

این عنکبوت از حس بسیار بالایی برخوردار است و به محض اینکه طعمه به سوراخی که عنکبوت کمین کننده آنجا در حال انتظار است نزدیک شود با سرعت بالایی که دارد به طعمه حمله می کند و از دندانهای بسیار تیز و سمی خود استفاده می کند و آنرا شکار می کند.

 

 

________________________________________

- عنکبوت تار کروی باغی

این نوع گونه عنکبوت دام خود را در تار کروی شکل خود به تله می اندازد .

 

 

________________________________________

چرا عنکبوت در دام خود گرفتار نمی شود ؟

شاید به نظر عده ای آشیانه عنکبوتهای باغ اشرافی ترین خانه ها به حساب آید . زیرا این حشرات خانه های خود را ازتارهای ابریشم مانندی میسازند . شکم عنکبوتها در حکم سازنده این تارهاست . این کارخانه از ۱۲ غده مولد تار تشکیل شده است.

عنکبوت در هنگام تولید تار میتواند هر نوع تاری که خواست تولید کند . زیرا هر تار از مواد خاصی تولید شده و برای انجام کار ویژه ای ترشح می شود .

نحوه تولید تار در عنکبوت بسیار پیچیده است . فقط عنکبوتهای ماده از تار لانه می سازند . عنکبوت برای اینکه بتواند حشرات را در لانه توری خود به دام اندازد , قسمتی از لانه را با تارهای چسبنده می سازد . ولی برای اینکه خودش در تله ای که برای حشرات پهن کرده است اسیر نشود یک نوع تار خشک نیز می تند و برای کلیه فعالیت های خود از آن استفاده می کند .

مرکز لانه و به عبارتی سکوی انتظار عنکبوت کاملا از این نوع تار ساخته شده است . این تارها را یک جفت غده بطری شکل می سازند . از سکوی انتظار تارهای دیگری به صورت شعاعهایی خارج می شوند که از تار خشک ساخته شده اند . توسط این غدد تولید می شوند . اما تارهای چسبنده که به صورت مارپیچ بین شعاعها تنیده شده و از مرکز تا پیرامون لانه کشیده شده اند از دو جفت غده دیگر ترشح می شود یک غده تار خشک تولید می کند و دیگری هنگام خروج تار آن را به ماده چسبناک آغشته می کند .

اگر حشرات پرنده به تور عنکبوت برخورد کنند این ماده به بدنشان می چسبد و اسیرشان می کند . عنکبوت در هنگام فعالیت در لانه به دقت مراقب است تا در تارهای چسبنده خود گرفتار نشود . مهمترین عاملی که عنکبوت را از افتادن در دام خود حفظ می کند ساختمان پاهایش می باشد . با گیره ها و موهایی که در انتهای پاهایش دارد می تواند تارهای خشک را بگیرد .

عامل دیگر را می توان عمودی نبودن یا مورب بودن ساختمان لانه ذکر کرد . این زاویه انحراف از یکسو به عنکبوت امکان استراحت در قسمت پشتی لانه اش را می دهد و از سوی دیگر به وی اجازه می دهد تا از تارهای خشک بالا و پایین برود و با تارهای چسبناک تماس پیدا نکند .

 

عنکبوت در خدمت بشریت   

دانشمندان می‌گویند از تار عنکبوت که محکمترین الیاف طبیعی شناخته شده است می‌توان برای ساخت زردپی‌های مصنوعی و یا باززایی رباطهای آسیب‌دیده استفاده کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی لایو ساینس، "راندولف لویس" زیست شناس مولکولی دانشگاه "ویومینگ" در "لارامی" می‌گوید قدمت داستانهایی در مورد فواید درمانی تار عنکبوت در مبارزه با عفونت‌ها، بند آوردن خونریزی و التیام زخم‌ها به ‪ ۲هزار سال قبل بازمی‌گردد.

درحالی که تاکنون هیچ شواهدی یافت نشده است که نشان دهد تار عنکبوت می‌تواند میکروب‌ها را از بین ببرد، اما مطالعات حیوانی نشان می‌دهد تار عنکبوت واکنش‌های ایمنی چندانی که موجب پس زدن ایمپلنت پزشکی می‌شود ایجاد نمی‌کند.

آزمایشگاه لویس و سایر آزمایشگاه‌ها در حال تولید الیافی از تار عنکبوت هستند که امیدوارند کاربرد درمانی پیدا کند.

لویس گفت: محققان دانشگاه "تافتس" در "مد فورد" به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان از تار عنکبوت همچون چارچوبی برای باززایی رباطهای آسیب دیده استفاده کرد. پارگی رباطهای قدامی ACLsیکی از شایع‌ترین جراحت‌های زانو در جهان است.

دانشمندان همچنین به دنبال تهیه نخ‌های بخیه فوق‌العاده ظریف از تار عنکبوت برای عمل‌های جراحی و درمان آسیبهای چشم یا اعصاب هستند.

این نخ‌ها بطور بالقوه زخم را التیام می‌دهند بدون آنکه اثری از زخم برجا بماند. محققان برای تولید انبوه تار عنکبوت، قصد دارند از گیاه یونجه استفاده کنند.

سایر محققان درصدد تولید پروتئین‌های تارعنکبوت در شیر بز هستند.

این مطالعه را در تازه‌ترین شماره مجله "بررسی‌های شیمیایی" منتشر شده است.

گردآونده : دنیایی از همه چیز – http://supergalaxy.blogsky.com

 

Spider : order name Araneida, or Araneae, a member of a group of arachnids characterized by having six pairs of appendages, including four pairs of legs and two main body parts (the prosoma, or cephalothorax, and the opisthosoma, or abdomen) attached by a narrow stalk.

 

منابع :

 

http://piranshahr2008.blogfa.com

http://www.abc.net.au/science/Jul.2006

http://supergalaxy.blogsky.com

DK multi media

 

 

 

 


برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 عقرب گزيدگي:

   از نظر پزشكي حائز اهميت ميباشد. امروزه بعلت توسعه و نوسازي شهرها كمتر با اين مساله برخورد داريم ولي متاسفانه مردم روستاها و عشاير مناطق محروم استان همچنين ساكنين منازل قديمي هنوز با مشكل عقرب گزيدگي مواجه هستند .

   مبارزه با عقرب و پيشگيري از گزش آن بمراتب اهميت بيشتري از درمان عقرب گزيدگي دارد.

                                            علائم :

   علائم عقرب گزيدگي بستگي به نوع عقرب، مقدار سم وارد شده به بدن شخص فصل گزش و وضعيت جسماني فرد مصدوم دارد. و ممكن است همراه يك واكنش موضعي يا علائم شديد در سراسر بدن باشد كه گاهي منجر به مرگ ميشود.

   معمولاُ پس از گزش، سوزش، همراه با درد در محل احساس ميشود. در محل گزش پوس قرمز، متورم و ااحتمالاً دچار خونمردگي و تاول ميشود.

                              علائم عمومي در بدن:

   شامل تنگي نفس، طپش قلب، تعريق زياد و ترشح زياد بزاق و تهوع و استفراغ، سرگيجه و اضطراب، ادرار خوني،‌ سردرد، درد شكمي و اندامها ميباشد.

   معمولاً گزش عقربهائيكه در مناطق خشك و صحرائي و يا گرم زندگي مي‌كنند بعلت غلظت بالاي سم خطرناكتر است.

   اما خطر عقرب به كوچكي و بزرگي و رنگ بستگي ندارد.

                                   پيشگيري:

   بهترين اقدام پيشگيري دوري جستن از محل زندگي عقربها، نوسازي و بهسازي اماكن قديمي جمع‌آوري و دفع بهداشتي زباله ميباشد. در محلهائيكه عقرب زياد مشاهده ميشود لازم است محلهاي مرطوب در انبارها، زير كاشي و كنار فرشها و محل نگهداري البسه، رختخواب، كفشها كنترل بيشتري گردد.

   در موقع استفاده از لباس يا كفش يا رختخواب دقت شود در موقع استراحت در چنين اماكني حتماً‌ از تخت استفاده گردد.

                  در زمان عقرب گزيدگي چه بايد انجام داد:

1- حفظ خونسردي و تقويت روحيه مصدوم مرحله اول است.

2- اگرچه اكثر عقرب‌ها سمي هستند ولي گزش همه آنها خطرناك نيست. بنابراين كليه عقرب گزيدگيها را هرچه سريعتر بايستي به مراكز بهداشتي و درماني انتقال داد. پس از گزش عقرب محل گزش را فشار دهيد تا باقي مانده سم خارج شود. داغ كردن سوزاندن شكاف دادن محل گزش بي‌فايده است.

3- محل گزش را ضدعفوني نموده سپس باندپيچي نمائيد و عضو عقرب گزيده را ثابت نگهداريد و تا زمانيكه به مراكز بهداشتي و درماني انتقال پيدا نكرده باند را باز و از انجام اقدامات خودسرانه و سنتي جداً‌ خودداري نمائيد. درمان علامتي مثل درد پيشگيري از عفونتها و بيماري كزاز و نيز تجويز سرم ضد عقرب گزيدگي در صلاحيت پزشك معالج ميباشد.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمااني فارس - حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorpion

http://s14.aks98.com/images/71293265052913996509.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

عقرب ها جزو خانواده عنکبوت ها هستند که بیشتر ساکن صحرا و بیابان هستند, البته آنها

همچنین در جنگلهای برزیل , مناطق غربی کانادا, کالیفرنیای شمالی و حتی هیمالیا نیز

زندگی میکنند. این جانوران مفصلی انطباق پذیر صدها میلیون سال است که در روی کره زمین

به زندگی ادمه میدهند. چیزی حدود دو هزار گونه عقرب وجود دارد که فقط 30 یا 40 نوع آنها

آنقدر سمی هستند که میتوانند یک انسان را بکشند. عقرب ها معمولا از حشرات تغذیه

میکنند اما رژیم غذایی آنها بسیار میتواند متغیر باشد. یکی از راه های کلیدی که نسل این

جانوران تا کنون بخاطر آن هنوز نجات یافته اند مخصوصا در شرایط نامناسب و کمبود غذا این

هست که عقرب ها میتوانند متابولیسم یا تغییرات بدنی خود را تا یک سوم آهسته کنند, این

تکنیک به آنها اجازه میدهد تا اکسیژن خیلی کمتری مصرف کنند و با شکار یک حشره کوچک

بتوانند یک سال زنده بمانند.

 

http://s14.aks98.com/images/95772978130469612582.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

حتی در این حالت متابولیستی آنها میتوانند خیلی سریع حشرات دیگر را شکار کنند بدون افت

چندانی در سرعتشان. این یک هدیه به آنها هست که حتی موجوداتی که به خواب زمستانی

میروند هم از آن محروم هستند. با این مهارت است که این جانوران در محیط های خیلی خشن

میتوانند به راحتی زندگی کنند. تحقیقاتی که روی این جانور انجام شده نشان داده که اگر در

طول شب آنها را منجمد کنیم و روز بعد آنها را زیر نور خورشید بگذاریم , بعد از آب شدن یخ آنها

زنده میمانند و دوباره میتوانند حرکت کنند. فقط یه چیز ممکن است زندگی این جانور را بخطر

بی اندازد آن هم خاک است , اگر جایی که این جانور زندگی میکند زمین سفتی باشد و یا در

هر شرایط نتواند این جانور زمین را سوراخ کند زندگی او به خطر می افتد. عقربها معمولا بین 3

تا 8 سال عمر میکنند و متوسط طول آنها معمولا 6 سانتی متر است که بزرگترین آنها تا 21

سانت هم رشد میکنند.

 

نقاط زرد رنگ محل زندگی این جانور است

http://s14.aks98.com/images/92856111468667677324.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

اندازه این جانور نسبت به یک فنجان

http://s14.aks98.com/images/78059426274729868003.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

*****

 

Tarantula

http://s14.aks98.com/images/59720161222882367939.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

رتیل ها معمولا باعث مور مور و چندش بعضی انسان ها بخاطر بدن بزرگ و پر از مویشان

میشوند, اما این عنکبوت ها بسیار نسبت به انسانها بی آزار هستند البته غیر از گزش های

درد آوری که دارند حتی زهر بدن آنها از زهر یک زنبور معمولی نیز ضعیف تر است. در میان

بندپایان رتیل ها طرفداران بیشتر هم دارند و معمولا بعضی ها به عنوان حیوان خانگی آنها را

نگه میدارند. این جانوران در فواصل معین پوست اندازی میکنند و در هنگام فرآیند پوست اندازی

آنها برخی از اعضای بدنشان نیز جایگزین میشود , مثل اندام تناسلی و یا معده که دوباره رشد

میکنند. صدها گونه رتیل تاکنون شناسایی شدند که در مناطق مختلف دنیا نظیر مناطق

استوایی , مناطق گرم و خشک و حتی برخی از مناطق سرد نیم کره جنوبی زندگی میکنند.

رنگ بدن آنها بیشتر با مناطقی که در آن زندگی میکنند تغییر میکند گرچه آنها بیشتر در زیر

زمین زندگی میکنند.

 

http://s14.aks98.com/images/97815180892574712879.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

رتیل ها جانواران کندی هستند که هنگام حرکت کردن بسیار با فکر و مراقبت حرکت میکنند اما

در عین حال شکارچیان ماهری نیز هستند که بیشتر در شبها شکار میکنند. غذای معمول آنها

سایر حشرات هست که برخی گونه از آنها حتی غورباقه و موش نیز شکار میکنند که یک نوع از

این جانور که در آفریقای جنوبی زندگی میکند به نام عنکبوت پرنده خوار معروف است که

همانطور که از اسمش پیداست آنها میتوانند پرندگان کوچک را نیز شکار کنند. رتیل ها از تار

برای شکار استفاده نمیکنند, آنها معمولا یک خط تار درب لانه خود میکشند که با تکان خوردن

آن متوجه حضور یک جانور دیگر در قلمرو خود میشوند, آنها معمولا با قدرت اعضای بدن خود

دست به شکار میزنند و بعد از گرفتن طعمه زهر خود را داخل بدن آن تزريق میکنند. آنها

همچنین برخی از بدن قربانی خود را مخفی میکنند تا بعدا بعنوان آذوقه از آن استفاده کنند ,

بعد از خوردن یک غذای مفصل آنها نیازی به غذا خوردن دوباره تا یک ماه ندارند. تولید مثل این

جانوران نیز در نوع خودش جالب است و مانند بسیاری دیگر از عنکبوتیان جانور نر هنگامی که

جانور ماده حواسش نیست باید این عمل را انجام دهد و بسرعت آنجا را اگه موفق شد ترک

کند , معمولا آنها یا در تار جانور ماده گیر میکنند و یا خوراک نوع ماده میشوند, جانور ماده بین

500 تا 1000 تا تخم میگذارد که بین 6 تا 9 هفته از آنها مراقبت میکند. رتیل ها معمولا بیش از

30 سال عمر میکنند و معمولا تا 12 سانت رشد میکنند و برخی مواقع طول آنها به 28 سانتی

متر نیز میرسد.

 

نقاط زرد رنگ محل زندگی این جانور است

http://s14.aks98.com/images/04086257277606703434.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

اندازه این جانور نسبت به یک فنجان

http://s14.aks98.com/images/29827778332678132917.jpg (http://s14.aks98.com/)

 

 

منبع 1

http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/scorpion/

 

منبع 2

http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/tarantula/

 

 

 


برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

سوالات کنکور سراسری سال ۱۳۸۶

سوالات  زیست شناسی

سراسری سال ۱۳۸۶ به همراه کلید آن

156ـ از هيدروليز كامل كدام ، مونوساكاريد حاصل مي شود ؟

1) كوتين

2) كيتين

3) كراتين

4) لسيتين

157ـ كدام ، طناب عصبي فاقد جسم سلولي دارد ؟

1) زنبور

2) انسان

3) هيدر

4) پلاناريا

158ـ در انسان ، موسين توسط كدام بافت پوششي ترشح نمي شود ؟

1) سنگفرشي مركب

2) استوانه اي ساده

3) مژه دار

4) مكعبي ساده

159ـ ژنوم يك انسان سالم ، فاقد ژن توليد كننده ي كدام است ؟

1) آنزيم محدود كننده

2) پروتئين ريبوزومي 10L

3) پروتئين ضد انعقاد خون

4) آنزيم تجزيه كننده اسيد هموجنتيسيك

160ـ هسته ، در ساختار كدام وجود دارد ؟

1) تريكودينا

2) اسپيريليوم

3) تراكئيد كاج

4) اسكلرانشيم هلو

161ـ در گامت هاي حاصل از ميوز يك فرد تتراپلوئيد 12 كروموزومي ،

كه والدينش به يك گونه تعلق داشته اند ، .........................

1) كروموزوم همتا وجود ندارد .

2) تعداد كروموزوم ها 3 عدد مي باشد.

3) كروموزوم ها ، دو به دو همتا هستند .

4) سه مجموعه كروموزوم وجود دارد .

162ـ براي پيدايش گونه هاي دگر ميهن ، حذف كدام عامل ضروري است ؟

1) جهش

2) شارش ژن

3) رانش ژن

4) انتخاب طبيعي

163ـ كدام عبارت در مورد انسان صحيح است ؟

1) دستگاه عصبي محيطي شامل 41 جفت عصب است .

2) فرمان تمام اعمال انعكاسي از نخاع صادر مي شود .

3) دي اكسيد كربن مي تواند از سد خوني ـ مغزي عبور كند .

4) مايع مغزي ـ نخاعي بين عنكبوتيه و سخت شامه قرار دارد .

164ـ كربن موجود در ساختار پروتئيني كدام ، منحصراً از جانداران ديگر تأمين مي شود ؟

1) شقايق دريايي

2) كاهوي دريايي

3) كلاميدوموناس

4) نيتروزوموناس

165ـ در ساختار گيرنده ي نور كدام ، سلول وجود ندارد ؟

1) خرچنگ

2) اوگلنا

3) پلاناريا

4) شته

166ـ در تخمير الكلي ، براي توليد اتانول ، الكترون هاي يك مولكول .................... منتقل مي شود .

1) پيرووات به NAD+

2) NADH به تركيب سه كربني

3) NADH به تركيب دو كربني

4) پيرووات به استيل كوآنزيم A

167ـ كدام ، پلي مر محسوب مي شود ؟

1) آلبومين

2) كلسترول

3) استروژن

4) لاكتوز

168ـ كدام عبارت ، صحيح نمي باشد ؟

1) ماهيچه ي ديواره ي روده ي انسان از نوع صاف است .

2) پستانداران گياهخوار ، عموماً روده ي بسيار طويلي دارند .

3) نقش روده ، در همه ي جانوران ، جذب همه ي مواد غذايي است .

4) نقش روده ،‌ در ملخ فشرده تر كردن مواد غذايي است .

169ـ اگر پدر و مادر گروه خوني A+  ( Rh مثبت نسبت به Rh منفي غالب است )

و هتروزيگوس باشند ، چه نسبتي از فرزندان آن ها  ،‌ پسراني با فنوتيپ والدين خواهند شد ؟

( طبق قوانين احتمالات )

1)  ۴/۱                  2)    ۳۲/۹                    3)   ۱۶/۶              4)  ۱۶/۹

170ـ سلول هاي هدف اريتروپويتين ، كدام سلول ها است ؟

1) عصبي

2) كبدي

3) بنيادي مغز استخوان

4) نفرون هاي كليوي

171ـ در انسان سالم ، بالا بودن مقدار .................. در خون ، مقدار هورمون ................... را كاهش مي دهد .

1) قند ـ انسولين

2) پتاسيم ـ آلدوسترون

3) آب ـ ‌ضد ادراري

4) كلسيم ـ كلسي تونين

172ـ تقسيم سلول هاگ در سرخس ، بدون وجود كدام ، انجام مي گيرد ؟

1) كمربندي از رشته هاي پروتئيني در ميانه ي سلول

2) لوله هاي ريز پروتئيني به نام ميكروتوبول

3) رشته هاي پروتئيني بين دو سانتريول

4) وزيكول هاي حاصل از جسم گلژي در ميانه ي سلول

173ـ بسته شدن دريچه هاي سيني و سه لختي به ترتيب از راست به چپ ،

در كدام محدوده از الكتروكارديوگرام انسان ( شكل زير ) ، صورت مي گيرد ؟

1) B و A

2) C و A

3) C و B

4) B و C

174ـ كدام عبارت در مورد قارچ صدفي صحيح است ؟

1) نخينه ها فاقد ديواره عرضي هستند .

2) به طور معمول ، به روش غير جنسي توليد مثل مي كند .

3) هاگ هاي غير جنسي ،‌در نوك نخينه ها تشكيل مي شوند .

4) نخينه هاي ادغام شده در تشكيل ساختار توليد مثلي ،‌ سهيم است .

175ـ كدام از ويژگي هاي كورينه باكتريوم ديفتريا نيست ؟

1) گرم مثبت است .

2) ژن هاي گسسته دارد .

3) توكسين ترشح مي كند .

4) ديواره ي پپتيدوگليكاني دارد .

176ـ‌ مفصل بين دو استخوان ........................... ، از نوع لولايي مي باشد .

1) نازك ني و درشت ني

2) نازك ني و ران

3) ران و درشت ني

4) ران و نيم لگن

177ـ اندازه ي ريبوزوم كدام ، ‌از سايرين بزرگ تر است ؟

1) استروماي كلروپلاست كاج

2) ‌ماتريكس ميتوكندري خرگوش

3) شبكه آندوپلاسمي زبر كبد موش

4) سيتوسل كلستريديوم بوتولينوم

178ـ رگي كه خون از قلب ماهي خارج مي كند ، كدام است ؟

1) سرخرگ با خون روشن

2) سرخرگ با خون تيره

3) سياهرگ با خون روشن

4) سياهرگ با خون تيره

179ـ افزايش كدام هورمون ، بر فعاليت غده اي برون ريز تأثير مي گذارد ؟

1) محرك فوليكولي

2) كلسي تونين

3) آلدوسترون

4) كلسي تونين

180ـ به كمك باكتري هاي .......................... مي توان اورانيوم را از سنگ معدن گوگرددار جدا كرد .

1) شيميواتوتروف

2) هتروتروف

3) گوگردي سبز

4) گوگردي سبز و ارغواني

181ـ كدام ، در انواع سلول هاي هدايت كننده ي شيره هاي گياهي وجود دارد ؟

1) هسته

2) سيتوپلاسم

3) ديواره سلولي

4) غشاي پلاسمايي

182ـ بافت حاوي مواد غذايي ، در دانه كدام گياه ، قبل از لقاح تشكيل مي شود ؟

1) ادريسي

2) كاج

3) لوبيا

4) گندم

183ـ كدام تك سلولي است ؟

1) ميسليوم

2) ريزوم

3) ريزوييد

4) ريزوبيوم

184ـ براي يك تقسيم ميوز در چرخه ي سلولي ، DNA ..................... همانند سازي مي كند .

1) در اينتر فاز قبل از ميوز II

2) در اينترفاز قبل از ميوز I

3) قبل از ميوز I و قبل از ميوز II

4) در پروفاز ميوز I

185ـ در انسان ، ميزان هواي مرده ، با كدام ، رابطه ي مستقيم دارد ؟

1) هواي مكمل

2) عمق تنفس

3) حجم مجاري تنفسي

4) تعداد حركات تنفسي

186ـ سلول كدام ،‌اتوزوم بيش تري دارد ؟

1) اسپرم خروس

2) تخمك شامپانزه

3) پيكري ملخ ماده

4) سوماتيك مگس سركه

187ـ بازجذب كدام ماده ، به مويرگ هاي اطراف لوله اي ادراري ، فقط به طريق فعال انجام مي گيرد ؟

1) اوره

2) NaCl

3) HCO3-

4) لوسين

188ـ در چرخه ي زندگي كدام ، زيگوت تشكيل نمي شود ؟

1) آسپرژيلوس

2) اسپيروژير

3) كپك مخاطي پلاسموديومي

4) آمانيتا موسكاريا

189ـ به طور معمول در جمعيت هاي تعادلي ، .......................

1) تعداد فرزندان محدود نيست .

2) بين افراد ، رقابت وجود ندارد .

3) تراكم جمعيت ، نوسان زيادي دارد .

4) مرگ و مير افراد ، غير تصادفي است .

190ـ براي جلوگيري از فعال شدن فوليكول هاي جديد در مرحله ي لوتئال ترشح كدام كاهش مي يابد ؟

1) LH و FSH

2) پروژسترون و LH

3) استروژن و FSH

4) استروژن و پروژسترون

191ـ گل بيد .........................

1) داراي شهد فراوان است .

2) ناكامل است .

3) داراي گلبرگ درخشان است .

4) كاسبرگ زياد دارد .

192ـ پدري مبتلا به بيماري تحليل عضلاني دوشن (صفت مغلوب)

و مادري سالم ،‌پسري مبتلا به بيماري دوشن و كم خوني داسي

شكل دارند . چه نسبتي از دختران اين خانواده ، سالم خواهند بود ؟

1)  ۱۶/۳

2)  ۴/۱

3)  ۸/۳

4)  ۴/۳

193ـ بدن انسان براي مقابله با عامل كدام بيماري ، پرفورين توليد مي كند ؟

1) سل

2) مالاريا

3) ديفتري

4) تب خال

194ـ در گياهان ، پيچش نوك ساقه ها ، نوعي حركت فعال .................... انجام مي گيرد .

1) است كه الزاماً در حضور يك شاخه ي گياهي

2) است كه بدون نياز به هيچگونه محرك بيروني

3) القايي است كه در اثر رشد نابرابر بخش هاي مختلف ساقه

4) گرايشي است كه به منظور محكم شدن ساقه به دور تكيه گاه

195ـ در روند تثبيت 2CO و تشكيل قند سه كربني در نيشكر ، كدام عبارت نادرست است ؟

1) تشكيل تركيب چهار كربني در سلول ميانبرگ

2) آزاد شدن 2CO از اسيد در سلول غلاف آوندي

3) ورود 2CO به چرخه ي كالوين در سلول غلاف آوندي

4) تشكيل تركيب چهار كربني به كمك آنزيم روبيسكو

196ـ همه ي باكتري هاي هتروتروف ، ..........................

1) در خاك زندگي مي كنند .

2) از تركيبات آلي انرژي مي گيرند .

3) تثبيت كننده ي نيتروژن هستند .

4) آنزيم هايي براي تنفس بي هوازي دارند .

197ـ در چرخه ي توليد مثل جنسي كدام ،‌هاگ ها به طور مستقيم از تقسيم ميوز حاصل نشده اند ؟

1) نهانزادان

2) بازيديوميست ها

3) آسكوميست ها

4) نهاندانگان

198ـ همه ي كپك هاي مخاطي ، .......................

1) آغازياني هستند كه تا حدي قابليت تحرك دارند .

2) پلاسموديوم ايجاد مي كنند .

3) از تقسيم ميتوز هاگ ، حاصل مي شوند .

4) از تقسيم ميتوز زيگوت ، پديد مي آيند .

199ـ اگر هر سلول حاصل از تقسيم ميوز I در يك سلول زايشي ، 156 رشته ي پلي نوكلئوتيد داشته باشد ، مي توان گفت ...............

1) اين سلول ها در پروفاز ميوز I ، 78 تتراد تشكيل داده اند .

2) اين سلول زايشي ، مي تواند مولد تخمك مرغ باشد .

3) اين سلول زايشي در شروع تقسيم ، 78 مولكول DNA داشته است .

4) سلول هاي حاصل از ميوز II اين سلول ها ، 78 مولكول DNA خواهند داشت .

200ـ صفتي دو اللي و وابسته به جنس با غالبيت ناقص براي ملخ مفروض است . فردي با كدام فنوتيپ ، براي اين صفت ، مورد انتظار نيست ؟

1) ماده با فنوتيپ غالب

2) نر با فنوتيپ غالب

3) نر با فنوتيپ حدواسط

4) ماده با فنوتيپ حدواسط

201ـ جانداراني كه توانايي توليد ساختارهاي توليد مثلي پرسلولي را ندارند ، مي توانند ...............................

1) در فرمانروي جانوران قرار گيرند .

2) پيكري پرسلولي داشته باشند .

3) بافت هاي تمايز يافته ايجاد كنند .

4) به گروه گياهان تعلق داشته باشند .

202ـ كدام ، از ويژگي هاي بيشتر مژك داران محسوب نمي شود ؟

1) هتروتروف بودن

2) وجود دوهسته ي كوچك و بزرگ

3) دارا بودن دو نوع واكوئل

4) داشتن ديواره ي سخت انعطاف ناپذير

203ـ كدام هورمون مي تواند باعث پايين آمدن فشار تورژسانسي در سلول هاي نگهبان روزنه شود ؟

1) اكسين

2) جيبرلين

3) سيتوكينين

4) آبسيزيك اسيد

204ـ‌ در دودمانه ي زیراحتمال اين كه فردي كه با علامت سؤال

مشخص شده است پسري بيمار باشد ، طبق حساب احتمالات چقدر است ؟

 

تهیه و تنظیم : حمید رضا اویسی


برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 عقرب ها

 عقرب گزیدگی

ازمعضلات بهداشتی درمانی بسیاری از مناطق دنیا است.مسمومیت با سم عقرب یکی از فوریت های پزشکی تهدید کننده،به ویژه در کودکان کمتر از 6 سال است.اما مرگ و میرعقرب گزیده درسن های بالاتر هم مشاهده شده است.

سالیانه حدود 5000 نفر در دنیا دراثرنیش و تزریق سم بیش از 25 نوع عقرب خطرناک فوت می کنند.

با توجه به این که تمام عقرب ها سمی نیستند،ولی وحشت از آنها باعث می شود که درمان های اضافی برای آسیب دیده انجام شود.به همین دلیل،لازم است درباره ی انواع عقرب و ویژگی های آنها مختصری نوشته شود.

عقرب ها (1)

عقرب ها بندپایان خطرناکی هستند که از اواخر دوره ی سیلورین یعنی،حدود 330 میلیون سال پیش می زیسته اند.

طول عمرعقرب ها زیاد است،به همین علت، مطالعات جامع کمی درباره ی نحوه ی زندگی آنها،ازبدو تولد تا موقع مرگ، انجام شده است، مطالعات آزمایشگاهی متعددی درباره ی این جانوران انجام شده است،ولی به علت تفاوت شرایط محیط زندگی و آب و هوا،نمی توان این مطالعات را با زندگی طبیعی آنها مقایسه نمود.

به طول کل،گونه های مختلف عقرب ها درمحیط های زندگی متنوع و مخصوص و معمولاً خارج از خانه ها زندگی می کنند.

عقرب ها گوشتخوار هستند و ازحشره ها، کرم ها، بندپایان، مارمولک ها و حتی نوزاد موش ها تغذیه می کنند.آنها جانورانی هستند که در شب فعالیت می کنند و با تاریک شدن هوا از پناهگاه ها خارج می شوند و به جستجوی طعمه و شکار می روند.با توجه به نحوه ی شکار و تغذیه ی عقرب ها، درباره ی شکل ظاهری و ساختمان بدن آنها توضیح مختصری داده می شود.

شکل ظاهری،ساختمان بدن و ویژگی های عقرب ها

راسته ی عقرب ها(2)از رده ی عنکبوتیان (3)و شاخه ی بندپایان (4) هستند که آثار آنها روی کره ی زمین از دوره ی سیلورین یعنی، حدود 420 میلوین سال پیش،به صورت سنگواره پیدا شده است.این مسئله نشان دهنده ی وجود عقرب ها پیش از پیدا شدن دایناسورها است.

به طر کل،راسته ی عقرب ها شامل 28 خانواده است که حدود نصف این خانواده ها منقرض شده اند.گونه های زنده ی فعلی شامل 14 خانواده هستند که بیش از 1600 گونه را شامل می شوند و در بیش از 200 جنس گروه بندی شده اند.

عقرب ها از قرن ها قبل به علت داشتن مشخصات ظاهری ویژه برای انسان شناخته شده هستند.این جانوران در تمام دنیا پراکنده اند و در بیابان ها، جنگل ها، چمنزارها، سواحل دریاها و اطراف رودخانه ها و کوهها دیده شده اند.

عقرب ها بدن نسبتاً پهن و کشیده دارند و اندازه ی آنها از 3 تا 10 سانتی متر متفاوت است، ولی بزرگ ترین آنها نوع آفریقایی است که طول آن به 21 سانتی مترهم می رسد.

 

بدن عقرب ها مثل سایر جانوران رده ی عنکبوتیان از بخشی در جلو به نام سرسینه (5)و بخش دیگری در عقب به نام شکم (6)تشکیل می شود. قسمت عقب به دو قسمت میانی (7)و خلفی (8)تقسیم می شود که شامل شکم (9)و دم (10)است.

سرسینه یک تکه به نظر می رسد،ولی دو قسمت میان و خلفی به صورت بند بنددیده می شوند.در طرفین سرسینه انبرک ها و پاها و در جلوی آن آرواره های دهانی (11)قرار دارند.تمام این اعضا بندبند هستند.

در سطح پشتی سرسینه چشم های میانی و جانبی قرار گرفته اند.سطح شکمی تقریباً به طور کامل به وسیله ی آخرین بند انبرک ها، پاها، ضمایم آنها و پلاک منفردی به نام استرنم (12)پوشیده شده است.هربند ناحیه ی میانی درسطح پشتی ترگیت (13)و در سطح شکمی استرنیت (14)نامیده می شود.در سطح پشتی هفت بند و درسطح شکمی فقط پنج بند قابل شمارش است.در سطح شکمی میانی اعضایی نظیرشکاف های تنفسی، شانه ها و سرپوش تناسلی دیده می شوند.قسمت خلفی یا دم باریک تر از تنه و از پنج بند تشکیل شده است.غده ی سمی و نیش (15)درانتهای قسمت خلفی قرار گرفته اند.

 

سرسینه و ضمایم آن

این بخش سفالوتراکس نیزنامیده می شود که قدامی ترین قسمت بدن عقرب است و با پوشش کیتینی و ذوزنقه ای شکل یک تکه ای به نام سپرسری پوشیده شده است.ممکن است سپرسری ساده یا داری تزئیناتی باشد.

در طرفین محور طولی سرسینه و درموقعیت میانی ـ قدامی دو برآمدگی دیده می شود که حامل دو چشم بزرگ میانی است.2 تا 5 چشم کناری در زاویه ی کناری ـ قدامی سرسینه به شکل برآمدگی های کوچک و شفافی دیده می شوند. عقرب های غازی بدون چشم هستند.لبه ی قدامی سرسینه که پیشانی نام دارد، ممکن است مستقیم،محدب یا مقعر باشد.

لبه ی خلفی سپرسری با اولین بند ناحیه ی شکم در ارتباط است.حدود سرسینه در سطح شکمی کاملاً مشخص نیست و به طول کامل با کوکسای پاها پوشیده شده است.فقط کوکسای پای چهارم حد خلفی این قسمت را در سطح شکمی مشخص می سازد.ضمایم ناحیه ی سرسینه شش جفت و در ناحیه ی شکمی قرار دارند.

ضمایم ناحیه ی شکمی

1-کلیسر یا آرواره ی دهانی

کلیسرهای به صورت دو گیره ی کوچک و کاملاً متحرک در قدامی ترین ناحیه ی شکمی سرسینه قرار دارند.

کلیسریها برای قطعه قطعه کردن طعمه به کارمی روند.کلیسر شامل سه بند است.دو بند قدامی گیره ی کوچکی را تشکیل می دهند که یک انگشت ثابت و یک انگشت متحرک دارد.این دو انگشت افقی هستند و در حالت طبیعی از بالای سرسینه دیده می شوند.انگشت ثابت حجیم و سطح شکمی آن که از موهای متراکمی پوشیده شده است،دیواره ی فوقانی محوطه ی دهانی را تشکیل می دهند.انگشت متحرک خمیده و مانند انگشت ثابت به دندانه مجهزاست و ممکن است بسته به نوع عقرب تک شاخه یا دو شاخه باشد.سطح شکمی درانگشت متحرک نیز پوشیده از مو است.

بند سوم یا بند قاعده ای زیرسینه قرار دارد.سطح داخلی این بند به وسیله ی پرده ی کیتینی نرم به دو قسمت تقسیم شده است.

 

2-انبرک ها یا پاتزـ ماشو آرز

انبرک ها نسبت به سایر ضمایم رشد بیشتری دارند.هرانبرک از شش بند تشکیل شده است.این بندها مانند بندهای پا،نام های مختلفی دارند.عقرب شناسان کشورهای مختلف به انبرک و بندهای آن نام های مختلفی داده اند. اولین بند هرانبرک که مستقیم به بدن وصل می شود، کوکسا یا هانش نام دارد که در مجموع دیواره های جانبی محوطه ی دهانی را تشکیل می دهد.کوکسای انبرک ها درجلو و طول محوربدنی آزادند، اما در بخش خلفی به کوکسای پاهای اول و دوم متصل می شوند.سطح داخلی آنها که با محوطه ی دهانی درارتباط است، پوشیده ازمو است.

 

در برخی عقرب ها،ماننده هترومتروس،درسطحی از این بندها که با بند مشابه در پاهای اول ارتباط دارد،چند خارک سخت و خمیده دیده می شود.جانور با کشیدن این خارک ها روی کوکسای پاهای اول صدا ایجاد می کند.

بندهای دوم تا چهارم به ترتیب عبارت اند از:تروکانتر(16)پرفمور (17) و فمور(18).

دو بند آخر،یعنی بندهای پنجم و ششم، به گیره ی نسبتاً بزرگی تبدیل شده است.یکی از این بندها که متحرک است، انگشت متحرک یا پست ـ تارس (19)و بند دیگر انگشت ثابت یا تی بیا (20)نامیده می شوند.

 

انگشتان فقط حرکات عمودی دارند و مانند گیره های کلیسر،دستگاه ترشح سم ندارند.

درانتهای هرانگشت یک دندان نوک تیز وجود دارد.انگشت ثابت با انتهای حجیم خود به نام دست در مجموع تی بیو تارس (21)نامیده می شود.برحسب تیره، دست ها شکل های متفاوتی دارند.به طورمثال، درتیره ی بوتیده، تخم مرغی شکل یا نیمه پهن و در تیره ی اسکرپیونیده، به صورت پهن دیده می شوند.اندازه ی انگشت ها برحسب نرو ماده بودن عقرب متفاوت است. سطح داخلی هرانگشت با ردیف هایی از دندانه پوشیده شده است.ممکن است در خارج یا داخل هرردیف یک گرانول (22)فرعی نیز دیده شود.زیر دندان انتهایی انگشت متحرک، گرانول هایی به صورت دسته های دو تایی،سه تایی، چهارتایی یا بیشتر دیده می شوند.بندهای انبرک ها تزئینات مختلف دیگر،از جمله تریکوبتری ها(23)یا تارهای حساس دارند که به آنها اشاره خواهد شد.تریکوبتری ها که از نظرطبقه بندی اهمیت بسیاری دارند،در عقرب ها فقط روی انگشت ثابت،فمور و پرفمور انبرک ها دیده می شوند.انبرک ها وسیله ای برای گرفتن و نگهداری طعمه هستند.تحرک زیاد تروکانترامکان جابه جایی زیادی به این عضو داده شده است.

3-پاها یا پاتزـ آمبولاتوآرز (24)

پاها چهارجفت ازضمایم دیگرسرسینه هستند و در طرفین بدن قرار دارند.به طول پاها به تدریج از پاهای قدامی به خلفی افزوده می شود.

هرپاهشت بند دارد که به ترتیب عبارت اند از:کوکسا، تروکانتر، پرفمور، فمور، تی بیا، بازی تراس، تارس و پست ـ تارس.

بند کوکسا درپاهای دوم رشد زیادی داشته و دو تیغه ی بلند به نام ماگزیلرها از آن منشعب شده است.ماگزیلرها کف حفره ی دهانی را تشکیل داده اند.در کوکسای پای اول نیزیک تیغه ی کوچک متصل دیده می شود.کوکسای پاهای سوم و چهارم به طور مورب قرار دارند و بلندتر و باریک تر از کوکسای پاهای اول و دوم هستند.دربرخی عقرب ها، مانند بلیزاریوس، این دو کوکسا به وسیله ی کیتین چین خورده ای از یکدیگر جدا شده اند.

تی بیا و بازی تارس اغلب به یک سیخک کم و بیش بلند مجهز هستند که در رده بندی این جانوران استفاده می شود.این سیخک ها از پوشش کیتینی سفیدرنگی تشکیل شده اند که داخل آن پراز لنف است.

 

تصور می شود که سیخک ها به علت وجود انشعاب های عصبی،به حرارت حساس هستند و جانور را از تغییر درجه حرارت زمین مطلع می سازند.

 

سیخک تی بیا منفرد است و معمولاً درقاعده ی تی بیا و درمحل اتصال با بازی تارس دیده می شود.این سیخک از بدو تولد وجود دارد.سیخک های بازی تارس دو تاهستند و درقاعده ی بازی تارس و درمحل اتصال با تارس قرار گرفته اند.این سیخک ها درتمام پاها و در تمام سنین دیده می شوند.در عقرب های زیر تیره ی بوتیده سیخک های بازی تارس شاخه ی کوچکی به نام دندانه ی قاعده ای دارند.

سیخک های بازی تارس خارک هایی دارند که تعداد آنها برحسب نوع عقرب متغیر است.درانواعی از عقرب ها که درشن زار زندگی می کنند،باز تارس پهن تر و لبه های تیزجانبی دارد.همچنین،خارک های بلند شانه مانندی دارد که بخش پشتی بازی تارس آنها را می پوشاند و باعث سهولت حرکت جانورروی شن و خاک نرم می شود.این ردیف خارک فقط روی بازی تارس پاهای اول،دوم و سوم دیده می شود.

سطح زیرین تارس که با زمین تماس دارد، سل تارسال (25)نامیده می شود.باید توجه داشت عقرب ها هنگام حرکت علاوه براین قسمت، روی سطح جانبی ـ داخلی تارس هم تکیه می کنند.سل تارسال تزئیناتی از نوع خار یا خارک یا چیزی بین این دو دارد.از سطح پشتی تارس زبانه ای به سمت جلو کشیده شده است.این زبان را لانگت تارسال (26)می نامند که در گذشته برای رده بندی عقرب ها مورد توجه بوده است.

پست ـ تارس قطعه کیتینی منفردی است که درانتهای پا و بین دو پنجه قرار گرفته است و با تارس روی زمین تکیه دارد.تاندون های عضلات جلوآورنده و عقب کشنده ی پنجه ها به پست ـ تارس متصل است.پنجه ها به صورت دو ناخن ساده و کمی خمیده و ظریف درطرفین پست ـ تارس قرار گرفته اند.

میزان خمیدگی و طول پنجه هادرعقرب ها متفاوت است.برخی جانورشناسان در رده بندی عقرب ها به این تفاوت توجه کرده اند.عقرب ها در مرحله ی نوزادی و قبل از اولین پوست اندازی،به جای پنجه، بادکش دارند.

زایش عقرب ها

عقرب ها زنده زا هستند.با وجود این، برخی محققان عقرب هایی که نوزاد آنها پوشش جنینی ندارند،زنده زا و آنهایی را که پوشش جنینی دارند، تخم زنده زا دانسته اند.عقرب باردار شکمی متورم دارد و در حالت پیشرفته تر بارداری، می توان جنین ها را در دیواره ی جانب شکم، به ویژه در نیمه ی خلفی مزوزوما مشاهده کرد.مدت باروری بسته به نوع عقرب متفاوت و معمولاً بین 2 تا 4 ماه است.زمان خروج نوزادها نیزبراساس نوع رشد جنین از یک ساعت تا ده روز گزارش شده است.

عقرب ها معمولاً در فاصله ی نیمه ی تابستان تا نیمه ی پاییز زاد و ولد می کنند.

 

ابتدا،عقرب باردار روی نیمه ی خلفی بدن و پای جلو تکیه می کند و دم خود را به طور مایل درسمت راست بدن قرار می دهد.نیمه ی جلوی بدن حدود یک سانتی متر با یک زاویه ی حاده از روی زمین بلند است.انبرک ها با زمین تماس ندارند و انگشتان دست نیمه باز هستند.و پای جلو از ناحیه ی تی بیا خم شده اند.دراین حالت، دو سرپوش تناسلی باز می شوند و به طور عمود قرار می گیرند.نوزاد بدون هیچ انقباض عضلانی قابل مشاهده ای خارج می شود.دو پای جلو که از تی بیا خم شده اند، مانند یک حایل نوزاد را در آغوش می گیرند.

نوزاد اسکرپیو از دم و ادنتوبوتوس از سرخارج می شود.این قاعده عمومیت دارد یعنی،نوزاد عقرب های تیره ی اسکرپیونیده از دم و نوزاد عقرب های تیره ی بوتیده از سر خارج می شوند.این تفاوت خروج به علت اختلاف در شکل رشد جنینی دو عقرب است.زمان خروج نوزاد متفاوت است و از چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد.

عقرب ها پس از زایمان در صورت دردسترس نبودن طعمه، اغلب از نوزاد خود تغذیه می کنند.

  

چگونگی قرارگیری نوازد در بغل مادربه شکلی است که سطح پشتی به طرف زمین و پاها و دست ها به مادر تکیه دارد و دم نوزاد به سمت دم مادر است. عکس این حالت نیزدیده شده است.نوزادها به تدریج خود را از سطح شکمی مادر به سطح پشتی او می کشانند.گاهی نوزادها ابتدا روی زمین قرار می گرفتند و سپس خود را به پشت مادر می رساندند.این عمل به کندی صورت می گرفت و گاهی حدود یک ساعت طول می کشید.دراین فاصله نوزادها روی دست و پای مادر بین 5 تا 15 دقیقه استراحت می کردند. وضعیت قرارگیری نوزادها در سطح پشتی مادر ثابت نبود وبا حرکت تغییر جهت می دادند.

نوزادهای اسکرپیو 6 تا 10 عدد و بدون پوشش جنینی بودند.در حالی که نوزادهای ادنتوبوتوس حداکثر 26 عدد بودند و همگی پوشش جنینی داشتند. هر نوزاد پس از پاره کردن پوشش جنینی خود را به سطح پشتی مادر می کشاند.

همان طور که اشاره شد،خروج نوزادها تک تک و برحسب تیره از جهت سر یا دم است.خروج دوتایی نیزدیده شده است که یک نوزاد از دم و همزمان نوازد دیگر از سرخارج شده است.تعداد نوزادها برحسب نوع عقرب متفاوت و از 6 تا 90 عدد گزارش شده است.

پوست اندازی و مراحل مختلف رشد نوزاد

نوزاد عقرب را لارو می نامند.در مرحله ی اول رشد (لارو)جانور بدون دهان و مخرج باز است و از ذخیره ی زرده ی موجود در بدن تغذیه می کند.پاها به جای پنجه،بادکشی دارد که به وسیله ی آن نوزاد در پشت مادر قرار می گیرد.مجرای سمی نیزروزنه ی خروج ندارد.

کارن ها وخارک ها کاملاً شکل نگرفته و پوشش رنگ اصلی را به خود نگرفته است.مرحله ی دوم رشد (پرونمف)،معمولاً پس از یک هفته و با اولین پوست اندازی نوزاد در پشت مادر شروع می شود.

عقرب ها اگرچه مانند حشرات دگردیسی ندارند،اما برخی اصطلاحات مربوط به مراحل رشد حشرات درباره ی این جانوران هم به کار می برند.

در این مرحله از رشد،نوزاد شکل کامل تری به خود می گیرد، اما هنوز نسبت به عقرب بالغ اختلاف هایی دارد.این اختلاف ها در تمام پوست اندازی کم و بیش دیده می شود و نسبت به نوع عقرب متفاوت است.مثلاً درآندرکتونوس ـ کراسیکودا با بالا رفتن سن نوزاد، به تعداد خارک های سیخک بازی تارس پاها اضافه می شود.حفره های تریکوبرتی نیز در مراحل اولیه ی رشد در تمام عقرب ها بزرگ و به سهولت قابل رؤیت است.در مرحله ی پرونمف انواع عقرب های تیره ی بوتیده، به جای چهارتریکوبتری در سطح داخلی فمور، سه تریکوبتری دیده می شود که تعداد آن در پوست اندازی بعد کامل می شود.

در مرحله ی سوم رشد (نمف)(27)که پس از دومین پوست اندازی است، عقرب شکل کامل تری به خود می گیرد.درمرحله ی نمف،جانور در سال اول 4 تا 5 بار و در سال دوم 2 بار دیگر برای ادامه ی رشد پوست اندازی می کند.احتمالاً تعویض پوست تحت تأثیر نوعی هورمون داخلی است.

عقرب ها به طور کل،از دوران نوزادی تا رسیدن به سن بلوغ که حدود 3 سال طول می کشد، 8 تا 10 بار پوست اندازی می کنند.

در مرحله ی بلوغ،عمل این هورمون تحت تأثیر هورمون مخالف متوقف می شود.مرحله ی بلوغ درماده با رشد کامل و آمادگی جانور برای جفت گیری و در نربا پیدایش اندام پاراکسیال آغاز می شود.ظهور و ویژگی های بلوغ درمرحله ی لاروی (نئوتنی)درعقرب ها نادر است.

شرایط زیستی و عوامل بیماری زا

نوزادها پس از تولد و گذراندن مراحل ابتدایی رشد خود در پشت مادر، با فاصله ی کمی از یکدیگر، به زندگی ادامه می دهند.این امر نشانه ی کم تحرکی آنهاست،نه به علت وجود غریزه ی اجتماعی.در دوران بلوغ نیز در نزدیکی محل زندگی خود به شکار می روند.

عقرب ها شب زی هستند.روزها را در مکان های امن، از قبیل شکاف دیوارها،زیر سنگ ها، لای خاشاک و پوست درختان و برگ ها، زیر حصیر و خرده چوب ها (نوع حفار در حفره)به سر می برند و با تاریک شده هوا، از مکان امن خود برای شکارخارج می شوند.در طبیعت، اکثراً به تنهایی زندگی می کنند، با وجود این،گاهی چند عقرب از یک نوع یا انواع مختلف در زیر یک سنگ دیده شده است.عقرب ها علاوه بر دشت در مناطق کوهستانی هم دیده می شوند.وجود آنها را تا ارتفاع 3000 متری از سطح دریا گزارش کرده اند.

تقسیم بندی عقرب ها از نظر شرایط زیست محیطی

 

الف)عقرب های مرطوب زی:این عقرب ها در مکان های مرطوب مانند کناره ی رودخانه ها، جویبارها، مکان های جنگلی یا ارتفاعات پوشیده از برف زندگی می کنند.

عقرب های غارزی نیز در این گروه قرار دارند.گونه هایی از جنس مزبوتوس از تیره ی بوتیده ی ایرانی درمناطق لار،گرگان،رودبار و کوههای برغان از انواع ایرانی این گروه هستند.

ب)عقرب های خشک زی:این عقرب ها ترجیح می دهند در مناطق خشک کوهستانی وصحرایی زندگی کنند.تارس و بازی تارس عقرب هایی که دردشت زندگی می کنند از دو طرف فشرده است.موهای بلند و مرتب به شکل شانه دراین بندها حرکات جانور را روی خاک و شن آسان می سازد.

 

برخی جنس های تیره ی بوتیده مانند آندرکتونوزس،آپیستوبوتوس و ادنتوبوتوس از نمونه ایرانی این گروه هستند.عقرب های حفار نیز در این گروه قرار دارند.از نمونه های ایرانی عقرب های حفار می توان اسکرپیوـ موروس و ادنتوبوتوس ـ دوریه را نام برد.عمق حفره ی پناهگاه این عقرب ها گاهی به 50 سانتی متر هم می رسد.شکل حفره،دهانه ی آن و حتی جهت جغرافیایی دهانه ی آن درعقرب های حفار متفاوت است.مثلاً،دهانه ی حفره ی ادنتوبوتوس نیمه بیضی و با سقف قوسی است.این حفره به طور مایل شروع می شود و سپس جهت عمودی به خود می گیرد و پس از مسافت کوتاه تقریباً به حالت افقی تا انتها ادامه می یابد.شاید شکل بنای حفره به علت آب و هوای متغیرصحرایی باشد که روزها گرم و خشک و شبها سرد است و جانوربراساس نیاز، طبقه ی بالاتر یا پایین تر را برای زندگی انتخاب می کند.

عقرب های خشک زی بیشتر از تیره ی بوتیده هستند و خطر گزش آنها برای انسان از انوع مرطوب زی بیشتر است.

 

همان طورکه اشاره شد،عقرب ها شب زی هستند ومعمولاً درفصل گرما فعالیت می کنند.درفصل های سرد،فعالیت بدنی آنها به حداقل می رسد. در حال استراحت یا به تعبیری خواب،جانور روی پاهای تاشده ی خود قرار می گیرد و دم را به حالت خمیده در کنارش می گذارد.شانه به شکم چسبیده است و انبرک ها در جلو جمع شده و انگشت ها بسته هستند.و جانور بدون کوچک ترین حرکتی مدت ها به این حالت می ماند.درهنگام فعالیت، عقرب روی پاها می ایستد،انبرک ها به جلو کشیده می شود،انگشت ها باز است و دم به حالت کمانی بالای پشت جانور قرار می گیرد.وقتی جانور درحال حرکت است،شانه به حالت عمود بر محور بدن نوسان دارد.

توانایی عقرب ها دربرابر تغییرات حرارت و رطوبت

آزمایش های انجام شده روی عقرب های ایرانی نشان داده است که حتی انواع خشک زی این جانوران نمی توانند حرارت بالاتر از 40 درجه را تحمل کنند. توانای تحمل حرارت به درصد رطوبت محیط بستگی دارد.هرچه درصد رطوبت بالاتر باشد،توانای جانور نسبت به تحمل حرارت کمتر می شود.در این آزمایش ها،زمان زنده ماندن جنس آندرکتونوس در رطوبت 31درصد و حرارت 47 درجه، حداکثر یک ساعت بود.در این فاصله ی زمانی نیمی از وزن جانور کاسته شد.درباره ی سایر عقرب ها نیز نتیجه های مشابهی به دست آمد.

سه عامل مرگ عقرب ها در این آزمایش ها

1-از دست دادن سریع آب بدن،

2-انعقاد همولنف،

3-انسداد عروق و مجاری.

حالت آخر دراثر فشار مایعات درونی و استحکام پوشش کیتینی است.در واقع، افسانه ی خودکشی عقرب هایی که در آتش محصور هستند،به همین علت است.دردرجه حرارت پایین توانایی تحمل عقرب ها بیشتر است و می توانند ساعت ها حرارت نزدیک به صفررا تحمل کنند.

توانایی عقرب ها در برابر اثر پرتوها

تجربه های آزمایشگاهی به دست آمده دراثر تابش پرتوها روی عقرب ها، بیشتربا استفاده از پرتوهای گامای کبالت 60 و پرتوهای ایکس بوده است. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که بی مهرگان در برابر اثر پرتوها از مهره داران مقاوم تر هستند.در بین بی مهرگان بندپایان و در بین بندپایان، عقرب ها از بقیه مقاوم تر هستند.قدرت مقاومت برحسب LD50 (28)و با واحد راد محاسبه می شود.قدرت مقاومت با توجه به نوع عقرب متفاوت است و رقم های به دست آمده بین 40000 تا 90000 راد تغییر می کند.جالب است که عقرب های تیره ی بوتیده به ویژه انواع خطرناک آنها در برابر اثر پرتوها مقاوم تر هستند.

برخی صاحب نظران علت این امر را سروتونین موجود در سم عقرب های می دانند که در برابر تشعشعات ماده ی مقاومی است.

درباره ی مقاومت کلی عقرب ها در برابر اثر پرتوها نظریه های متفاوتی وجود دارد.مثلاً اثر پرتوهای یونیزه با شدت تقسیم سلولی ارتباط مستقیم دارد.یعنی،هرچه شکل ظاهری سلول ثابت تر و تغییرات درونی کمتر باشد، اثر پرتوهای یونیزه روی این نوع سلول کمتر است.درعقرب ها، تقسیم رشد سلولی (میتوز)فقط در مرحله ی پوست اندازی انجام می گیرد و در مراحل دیگر سلول وضع ثابتی دارد.به همین دلیل، مقاومت عقرب ها در برابر اثر پرتوها را ناشی از این مسئله می دانند.برخی نیز معتقدند که هر چه هسته ی سلولی کوچک تر و در نتیجه مقدار DNA کمتر باشد،سلول در براب اثر پرتوها مقاوم تر است. شاید به علت کوچکی هسته ی سلولی است که عقرب ها چنین مقاومتی دارند.همچنین،وجود مقدار زیاد اسید آمینه ی تورین درهموسیانین عقرب ها که عامل محافظی در برابر تشعشعات است، دلیل مقاوم بودن این جانوران می دانند.متأسفانه هنوز علت مقاومت طبیعی عقرب ها دربرابر عواملی مانند گرسنگی، تشنگی، سرما، بی اکسیژنی و پرتوهای یونیزه به درستی روشن نیست.

 

 

 

t] عقرب ها جانوران شگفت انگیز و مرموزی هستند که شب ها به آرامی به فعالیتهای زیستی خود می پردازند .این بندپایان با وجودی که بسیار ترسناک و تنفر آور به نظر می رسند ولی همیشه کنجکاوی بشر را متوجه خود می کنند .به جرات می توان گفت که این جانوران در تمامی اسطوره های ملل مختلف نقش دارند . به طور حتم در نقش و نگاره های باستانی کشور های مختلف با نقش عقرب برخورد کرده اید . به هر حال این موجودات عجیب به دلیل ظاهر ترسناکی که دارند به عنوان نمادهای گوناگون کاربرد داشته و دارند اما بیش از همه انسان کنجکاو است که در باره جانوران خطرناک به ویژه عقرب بیشتر بداند و چه بسا که همین کنجکاوی باعث شده است که شایعات زیادی در رابطه با عقرب ها بوجود بیاید این شایعات بیشتر به علت نبود اطلاعات رواج پیدا می کند و تقریبا تمامی آنها از نظر علمی بی اساس هستند .

 

 

در ادامه به برخی از رفتارها و عادات زیتی عقرب ها می پردازیم که معمولا بیشتر افراد شیفته دانستن آنها هستند.

 

 

خطرناکترین عقرب ایران-نخستین پرسشی که افراد در رابطه با عقرب ها می کنند ، این است که کدام عقرب خطرناک است .در ایران سه گونه عقرب خطرناک وجود دارد که گزارش هایی از مرگ بر اثر گزش آنها وجود دارد ،یکی عقرب ((همی سکورپیوس لپتوروس)) که عقربی زرد رنگ و کوچک است . نر ها دمی بلند دارند این عقرب در نواحی جنوب و جنوب غربی بسیار فراوان است و در خوزستان به آن گادیم می گویند . عقرب دیگر گونه((کمپسوبوتوس ماتهیزنی)) است که دارای اندازه ای بسیار کوچک و بدنی باریک به رنگ زرد یا آجری است ..این گونه هم در نواحی جنوبی به ویژه در خوزستان فراوان است سم این دو گونه عقرب می تواند گلبول های قرمز خون را تخریب کند.گونه دیگر عقرب ((آندرکتونوس کراسیکودا))است که جثه ای درشت تر از دو گونه قبلی دارد و رنگ آن سیاه یا قهوه ای تیره است .این گونه در بیشتر نقاط ایران پراکندگی دارد .بر خلاف آن چه بیشتر افراد می گویند که خطرناک بودن عقرب به رنگ آن بستگی دارد ،باید گفت که رنگ عقرب هیچ نقشی در غلظت سم یا خطرناک بودن آن ندارد .همچنان که در برخی از نقاط ایران می گویند که عقرب زرد خطرناک است و در برخی از نقاط دیگر می گویند که عقرب سیاه خطرناک است .به هر حال این ارزیابی قابل قبول نیست . می توان گفت که عقرب های نواحی خشک و گرمسیر در ایران دارای غلظت بالایی هستند .خوشبختانه خطرناکترین عقرب ها هم هنگام گزش انسان معمولا تمامی سم خود را تزریق نمی کنند زیرا عقرب در مصرف سم صرفه جویی می کند و همیشه در گزش اول با تزریق مختصری آنزیم سعی در دور کردن دشمن دارد ،ولی چنانچه اسیر شود و راه فراری نداشته باشد مجبور به تزریق سم اصلی خود می شود .قرب برای جاگزینی شم خود نیاز به تغذیه بیشتر دارد و برای همین زیاد مایل نیست که سم خود را هدر دهد .

 

 

خودکشی عقرب ها-همگان تصور می کنند که عقرب وقتی در میان آتش محصور می شود یا در شرایط سخت قرار می گیرد ،خودکشی می کند و این خودکشی با نیش زدن به خود انجام می شود باید گفت که این تصور فقط یک افسانه است و از نظر علمی کاملا غلط است .عقرب ها همانند جانوران دیگر در برابر هر شرایط سختی تا لحظه ی مرگ مقاومت می کنند و این شرایط به وجود آمده است که جان آنها را می گیرد نه اینکه خودشان به ناچار خود کشی کنند .اما این که چرا عقرب ها در میان حلقه آتش می میرند ، به میزان مقاومت عقرب در برابر گرما بستگی دارد و علت آن بالا رفتن درجه حرارت اطراف است .به عبارت دیگر عقرب ها دمای بالا را نمی توانند تحمل کنند و بیشتر آنها در دمای 40 درجه به بالا می میرند ولی در عوض دمای بسیار پایین و در حد صفر درجه را به خوبی تحمل می کنند . علت مرگ عقرب در حرارت بالا به دلیل از دست دادن سریع آب بدن ،انعقاد همولنف و انسداد عروق و مجاری است.به این دلایل است که عقرب در میان آتش می میرد و برخی افراد تصور می کنند که عقرب خودکشی می کند زیرا که بر این عقیده هستند که دم خود را بر بالای سر می برد و نیش را درون سرش فرو می کند .در حقیقت عقرب با حرکات نیش زدن به اطراف می خواهد از خو دفاع کند و به عبارتی هر آنچه را که مقابلش است را نیش بزند و در این موقع نیز می خواهد آتش را نیش بزند .

 

 

تولید مثل عقرب ها-عقرب ها زنده زا هستند و معمولا از نیمه تابستان تا نیمه پاییز می زایند.در برخی از انواع عقرب ها ،نوزادان از سر خارج می شوند و در برخی دیگر نوزادان از دم خارج می شوند .نوزادان بعد از تولد خود را به سطح پشتی بدن مادر می رسانند .در این هنگام اغلب عقرب مادر به علت گرسنگی و نبود غذا از چند نوزاد خود به عنوان غذا استفاده می کند .تعداد نوزادها هم بسته به نوع عقرب متفاوت از 2 تا 90 عدد متغیر است.

 

 

قلب عقرب ها-عقرب ها دارای قلبی لوله ای شکل و دراز در سطح پشتی تنه هستند که تعداد انقباض های آن بسته به گونه عقرب متفاوت است و از 60 بار تا 180 بار متغیر است .خون عقرب ها به صورت مایعی روشن حاوی مقدار زیادی مس است که هموسانین نامیده می شود .خون عقرب ها به علت وجود مس در مجاورت هوا اکسید می شود و به همین دلیل است که به رنگ آبی یا سبز دیده می شود .خون عقرب ها سمی است به طوری که اگر آنرا به یک موش تزریق کنند موجب مرگ آن می شود.

 

 

تغذیه عقرب ها- عقرب ها پس از شکار ،طعمه را ابتدا نیش می زنند سپس با حرکات کلیسر یا به عبارتی آرواره های خود شروع به خرد کردن بدن طعمه می کنند و در این موقع بر اثر ترشح آنزیمی آن را به صورت مایع در می آورند .در ناحیه دهان دارای پرزهایی هستند که به صورت فیلتر عمل می کنند و از ورود ذرات غذایی کوچک به مری جلوگیری می کنند زیرا مواد غذایی فقط باید به صورت مایع وارد شوند .بنابراین عقرب مواد سفت را به صورت تفاله های گلوله شده به دور می اندازد.به همین دلیل است که عمل خوردن غذا در عقرب ها به طول می انجامد و گاهی تا 24 ساعت طول می کشد.

 

 

همچنین عقرب ها به آب نیاز دارند و عقرب های نواحی مرطوب معمولا آب را به صورت جداگانه می نوشند و عقرب های نواحی خشک نیز آب مورد نیاز بدن را از بدن طعمه فراهم می کنند.

 

 

عقرب ها پس از غذا خوردن ، ساعت ها به تمیز کردن خود می پردازند و به وسیله ی مایعی که از دهان ترشح می کنند به تمیز کردن پاها و کلیسرهای خود می پردازند . عقرب ها در برابر گرسنگی و تشنگی مقاومت زیادی دارند به طوری که می توانند ماه ها بدون آب و غذا زنده بمانند .

 

 

تنفس عقرب ها-نیاز این جانوران به اکسیژن بسیار کم است به طوری که می توانند تا یک شبانه روز در عمق آب زنده بمانند یا اینکه ماهها در یک بطری در بسته زنده بمانند.

 

 

سم گیری از عقرب ها-یکی از رایج ترین روشهای سم گیری از عقرب ها ، استفاده از غده سمی عقرب یا به عبارتی بند انتهایی دم عقرب است .این بند انتهایی را غده سمی می گویند و نباید با دیگر بنده ای دم عقرب که پنج عدد هستند ،اشتباه شود .برای سم گیری ابتدا غده سمی را از محل اتصال با آخرین بند دم (بند پنجم)قطع می کنند و آن را شستشو می دهند سپس در دستگاههای خشک کننده حدود یک ماه قرار می گیرد تا به طور کامل خشک شود.پس از آن غده ها در هاونهای بلورین می کوبند تا خرد شوند سپس با آب مقطر حل می کنند .محلول به دست آمده را در سانتریوفوژ قرار می دهند تا مایع محتوی سم جدا شود.

 

 

روش دیگر برای تهیه سم که به وسیله آن سم خالص تری تهیه می شود ،استفاده از دستگاه شوک الکتریکی است .به این ترتیب که با استفاده از دو سر الکترودی که در طفین غده ی سمی قرار می گیرند ،شوک الکتریکی به جانور وارد می کنند که باعث می شود سم خالص به بیرون بریزد.

 

 

سم عقرب ها-مایعی بی رنگ و شفاف است که خاصیت قلیایی تا خنثی دارد و در واقع نوعی پروتئین است .سم از عناصری مانند کربن ،ئیدروژن ،ازت و گوگرد تشکیل شده است .سم شامل پروتئین های مختلفی از قبیل توکسین و آنزیم می باشد.توکسین ها یا فاکتورهای سمی شامل نورووکسین(سم عصب گرا)،هموتوکسین و کاردیوتوکسین است .آنزیم ها که باعث سهولت تاثیر سم می شوند شامل لستیناز،هیالورونیداز،فسفولیپاز،پروتئینازو آنزیم های انعقادی و ضد انعقادی است.

