فروش,تهیه,مشاوره طرحهای 09306131008
طرح های قورباغه.طرح قارچ.پرورش عقرب.تکثیرانواع گیاهان وجلبک.پرورش حشراتو بندپایان,انواع تله 
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

  تعريف سطح هوشياري و حالت اغماء درتعريف سطح هوشياري اختلاف نظر وجود دارد . آيا سطح هوشياري يك طوطي به اندازة سطح هوشياري انسان است ؟ و آيا سطح هوشياري تمام افراد روي زمين با هم برابر است ؟ چه فرقي است بين سطح هوشياري يك سياستمدار زبردست و انسانهاي معمولي اجتماع ؟ يا اين كه چه بُعدي از هوشياري را مولانا درك مي كرد كه ديگران از فهم آن عاجز بودند ؟ به نظر مي رسد كه همه متفق القولند كه دو شق در سطح هوشياري وجود دارد ، يكي آن كه از ساختمان مشبك ساقه مغز نشأ‌ت گرفته و در تمام موجودات زنده از ماهي طلائي تا طوطي و سنجاب و انسان وجود داشته و عامل اصلي اطلاع جاندار از محيط درون و بيرون خود است . هدف از اين چنين سطح هوشياري عبارتست از كمك به موجود زنده براي توليد مثل ، تغذيه ، جنگ و جدال و آنچه لازم است كه موجوديت او تأمين شود . بنابر اين مي توان گفت كه سطح هوشياري حاصل از ساختمان مشبك ساقة مغز در دايناسورها كه دويست ميليون سال پيش روي زمين پرسه مي زدند به همان ميزان در بقاي حيوان با ارزش بود كه سطح هوشياري انسان فعلي كه عمري حدود يكصدهزارسال دارد. با وجودي كه مغز دايناسورها به مراتب از مغز پستانداران فعلي پست تر بود ولي قرعة تكامل با جهشي برتر نصيب انسان نماها شد كه عمري حدود دو ميليون سال بيش ندارد يعني در حقيقت زماني كه انسان نماها شروع به كاربري دست خود كردند . اولين آثار مدون بكارگيري مغز جديد در انسان حدود هفده هزارسال پيش بود كه آثارش به صورت نقاشي بر روي ديوارهاي غاري در فرانسه نمايان است . در اين زمان است كه انسان باضمير خود در تماس بوده و تصوير از بين رفتن همنوع خود را توسط يك گاو وحشي به وجود مي آورد .آنچه مغز جديد به انسان داد در هيچ موجود زنده ديگري نظير آن وجود ندارد . دو فرآيند مهم مغز جديد عبارت بودند از قدرت تكلم و گسترش بي همتا در تجزيه و تحليل محيط خود . هيچ كلمه اي به تنهائي نمي تواند اين توانائي فكري انسان را بيان كند . توانائي كه مشتمل مي شود بر قدرت تصور ، آينده نگري ، استدلال ، حكمت ، بيان احساسات ، منطق ، حافظه تحليل و …….. اين شاخة دوم سطح هوشياري است كه توسط نواحي مختلف قشر خاكستري نيمكره هاي مغز به مرحلة عمل درمي آيد . تا كنون پژوهش در مورد يافتن مركزي براي اين همه فعاليت ها در سطح عالي مغز عقيم بوده ولي تصور مي شود كه رمز كار در ازدياد تعداد واحدهاي مسئول براي پردازش اطلاعات در مغز انسان است . با در نظر گرفتن بحث بالا ، از بين رفتن سطح هوشياري مستلزم عدم كارآئي ساقة مغز ( ساختمان مشبك ) و يا قشر خاكستري دو نيمكره مي باشد . به همين دليل است كه در مرگ مغزي بررسي ساقه و نيمكره مغز از اهميت زيادي برخوردار مي باشد .   چه كسي در حال اغماء است ؟ بيماري كه به پزشك معاينه كننده پاسخ مقتضي ندهد و پلكهايش بسته باشد در حال اغماء است .در بيشتر موارد چنين بيماري قدرت تكلم را از دست داده و تماس با او غيرممكن است . بديهي است اگر بيمار سخنان ما را درك نكند در اين صورت از نحوة پاسخ به تحريكات دردآور مي توانيم به عمق حالت اغماء پي ببريم و در صورتي كه بيمار پاسخي به تحريكات دردآور ندهد اغماء او كامل است .به زبان ساده مي توان گفت كه در مرگ مغزي ، بيمار به هيچ گونه تحريكات محيطي پاسخ نداده ، چشمان او بسته است ، سخني بر زبان نياورده و درك مفاهيم گفتاري در او از بين رفته است . چه عوامل باعث حالت اغماء مي شوند ؟ هرعاملي كه باعث از كار افتادن دو طرفة قشر خاكستري مغز شود ، موجب حالت اغماء خواهد شد . بنظر مي رسد كه آسيب به يك نيمكره براي ايجاد حالت اغماء كافي نيست .از عللي كه به دونيمكره آسيب مي زنند عبارتند از : ضربه هاي مغزي ، خفگي با گاز ذغال ، مننژيت ، نرسيدن اكسيژن به مغز در اثر ايست قلبي يا دار زدن ، نارسائي هاي كليه و كبد . همانطوري كه برترين عملكرد قشر خاكستري مغز در نيمكره ها هوشياري كامل است برعكس آن حالت اغماء مي باشد . بيشتر ضايعاتي كه به ساقة مغز وارد مي شوند ، اگر ساختمان مشبك را در دو طرف گرفتار كنند ، توليد حالت اغماء مي كنند . اين ضايعات معمولاً در ناحية مغز مياني يا پل دماغي مي باشند . در اينجا لازم است گفته شود كه بيشتر تحريكات عصبي كه از ساختمان مشبك نشأت مي گيرند از طريق راههائي كه اين قسمت از مغز را به تالاموس متصل مي كند به قشر خاكستري مغز رسيده باعث فعال شدن اين ساختمان مي گردند . در اين صورت مي توان گفت كه آنچه به قشر مغز نيرو مي دهد ، كه خود را به بهترين وجهي بيان كند ،هسته مركزي ساقة مغز يا ساختمان مشبك است .     معاينه بيماري كه در حالت اغماء مي باشد همان طوري كه گفته شد عالي ترين فرآيند مغز انسان ميزان هوشياري است. در گذشته راه ساده اي براي بررسي كمّي ميزان از دست دادن سطح هوشياري وجود نداشت ولي امروزه ضريب هوشياري را مي توان با معيارهاي زير اندازه گرفت . 1- ميزان بيداري ( چشمها ) ضريب 1تا4 2- ميزان حرف زدن ضريب 1تا5 3- ميزان دقت در حركات ضريب 1تا6 بيماري كه ضريب هوشياري پانزده داشته باشد كاملاً طبيعي بوده و بر عكس ضريب هوشياري 3 اغماء كامل را نشان مي دهد ، يعني اينكه در همة حالات چشمهاي او بسته است . هم چنين تحت هيچ شرايطي او صحبت نكرده و به هيچ نوع تحريك دردآور يا غيره پاسخ نشان نمي دهد .   مردمك همان طوري كه در يك دوربين عكاسي براي داشتن عكس واضح و زيبا ميزا ن نوري كه به فيلم برخورد مي كند بايستي كنترل شده باشد ، در چشم نيز براي اينكه شييء را مشخص تر ببينيم لازم است ميزان نوري كه به شبكيه برخورد مي كند حساب شده باشد . مردمك چشم چنين وظيفه اي را به عهده دارد .عملكرد مردمك نياز به هماهنگي چشم ،اعصاب باصره ، مغز مياني ، اعصاب سمپاتيك و پارا سمپاتيك دارد . انقباض تارهاي ماهيچه اي حلقوي كه با تحريك اعصاب پاراسمپاتيك صورت مي گيرد باعث كوچك شدن و انقباض تارهاي ماهيچه اي شعاعي كه توسط اعصاب سمپاتيك صورت مي گيرد موجب بزرگ شدن مردمك ها مي گردد . جزئي از تحريكات نوري كه از شبكيه به سمت مغز در حركت هستند ويژه عملكرد مردمك مي باشند . اصولاً پيامهاي عصبي كه مخصوص روئيت اشياء مي باشند نهايتاً به لوب پس سري مغز رسيده ولي آن جزئي كه مخصوص باز و بسته شدن مردمكها است از وسط راه به مغز مياني رفته و به هستة عصب سوم جمجمه اي مي رسد . انقباض و انبساط ماهيچه هاي حلقوي و شعاعي در عنبيّه در حال تعادل است . گرچه مراكز اصلي اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك در مغز مي باشند ولي آن عده از اليافي كه به طور ثانويه پيامهاي خود را به مردمك رسانيده و مربوط به اعصاب سمپاتيك هستند درنخاع جاي داشته و توسط شريان سبات به مردمك وارد مي شوند در حالي كه آن عده كه ارتباط با پاراسمپاتيك دارند در مغز مياني بوده و از طريق عصب جمجمه اي سوم مردمك را تحريك مي كنند . در اين صورت قابل فهم است كه هرگونه آسيبي كه به چهارچوب قاعدة مغز ( هيپوتالاموس) ، مغز مياني ، پل دماغي ،بصل النخاع ، و نخاع و گيرنده هاي محيطي آنها وارد شود روي اندازة مردمك و سرعت پاسخ آنها به نور تأثير مي گذارد . دربيشتر موارد، بزرگ شدن مردمكها نشانگر كم شدن اثر اعصاب پاراسمپاتيك و غلبه اعصاب سمپاتيك روي ماهيچه هاي عنبيّه مي باشد . براي مثال ، تخريب عصب سوم جمجمه اي و مغز مياني منجر به بزرگ شدن مردمكها شده و اگر آسيب و سيع بوده و علاوه بر مغز مياني ، ساقه مغز و هيپوتالاموس را نيز از بين ببرد ، اندازة مردمكها در حد وسط بوده و به نور پاسخ نمي دهند .   رفلكس هاي چشم عروسكي براي واضح ديدن اشياء الزاماً بايستي تصاوير آنها بر روي نقطة زرد قرار گرفته و همان جا بمانند ، ولي حركات سر ، گردن و بدن به طور مرتب باعث جابه جائي تصاوير بر روي شبكيه شده كه براي مقابله با اين وضعيّت ، مغز دائماً پيامهائي را كه از گردن و گوش مي رسند تجزيه و تحليل كرده و حركات چشم را منظم مي كند . به عبارت ديگر ، حركات كرة چشم در حدقه تابع حركات سر نبوده و بر عكس آنهاست تا تصوير بر روي نقطة زرد تغيير وضعيّت ندهد . اگر زماني كه به طور مستقيم به طرف جلو نگاه مي كنيم سر به طرف چپ برگردد ، كرة چشم خيلي سريع به طرف راست منحرف شده و محور ديد را ثابت نگه مي دارد . اگر كرة چشم كوركورانه از سر پيروي مي كرد ، محور ديد تغيير كرده وهدف ، كه ديدن شيئي بود ،برآورده نمي شد. در مورد بالا چرخش محور كرة چشم به طرف راست توسط ماهيچه هاي آن صورت مي گيرد . اگر بخواهيم كمي به جزئيات وارد شويم متوجه خواهيم شد كه خبر تغيير مكان سر از طريق گيرندهائي كه در گردن و گوش قرار دارند به مغز داده سپس شرايط مكاني كرة چشم توسط مغز محاسبه شده و به ماهيچه هاي چشم دستور مي دهد كه دقيقاً چشم ها را چقدر به طرف راست منحرف كنند . پس الياف عصبي آورندة اين پيامها از گردن و گوش داخلي به ساقة مغز و ارتباط آنها به مخچه و مغز و الياف آورندة فرمانهاي مغز به ساقة مغز و ماهيچه ها بايد كاملاً سالم باشند . وارد شدن هرگونه آسيب به اين سيستم باعث ضعف حركات چشم عروسكي شده و يا اينكه آنها را كاملاً از بين مي برد . از بين رفتن حركات چشم عروسكي مي تواند نشان دهندة آسيب به ساقة مغز باشد . حركات چشم عروسكي فقط با كم شدن سطح هوشياري ظاهر مي شوند و با مرگ مغزي از بين مي روند.   رفلكس آب سرد اگر به دلائلي نتوان حركات چشم عروسكي را بررسي كرد ( مثلاً شكستگي گردن ) ، با بكارگيري آب سرد مي توان مجاري نيم دايره اي گوش داخلي را تحريك كرده و حركاتي شبيه حركات چشم عروسكي توليدكرد . معمولاً در حالت اغماء حركات جهشي چشمها از بين رفته و حركات تعقيبي باقي مي مانند . اگر ارتباط بين گوشها‌ ، ساقة مغز ، مغز و مخچه سالم باشد ، تحريك مجاري نيم دايره باعث انحراف چشمها به طرف گوش تحريك شده مي باشد. اگربه دلائلي ساقة مغز كار خود را درست انجام ندهد رفلكس آب سرد از بين رفته وچشم ها با تحريك از جاي خود تكان نمي خورند .   رفلكس قرنيه تحريك قرنيه باعث بسته شدن پلكها به طور خودكار شده تا آسيبي به چشم نرسد .قوس آوران اين رفلكس توسط عصب سه قلو بوده كه درساقة مغز با هستة عصب حركتي صورت ارتباط حاصل كرده و نهايتاً قوس و ابران به ماهيچة پلك رسيده و چشم را مي بندد . رفلكس قرنيه در مقابل آسيب ها بسيار مقاوم است و معمولاً آخرين رفلكس است كه از بين مي رود . از كار افتادن رفلكس قرنيه از معيارهاي قوي مرگ مغزي است . حركات تنفسي نظم حركات تنفسي توسط لوب هاي پيشاني ، داينسفال ، مغز مياني ، پل دماغي و بصل النخاع صورت مي گيرد . وارد شدن آسيب به هركدام از قسمت هاي بالا تركيب به خصوصي از دم و بازدم را به وجود آورده ، ولي هرگاه آسيب به بصل النخاع برسد سيستم خودكار دم و بازدم از كار افتاده دامنه و فركانس تنفس كاملاً مختل مي شود . اگر بصل النخاع به طور كلي مضمحل شود ، بيمار دچار ايست تنفسي شده و تلف مي شود . در بيماري كه مبتلا به مرگ مغزي است اگر تنفس به طور مصنوعي كنترل نشود ، قلب نيز از كارافتاده و فرد از بين مي رود .   رفلكس سرفه تحريكات ناي و نايچه ها معمولاً توليد سرفة شديد كرده ، قوس هاي آوران و وابران توسط عصب دهم جمجمه اي و اعصاب مهره اي كنترل مي شوند . آسيب جبران ناپذير به ساقة مغز اين رفلكس را نيز از بين مي برد .   قوام عضلات « تُن» در بيشتر مواردي كه به مغز آسيب مهمي وارد شده و سطح هوشياري كم مي شود قوام عضلات نيز تغيير كرده و عمدتاً سفت تر مي شوند . دراين صورت باز و بسته كردن مفاصل مشكل مي شود چون ماهيچه ها شل نيستند . البته در بعضي موارد از مسموميت ها ، در حالي كه بيمار در حال اغماست ، ممكن است « تُن» ماهيچه كمتر گردد . زياد شدن « تُن » بخاطر برداشته شدن اثر مهاري قشر خاكستري مغز از روي ساقة مغز است كه دائماً سعي دارد قوام عضلات را زياد كند . ازدياد قوام عضلات به خاطر تحريك نرون حركتي « گاما» مي باشد . هرگاه قوام به حداكثر برسد ، بيمار به صورت « دِسِره بره» شده و ماننده چوب خشكي مي شود كه دست ها و پاها كنار او قرار دارند . در بيشتر موارد مرگ مغزي ، برعكس ، بخاطر اضمحلا ل ساقة مغز ، « تُن» ماهيچه نيز از بين رفته ، اندامها شل شده و مفاصل را به راحتي مي توان حركت داد .   رفلكس هاي وتري همگام با بدتر شدن حالت اغماء ( جز در موارد مسموميت ) ، رفلكس هاي وتري نيز شدت پيدا كرده و با رفلكس هاي غيرطبيعي مانند رفلكس « هافمن» يا « بابينسكي» مخلوط مي شوند . در بيشتر موارد مرگ مغزي ، رفلكس هاي وتري از بين رفته ، « بابينسكي» نيز ناپديد مي شود .     مرگ مغزي مقدمه در طول سه دهة گذشته نظريه هاي گوناگوني درمورد مرگ مغزي ارائه شده كه مسلماً در كشور ما نيز نقطه نظرات فرهنگي ،‌مذهبي و عاطفي وجود داشته كه همه محترم هستند . در حدود يكصد سال پيش پزشكان متوجه وجود بيماراني شدند كه قلبشان پس از « ايست تنفسي » تا مدت زماني به ضربان خود ادامه مي داد . آنها قادر بودند با وسايل اولية خود به تنفس اين بيمارا ن كمك كنند . از جملة اين دانشمندان مي توان « هورسلي» را نام برد . « هاروي كوشينگ» در سال 1902 موردي را در باره بيماري گزارش كرد كه در اثر ازدياد فشار داخل جمجمه ، به خاطر غدة مغزي ، دچار ايست تنفسي شده بود ولي قلب او تا 23 ساعت بعد به ضربان خود ادامه داد . « مولارت» در سال 1959 بيماري را كه مدتها با تنفس مصنوعي زنده نگهداشته بود كالبد شكافي كرد و متوجه شد كه در مغز او مناطق وسيعي از انهدام سلولي و ورم مغزي وجود دارند . در حقيقت بخش هاي مراقبت هاي ويژه در ريشه گرفتن مفهوم مرگ مغزي نقش مهمي را بازي كردند ، زيرا كه با داشتن تكنولوژي تنفس مصنوعي قادر شدند بيماران را ، به ظاهر ، تا مدتي زنده نگهدارند . از سالهاي 1965 تا 1972 به تدريج معيارهاي كنوني مرگ مغزي در دانشگاه هاروارد و انستيتوي ملّي بهداشت آمريكا مشخص شدند ، ولي تا دهة هشتاد محرز نشده بود كه چقدر از شبكية پيچيدة عصبي بايستي از بين رفته باشد تا بتوان عنوان « مرگ مغزي» را به آن اطلاق كرد .هنوز هم مسئله به طور كامل مورد قبول واقع نشده است . مثلاً پژوهشگراني هستند كه ميل دارند بيماراني را كه « وظايف عالي» مغز را از دست داده اند جزء‌افرادي بياورند كه درحقيقت مرده اند . اين بيماران شعور ،عقل ، تكلم …..خود را از دست داده اند و با سلسلة اعصاب نباتي زندگي مي كنند . اما اين پژوهشگران با مخالفت هاي شديد اخلاقي و فرهنگي روبرو هستند . پس بايد گفت كه در مرگ مغزي « هوشياري» بيمار تبديل به اغماء شده و « وظايف عالي» مغز نيز براي هميشه ناپديد شده اند . دراصل ، « سطح هوشياري» توسط ساختمان مشبك ساقة مغز و « وظايف عالي» مغز توسط نيمكره تعيين مي شوند .     تعريف تشريحي آسيب و تخريب غير قابل جبران به نيمكره ها و ساقة مغز را مرگ مغزي گويند .   تعريف فيزيولوژيك محو كامل تظاهرات فيزيولوژيك قشر خاكستري و هسته هاي قاعدة مغز و همچنين ساختمان مشبك و ساير اجزاء ساقة مغز به عنوان مرگ مغزي تلقي مي شود .       سكته مغزی چیست؟     هر ساله میلیون ها نفر از مردم جهان، در سنین مختلف و برای اولین بار دچار سكته مغزی می شوند. همچنین هر سال هزاران نفر در ایران، در اثر سكته مغزی جان می دهند و كلاً سكته مغزی، سومین علت مرگ و میر در دنیاست. نكته قابل توجه این است كه: این بیماری به طور ناگهانی اتفاق نمی افتد و پزشكان می توانند افرادی را كه در معرض ابتلا به آن هستند مشخص كنند. شما هم با شناختن عوامل خطرساز برای سكته مغزی قادر خواهید بود از آن جلوگیری نمایید. قبل از هر چیز باید گفت دو نوع سكته مغزی وجود دارد: 1- سكته مغزی ایسكمیك   این نوع سكته مغزی، زمانی اتفاق می افتد كه یك لخته خون یا چربی، موجب انسداد رگ و قطع جریان خون در مغز شود. انسداد شریان می تواند داخل یا اطراف مغز رخ دهد، همچنین لخته های خونی می توانند توسط جریان خون از دیگر نقاط بدن به مغز آورده شوند. علل این نوع سكته عبارت اند از: رسوب چربی و ایجاد پلاك در شریان های گردنی و اختلالات قلبی كه منجر به تشكیل لخته های خونی می گردد. این علائم سكته گذرا یا خفیف، حدود چند دقیقه تا چند ساعت طول كشیده و سپس به كلی از بین می رود. ولی به خاطر داشته باشید كه هرگز سكته گذرا را نادیده نگیرید چرا كه این سكته، نشانگر در راه بودن یك سكته مغزی شدیدتر است. پس سعی كنید دوره ی درمان سكته گذرا را كامل كنید، حتی اگر نشانه های آن از بین رفته باشند. 2- سكته مغزی خونریزی دهنده   این نوع از سكته های مغزی، ناشی از پاره شدن یك رگ خونی در داخل یا سطح مغز می باشد. وقتی كه یك رگ خونی پاره می شود، دیگر حس به سلول های مغزی نمی رسد، به علاوه نشت خون از رگ پاره شده، می تواند به بافت مغزی آسیب جدی وارد نماید. علل این نوع سكته عبارت اند از:   - فشاربالا كه موجب تضعیف عروق خونی می گردد. - سخت شدن رگ ها كه عروق مغزی را شكننده می كنند. - آنوریسم یعنی ضعیف شدن یك نقطه در دیواره عروق كه می تواند پاره شود. - ضربه مغزی. - مصرف مشروبات الكلی.   عوامل خطرساز سكته مغزی   شناخت عوامل سكته مغزی، كلید پیشگیری از آن هستند. این عوامل عبارت اند از: سن: سكته مغزی در تمام سنین ممكن است اتفاق بیفتد ولی بروز آن در افراد مسن تر بیشتر احتمال دارد. جنسیت: مردان بیش از زنان به سكته مغزی مبتلا می شوند. سابقه سكته مغزی: احتمال سكته در افرادی كه سابقه قبلی سكته مغزی یا سكته گذرا دارند، بیشتر است. سابقه خانوادگی: احتمال سكته مغزی در افرادی كه یكی از اعضای خانواده آنها به سكته دچار شده ، بیشتر است. دیابت و بیماری های خاص فشارخون بالا: فشارخون بالای كنترل نشده می تواند زمینه سازی بسیاری از سكته های مغزی باشد. بیماری های قلبی: یكی از عوامل ایجاد كننده سكته مغزی، صداهای اضافی و ضربان های سریع و ناكامل قلبی است. تنگی شریانها: تشكیل پلاك ها در شریان های مغزی می تواند احتمال سكته مغزی را بالا ببرد كه البته تشخیص این امر با شنیدن به وسیله گوشی پزشكی میسر است. كشیدن سیگار: سیگار می تواند موجب افزایش فشارخون و صدمه به سرخرگ ها گردد. چاقی: چاقی خطر ابتلا به فشار خون بالا، بیماری های قلبی، دیابت و بالاخره سكته مغزی را افزایش می دهد. اعتیاد: الكل و كوكائین علاوه بر افزایش فشارخون، احتمال بروز سكته مغزی را نیز افزایش می دهند. كنترل سكته مغزی   معمولاً پزشكان قبل از وخیم شدن بیماری ها، می توانند از تشدید آنها جلوگیری كنند. لذا حتماً با پزشك متخصص خود مشورت كنید. این كار به شما كمك خواهد كرد كه وزن و فشار خود را كنترل كرده و از مسائلی كه سلامتی شما را تحت الشعاع قرار می دهند جلوگیری كنید. به خاطر داشته باشید! مصرف كمِ نمك و ورزش كردن شما را در پایین نگه داشتن فشار خون، یاری می دهد. علائم سكته مغزی   همواره علائم سكته مغزی را جدی بگیرید. سكته مغزی یا گذرا می تواند به همراه همه یا تعدادی از علائم زیر باشد: - ضعف، سوزن سوزن شدن یا مور مور شدن دست و پا یا هر دو؛ ممكن است این علائم در یك طرف بدن ظاهر شوند. فلج اندام ها هم ممكن است رخ دهد. - مشكلات بینایی از جمله تاری دید، كاهش بینایی، دوربینی و حتی نابینایی كامل، می تواند از علائم سكته مغزی باشد. - مشكلات تكلم، برخی از بیماران توان روان صحبت كردن را از دست می دهند. - گاهی افرادی كه دچار سكته مغزی می شوند، هوشیاری خود را نسبت به زمان و مكان حاضر از دست می دهند، به طوری كه ممكن است تلوتلو خورده و بر اثر گیجی به زمین بیفتند. - این بیماران احتمال دارد هوشیاری خود را نیز از دست داده و دچار اغماء شوند. - سردرد شدید، تهوع، استفراغ و سفت شدن گردن نیز ممكن است ایجاد شود. اگر سكته مغزی رخ داد:   عملكرد سریع می تواند زندگی بیمار را نجات داده و عوارض مغزی ایجاد شده را به حداقل برساند، پس حتماً اورژانس را خبر كنید، حتی اگر علائم پس از مدتی از بین رفته باشند. اقدامات اورژانس جهت بهبود وضع مصدوم با ارزیابی های لازم و پیشگیری از عوارض می تواند در نجات جان بیمار مؤثر باشد. پس از انتقال بیمار به بیمارستان، اقداماتی همچون تصویربرداری، سی تی اسكن، الكتروكاردیوگرافی و سایر آزمایشات از قلب انجام می شود. در پاره ای از موارد نیز، به وسیله جراحی، خونریزی یا انسداد كه موجب سكته مغزی شده از میان برداشته می شود. البته حیات دوباره افرادی كه دچار سكته مغزی شده اند، بستگی به خفیف یا شدید بودن سكته و دائمی یا برگشت پذیر بودن آن دارد.   صاعقه ای در مغز (صرع)     یكی از شایع ترین اختلالات مغزی در جهان، اختلال صرع است. این بیماری در بسیاری از موارد با تشنج های مكرر كه نتیجه فعالیت بیش از حد مغز است، مشخص می شود و علائم آن حملات ناگهانی و موقت، بیهوشی و تشنج متناوب با فواصل سلامت ظاهری است. بروز صرع می تواند ناشی از زمینه های ژنتیكی، آسیب مغزی ناشی از زایمان، بیماری های عفونی و انگلی، آسیب های مغزی، مسمومیت ها و تومورها باشد. سن شروع این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است. بروز صرع قبل از شش ماهگی حاكی از ضایعات شدید مغزی است. اگر در جریان تب اتفاق بیفتد، حاكی از كم شدن آستانه تحمل مغزی بوده و در دوران بلوغ حاكی از اختلالات فیزیولوژیكی، زیستی و هورمونی است. در سن 35 سالگی به بالا نیز معمولاً به دلیل ضایعات قلبی و عروقی است. در بسیاری از موارد با تشنج های مكرر كه نتیجه فعالیت بیش از حد مغز است، مشخص می شود و علائم آن حملات ناگهانی و موقت، بیهوشی و تشنج متناوب با فواصل سلامت ظاهری است.   در تشخیص صرع باید به چند نكته توجه داشت: تشخیص وجود بیماری، تشخیص نوع بیماری و تشخیص علت بیماری. امروزه بیماری صرع را به دلایلی از جمله روابط اجتماعی، تحصیلی، ازدواج، فعالیت های شغلی و... در زمره بیماری های اجتماعی به شمار می آورند. در تشخیص صرع نباید آن را با عارضه ای به نام «سنكوپ» كه در اثر كم رسیدن خون به مغز، به علت كم شدن برگشت خون وریدی مخصوصاً در كسانی كه زیاد سرپا می ایستند یا در سربازانی كه به مدت طولانی نگهبانی می دهند، اشتباه گرفت. به طور كلی در تشخیص این بیماری به شرح حال بیمار و شاهدان عینی و قابل اطمینان در حملات تشنجی و بیهوشی، باید توجه و دقت كافی شود. انواع صرع   صرع تشنجی:   با تشنج های توأم با بیهوشی مشخص می شود و تقریباً همه ما آن را به عنوان "حمله غش" می شناسیم. در این حالت فرد بدون اختیار به زمین می خورد. عضلات بدن كشیده شده، سر به عقب می افتد و بدن یكپارچه سفت و تنفس قطع می شود. در این مرحله عضلات صورت، دست ها و تمام بدن دچار حركت و تكان شدید شده كه با گاز گرفتن زبان، كف كردن دهان، كبودی رنگ صورت و گاهی دفع ادرار مشخص می شود. در پایان حمله نیز موقعی كه شخص به هوش می آید، هیچ خاطره ای از آنچه اتفاق افتاده است ندارد و نسبت به آنچه كه پیش آمده کاملا بی اطلاع است، فقط احساس كوفتگی و خستگی شدید می كند و اگر سابقه داشته باشد، متوجه می شود كه غش كرده است. صرع را نباید با عارضه ای به نام «سنكوپ» كه در اثر كم رسیدن خون به مغز، به علت كم شدن برگشت خون وریدی مخصوصاً در كسانی كه زیاد سرپا می ایستند یا در سربازانی كه به مدت طولانی نگهبانی می دهند، اشتباه گرفت.   صرع کوچک:   برخلاف صرع بزرگ یا تشنجی، درصرع كوچك فرد سقوط نمی كند، ولی فراموشی كه به حالات "بیخودی از خود" معروف است، در این نوع صرع اتفاق می افتد. در این نوع حمله، شخص مصروع ناگهان در حالتی كه است، ثابت می ماند و فعالیتش متوقف می شود. در این حالت بیمار چیزی حس نمی كند و بینایی و شنوایی اش محدود می شود، ولی پس از گذشت 2 تا 20 ثانیه مجدداً فعالیتش آغاز می شود، در حالی كه از اتفاقی كه افتاده كاملاً بی خبر است. این حملات ممكن است در سنین بلوغ از بین بروند یا این كه به صرع بزرگ تبدیل شوند.صرع روانی- حركتی:   این نوع صرع همیشه با از دست دادن هوشیاری توأم نیست و با تغییرات خلقی مانند پرخاشگری، بیقراری شدید، ناآرامی، حملات انفجاری، خرابكاری و... ممكن است همراه باشد. به علت حملات مكرر صرع و كاهش اكسیژن و تغذیه سلول های مغز، قدرت مقاومت در مقابل عوامل مختلف در فرد مصروع كاهش می یابد و باعث واكنش های غیرعادی و اختلال در یادگیری می شود. به همین جهت عده ای از محققان نام شخصیت های صرعی را «شخصیت های انفجاری» گذاشته اند.خوشبختانه با داروهای جدید می توان از اكثر حملات صرعی پیشگیری كرد. این داروها نه تنها حملات را متوقف می كنند، بلكه در درمان علائم روانی و خصوصیات اخلاقی و عاطفی بیماران نیز تأثیر زیادی دارند.   تشنج تب دار در كودكان   نوار مغزی در این كودكان علامت صرع را نشان نمی دهد، ولی آمادگی برای تشنج های بعدی در كودك وجود دارد. البته تشنج به هنگام تب به شرطی كه موارد زیر را دارا باشد، خطرناک نیست: كمتر از 15 دقیقه به اتمام برسد، تكرار نشود، با علائم ضایعات مغزی و عقب ماندگی همراه نباشد، سابقه بیماری در خانواده وجود نداشته باشد، بیماری بعد از یك سالگی بروز كند و كودك مبتلا به كمبود قند و كلسیم نباشد. با توجه به این كه بیش از 80 درصد بیماران مصروع در كشورهای در حال توسعه زندگی می كنند، در زمینه اقدامات مؤثر و مفید در پیشگیری از صرع می توان مراقبت كافی در دوران بارداری، پیش و پس از زایمان، زایمان بی خطر، كنترل تب در كودكان، كنترل بیماری های انگلی و عفونی و پیشگیری از صدمه مغزی را نام برد. اگر مغز هر فردی در معرض یك تحریك قدرتمند قرار گیرد، دچار حمله تشنجی می شود. در واقع یك نفر از هر 20 نفر زمانی در طول زندگی اش حمله تشنجی داشته است، اما افراد مصروع مكرراً دچار حملات تشنجی می شوند.   در زمینه درمان نیز مطالعات اخیر در كشورهای در حال توسعه نشان داده ، تا 70 درصد موارد تازه تشخیص داده شده صرع در كودكان و بزرگسالان را می توان با موفقیت با داروهای ضد صرع درمان كرد. پس از گذشت 5-2سال از كنترل موفقیت آمیز صرع نیز می توان درمان را در60 تا 70 درصد موارد قطع كرد. درمان جراحی برای برخی از بیماران مصروع مقاوم به درمان نیز ممكن است موفقیت آمیز باشد. حمایت روانی و اجتماعی نیز برای این بیماران ارزشمند است. رویكرد جدید برای تشخیص صرع   در اجلاس امسال متخصصان اروپایی در مورد صرع، شیوه جدیدی برای تشخیص این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش های جدید حاكی از آن است كه خطر تشخیص نادرست صرع را با تجزیه و تحلیل گفتار بیمار در توصیف حملات تشنجی اش می توان كاهش داد. این شیوه به پزشكان كمك خواهد كرد تا تفاوت بین حملات تشنجی غیر صرعی و حملات صرعی را متوجه شوند. اگر مغز هر فردی در معرض یك تحریك قدرتمند قرار گیرد، دچار حمله تشنجی می شود. در واقع یك نفر از هر 20 نفر زمانی در طول زندگی اش حمله تشنجی داشته است، اما افراد مصروع مكرراً دچار حملات تشنجی می شوند. این حملات ناشی از تكانه های الكتریكی غیرطبیعی در مغز است. نوع حملات از فردی به فرد دیگر فرق می كند. در شیوه ی جدید تشخیص، به بیمار فرصت داده می شود كه تجربه خود را در حین حمله تشنجی توصیف كند. پژوهشگران دریافته اند نحوه توصیف صرع و حملات غیرصرعی توسط بیماران كاملاً متفاوت است. بیماران صرعی داوطلبانه چگونگی بروز و فروكش كردن حملات را شرح می دهند، در حالی كه بیماران مبتلا به حملات غیرصرعی معمولا در مورد حمله شان دچار فراموشی كامل هستند.   مننژيت مننژيت‌ اختلالي‌ است‌ كه‌ در آن‌، پوشش‌هاي‌ اطراف‌ مغز و نخاع‌ (مننژها) دچار التهاب‌ مي‌شوند. اين‌ حالت‌ ممكن‌ است‌ توسط‌ انواع‌ متفاوتي‌ از باكتري‌ها و ويروس‌ها ايجاد شود و مي‌تواند در هر سني‌ روي‌ دهد. مننژيت‌ يك‌ بيماري‌ بسيار جدي‌ است‌ و ممكن‌ است‌ وضعيت‌ بيمار، خيلي‌ سريع‌ رو به‌ وخامت‌ برود. درمان‌ فوري‌ با داروهاي‌ ضدميكروبي‌ در بيمارستان‌ بسيار حياتي‌ است‌. بدون‌ درمان‌ فوري‌، مننژيت‌ مي‌تواند ناتواني‌ پايدار (مثلاً كري‌ يا صدمه‌ مغزي‌) ايجاد كند و يا حتي‌ كشنده‌ باشد. به‌ دلايل‌ فوق‌، توانايي‌ شما در تشخيص‌ علايم‌ مننژيت‌ (كه‌ شامل‌ تب‌ بالا، سردرد شديد و بثورات‌ پوستي‌ مشخص‌ است‌)، بسيار حايز اهميت‌ است‌. با تشخيص‌ به‌ موقع‌ و درمان‌ زودهنگام‌، اكثر افراد به‌طور كامل‌ بهبود پيدا مي‌كنند. آزمون‌ تشخيص‌ مننژيت‌ يك‌ ليوان‌ را روي‌ بثور پوستي‌ فشار دهيد. اگر رنگ‌ بثور در زير ليوان‌ محو نشد، به‌ مننژيت‌ مشكوك‌ شويد. تشخيص‌ علايم‌ و نشانه‌ به‌ شرح‌ زير هستند (اما معمولاً همه‌ آنها در يك‌ زمان‌ بروز نمي‌كنند): - درجه‌ حرارت‌ بالا يا تب‌ - استفراغ‌ (اغلب‌ شديد است‌) يا از دست‌ دادن‌ اشتها - سردرد شديد - سفتي‌ گردن‌ (بيمار نمي‌تواند چانه‌ خود را به‌ قفسه‌ سينه‌ برساند). - دردهاي‌ عضلاني‌ يا مفصلي‌ - خواب‌آلودگي‌ - منگي‌ يا عدم‌ آگاهي‌ نسبت‌ به‌ زمان‌ و مكان‌ - عدم‌ تحمل‌ نور درخشان‌ - تشنج‌ - بثورات‌ پوستي‌ به‌ صورت‌ لكه‌هاي‌ كوچك‌ قرمز ـ ارغواني‌ «خراش‌ سوزن‌» كه‌ ممكن‌ است‌ گسترش‌ يابد و شبيه‌ به‌ كبودشدگي‌ تازه‌ شود (ديدن‌ اين‌ بثورات‌ روي‌ پوست‌هاي‌ تيره‌، مشكل‌تر است‌). با فشردن‌ كناره‌ ليوان‌ روي‌ اين‌ بثورات‌، رنگ‌ آن‌ محو نمي‌شود. در شيرخواران‌ و كودكان‌ خردسال‌، ممكن‌ است‌ موارد زير هم‌ وجود داشته‌ باشند: - خواب‌آلودگي‌ يا بي‌قراري‌ و گريه‌ با صداي‌ زير - عدم‌ تمايل‌ نسبت‌ به‌ غذا خوردن‌ - حساسيت‌ در لمس‌ و تورم‌ قسمت‌هاي‌ نرم‌ جمجمه‌ در شيرخواران‌ اهداف‌ درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌ به‌ صورت‌ فوري‌ هشدار! اگر نمي‌توانيد با يك‌ پزشك‌ تماس‌ بگيريد و يا رسيدن‌ پزشك‌ با تأخير همراه‌ است‌: با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. اگر بيمار بدحال‌ و وضعيت‌ او رو به‌ وخامت‌ است‌، حتي‌ اگر وي‌ قبلاً به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كرده‌ است‌، فوراً با پزشك‌ تماس‌ بگيريد. ?) اگر نگران‌ هستيد كه‌ شايد فردي‌ دچار مننژيت‌ شده‌ باشد، فوراً با پزشك‌ تماس‌ بگيريد. صبر نكنيد تا تمام‌ نشانه‌ها و علايمي‌ كه‌ در بالاي‌ صفحه‌ فهرست‌ شده‌اند، ظاهر شوند چون‌ همه‌ اين‌ موارد ممكن‌ است‌ هميشه‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ مننژيت‌ بروز نكنند. ?) پس‌ از تماس‌ با پزشك‌ يا مركز آمبولانس‌، علايم‌ را توصيف‌ كنيد و ذكر كنيد كه‌ شما نگران‌ هستيد كه‌ شايد اين‌ علايم‌ مربوط‌ به‌ مننژيت‌ باشند. ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد براي‌ درخواست‌ پزشك‌ اصرار كنيد. ?) در زماني‌ كه‌ منتظر رسيدن‌ پزشك‌ يا آمبولانس‌ هستيد، به‌ بيمار اطمينان‌ خاطر بدهيد و بدن‌ او را خنك‌ نگه‌ داريد. سردرد سردرد مي‌تواند همراه‌ با هر بيماري‌، به‌ ويژه‌ يك‌ كسالت‌ تب‌دار مثل‌ سرماخوردگي‌ تظاهر كند. سردرد مي‌تواند بدون‌ هيچ‌ علتي‌ رخ‌ دهد اما اغلب‌ مي‌توان‌ آن‌ را با خستگي‌، فشار عصبي‌، استرس‌ و يا گرما يا سرماي‌ مفرط‌ مرتبط‌ دانست‌. مسموميت‌ خفيف‌ كه‌ در اثر يك‌ فضاي‌ خفه‌ يا پر از گاز و يا در اثر سوءمصرف‌ الكل‌ يا ساير داروها ايجاد مي‌شود هم‌ مي‌تواند منجر به‌ سردرد شود با اين‌ همه‌، سردرد مي‌تواند بارزترين‌ علامت‌ مننژيت‌ يا سكته‌ مغزي‌ باشد. اهداف‌ تسكين‌ درد در صورت‌ لزوم‌، درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌ ?) به‌ بيمار كمك‌ كنيد تا در يك‌ مكان‌ ساكت‌، بنشيند يا دراز بكشد. يك‌ كمپرس‌ سرد روي‌ سر قرار دهيد . احتياط‌! در صورتي‌ كه‌ درد هريك‌ از شرايط‌ زير را داشت‌، فوراً با پزشك‌ تماس‌ بگيريد: - بسيار ناگهاني‌ ايجاد شده‌ است‌. - شديد و ناتوان‌كننده‌ است‌. - با تب‌ يا استفراغ‌ همراهي‌ دارد. - عود مي‌كند يا ثابت‌ است‌. - با از دست‌ دادن‌ قدرت‌ (حركتي‌) يا حس‌ و يا اختلال‌ هوشياري‌ همراه‌ است‌. - با سفتي‌ گردن‌ همراه‌ است‌. - به‌ دنبال‌ آسيب‌ سر شروع‌ شده‌ است‌. ?) يك‌ بزرگسال‌ مي‌تواند ? عدد قرص‌ استامينوفن‌ و يك‌ كودك‌ مي‌تواند دوز توصيه‌ شده‌ از شربت‌ استامينوفن‌ را مصرف‌ كند. به‌ كودكان‌ آسپيرين‌ ندهيد. ميگرن بسياري‌ از افراد، نسبت‌ به‌ حملات‌ ميگرن‌ (سردرد شديد «ناخوش‌كننده‌») استعداد دارند. علل‌ مختلفي‌ (مثل‌ آلرژي‌، استرس‌ يا خستگي‌) مي‌توانند حمله‌ ميگرن‌ را آغاز كنند. ساير عوامل‌ آغازگر عبارتند از: كمبود خواب‌، غذا نخوردن‌، الكل‌ و برخي‌ مواد غذايي‌ (مثل‌ پنير يا شكلات‌). مبتلايان‌ به‌ ميگرن‌ معمولاً با چگونگي‌ تشخيص‌ و برخورد با حملات‌ آشنا هستند و ممكن‌ است‌ داروهاي‌ خود را به‌ همراه‌ داشته‌ باشند. تشخيص‌ قبل‌ از شروع‌ حمله‌ ممكن‌ است‌ يك‌ دوره‌ هشداردهنده‌ شامل‌ اختلال‌ بينايي‌ به‌صورت‌ جرقه‌هاي‌ نوراني‌ چشمك‌زننده‌ و يا يك‌ «لكه‌ كور» وجود داشته‌ باشد. سردرد شديد ضربان‌دار (زق‌زق‌كننده‌) كه‌ گاه‌ فقط‌ محدود به‌ يك‌ طرف‌ سر است‌. درد شكم‌، تهوع‌ و استفراغ‌ ناتواني‌ در تحمل‌ نور درخشان‌ يا صداي‌ بلند اهداف‌ تسكين‌ درد در صورت‌ لزوم‌، درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌ ?) به‌ بيمار كمك‌ كنيد تا دارويي‌ را كه‌ براي‌ حملات‌ ميگرن‌ همراه‌ خود دارد، مصرف‌ كند. ?) به‌ بيمار توصيه‌ كنيد كه‌ در يك‌ اتاق‌ تاريك‌ و ساكت‌ به‌ مدت‌ چند ساعت‌ دراز بكشد يا بخوابد. چند حوله‌ و يك‌ ظرف‌ به‌ او بدهيد تا در صورت‌ استفراغ‌ كردن‌ از آنها استفاده‌ كند. ?) اگر اين‌ حمله‌، اولين‌ حمله‌ ميگرن‌ است‌ به‌ بيمار توصيه‌ كنيد كه‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ كند   دو نوع سكته مغزي وجود دارد: 1- سكته مغزي ايسكميك اين نوع سكته مغزي، زماني اتفاق مي افتد كه يك لخته خون يا چربي، موجب انسداد رگ و قطع جريان خون در مغز شود. انسداد شريان مي تواند داخل يا اطراف مغز رخ دهد، همچنين لخته هاي خوني مي توانند توسط جريان خون از ديگر نقاط بدن به مغز آورده شوند. علل اين نوع سكته عبارت اند از: - رسوب چربي و ايجاد پلاك در شريان هاي گردني و اختلالات قلبي كه منجر به تشكيل لخته هاي خوني مي گردد. اين علائم سكته گذرا يا خفيف، حدود چند دقيقه تا چند ساعت طول كشيده و سپس به كلي از بين مي رود. ولي به خاطر داشته باشيد كه هرگز سكته گذرا را ناديده نگيريد چرا كه اين سكته، نشانگر در راه بودن يك سكته مغزي شديدتر است. پس سعي كنيد دوره ي درمان سكته گذرا را كامل كنيد، حتي اگر نشانه هاي آن از بين رفته باشند. 2- سكته مغزي خونريزي دهنده اين نوع از سكته هاي مغزي، ناشي از پاره شدن يك رگ خوني در داخل يا سطح مغز مي باشد. وقتي كه يك رگ خوني پاره مي شود، ديگر حس به سلول هاي مغزي نمي رسد، به علاوه نشت خون از رگ پاره شده، مي تواند به بافت مغزي آسيب جدي وارد نمايد. علل اين نوع سكته عبارت اند از: - فشاربالا كه موجب تضعيف عروق خوني مي گردد؛ - سخت شدن رگ ها كه عروق مغزي را شكننده مي كنند؛ - آنوريسم يعني ضعيف شدن يك نقطه در ديواره عروق كه مي تواند پاره شود؛ - ضربه مغزي؛ - مصرف مشروبات الكلي عوامل خطرساز سكته مغزي شناخت عوامل سكته مغزي، كليد پيشگيري از آن هستند. اين عوامل عبارت اند از: سن: سكته مغزي در تمام سنين ممكن است اتفاق بيفتد ولي بروز آن در افراد مسن تر بيشتر احتمال دارد. جنسيت: مردان بيش از زنان به سكته مغزي مبتلا مي شوند. سابقه سكته مغزي: احتمال سكته در افرادي كه سابقه قبلي سكته مغزي يا سكته گذرا دارند، بيشتر است. سابقه خانوادگي: احتمال سكته مغزي در افرادي كه يكي از اعضاي خانواده آنها به سكته دچار شده ، بيشتر است. ديابت و بيماري هاي خاص فشارخون بالا: فشارخون بالاي كنترل نشده مي تواند زمينه سازي بسياري از سكته هاي مغزي باشد. بيماري هاي قلبي: يكي از عوامل ايجاد كننده سكته مغزي، صداهاي اضافي و ضربان هاي سريع و ناكامل قلبي است. تنگي شريانها: تشكيل پلاك ها در شريان هاي مغزي مي تواند احتمال سكته مغزي را بالا ببرد كه البته تشخيص اين امر با شنيدن به وسيله گوشي پزشكي ميسر است. كشيدن سيگار: سيگار مي تواند موجب افزايش فشارخون و صدمه به سرخرگ ها گردد. چاقي: چاقي خطر ابتلا به فشار خون بالا، بيماري هاي قلبي، ديابت و بالاخره سكته مغزي را افزايش مي دهد. اعتياد: الكل و كوكائين علاوه بر افزايش فشارخون، احتمال بروز سكته مغزي را نيز افزايش مي دهند. كنترل سكته مغزي معمولاً پزشكان قبل از وخيم شدن بيماري ها، مي توانند از تشديد آنها جلوگيري كنند. لذا حتماً با پزشك متخصص خود مشورت كنيد. اين كار به شما كمك خواهد كرد كه وزن و فشار خود را كنترل كرده و از مسائلي كه سلامتي شما را تحت الشعاع قرار مي دهند جلوگيري كنيد. به خاطر داشته باشيد! مصرف كمِ نمك و ورزش كردن شما را در پايين نگه داشتن فشار خون، ياري مي دهد. علائم سكته مغزي همواره علائم سكته مغزي را جدي بگيريد. سكته مغزي يا گذرا مي تواند به همراه همه يا تعدادي از علائم زير باشد: - ضعف، سوزن سوزن شدن يا مور مور شدن دست و پا يا هر دو؛ ممكن است اين علائم در يك طرف بدن ظاهر شوند. فلج اندام ها هم ممكن است رخ دهد. - مشكلات بينايي از جمله تاري ديد، كاهش بينايي، دوربيني و حتي نابينايي كامل، مي تواند از علائم سكته مغزي باشد. - مشكلات تكلم، برخي از بيماران توان روان صحبت كردن را از دست مي دهند. - گاهي افرادي كه دچار سكته مغزي مي شوند، هوشياري خود را نسبت به زمان و مكان حاضر از دست مي دهند، به طوري كه ممكن است تلوتلو خورده و بر اثر گيجي به زمين بيفتند. - اين بيماران احتمال دارد هوشياري خود را نيز از دست داده و دچار اغماء شوند. - سردرد شديد، تهوع، استفراغ و سفت شدن گردن نيز ممكن است ايجاد شود. اگر سكته مغزي رخ داد: عملكرد سريع مي تواند زندگي بيمار را نجات داده و عوارض مغزي ايجاد شده را به حداقل برساند، پس حتماً اورژانس را خبر كنيد، حتي اگر علائم پس از مدتي از بين رفته باشند. اقدامات اورژانس جهت بهبود وضع مصدوم با ارزيابي هاي لازم و پيشگيري از عوارض مي تواند در نجات جان بيمار مؤثر باشد. پس از انتقال بيمار به بيمارستان، اقداماتي همچون تصويربرداري، سي تي اسكن، الكتروكارديوگرافي و ساير آزمايشات از قلب انجام مي شود. در پاره اي از موارد نيز، به وسيله جراحي، خونريزي يا انسداد كه موجب سكته مغزي شده از ميان برداشته مي شود. البته حيات دوباره افرادي كه دچار سكته مغزي شده اند، بستگي به خفيف يا شديد بودن سكته و دائمي يا برگشت پذير بودن آن دارد.
برچسب‌ها: تعريف سطح هوشياري و حالت اغماء
[ شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هر سئوالی از طبیعت جواب آن نزد ماست
با پرداخت هزینه مشاوره میتوانید برای ایجاد انواع پرورشهای جدید و صنایع کوچک و مشاغل جدید و زود بازده در زمینه های تخصصی کشاورزی.جانوری.برای سرمایه گذاری اندک و کسب درامد در زمینه های معرفی شده جدید تماس بگیرید{البته برای خیلی از مشاغل جدیدی که در وبلاگ ما نیست میتوانید هزینه مشاوره بدهید و مشاغل جدید را دریافت نمایید} توضیح و مشاوره در مورد مشاغل جدید در ایران در محیط های خانگی و کارگاهی و صنعتی برای اشتغال زایی و کسب درامد هدف اولیه ما ایجاد اشتغال میباشد

تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
محصولات و خدمات مشاوره ای در زمینه:
پرورش وزغ.پرورش قورباغه.پرورش قارچ.پرورش انواع گیاهان.پرورش تخصصی جلبک.پرورش حشرات.عنکبوت. تولیدانواع تله برای حیوانات اهلی.تولید انواع روغن های گیاهی و فاورده های گیاهی منطبق با کشورهای مدرن,پرورش انواع ماهی های زینتی و خوراکی برای مقاصد صادرات

برای رشته های کشاورزی ,زراعت,گیاه شناسان و گیاه پزشکان:

اوکالیپتوس خشک و تر وپودر اکالیپتوس و
عصاره جلبک دریایی،جلبک قهوه‌ای ,انواع جلبک های سبز
تهیه قارچ ترافل و دنبلانtruffle,انواع کاکتوس,هندوانه ابوجهل.جلبک های دریایی
انواع حشرات,افات

فروش اطلاعات پرورش سگ و گربه نژادهای خالص
سگ های شکاری سگهای نگهبان و نگهداری و پرورش خرگوشهای وارداتی
اطلاعات اموزش سگ و گربه
فروش انواع ملخ,فروش انواع سوسکها
اسلاید هاو لام های متنوع از حشرات
فروش انواع قورباغه ها و دوزیستان پرورش داده شده
انواع موش‌های بیابانی تکثیر شده انواع موشها و رت های ازمایشگاهی ،انواع خفاشهای در اسارت تکثیر شده اتاله,در الکل,زنده انواع پروانه ها /کرم شبتاب و ...

برای محققین و طبیعت گردان:
روش تهیه اسکلت جانوران,تله پرندگان اهلی,فروش.,تله گربه,فروش خرگوش ,فروش تله پرندگان اهلی,تله زنبور های وحشی,

با ماو کارشناساس ما تماس بگیرید
09306131008

در قسمت عناوین مطالب بالای وبلاگ چند هزار مقاله موجود است

هر سئوالی در مورد مشاغل جدید دارید یا حل ایرادات کار جدیدی خود,جواب آن نزد ماست
اگر فکر میکنید طرحی جدید دارید که نو میباشد و در مورد پیاده سازی آن مشکل دارید برای ایراد یابی قبل از سرمایه گذاری و ارایه نکاتی طلایی در هر زمینه از تخصص کارشناسان ما بهره مند شوید
تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت