قارچ صدفی ازگونه های دیگرقارچ های خوراکی 
است.پرورش این قارچ بسیارظریف ودقت زیادی لازم دارد.پرورش قارچ صدفی یک هنراست،که 
هرکسی نمیتواندازعهده آن برآیدمگراینکه تجربه وعلم کافی دراین زمینه کسب 
نماید.

تصاویری که می بینیدمراحل ریسه دوانی 
ومیسیلیوم رانی رشداسپون قارچ صدفی است.اگردقت کنیدبذرقارچ دردرون کیسه که رطوبت آن 
90%بوده رشدکرده وچون درمحیطی بسیارتمیزوعاری ازهرگونه باکتری بوده سیکل رویشی 
صحیحی داشته وکیسه کاملا سفید شده است که نشان مبدهد بزودی ته سنجاقیها بر روی بستر 
قارچ اشکار خواهد شد این مرحله نیازبه رطویت100%ودمای کنترل شده ومناسب 
دارد