 

 

بینایی عقرب ها-عقرب ها دارای یک جفت چشم میانی و 2 تا 5 عدد چشم جانبی هستند.چشم های جانبی با وجود داشتن عصب بینایی فاقد قدرت دید هستند و به احتمال زیاد فقط می توانند نور راتشخیص دهند.بر خلاف تصور عده ای که می گویند عقرب ها نمی توانند ببینند،این جانوران دارای قدرت بینایی هستند ولی فقط می توانند اجسام را در فواصل چند سانتی متری تشخیص بدهند.شما می توانید قدرت بینایی یک عقرب را با بردن یک میله به سمت جانور آزمایش کنی


برچسب‌ها: فروش, تهیه, تولید, ارسال, انواع
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

شیر آلرژی

شیر آلرژی یک فرم به خوبی مطالعه از آلرژی غذایی (آلرژی به مواد غذایی است). هر دو به شکل فوری و معوق از آلرژی به شیر وجود دارد. آلرژی فوری Continue reading →

Tweet

نوع گرایش به آشکار است و نشان می دهد تا در آزمون پوست است. فرم های معوق آن کاملا واضح نیست ، و اغلب موجب مزمن (طولانی مدت) بیماری است که به ندرت شناخته شده است. شیر گاو حاوی پروتئین است که آنتی ژن -- پاسخ pobuduju ایمنی. بیماران در همه سنین با بیماری های دستگاه گوارش می تواند مشکل هضم این پروتئین ها ، و می تواند به عنوان آنتی ژن عمل می کنند. این "لبنی" مشکلات می تواند نسبت به لاکتوز عدم تحمل لاکتوز ، لاکتاز و ممکن است ، یک آنزیم لاکتوز فراهم می کند. آلرژی به شیر مشکل از پروتئین است و نه با تغییر قند شیر است. اغلب ، تشخیص "عدم تحمل لاکتوز" است ناقص یا نادرست است ، و اگر علائم ادامه لاکتوز تنها رخ می دهد. اغلب ، آلرژی به شیر کودکان در نظر گرفته می شود مشخص و محدود به شرط است که کودکان "بزرگ تر شدن". این ایده می تواند گمراه کننده به مصرف بیشتر از شیر ، به موجب آن کودکان نشانه های مزمن به علت شیر حتی اگر مشکل اصلی ، ممکن است ناپدید می شوند ، اما آنها تغییر فرم از بیماری دچار سردرگمی شده و پدر و مادر و پزشکان. برخی از کودکان تمایل آلرژیک (تمایل یا حساسیت نسبت به چیزی) است که طول می کشد و تکامل می یابد با تظاهرات متفاوت است. تحقیق در مورد کودکان مبتلا به واکنش آنافیلاکتیک ناگهانی به شیر گاو در کودکان مشاهده یک فرم طولانی مدت از افزایش حساسیت ، که از طریق معرفی از انواع مواد غذایی ، بستری در بیمارستان و تکرار حملات مکرر از واکنش های آلرژیک به مواد مخدر شد. این کودکان ممکن است حساسیت و نمایشگاه رشد را به بزرگسالان با ایمنی بیماری است. اگر چه چند مطالعه اختصاص داده شده به آلرژی به شیر در بزرگسالان وجود دارد این است که شواهد کافی برای این باور است که پروتئین شیر نقش عمده ای در بیماران در همه سنین. در شیر است که حداقل 30 پروتئین آنتی ژن وجود دارد. کازئین است که اغلب مورد استفاده قرار پروتئین شیر در صنعت مواد غذایی ، گروه های دیگر از پروتئین های شیر لاکتالبومین ، lactoglobulin ، آلبومین گاوی و گاما گلوبولین. هضم احتمالا به افزایش تعداد آنتی ژن ممکن است به بیش از صد. پروتئین های شیر در طول فرآیند تولید محصولات لبنی از همه نوع تغییر نمی کند. در حالی که عدم تحمل لاکتوز (عدم تحمل) ممکن است یک مشکل با خوردن ماست ، برای مثال ، آلرژی به پروتئین شیر و این اتفاق می افتد. بسیاری از بیماران شده اند ادعا می کند گمراه کننده در مورد شیر ، فاقد لاکتوز ، چرا که آنها هنوز هم علائم آلرژی زمانی که این محصولات آنها به مصرف. خلاصه بخش از هر یک از پروتئین های شیر ممکن است به تولید IgE در ، IgG و IgA و پادتن ممکن است وادار به پاسخ های پیچیده سیستم ایمنی بدن شود. بنابراین ، آزمایش پوست را با پروتئین شیر می تواند گمراه کننده باشد -- پوست تست به طور منظم اتفاق نه افتاده است نوع 1 پاسخ از فعالیت IgE در مقابل پروتئین کل ، اما در واکنش به آنتی ژن های ثانویه ناشی از هضم پروتئین کامل نشان نمی دهد. علاوه بر این ، آنتی ژن های شیر می تواند از طریق پوشش دستگاه گوارش دست نخورده عبور و می تواند پاسخ ایمنی بدن به تعویق افتاد که مستقل از IgE و است که می تواند توسط تست های پوست تشخیص داده نمی شود می شود. نقش پروتئین های شیر در توسعه بیماری جدی باقی مانده غیر قابل توضیح. شواهد از نقش پروتئین های شیر در توسعه بسیاری از بیماری ها وجود دارد -- آسم ، رینیت ، اگزما ، کهیر ، اوتیت میانی سروز ، آلوئولیت ریوی (hemosiderosis) ، شیر ناشی از enteropathy در نوزادان ، ائوزینوفیلی اسهال و استفراغ ، خونریزی گوارشی ، کم خونی به علت کمبود آهن ، سردردهای میگرنی ، ADHD (اختلال توجه -- بیش فعالی) ، بیماری کرون ، آرتریت روماتوئید و دیابت ، انسولین وابسته (نوع I). تولید کنندگان غذای کودک در حال سرمایه گذاری تلاش های بزرگی در جهت تولید "hypoallergenic" شیر ، شیر محصولات توسط روش های مختلف از هیدرولیز پروتئین است. یک مطالعه نشان داد که آب پنیر هیدرولیز را کاهش می دهد بروز آتوپی (گرایش به سمت واکنش های آلرژیک) در سال اول زندگی کودکان : 21.8 ٪ از این کودکان که hydrolysates آب پنیر به حال علائم را به 48.6 ٪ در میان دیگران مخالف تغذیه شدند. فرمول با پروتئین هیدرولیز جزئی ثابت کرده اند که نه تا آن موثر است که تولید کنندگان و امیدوار بود وعده داده شده. آلرژی IgE در مدل جذاب است به محققان به دلیل سادگی آن و سهولت آزمایش برای senzitizacuju (حساسیت) ، با این حال این آزمایش مثبت است ، تنها در یک گروه است که TIP1 ، با واسطه IgE آلرژی. بعضی از دانشمندان استدلال کرده اند که این نوع واکنش ، تنها شکل واقعی از واکنش مواد غذایی نیست. به نظر آنها ، با این حال ، قابل قبول نیست.

 

 

آمبولانس هوایی ناجی بهترین راه برای حفظ زمان شما ؟

عوارض و عواقب ناشی از گزیدگی ها یکی از اورژانسهای پزشکی میباشد که میتواند جان افراد گزیده شده را تا حد مرگ تهدید نماید.

معمولا انسانهایی که در مناطق مختلف جهان در معرض خطرات گزیدگی قراردارند چه بصورت علمی و چه بصورت سنتی طرق مقابله با آنها را میدانند ولی اطلاع کامل از نوع گزیدگی و پادرزهرهای مربوطه میتواند در زمان کمتری جان یک انسان را نجات دهد.

گزیده شدن توسط حشرات و جانوران مختلف هرکدام اورژانسهای مربوط به خود را دارد و در مطلب زیر سعی شده است تا خطرناکترین آنها و شیوه های معمول مقابله با این نوع گزیدگی را به شما معرفی نماییم:

 

الف_ عقرب گزيدگي:

 

بيش از ۶۵۰ گونه عقرب در جهان وجود دارد كه تنها ۵۰ گونه آنها براي انسان خطرناك مي باشند.

 

خطرناكترين عقربي كه در ايران وجود دارد در استان خوزستان و با نام محلي گارديم يا گاديم مي باشد.

 

 

 

علايم عقرب گزيدگي:

 

اثرات سمي ناشي از گزش عقرب معمولا در بزرگسالان ملايم است و شرايط حاد بيشتر در كودكان بروز مي نمايد.

 

تورم عموماً محدود به ناحيه گزش است و احساس بي حسي و سوزش در ناحيه گزش براي ۴ تا ۶ ساعت بوجود مي آيد و معمولاً پس از ۲۴ ساعت بهبود مي يابد. يك گزش عقرب مي تواند منجر به بروز درد متوسط تا شديد در ناحيه گزش شود، سم عقرب از نوع سم عصبي است و سبب انقباضات مداوم عضلاني مي شود. در بزرگسالان گزش عقرب منجر به درد محدود به ناحيه گزش مي گردد كه پس از چند ساعت تا چند روز بر طرف مي شود.

 

تپش قلب و افزايش فشار خون از عواقب معمول گزش عقرب است. اختلال در عملكرد اعصاب ناحيه سر، منجر به از دست دادن كنترل عضلات حلق و اختلال عضلات اسكلتي منجر به انقباضات عضله زبان مي شود. دوبيني، لكنت زبان، گشادي مردمك ها و افزايش ترشح بزاق و ترشحات ريوي و تعريق از ديگر عوارق عقرب گزيدگي است.

 

اما علائم تهديدكننده حيات و حوادث منجر به مرگ به ندرت و آن هم بيشتر در كودكان رخ مي دهد. در كودكان ممكن است متعاقب درد در ناحيه گزش، بي قراري، حركات غير ارادي چشمها و ترشح بزاق بروز نمايد. يكي از علايم شايع عقرب گزيدگي در كودكان افزايش دماي بدن مي باشد. تنگي نفس و كم شدن اكسيژن در موارد حاد خصوصا در كودكان را بايد دقيقا كنترل نمود. تهوع، استفراغ، مشكل در بلع در كودكان، احساس سوزن سوزن شدن در ناحيه گزش نيز ممكن است بروز نمايد.

 

درمان عقرب گزيدگي:

 

به دليل جذب سريع زهر و حجم كم آن، نيازي به تخليه محل گزش وجود ندارد. كنترل مجاري هوايي، كنترل درد ، اضطراب و اختلالات حركتي مصدوم از جمله اقدامات كمكي مي باشد. ضمنا پادزهرعقرب گزيدگي در درمانگاههاي محلي موجود است كه بايد سريعا تزريق شود. تجويز آرام بخش هم مي تواند به مصدومين كمك كند.

 

در بزرگسالان درد و بيحسي ناحيه تزريق پس از ۲۴ ساعت برطرف مي شود ولي علايم عصبي و عضلات اسكلتي ممكن است زمان بيشتري به طول انجامد. چنين علايمي يك ساعت پس از تزريق پادزهر برطرف مي شود ولي ممكن است درد تا ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد.

 

ب_-زنبور گزيدگي:

 

گزش زنبورها مخصوصاً زنبورهاي وحشي، بدون توجه به ظاهر آن، مي توانند خطر جدي براي فرد ايجاد كنند. زنبور گزيدگي ممكن است در اثر نيش انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبورسرخ بروز نمايد. نيش زنبورعسل ماده، به كيسه محتوي زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقي مي ماند و محتويات كيسه زهر به زخم منتقل مي شود. بنابراين برداشتن نيش از روي زخم در اسرع وقت جهت جلوگيري از ورود بيشتر سم به زخم ضروري است. علائم معمولاً در عرض چند ساعت ناپديد مي شود. اگر فرد زنبورگزيده مشكلي در تنفس داشتيد و يا تورم شديد وسريع رخ داد بايد به پزشك مراجعه شود.

 

اگر هيچيك از اين علائم براي فرد زنبور گزيده ايجاد نشد تنها كاري كه ما مي توانيم انجام دهيم اين است كه ابتدا از نزديك محل گزيدگي را بررسي كنيم. اگر نيش هنوز در سطح باقي است مي توانيم آن را با يك موچين يا انبر از سطح پوست بيرون بكشيم. بايد مراقب باشيم كه كيسه زهر را فشار ندهيم زيرا ممكن است باقي سم وارد بدن شود.

 

بعد از آن مي توانيم محل را با آب سرد همراه با بيكربنات سديم (محلول جوش شيرين) كمپرس كنيم.

 

ممكن است گزيدگي در داخل دهان يا گلو صورت گيرد و اين مسئله خطرناك است چون بافتهاي گلو و دهان بافتهاي شلي هستند و خيلي سريع ورم مي كنند و ممكن است باعث اختلال تنفسي شوند.

 

زنبورها و زنبورهاي سرخ بطور مكرر نيش مي زنند و محل گزش آنها به سادگي عفوني مي شود. ممكن است در محل گزش يك زخم دردناك ايجاد شود ولي واكنش هاي حساسيتي شديد نيز در برخي افراد رخ مي دهد. چنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و آن هم در ناحيه گردن و سر بروز نمايد، جدي تر است و مي تواند تهديد كننده زندگي باشد.

 

 

 

علايم زنبور گزيدگي:

 

علائمي كه زنبور گزيدگي مي تواند ايجاد كند عبارتند از:

 

درد و تورم ناگهاني در محل گزش و قرمزي در مركز تورم. البته بعضي از افراد به هر نوع سمي حساسيت دارند و واكنش آلرژيك بسيار شديدي مي توانند به سم زنبور نشان دهند و اصطلاحاً شوك آنافلاتيك در آنها ايجاد مي شود كه در اين موارد به اقدامات سريع و فوري نياز داريم.

 

درمان زنبور گزيدگي:

 

در مورد نيش زنبور عسل، برداشتن سريع نيش از روي زخم، جهت جلوگيري از ورود بيشتر سم به زخم ضروري است. علائم معمولاً در عرض چند ساعت ناپديد مي شود. اگر فرد زنبورگزيده مشكل تنفسي داشت و يا تورم شديد وسريع در محل گزش بروز كرد، بايد به پزشك مراجعه نمايد.

 

بايد محل گزش را با آب و صابون بشوئيم.

 

روي محل گزش كمپرس سرد يا كيسه محتوي يخ قرار دهيد و به طور متوالي هر ۱۵ دقيقه يكبار كيسه يخ را از روي پوست برداريم.

 

از قراردادن مستقيم يخ روي پوست و از گرم كردن موضع بايد اجتناب نمود.

 

محل را با آب سرد همراه با بيكربنات سديم (محلول جوش شيرين) كمپرس كنيم.

 

ممكن است گزيدگي در داخل دهان يا گلو صورت گيرد براي اين كار سريعاً داخل دهان را با آب سرد و بيكربنات سديم شستشو مي دهيم و مريض را به اورژانس بيمارستان منتقل مي كنيم.

 

ج_ حشره” دراكولا” و يا ” بند”) Paederus Blister Beetles)

.اين حشرات نارنجي با سر، شكم و انتهاي تيره، ظاهري شبيه مورچه و علاقه فراواني به رطوبت دارند و در واقع نوعي سوسك ( شبيه به مورچه) هستند كه در مناطق شمال و در فصل تابستان كه رطوبت و جمعيت بالاست، خطردر معرض اين حشره قرار گرفتن بالاتر است. راه رفتن آن بر روي پوست باعث زخمهاي بسيار عميق و دردناك مي گردد. اين حشره به سلطان حشرات مناطق گرم و مرطوب معروف است به واسطه سمى كه در بدن خود دارد فاقد دشمن طبيعى است و حتى پرندگان نيز از خوردن آن خوددارى مى كنند. اين حشره به محض تحريك با ترشح سم بر پوست بدن انسان باعث بروز تاول هاى شديدى همراه با درد، سوزش و خارش مى شود. بهبود تاول هاى ناشى از سم اين حشره، درمان خاصى ندارد و تنها بايد با مواد ضدعفونى كننده، زمان بهبود ۱۰ روزه آن را تحمل كرد.

 

اين حشرات معمولاً بيشتر فعاليتشان در هنگام غروب آفتاب رخ مي دهد چراكه از نور آفتاب گريزانند و علاقه فراواني به منابع نور مصنوعي مانند لامپهاي مهتابي و نورهاي فلورسنت دارند. بنابراين غروب روزهاي تابستان اين موجودات به سمت نور لامپهاي خانگي مي آيند و در تماس با انسان قرار مي گيرند.

 

به دليل اينكه بال رويي اين حشره كوتاه و شبيه شنل دراكولا، قرمز رنگ است مردم در گيلان به آن دراكولا و در مازندران به آن بند مي گويند اما نام علمي آن پدروس (Paederus) است.

 

 

 

 

علايم تماس با حشره دراكولا يا بند:

 

دراكولاها نه نيش مي زنند و نه گاز مي گيرند بلكه اين موجودات تركيبات سمي و محركي به نام پدرين ترشح مي كند كه باعث ايجاد زخمهاي پوستي و چشمي مي شود. پدرين يك ماده سمي است كه باعث ايجاد صدمات بافتي، نكروز و تاول مي شود. اين سم اگر در تماس با پوست بدن قرار گيرد لايه سطحي پوست را تخريب مي كند. علائم اين تخريب به صورت قرمز شدن موضعي، جوشهاي كوچك همراه با خارش و در انتها ورقه ورقه شدن و پوسته پوسته شدن پوست مي باشد كه هيچ درمان قطعي براي آن وجود ندارد و عارضه بعد از مدتي خود به خود خوب مي شود. التهاب پوستي ايجاد شده به صورت ناگهاني ظاهر مي شود و له شدن حشره روي پوست و يا خاراندن پوست ناحيه سبب انتشار سم و تشديد زخمهاي روي پوست خواهد شد.

 

سم پدرين در صورت تماس با چشم باعث ايجاد التهاب ملنحمه چشم شده و در موارد نادري ممكن است باعث كوري شود. واكنشها در آغاز به صورت كهير است كه پوشيده از تاولهاي كوچك و جدا از هم مي باشد.

 

محل آسيب ديده دردناك بوده و طي ۱۰ تا۱۲ روز زخمها حالت دلمه پيدا مي كنند كه به تدريج از بين رفته و يك ناحيه تيره بر جاي مي ماند كه ممكن است هفته ها يا ماهها باقي بماند و سپس از بين برود.

 

اقدامات اوليه در تماس با حشره دراكولا يا بند :

 

تنها كاري كه مي توان براي تخفيف عارضه انجام داد و طول دوره عارضه را كم كرد اين است كه اگر ما در ساعات ابتدايي ايجاد عارضه، متوجه آن شويم و با آب و صابون معمولي محل عارضه را شستشو دهيم. تكرار اين عمل در بهبود زخمها بسيار مفيد مي باشد. گرچه اين ، شدت علائم و طول آنها كاهش چشمگيري پيدا خواهد كرد. از طرف

 

ديگر با تميز نگه داشتن محل عارضه مي توان از بروز مشكلات ثانويه ازجمله عفونتهاي باكتريايي جلوگيري كرد همچنين هرچه پوست مرطوبتر باشد شدت عارضه بيشتر است.

 

هيچ پادزهر اختصاصي وجود ندارد. تجويز آنتي هيستامين ها و كورتون ها، تغيير خاصي در روند درمان بيمار ندارد. بايد مراقب بود تا زخم دچار عفونت ثانويه نشود.

 

به طور تجربي استعمال الكل سفيد بر روي موضع آلوده به سم حشره و يا بر روي زخمها مي تواند در كاهش علايم موثر باشد.

 

پيشگيري از گزش حشرات :

 

با رعايت چند نكته ساده مي‌توانيم از خودمان در برابر گزش حشرات محافظت كنيم. قسمت عمده‌اي از اين نكات روش‌هاي فيزيكي هستند يعني روش‌هايي كه در مواجهه ما و كودكانمان با حشرات جلوگيري مي‌كند.مانند نصب توري به پنجره‌ها، پوشيدن لباس‌هاي محافظت‌كننده و ترك كردن محل.

 

حشرات داخل ساختمان‌ها و اتاق‌ها با استفاده دائمي از حشره‌كش‌‌هايي كه به صورت اسپري وجود دارند يا مواد حشره‌كش از بين مي‌روند.

 

نگهداري حيوانات خانگي باعث تجمع بيشتر حشرات مي‌شود. بايد توجه داشت حشرات ممكن است روي پوست اين حيوانات بنشينند و بعد بلند شده، روي پوست بدن ما بنشينند و نيش بزنند بنابراين لازم است نگهداري حيوانات اهلي توام با رعايت بهداشت حيوان باشد.

 

اگر در محل زندگي درختان زيادي وجود دارد بايد براي پنجره‌هاي خانه از توري استفاده شود و در پارك‌‌ها از آويختن لباس‌ها روي درخت خودداري شود.

 

در مناطقي كه حشرات زياد وجود دارد، بهتر است روي پوست بدن مخصوصا بدن كودك داروهايي ماليد كه حشرات را از كودك دور كند. اما بايد توجه كنيد استفاده دائم از اين مواد سبب حساسيت بيشتر نشود.

 

به هيچ‌وجه كندوي زنبور عسل را دستكاري و زنبورها را تحريك نكنيد.

 

اگر زنبور در نزديكي خود ديديد به جاي نابود كردن آن با مگس‌كش، موقتا آن منطقه را ترك كنيد.

 

از پوشيدن لباس‌هايي با رنگ روشن و استفاده از عطرهاي تند در مناطقي كه حشرات زيادي دارند، جدا خودداري كنيد؛ زيرا تمام اين موارد باعث جذب زنبور‌ها مي‌شود.

در محيط‌‌هاي باز، پيراهن آستين بلند و شلوار بلند به تن كودكتان كنيد.

اگر سابقه واكنش حساسيتي شديد به نيش زنبور داريد، با پزشك خود براي مقابله با آن مشورت كنيد.

 

 

 

مار گزيدگي:

 

بيش از ۳۰۰۰ نوع مار در سراسر دنيا وجود دارد كه فقط ۲۰۰ نوع از آنها سمي هستند.

 

مارهاي سمي به دوگروه عمده تقسيم مي شوند: مرجانها ( مار مرجان و مار كبري) و افعي ها ( مار افعي و مار زنگي)

 

مارهاي افعي عامل بيش از ۹۰ درصد مار گزيدگيهاي سمي مي باشند و در بين آنها مار زنگي از همه خطرناكتر است.

 

انواع افعي هاي ايران:

 

- افعي شاخدار، بيشتر در نواحي مركزي، شرقي و جنوبي ايران

 

- مار شاخدار، در نواحي شرقي و مركزي و استانهاي كرمان و فارس

 

- افعي پلنگي، در نواحي شرقي و مركزي و استانهاي كرمان و فارس

 

- مار جعفري، در نواحي شرقي و مركزي

 

- افعي زنجاني

 

- افعي قفقازي

 

- افعي البرزي، در نواحي البرز و مركزي ايران

 

خصوصيات مارهاي سمي:

 

سر مارهاي سمي مثلي شكل است، برخلاف مارهاي غيرسمي كه سر به صورت نيمه بيضوي است.

مارهاي سمي داراي مردمك بيضي شكل بوده در حاليكه مردمك مارهاي غيرسمي گرد است. (به استثناي مار مرجان)

معمولاً در انتهاي دم مارهاي سمي يك رديف فلس وجود دارد، در حاليكه در مارهاي غيرسمي تعداد رديف هاي فلس ها ۲ يا بيشتر است.

مارهاي سمي داراي Fang در محوطه دهاني مي باشند كه در واقع نوعي دندان تخصص يافته مي باشد. و به عنوان ابزار تزريق زهر در مار محسوب مي شوند بنابراين محل گزش مارهاي سمي با دو سوراخ در محل گزش مشخص مي شود، در مارهاي غيرسمي محل گزش بصورت دو رديف سوراخ هلال شكل معيني مي شود.

 

 

پيشگيري از مارگزيدگي:

 

مراقب جايي كه پاي خود را قرار مي دهيد، جايي كه دست خود را قرار مي دهيد و جايي كه در آن مكان بازي مي كنيد و يا مي نشينيد باشيد و در مناطق مارخيز بيش از پيش مراقب كودكان خود باشيد.

 

مارها معمولا در فصل بهار، تابستان و پاييز در مكانهاي سايه دار و خنك و در فصل زمستان در مكانهايي مانند درون غارها و تونل معادن زندگي مي كند. ۷۲% از مارگزيدگي ها در در تاريكي (نيم ساعت قبل از غروب آفتاب تا ۲ ساعت بعد از آن) رخ مي دهد. هيچگاه تلاشي براي به دام انداختن مارها و يا تخريب لانه آنها انجام ندهيد.

 

معمولا ۹۵% از مارگزيدگي ها به دليل بي دقتي در حين نقل و انتقال مار سمي و ۵% آن به صورت اتفاقي رخ مي دهد.

 

 

 

علايم گزيدگي افعي ها:

 

- درد و حساسيت در محل گزش به صورت دردهاي تيز و سوزاننده كه در عرض ۵ تا ۱۰ دقيقه بعد از گزش ظاهر مي شود.

 

- تورم در محل گزيدگي (۳۰ دقيقه) ۴ ساعت بعد از گزش ايجاد مي شود. و ممكن است در عرض ۲۴-۱۲ ساعت افزايش يافته و كل اندام مبتلا را درگير نمايد.

 

- تاول و وزيكول (در طي ۳۶-۲۴ ساعت پس از گزيدگي تاول هاي كوچك ممكن است در محل ايجاد شوند.)

 

- تهوع و استفراغ

 

- بي حسي (پارستزي) در اطراف دهان، صورت و پوست سر و گز گز نوك انگشتان

 

- تب، لرز

 

- تعريق، ضعف بي حالي

 

- سرگيجه و حتي سنكوپ

 

- اختلالات انعقادي خون: يكي از مشخص ترين و مهم ترين علايم و نشانه هاي گزيدگي با افعي ها بوده و به صورت خونريزي از بيني، وجود خون در خلط، خون در ادرار، خون در مدفوع، خونريزي در شكم و داخل چشم و مغز بروز مي نمايد.

 

- كاهش سطح هوشياري و شوك قلبي- عروقي

 

اقدامات خارج از بيمارستان:

 

گزش همه افعي ها با خطر جدي همراه است در اسرع وقت به دنبال مراقبت هاي پزشكي باشيد.

 

- دور كردن مصدوم از محل حادثه (جهت جلوگيري از حمله مجدد مار)

 

- همه لباسهاي سفت، كفش و جواهرات را از دست و پاي بيمار خارج كنيد.

 

- فعاليت فيزيكي بيمار را محدود و كم كنيد.

 

- آرام باشيد و ييمار را نيز آرام كنيد و از حركات بيش از حد او جلوگيري نماييد.

 

- اگر زمان داريد زخم را با آب و صابون بشوييد.

 

- عضو را بايد بي حركت و هم سطح يا كمي پايين تر از سطح قلب نگه داشت.

 

- بستن گارو در محل بالاي گزيدگي بويژه اگر محل گزيدگي در دست ها يا پاها باشد. قابل ذكر است بستن گارو نبايد آنقدر سفت باشد كه جريان خون اندام را مختل كند.

 

- خودداري از سرد كردن و كمپرس كردن عضو با آب سرد يا يخ ( اين كار ممكن است منجر به قطع عضو بيمار شود).

 

- درصورتيكه انتقال بيمار به بيمارستان بيش از يك ساعت طول كشد با ايجاد يك برش به موازات محور عضو درگير به طول تقريبي ۷-۶ ميلي متر و عمق ۳ ميلي متر نمود و عمل مكش را با دهان به مدت ۶۰-۳۰ دقيقه ادامه دهيد. در صورت وجود زخم در محوطه دهان از انجام مكش با دهان خودداري كنيد.

 

- بيمار را در اسرع وقت به بيمارستان برسانيد. بهترين درمان براي مارگزيده رساندن وي به مراكز درماني است.

 

- لطفاً زمان را با تلاش براي كشتن و يا گرفتن مار از دست ندهيد.

 

- علائم واكنش هاي حساسيتي شديد مانند عطسه، مشكل در تنفس يا تورم سريع و شديد، درد شكم، تهوع، سرگيجه، درد قفسه سينه، خرخر صدا وكبود شدن رنگ لبها از جمله مواردي هستند كه سريعاً بايد به اورژانس مراجعه شود.

 

- كودكان زير سه سال، بيماران قلبي، ديابتي، افراد مسن و معلولين حركتي و بيماران مبتلا به آلرژي در معرض خر بالاي حساسيت مي باشند. گزش متعدد در ناحيه سر و گردن خطرناك تر مي باشد. بهتر است در اين موارد سريعاً به اورژانس مراجعه شود.

 

- بيمار را براي چند روز از نظر درد تشديد درد يا باقي ماندن تورم يا علائم شبيه آنفولانزا و يا تب تحت نظر قرار دهيد و در صورت بروز اين علائم سريعاً به پزشك مراجعه نمائيد.

 

درمان انتخابي پس از رسيدن به بيمارستان تجويز پادزهر تا ۴ ساعت اول پس از گزش مي باشد. تا ۲۴ ساعت پس از گزيدگي هم پادزهر قابل استفاده است. ممكن است آنتي بوتيك و واكسن كزاز هم تزريق شود.

 

¯ علايم گزيدگي با مار كبري و مار مرجان

 

افتادگي پلك ها، خواب آلودگي، ضعف عضلاني، فلج، اختلال تكلم و تنفس، آبريزش از دهان، استفراغ و تهوع

 

¯ علايم گزيدگي با مار آبي (دريايي)

 

درد عضلاني و تغيير رنگ ادرار به رنگ قهوه اي يا سياه به علت تخريب عضله رسوب ميوگلوبين در ادرار)

 

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

اول خودشناسی بعد ازدواج

 

اول خودشناسی بعد ازدواج

 

________________________________________

شاید برای موفقیت افراد در ازدواج هزاران دلیل وجود داشته باشد، اما یکی از دلایل مهم و در واقع پیش‌نیاز موفقیت، خودشناسی یا خودآگاهی است.

________________________________________

خودشناسی راز ساده و مهم زوج های خوشبختی است که مسیر رسیدن به تکامل و سعادتمندی را از درون خود شروع کرده اند و پایه های آرامش و عشق را با خودشناسی گذاشته اند.

با توجه به اهمیت خودآگاهی، می توان به چند مورد از کاربردهای آن در ازدواج و زندگی اشاره کرد

 

1- هوش: یكی از عواملی كه به داشتن زندگی سعادتمند كمك می كند مسئله هوش است. در هنگام خودشناسی فرد باید از میزان هوش خود آگاهی كامل داشته باشد و این مسئله را در انتخاب همسر ملاك قرار دهد.

به بیان دیگر دختر و پسری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند باید از نظر تفكر و هوش با یکدیگر هم ‌طراز باشند تا در زندگی مشترکشان موفق تر باشند.

 

مثلاً كسانی كه از نظر هوشی ضعیف هستند مسائل را به راحتی نمی فهمند و باید با کلی تمهیدات مسائل را به آنان فهماند. در حالی كه افراد باهوش حتی با یك اشاره كوچك خیلی خوب می فهمند و با رمز و اشاره نیز آشنا هستند.

 

2- سلامتی جسمانی و روانی:  یكی دیگر از ابعاد خود شناسی مسئله سلامتی است كه از نظر جسمانی و روانی باید مورد بررسی قرار گیرد. شناسایی مشكلات روحی و روانی شامل افسردگی، وسواس عملی و فكری، سوءظن و... می‌باشد و مشكلات جسمی مثل معلولیت های ذهنی و جسمی، ایدز، سوختگی، سل و... در امر ازدواج بسیار مهم هستند. افراد باید از سلامت جسمی، روحی و روا‌نی خود آگاه بوده و بدا‌نند که در چه وضعیتی قرار دارند تا در انتخاب همسر و زندگی مشترك با مشكل مواجه نشوند.

 

3- اعتقادی مذهبی: بعد دیگر خودشناسی در امر ازدواج، شناخت خود از نظر اعتقادات مذهبی است. یعنی فرد باید خود را در زمینه اعتقادات كامل بشناسد و تعریف دقیق و جزئی از موارد اعتقادی خود داشته باشد و حتی این مسئله را هم مورد بررسی قرار دهد كه میزان و درجه تقید و ایمانش به آن اعتقادات تا چه حدی است. به عبارت دیگر خود را از لحاظ پایبندی به اعتقادات مذهبی مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا این مسئله در ازدواج اهمیت فراوانی دارد و افراد در ازدواج باید، در كلیات و جزئیات مسائل اعتقادی هم‌طراز و یا به هم نزدیك باشند. در غیر این‌صورت احتمال تداوم این زندگی بسیار كم است.

 

4- تحصیلات : یكی از عوامل دیگر خود‌شناسی تحصیل و میزان تحصیلات و هدف انسان از تحصیل است. چه بسا افرادی که دارای مدرک تحصیلی بالایی نیستند ولی از نظر سطح دانایی در رده بالایی قرار دارند. با این وجود میزان تحصیلات بر توقعات فرد تاثیر می گذارد و بعضاً مشاهده شده که همسطح نبودن افراد در تحصیلات باعث عدم تفاهم در میان آنها گردیده است. لذا باید در این زمینه نیز میان زن و مرد تعادل برقرار گردد.

5- اقتصادی : یكی دیگر از ابعاد خودشناسی در امر ازدواج امور اقتصادی وسبک زندگی است كه شامل سطح مالی فرد، شغل فرد، مسكن، هزینه های رفاهی و معیشتی، وسایل زندگی و غیره می باشد . این امور به نوبه خود در زندگی نقش مهمی دارند كه وجود یا عدم وجود و یا كمبود آنها می تواند مشكل ساز باشد. لذا باید در انتخاب همسر مسئله اختلاف سطح اقتصادی، میزان سازگاری فرد با انواع شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد .

 

به طور كلی فرد باید در امر خودشناسی قبل از ازدواج و شناسایی مسائل اقتصادی خود، این موارد را مدنظر قرارداده و همسری متناسب با شرایط خود انتخاب کند، مثلاً میزان رفاه اقتصادی خود و خانواده، نوع  فعالیت‌های اقتصادی كه انجام می دهد، در مورد پس انداز كردن، كه آیا با پس انداز موافق است یا نه؟ و یا این كه پس انداز دارد یا نه؟ صرفه جو و یا ولخرج بودن و تعریف این شخص از این دو. میزان قدرت تطبیق خود با شرایط مالی متوسط و یا پایین و... خود را مشخص کند و بر طبق این شرایط به انتخاب همسر بپردازد.

 

6- اخلاقی : مشخص كردن خصوصیات اخلاقی خوب و پسندیده در مقابل خصوصیات ناپسند می‌تواند نقش مهمی در خودشناسی داشته باشد. زیرا اخلاق نیکی چون عفت، نجابت، وظیفه شناسی، خوش زبانی، پاكیزگی، بردباری، كم توقعی و... از مزایای واقعی یک فرد می باشند و در موقع انتخاب همسر باید در خود و فرد مقابل مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.

 

7- ظاهر: نقش ظاهر فرد همچون قد، وزن، رنگ پوست، اندام و زیبایی در شناخت خود و انتخاب همسر خالی از اهمیت نمی باشد. شناخت فرد از عقیده اش نسبت به این قضیه نیز کاملاً مهم است. یعنی افراد باید بداند که معیار ظاهر برای آنها در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد و بر طبق این شناخت به انتخاب همسر بپردازند تا در آینده خود و دیگران را به خاطر عدم توجه به این موضوع سرزنش نکنند.

 

8- فرهنگی: ارزش، هنجار، باور، اخلاقیات، عادات، آداب و رسوم، نحوه زندگی، خانوادگی، مراسم، آئین ها ، سلایق، الگوها، معاشرت ها، نحوه برقراری ارتباطات، اعتقادات و... همگی اجزای تشكیل دهنده فرهنگ هستند و فرد باید در خودشناسی قبل از ازدواج و حتی در انتخاب همسر، تفاهم و نزدیکی در این موارد را مورد توجه قرار دهد.

9- خانواده: ازآنجا که رشد انسان در تمامی ابعاد وجود در خانواده شکل می‌گیرد، شناخت خانواده در راستای شناخت خود بسیار حائز اهمیت است. افراد می‌توانند با استفاده از این روش هم به خودشناسی دست یابند و هم در ‌انتخاب همسر از آن استفاده کنند. یقیناً ما با فردی که درخانواده ای با ویژگی های مشابه با خانواده خودمان زندگی کرده، راحت تر و موفق تر خواهیم بود. مثلاً میزان تشابه خانواده ها در

- تعداد اعضای خانواده

- نگرش مذهبی، اجتماعی و سیاسی

- فرهنگ و اخلاقیات

- میزان پایندی به زندگی زناشویی و...

 

 

10- سلیقه ها: یكی از مواردی كه در رابطه با خودشناسی باید مورد بررسی قرار گیرد، سلیقه می باشد. به طوری كه شخص باید ابتدا سلیقه های خود را در زمینه های گوناگون مثلاً سلیقه در لباس پوشیدن، انتخاب رنگ، غذا و... برای خود مشخص نماید تا در هنگام انتخاب همسر با بررسی و ارزیابی سلیقه های خود و فرد مقابل به تفاهم یا عدم تفاهم شان در این زمینه ها پی ببرد.

 

11- سیاسی: فرد باید در زندگی از نظر سیاسی جهت گیری خود را مشخص نموده و میزان وابستگی به مسائل سیاسی و میزان تاثیرگذاری این چنین مسائل را در زندگی خود مشخص نماید و در انتخاب همسر این همسویی سیاسی را مورد توجه قرار دهد تا بعضاً از این نظر دچار مشكل نشوند.

 

 

 

 

چای را به جای دارو مصرف کنید نه به جای آب

 

 

حدود ۵ هزار سال قبل وقتی امپراتور چین با یک فنجان آب داغ در دست به همراه تعدادی از همراهان بر روی تپه ای ایستاده بود، باد ملایمی وزید و چند برگ چای داخل فنجانش افتاد. همین امر آب ساده و بی طعم را متحول کرد؛ یک فنجان چای درست شده بود.

خاستگاه اولیه چای، چین است. چای را در قرن سیزدهم میلادی برای نخستین بار مارکوپولو سیاح ونیزی به اروپا برد و مدت ها به علت گرانی و کمیابی اش فقط آشامیدنی لوکس طبقات بالای جامعه و درباریان بود.

پیشینه مصرف چای در ایران به قرن هفدهم برمی گردد. اما کشت این گیاه نخستین بار به همت میرزاعلی مشهور به کاشف السلطنه در سال ۱۲۷۶ شمسی انجام شد. لقب کاشف السلطنه، چایکار بود. شاهزاده حاجی محمدمیرزا کاشف السلطنه چایکار، پس از اتمام تحصیلاتش در اروپا در سال ۱۳۱۴ هجری قمری و در ۳۵ سالگی با سمت کنسول به هندوستان رفت، در آنجا فن زراعت چای را آموخت و این محصول را با زحماتی زیاد ـ یعنی به طور قاچاق! ـ به ایران آورد. او نخستین کسی بود که چایکاری را در ایران رواج داد و تمام عمر خود را صرف ارائه این خدمت کرد.

انواع چای

۳ نوع چای وجود دارد: چای سبز، چای سیاه، چای اوولانگ.چای سیاه بیشتر در اروپا، آمریکای شمالی و آفریقای شمالی استفاده می شود، چای سبز در آسیا و چای اوولانگ درچین و ویتنام.

 

چای مرغوب را بشناسیم

محمدعلی رضایی کارشناس گیاهان دارویی معتقد است: ?چای مرغوب باید رنگ قهوه ای مایل به سیاه و ملایم داشته باشد، گس باشد و هیچ گونه بوی غیرطبیعی ندهد. در غیر این صورت چای، طبیعی نیست و با افزودن طعم دهنده ها و مواد شیمیایی فرآوری شده است?.

رضایی می گوید: ?زمان دم کشیدن چای مرغوب ۲۰ دقیقه است در حالی که چای فرآوری شده با رنگ ها و مواد شیمیایی در مدت کوتاهی دم می کشد و رنگ می اندازد?.

این کارشناس بهترین روش دم کردن چای را همان شیوه قدیمی و سنتی ایرانیان می داند و می گوید دم کردن چای در ظروف نشکن، پیرکس یا چایساز سبب می شود خواص چای تا حدودی کاهش یابد.

 

چای میوه نخوریم

مصرف انواع چای میوه در بسته بندی های گوناگون در جامعه رواج یافته است اما متخصصان تغذیه معتقدند این نوشیدنی ها از طعم دهنده ها و رنگ های مصنوعی تولید شده و برای سلامتی مضر است. متخصصان توصیه می کنند به جای مصرف این گونه نوشیدنی ها از دم نوش های سنتی استفاده شود.

 

چای سبز

اگرچه چای سبز نوشیدنی ملی ژاپنی هاست اما چینی ها نیز از طرفداران پروپاقرص این چای اند و خود نوعی چای تولید می کنند که عطر تند گل یاس و گل های دیگر را در خود دارد و به نام ماندرن بزرگ یاسی شهرت یافته است. نوشیدن این چای بعد از خوردن غذای چینی بسیار دلچسب است.

 

خواص دارویی چای سبز

چای سبز یک تونیک (تقویت کننده) بسیار مفید است. خاصیت ضدچربی (از هر نوع آن) دارد و مقوی اعصاب است. قدری نیز خاصیت تب بری دارد. چای سبز موجب تقویت معده می شود و ضمن دفع سموم بدن نفخ معده را نیز برطرف می کند. این چای موجب تقویت حافظه می شود و برای افراد افسرده داروی مناسبی است. چای سبز موجب نشاط و سرزندگی می شود.

مطالعات دانشمندان ژاپنی حاکی است که چای سبز پس از مصرف در سلول های معده تجمع یافته و بدین ترتیب موجب افزایش غلظت عوامل جلوگیری کننده از رشد سلول ها می شود و به دنبال آن مرگ سلولی در سلول های سرطانی معده را موجب خواهد شد.

همچنین چای سبز از سرطان ریه جلوگیری می کند و اثرات سیگار کشیدن را کاهش می دهد. سرطان تخمدان و سرطان خون نیز به وسیله چای سبز قابل درمان است. خواص ضدسرطانی و ضدجهش زایی چای سبز سبب شده که امروز بسیاری از غذاها، نوشابه ها و لوازم آرایشی و بهداشتی با عصاره این گیاه غنی و این عصاره به عنوان یک مکمل به آنها اضافه شود.چای سبز چسبندگی پلاکت های خون را کاهش می دهد و درجلوگیری از تشکیل لخته های خون مؤثر است.

 

دم کردن چای به روش چینی

برای هر فنجان چای، دو پنسه (مقدار چای که بین دو انگشت شصت و سبابه قرار می گیرد) چای در قوری ریخته و کمی آب جوش روی آن بریزید و مدت ۲ دقیقه کنار بگذارید. پس از ۲ دقیقه آب آن را خالی کنید زیرا آب دارای مقدار زیادی تانن است. سپس قوری را از آب جوش پر کرده ۳ تا ۵ دقیقه روی سماور بگذارید تا دم بکشد. این چای مقدار زیادی از عناصر مضر خود را از دست داده است.

 

چای در استکان

یادتان باشد چای را در استکان یا فنجان بخورید نه در لیوان دسته دار.

 

 

 

 

 

 

استفاده از فناوری نانوذرات در کنار ترکیبی از سم عقرب ، به ‌گونه‌ای چشمگیر از گسترش تومورهای مغزی می کاهد‌

             دسته بندی: مقالات و تحقیقات پزشکی

            

ترکیب درمانی نانوذرات و سم عقرب برای مهار تومورهای مغزی

پژوهشگران آمریکایی اعلام کردند استفاده از فناوری نانوذرات در کنار ترکیبی از سم عقرب، به‌گونه‌ای چشمگیر از گسترش تومورهای مغزی می‌کاهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، نتایج تازه‌ترین تحقیقات پژوهشگران در دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد کاربرد فناوری نانوذرات در کنار استفاده از ترکیبی از سم عقرب، می‌تواند تا ۹۸درصد، سرعت گسترش سلول‌های سرطانی مغز را کاهش دهد.

 

 به گفته پژوهشگران، استفاده از نانوذرات تا بیش از دو برابر تاثیرکلروتوکسین را (chlorotoxin، نوعی پپتید کوچک  که از سم عقرب گرفته شده است) افزایش می‌دهد.

دانشمندان ضمن ابراز شگفتی از این موضوع تاکید می‌کنند افزودن نانو ذرات به‌علت افزایش دوره دوام دارو در بدن، می‌تواند تاثیر درمان تومورهای سرطانی مغز را بهبود بخشد.

 این گزارش می‌افزاید علت این امر ممکن است تجمع مولکول‌های دارو در اطراف نانوذرات باشد.

pezeshk . us

مطالب مرتبط با استفاده از فناوری نانوذرات در كنار تركيبی از سم عقرب ، به ‌گونه‌ای چشمگير از گسترش تومورهای مغزی می کاهد‌

 

 

             بلوتوث، گسترش سریع فناوری بی سیم

             دانشمندان كه با استفاده از نانوذرات موفق به توليد و به كارگيري بافت‌هاي عصبي عضله و كبد از سلول‌هاي بنيادي شده اند.

             تحليل سه بعدي گسترش ترك در سد بتني پشت بند دار لتيان با استفاده از روش ترك پخشي

             استفاده از فناوری نانو برای درمان هدفمند سلولهای سرطانی

             با استفاده از اسکن های مغزی (MRI) می توان بروز آلزایمر را پیش بینی کرد

             بررسي آثار عوامل محيطي بر استقرار و گسترش گياهان مرتعي با استفاده از آناليز چند متغيره

             كاهش چشمگير جرائم در تعطيلات نوروز

             اثر تمرينات ذهني و بيوفيدبك بر روی سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت دست با استفاده از آنالیز بای سپکتروم به روش بازگشتی مرتبه سه

             با مصرف تركيبی از ويتامين‌ها ومنيزيم مي‌توان از ضعف شنوايی پيشگيری كرد

             درمان عقرب گزیدگی

             پرورش عقرب خوردني در تايلند!

 

 پسورد فایل:

 لینک دانلود -

  برچسب ها: 1740 به, 1740 به شت, ،, از, از بدن, از سم, از سم عقرب, از فناور, از گسترش, از گسترش تومورها, استفاده, استفاده از, استفاده از فناور, با استفاده, به, به شت, به گونها, به‌گونه‌اي چشمگير, تركيب در, تركيب در ماني نانوذرات, تركيبی, تومورهای, خواص در, در, در كنار, در كنار تركيب, در كنار تركيبي, در كنار هم, در مان, در ماني نانوذرات, در کنار, درماني نانوذرات, درماني نانوذرات و, دفع سم,دفع سم از, ر از, ر از گسترش, رشد چشمگير, رشد چشمگير ي, سم, سم از, سم عقرب, سم عقرب براي, عقرب, عقرب براي, فناوری, كنار, كنار استفاده, كنار تركيب, كنار تركيبي, كنار هم, مغزی, می,نانوذرات, نانوذرات در, نانوذرات در كنار, نانوذرات در کنار, نانوذرات و, و سم, و سم عقرب, و گسترش, پسران چشمگير, پسران چشمگير تر است, چشمگير, چشمگير از, چشمگير تر است, چشمگير ي, کاهد‌,گسترش, گسترش تواناييها, گسترش تومورها, ‌گونه‌ای

 

 

 

 

درمان عقرب گزیدگی

             دسته بندی: کمک های اولیه

            

 

از حدود ۲۰۰ گونه متفاوت عقرب که د رسراسر دنیا پراکنده می باشند فقط حدود ۲۰ گونه آنها سمی هستند در بین آنها گونه Mesobuthus Tamulus  ( که نوعی عقرب قرمز هندی است) کشنده ترین گونه می باشد. که میزان کشندگی آن در ایالتهای هند بین ۴۰-۳۰ درصد گزارش شده است.

این جانور رنگهای مختلفی مثل زرد مایل به قهوه ای، قهوه ای، خاکستری و سیاه دارد و اندازه بین ۱۸-۵/۱ سانتی متر دارد ولی بواسطه شکل بدنی خود که حالت تخت و صاف است،

 

می تواند از شکافهائی به عرض ۳ میلی متر نیز عبور کند و خود را وارد خانه سازند.

در محیط خارج از خانه در شکاف و درز بین سنگها، زیر پوست درخت، بین هیزمها و … یافت شده و در محیط داخل خانه حمام، دستشوئی، آشپزخانه و محیطهای مرطوب یافت می شوند. این جانوران در طول روز در گوشه ای بی حرکت و پنهان بوده و در طی شب فعالیت خود را آغاز می کنند و بدنبال شکار خود می روند و سم خود را از طریق نیش که در انتهای دم آنها وجود دارد به شکار خود تزریق می کنند.

سم عقرب و علائم آن :

زهر اکثر عقربهای سمی باعث نابودی گلبولهای قرمز خون می شود و در محل گزش نیز تغییر رنگ موضعی و تورم دردناک ایجاد می کند، گر چه بطور متناقص سم بعضی از انواع کشنده مثلCentruroids  باعث علائم موضعی و تورم زیاد نمی شود ولی حتماً باید توسط پزشک معاینه شده و با تزریق سرم ضد عقرب درمان شود، کودکان و افراد سالمند نیز نسبت به سم عقرب آسیب پذیرتر بوده و نیازمند توجه بیشتری می باشند .

علاوه بر آسیب به گلوبولهای قرمز، زهر عقرب علائم عصبی نیز ایجاد می کند که شامل:

بی قراری، تشنج، راه رفتن نامتعادل، تکلم منقطع، آبریزش از دهان، حساسیت شدید پوست به لمس، انقباضات ماهیچه ای، درد شکم و کاهش کارکرد سیستم تنفسی است.

البته در اکثر موارد این علائم در عرض ۴۸ ساعت فروکش می کنند.

درمان عقرب گزیدگی:

در اکثر موارد درمان عقرب گزیدگی مشتمل بر اقداماتی است که باعث تخفیف درد می شوند و فقط در مواردی که به گونه های خطرناک مشکوک می شویم ( توصیف بیمار از ظاهر عقرب و یا بدام افتادن عقرب توسط افراد دیگر و شناسائی گونه آن ) در صورت موجود بودن سرم عقرب از آن استفاده می کنیم. در هر صورت اقدامات زیر باید در مورد عقرب گزیدگی مد نظر قرار گیرد:

۱. شستشوی محل زخم با آب و صابون و بیرون آوردن وسائل زینتی و جواهرات  (مثل انگشتر  و … )

۲. استفاده از کمپرس سرد برای کاهش درد و تورم

برای این کار می توان از یک تکه یخ استفاده کرد ولی هرگز نباید اندام گرفتار را در آب یخ غوطه ور ساخت.

۳. برش محل زخم نیز فایده ای در بر ندارد و باید از آن پرهیز شود و همچنانکه استفاده از مکنده ( Suction ) نیز بی مورد است.

۴. برای کاهش درد نیز از قرص استامینوفن ( ۲-۱ قرص هر ۴ ساعت )می توان استفاده کرد ولی از آسپرین و ایبوبروفن باید پرهیز شود.

۵. آنتی بیوتیک نیز کمک کننده نمی باشد.

۶. فرد عقرب گزیده باید به آرامش و خونسردی دعوت شده و اضطراب را از وی دور کرد.

۷. فرد مصدوم به هیچ وجه در طول مدتی که تحت نظر است نباید از مشروبات الکلی و یا داروهائی که فرد را گیج می کند ( مثل انواع خواب آورها) استفاده کند.

۸. در صورت امکان عقرب مسوؤل گزش فرد، باید بدام انداخته شود تا گونه آن مشخص گردد.

۹.   تمام افراد عقرب گزیده حتی خفیف ترین انواع آن باید حداقل ۲۴ ساعت در بیمارستان تحت نظر باشند.

اقدامات پیشگیرانه برای کنترل عقرب در محیط زندگی:

۱- هیزم ، الوار ، سنگ و هر گونه زباله از مجاورت محل زندگی باید زدوده شود.

۲-  در هنگام تمیز کردن این مکانها باید از دستکش و وسائل حفاظتی دیگر استفاده کرد.

۳-  درز درها و پنچره ها و هرگونه شکافی در ساختمان باید مسدود شده تا از ورود عقرب به داخل خانه جلوگیری شود.

۴- در آب و هوای خشک استفاده از کیسه و یا گونی های کرباسی خیس در اطراف خانه باعث بدام افتادن عقربها می شوند.

۵-استفاده از آفت کشها و حشره کشها که با نابود کردن جاندارانی که غذای عقرب محسوب می شوند. می تواند بصورت غیرمستقیم باعث کاهش تعداد عقربها در محل زندگی شود.

۶-  استفاده از مواد شیمیائی عقرب کش نیز مستقیماً باعث نابود کردن عقربها می شود.

بازدید کننده محترم :

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی مطالب زیر  کلیک کنید .

 راهنمای انجام اقدامات اولیه در برخورد با گزیدگی ها ( عقرب ، زنبور، مار ، دراکولا ، حشرات)

 مسمـومیتـها و نحوه برخورد با آنها ( گوارشی،بوتولیسم ، تماسی، تزریقی،گاز گرفتگی حیوانات ،مار گزیدگی ،گزش حشرات،عنکبوت سیاه بیوه،عقرب)- مرجع کامل اطلاعات-

 

pezeshk . us

مطالب مرتبط با درمان عقرب گزیدگی

 

 

             درمان زنبور گزیدگی

             درمان زنبور گزیدگی

             آشنائی با مار گزیدگی و روشهای درمان مار گزدیدگی و افراد مارگزیده

             پرورش عقرب خوردني در تايلند!

             از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

             راهنمای انجام اقدامات اوليه در برخورد با گزيدگي ها ( عقرب ، زنبور، مار ، دراكولا ، حشرات)

             استفاده از فناوری نانوذرات در كنار تركيبی از سم عقرب ، به ‌گونه‌ای چشمگير از گسترش تومورهای مغزی می کاهد‌

             اثر بخشي و ايمن بودن درمان Bath PUVA در درمان ويتيليگو

             مقايسه نتايج درمان پانسمان بيولوژيك زنودرم با روش درمان سنتي در سوختگي هاي وسيع

             شيوه ژن درماني و درمان به کمک BCG ، دو رويکرد جديد در درمان ديابت نوع دو و یک است

             راهنمای جدید درمان عفونت گوش کودکان می گوید : هر عفونت گوشی را در هنگام تشخیص نباید مورد درمان قرار دهیم

 

 پسورد فایل:

 لینک دانلود -

  برچسب ها: اكثر عقرب, اكثر عقرب ها سمي, درمان, درمان عقرب, درمان عقرب گز, درمان مار, درمان ي انتقال, عقرب, عقرب ها سمي, عقرب گز, عقرب گزيدگي, عقرب گزیدگی, عقرب گزیدگی مشتمل, فرد عقرب, كليه عقرب, موارد درمان, موارد درمان عقرب, و درمان, و درمان عقرب, و درمان ي انتقال, پيشگيري از عقرب, پيشگيري از عقرب گزيدگي, گزیدگی, گزیدگی مد, گزیدگی مشتمل

 

 

 

 

 

پرورش عقرب خوردنی در تایلند!

             دسته بندی: دیدنی و شنیدنی

            

جام جم آنلاین: یک مرد تایلندی توانسته است تاکنون بیش از ۴۶۰۰ عقرب را در منزل خود پرورش دهد.

 

 

 

به گزارش سرویس «حوادث» ایسنا، «سوآنگ پوآنگسری» می‌گوید: این عقرب‌ها پرورشی هستند و مصرف غذایی دارند.

خوردن عقرب، بیشتر به شکل اسنک در تایلند، به ویژه مناطق شمالی آن متدوال است.

«سوآنگ» که بودایی است، می‌گوید: اگرچه پول خوبی از این راه به دست می‌آورم، از این که می‌بینم عقرب‌ها خورده می‌شوند عمیقا دل‌آزرده می‌شوم.

«سوانگ» این عقرب‌ها را در زیرزمین خانه‌اش نگهداری می‌کند.

مطالب مرتبط با پرورش عقرب خوردني در تايلند!

 

 

             بررسي كاربرد پساب ناشي از پرورش ماهي تيلاپياي قرمز (.Oreochromis sp) در كشت گياه كاهو (Lactuca sativa) در سازگان پرورش مدار بسته

             درمان عقرب گزیدگی

             از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

             راهنمای انجام اقدامات اوليه در برخورد با گزيدگي ها ( عقرب ، زنبور، مار ، دراكولا ، حشرات)

             استفاده از فناوری نانوذرات در كنار تركيبی از سم عقرب ، به ‌گونه‌ای چشمگير از گسترش تومورهای مغزی می کاهد‌

             ورزش، هنر پرورش روح است.

             پرورش بوقلمون

             آموزش پرورش زنبور عسل

             پرورش مسئولیت در کودکان

             اصول نگهداری و پرورش مرغ عشق (جلد دوم)

             آموزش و پرورش در قرآن

 

  برچسب ها: تايلند, خوردني, عقرب, پرورش

 

 

 

 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين | شماره | تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۲

اثر طول روز بر فعالیت و طول عمر هشت گونه عقرب ایران

زمينه : مؤسسههاي داروسازي براي توليد آنتي سرم ضد عقرب نيازمند سمگيري از تعداد بسيار زيادي عقرب زنده هستند. آگاهي از شرايط مناسب نگهداري، در طول عمر و ميزان توليد سم آنها نقش مهمي دارد. هدف: مطالعه جهت ارزيابي تأثير طول روز 8، 10، 12 و 14 ساعته بر ادامه حيات هشت گونه عقرب ايران و تعيين طول روز مناسب نگهداري آزمايشگاهي و سمگيري بيشتر از آنها انجام شد. مواد و روشها: تعداد 40 عقرب از گونههاي M. eupeus, S. maurus, H. lepturus و A. crassicauda ، 30 عقرب از گونههاي O. doriae و B. sulcyi و 20 عقرب از گونه B. schach و B. jayakari بررسي شدند. عقربهاي هر گروه به مدت پنج ماه تحت تأثير هر يك از طول روزهاي مورد مطالعه قرار گرفتند و ميزان تلفات هر يك از گونهها تعيين شد. يافتهها: عقربهاي A. crassicauda, S. maurus و O. doriae در طول روز 8 و 10 ساعت، عقرب M. eupeus در طول روز 10 و 12ساعت و B. sulcyi در طول روز 10 تا 14 ساعت داراي حداقل تلفات بودند. در گونههاي B. sulcyi , H. lepturus و B. jayakari بين درصد تلفات مشاهده شده در طول روزهاي مورد بررسي اختلاف معنادار وجود نداشت. نتيجهگيري: به نظر ميرسد نگهداري عقربهاي مطالعه شده در طول روزهاي فوق به دليل ايجاد كمترين ميزان مرگ و مير در آنها، شرايط مناسبي را براي نگهداري در آزمايشگاه و سمگيري از آنها فراهم مينمايد.

 

 

 

سم عقرب و روش تهیه سرم ضد عقرب گزيدگي

 

نويسنده: دکتر بشير چميلي-دکتر عليرضا مغيثي-دکتر عباس زارع ميرک آبادي

 

 

ساده ترين روش تهيه ي سرم ضد عقرب گزيدگي استفاده ي مستقيم از غده ي سمي جانور است.براي اين کار غده هاي سمي را از محل اتصال به آخرين بند دم قطع مي کنيم.غده ها را فوري در آب معمولي مي شوييم و بلافاصله با پارچه خشک مي کنيم.سپس،به مدت يک ماه دردستگاه خشک کننده ي (دسي کاتر)محتوي پنتااکسيد فسفر يا کلرور دوکلسيم قرار مي دهيم تا کاملاً خشک شوند.غده هاي خشک شده را در يک هاون بلوري با اضافه کردن آب مقطر به خوبي له مي کنيم و به مدت 30 دقيقه در دور 2000 سانتريفوژ مي کنيم.

مايه رويي محتوي سم است.براي انجماد و خشک کردن اين مايع را در ظرف مناسبي درخلاء مي ريزيم.بهتر است رسوب حاصل از سانتريفوژ را يک بار ديگر در محلول ايزوتونيک نمک طعام شستشو دهيم و با سانتريفوژ مجدد مايع جدا شده را به مايع قبلي اضافه کنيم.چنانچه عوامل سمي حل نشدني درآب مقطر رسوب کرده باشند،با سانتريفوژ مجدد جدا مي شوند. اين محلول سم که با مواد غيرسمي از قبيل موکوپروتئين نيزهمراه است، براي تهيه ي سرم ضد عقرب گزيدگي در آزمايشگاه قابل استفاده است.يکي از معايب اين روش ناخالص بودن سم حاصل است.به علاوه،در اين روش نمي توان مجدد از جانور زنده استفاده کرد.

براي تهيه ي سم خالص تر از روش تحريک الکتريکي غده ي سمي نيزاستفاده مي شود.براي اين کار عقرب زنده را با دو پنس مناسب از ناحيه ي سر و دم مهار و نيش جانور را به ظرف شيشه اي وارد مي کنيم.دوسر الکترود دستکاه الکتروشوک را لحظه اي در طرفين غده ي سمي قرار مي دهيم.در اثر انقباض عضلات وابسته، سم خالص داخل ظرف پاشيده مي شود. ترشحات اوليه ي سم زلال و شفاف است، ولي به تدريج کدر و چسبناک مي شود.دراين حالت، سم با مخاط مخلوط شده است.

مقدار ولتاژ و فرکانس لازم براي تحريک الکتريکي، بسته به نوع عقرب متفاوت است.معمولاً ولتاژهاي 6 تا 10 ولت سم را خالص به صورت شفاف مي دهد.

درولتاژهاي بالاتر، امکان ترشح مخاط را افزايش مي يابد.سم حاصل از هر دو روش را مي توان در حالت انجماد و خلاء خشک کرد وبه صورت پودر درآورد.مي توان از دسي کاترنيز براي خشک کردن محلول سم استفاده کرد.دراين حالت، سم خشک مي شود و به صورت کريستال درمي آيد. سم هاي حاصل در شيشه هاي دربسته و محل خشک و تاريک نگهداري مي شوند.دماي 2 تا 4 درجه ي سانتي گراد،براي نگهداري طولاني سم مناسب است.

سم گيري بايد ازيک گونه ودر صورت امکان از زيرگونه هاي يکسان انجام شود که به يک جمعيت و يک ناحيه تعلق دارند.

 

سم عقرب

سم عقرب ماده ي پروتئيني است که درحال تازگي و خلوص شفاف و بي رنگ و با PH برابر خنثي تا قليايي است.پودر آن سفيد تا کرم روشن و کريستال آن زردرنگ است.عوامل فعال و خالص سم عقرب درمحلول هايي از قبيل متيل يا اتيل الکل، اتر، کلروفوم، استن، بنزين و گزيلن حل نشدني است. محلول اين عوامل در حرارت 100 درجه سانتي گراد به مدت 15 تا 30 دقيقه فقط بخشي از فعاليت خود را از دست مي دهد.

 

 

عناصر تشکيل دهنده ي سم عقرب و مقدار آنها به نوع عقرب و شرايط بوم شناسي محيط زيست جانور بستگي دارد؛ ولي به طور کل، اين عناصر عبارت اند ازکربن، ئيدروژن، ازت و گوگرد.سم خشک تماماً در آب مقطر يا محلول سرم فيزيولوژي حل نمي شود.بخش غيرحلال را بيشتر موکوپروتئين و بخش حلال را عوامل فعال سم از نوع توکسين تشکيل مي دهند.مي توان فراکسيون هاي توکسين را که تعداد آنها به شرايط ياد شده بستگي دارد، با استفاده از روش هاي الکتروفورز،کروماتوگرافي و همچنين فيلتراسيون روي ژل سفادکس از سم عقرب جدا کرد.

با ترکيب سم با سرم همولوگ،روي ژل آگارز يا آگار(ايمونوديفوژن)هم، خطوط ترتيبي به دست مي آيد که ممکن است معرف تعداد آنتي ژن سم باشد. ممکن است ايمونوالکتروفورز سم و سرم ضد سم نيزدر اين مورد براي شناخت فراکسيون هاي پروتئيني راهنماي خوبي باشد.پروتئين هاي خالص جداشده وزن مولکولي کمي دارند که بسته به نوع سم عقرب بين 10000 تا 18000 دالتون تغيير مي کند.

اين پروتئين ها را عوامل سمي از قبيل نوروتوکسين، هموتوکسين، کارديوتوکسين و آنزيم هاي مختلفي از قبيل لستيناز، هيالورونيداز، فسفوليپاز، پروتئيناز يا آنزيم هايي با اثرانعقادي يا ضدانعقادي تشکيل مي دهند.

 

روش تهيه ي سرم ضد عقرب گزيدگي

مي توان سرم ضد عقرب گزيدگي را با تزريق سم به حيواناتي مانند اسب، الاغ، گاو و بز به دست آورد.از اسب به علت اينکه مقدارخون بيشتري دارد و پروتئين هاي سرم آن به پروتئين هاي سرم انسان نزديک تر است، بيشتر استفاده مي شود.

براي تهيه ي سرم ضد عقرب گزيدگي از پودر سم استفاده مي شود.سم يا سم هاي مورد نظر را برحسب درجه ي سميت آنها به نسبت هاي لازم به دقت توزين و درمحلول استريل نمک طعام به رقت 10 ميلي گرم در ميلي ليتر حل مي کنيم.از اين محلول درشروع کار به نسبت هاي افزايش از 0/1 ميلي گرم تا حدود 60 تا 70 ميلي گرم زيرجلد اسب تزريق مي کنيم.معمولاً تا رقت هاي 10 ميلي گرم هفته اي دو بار و سپس هفته اي يک بار تزريق مي شود.

يک هفته پس از پايان دوره ي ايمن سازي و پس از اطمينان از ايمني کافي، سه بار(فاصله ي 4-3 روز)و هربار متناسب با بزرگي جثه ي اسب،حدود 6-4 ليترخون مي گيريم.اين خون درظرف شيشه اي محتوي سيترات دوسديم جمع مي شود.پس از جداکردن سلولهاي خوني، پلاسما را تصفيه و آلبومين را حذف مي کنيم.سرم حاصل را با گذراندن از روي صافي مناسب استريل وپس از آزمايشهاي لازم به صورت مايع يا خشک (ليوفيليزه)در شيشه هاي مناسب بسته بندي مي کنيم.

منبع:کتاب راهنماي درمان عقرب گزيدگي


ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

عقرب ها چگونه تنفس میکنند؟

 

عقرب ها چگونه تنفس میکنند؟

                              

فناوری مدرن میکروسکپی با فراهم کردن امکان مشاهده ی خصوصیات ریخت شناسی ناپیدای عقرب ها، بینش جدیدی نسبت به روابط تکاملی این جانداران برای دانشمندان رقم میزند. دانشمندان به کمک این فناوری توانستند نگاه نزدیکی به پیکره ی زوائد مویی شکل روی کفه های ورقه ورقه ی جاندار داشته باشند و تصویر جدیدی از ساختار سامانه ی تنفسی عقرب ارائه کنند. محققان با نفوذ به سامانه ی تنفسی عقرب که به دلیل شباهت آن با ورقه های تا خورده ی کتاب به(شش کتابی) معروف است،موفق به دستیابی اطلاعات توارثی با ارزشی شده اند که بینش جدیدی به روابط تکاملی، میان عقرب ها می بخشد. به اعتقاد دانشمندان ساختار شش کتابی ها برای بعضی از عنکبوتیان از جمله تمامی عقرب ها،اکثر عنکبوت ها و عقرب های شلاقی امکان تنفس هوا را فراهم میکند و شناخت بیشتر ریخت شناسی این عضو،اطلاعات زیادی درباره ی تبارشناسی این گونه های جانوری به دانشمندان ارائه میکند

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هر سئوالی از طبیعت جواب آن نزد ماست
با پرداخت هزینه مشاوره میتوانید برای ایجاد انواع پرورشهای جدید و صنایع کوچک و مشاغل جدید و زود بازده در زمینه های تخصصی کشاورزی.جانوری.برای سرمایه گذاری اندک و کسب درامد در زمینه های معرفی شده جدید تماس بگیرید{البته برای خیلی از مشاغل جدیدی که در وبلاگ ما نیست میتوانید هزینه مشاوره بدهید و مشاغل جدید را دریافت نمایید} توضیح و مشاوره در مورد مشاغل جدید در ایران در محیط های خانگی و کارگاهی و صنعتی برای اشتغال زایی و کسب درامد هدف اولیه ما ایجاد اشتغال میباشد

تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
محصولات و خدمات مشاوره ای در زمینه:
پرورش وزغ.پرورش قورباغه.پرورش قارچ.پرورش انواع گیاهان.پرورش تخصصی جلبک.پرورش حشرات.عنکبوت. تولیدانواع تله برای حیوانات اهلی.تولید انواع روغن های گیاهی و فاورده های گیاهی منطبق با کشورهای مدرن,پرورش انواع ماهی های زینتی و خوراکی برای مقاصد صادرات

برای رشته های کشاورزی ,زراعت,گیاه شناسان و گیاه پزشکان:

اوکالیپتوس خشک و تر وپودر اکالیپتوس و
عصاره جلبک دریایی،جلبک قهوه‌ای ,انواع جلبک های سبز
تهیه قارچ ترافل و دنبلانtruffle,انواع کاکتوس,هندوانه ابوجهل.جلبک های دریایی
انواع حشرات,افات

فروش اطلاعات پرورش سگ و گربه نژادهای خالص
سگ های شکاری سگهای نگهبان و نگهداری و پرورش خرگوشهای وارداتی
اطلاعات اموزش سگ و گربه
فروش انواع ملخ,فروش انواع سوسکها
اسلاید هاو لام های متنوع از حشرات
فروش انواع قورباغه ها و دوزیستان پرورش داده شده
انواع موش‌های بیابانی تکثیر شده انواع موشها و رت های ازمایشگاهی ،انواع خفاشهای در اسارت تکثیر شده اتاله,در الکل,زنده انواع پروانه ها /کرم شبتاب و ...

برای محققین و طبیعت گردان:
روش تهیه اسکلت جانوران,تله پرندگان اهلی,فروش.,تله گربه,فروش خرگوش ,فروش تله پرندگان اهلی,تله زنبور های وحشی,

با ماو کارشناساس ما تماس بگیرید
09306131008

در قسمت عناوین مطالب بالای وبلاگ چند هزار مقاله موجود است

هر سئوالی در مورد مشاغل جدید دارید یا حل ایرادات کار جدیدی خود,جواب آن نزد ماست
اگر فکر میکنید طرحی جدید دارید که نو میباشد و در مورد پیاده سازی آن مشکل دارید برای ایراد یابی قبل از سرمایه گذاری و ارایه نکاتی طلایی در هر زمینه از تخصص کارشناسان ما بهره مند شوید
تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
تهیه (3673)
فروش (3623)
انواع (2999)
تولید (2977)
ارسال (2685)
پرورش (731)
وسایل (526)
روش (456)
اموزش (410)
عکس (360)
کتاب (349)
ویژگی (264)
خرید (198)
گیاه (145)
حشرات (139)
گونه (132)
کنترل (124)
عقرب (108)
حشره (102)
کاشت (86)
شاخک (80)
مار (73)
نوع (69)
کبرا (68)
تور (67)
کشت (64)
جلبک (63)
سم (62)
سمی (60)
بَت (59)
افعی (59)
بَط (59)
بذر (54)
سوسک (53)
طلحه (53)
یله (53)
شستن (48)
ساخت (47)
گندم (46)
موش (44)
خاک (43)
ماهی (43)
زهر (42)
کژدم (42)
سر (42)
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت