فروش,تهیه,مشاوره طرحهای 09306131008
طرح های قورباغه.طرح قارچ.پرورش عقرب.تکثیرانواع گیاهان وجلبک.پرورش حشراتو بندپایان,انواع تله 
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

    معرفی زنبور تریکوگراما       زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی است که حدود یک میلیمتر طول داشته و متعلق به خانواده ای از زنبورها تحت نام Trichogrammatidae می باشد . این خانواده از زنبور ها به طور کلی پارازیتوئید ( انگل ) تخم بویژه پروانه ها می باشند که تعدادی از این پروانه ها جزء آفات مهم و اصلی محصولات کشاورزی هستند و هر ساله کشاورزان و باغداران را وادار به مبارزه بر علیه آنها می نمایند . این زنبورها به واسطه پنجه پای سه بندی به راحتی قابل تشخیص بوده و به واسطه اینکه تخمهای انگلی شده ( پارازیت شده ) توسط این زنبور ها پس از چند روز سیاهرنگ می شوند ، در شرایط صحرایی براحتی قابل تشخیص و جمع آوری می باشند .  این زنبورها بسته به حجم تخم میزبان از یک تا چند عدد تخم داخل میزبان قرار می دهند و این تخمها حدودا پس از ۲۴ ساعت تفریخ شده و لاروهای زنبور از محتویات تخم میزبان تغذیه نموده و پس از چند روز سیاهرنگ می شوند ، در شرایط صحرایی براحتی قابل تشخیص و جمع آوری می باشنددر حال حاظر از این زنبورها به طور گسترده در مناطق شمالی کشور در مبارزه با کرم ساقه خوار برنج ، آفت کلیدی محصول برنج ، استفاده می شود . از آفات دیگری که در سطح کشور از این زنبور ها در جهت کنترل آنها در سطوح نسبتا محدود تری استفاده می شود ، می توان به کرم قوزه پنبه ، کرم ساقه خوار اروپایی ذرت ، کرم گلوگاه انار و کرم سیب اشاره نمود . نکته مهم در کاربرد زنبورها این است که انها به شرایط نامساعد محیط در هنگام رهاسازی ( همانند بارندگی و دماهای بالا ) و سمپاشی و یا بادبردگی سم از مزارع مجاور بسیار حساس بوده و در چنین شرایطی از بین رفته و نمی توان از رهاسازی انتظار موفقیت داشت  با توجه به اینکه میزبان های زنبور پارازیتوئید تریکگراما(پروانه های آرد و دانه های غلات) از عوامل مهم تولید این زنبور در اجرای برنامه های کنترل بیولوژیک آفات توسط زنبور تریکوگراما می باشد مشخص کردن میزبان مناسب اهمیت ویژه ای دارد.  در این تحقیق در آزمایشگاه پروانه آرد روی آرد گندم و پروانه Sitotroga cerealella روی واریته های مختلف گندم و جو پرورش می یابند و با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه بلوک های کامل تصادفی فاکتور A در دو سطح (پروانه آرد و پروانه دانه غلات)و فاکتور B در ۶ سطح (واریته های گندم، جو و نیز آرد)با ۵ تکرار از نظر فراهم کردن زمنه مناسب برای تولید تخم، لارو، شفیره و حشره کامل مورد مقایسه قرار می گیرند. پس از گروه بندی میانگین تیمارهای مرکب با آزمون چند دامنه دانکن از بین میزبان ها و غذاهای مناسب پروانه ها، ۲ میزبان برتر با غذاهای مناسب انتخاب می شوند و پروانه های مزبور مجدداً در روی آنها پرورش می یابند و با ۲۵ تکرار میانگین های تخم، لارو، شفیره و حشره کامل با آزمون T استودنت مورد مقایسه قرار می گیرند. جهت بررسی فعالیت زنبور تریکوگراما در روی تخم های تولید شده در روی دو میزبان مناسب، تخم های تولید شده بوسیله این میزبانها در اختیار زنبورهای تریکوگراما قرار می گیرند و زنبورهای پارازیتوئید به تفکیک تخم ها را پارازیته می کنند.  از نظر درصد پارازیتسم تخم ها، میانگین درصد پارازیتسم آنها پس از تبدیل و تغییر شکل داده ها با آزمون T استودنت با یکدیگر مقایسه می گردند این عمل برای ۵ نسل متوالی زنبور پارازیتوئید ادامه می یابد و در نهایت گونه میزبان و نوع غذایی که امکان تولید زنبور تریکوگراما با درصد پارازیتسیم بیشتر و فعالیت و تحرک زیادتر را فراهم می سازد مشخص می شود.  فعالیت زنبور تریکوگراما از نظر میزان تحرک و درصد پارازیتسیم در شرایط گلخانه ای نیز بررسی می گردد.   زنبور پارازیتوئید و مبارزه بیولوژیک علیه آفات گیاهی  جمعیت انسان در کره زمین رو به افزایش است. بشر برای تامین نیازهای خود ، و ایجاد مزارع گسترده تر و بهره برداری بیشتر،اکوسیستم های طبیعی را بر هم زده و موجب تخریب جنگلها ،نابودی خاک،گیاهان خودرو و حیات وحش شده است.ممکن است در کوتاه مدت ، روشهای بهره برداری متکی بر تکنولوژی ماشینی ومواد شیمیایی مصنوئی ،پر بازده باشد اما پایدار نبوده و باعث آلودگی محیط خواهد شد.در آغاز قرن بیست و یکم ،تولید بیشتر و در عین حال حفظ محیط زیست موضوعاتی است که تعادل آنها مورد توجه انسان قرار گرفته است.در این راستا مبارزه بیولوژیکی میتواند راهکار مناسبی باشد.  در بین مجموعه غنی حشرات حشره خوار،سهم زنبور های پارازیتوئید تریکوگراما، شکارچی کریزوپا chrysopa کفشدوزکها coccenelidae از نظر کارائی تکنولوژی تولید انبوه و وسعت کاربرد در مقام اول قرار دارد.پرورش و رها سازی زنبور تریکوگراما نزدیک به صد سال است که در دنیا ،ذهن حشره شناسیان ،کشاورزان و باغداران و شرکتهای خصوصی را به خود مشغول کرده است.زنبور پارازیتوئید جنس،trichogramma از خانواده trichogrammatidae و بالاخانواده chalcidoidaeمهمترین عامل کنترل کننده آفات حشرات به خصوص پروانه ها به شمار میرود. نسلهای زیاد ،چند میزبانه بودن،سازگاری در اقلیمهای مختلف و قابلیت پرورش روی میزبانهای واسطه از ویژگیهای این حشره مفید هستند. اهمیت زنبور تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک باعث توجه زیاد به این حشره نیز گردیده است و تا کنون ۱۴۵گونه از این حنس در دنیا شناسایی شده است.هیچ پناهگاهی عاری از یخ وجود نداشته که تریکوگراما در آنجا فعال نباشد ، از شمالیترین کمربند قطب شمال از ارتفاع ۳۰۰۰متری و تا گرمترین صحراها تریکوگراما جمع آوری شده است.تاریخچه استفاده از تریکوگراما برای کنترل آفات به گذشته دور بر میگردد،از سال ۱۹۲۶که flanders سیستم تولید انبوه تریکوگراما را روی تخم غلات (sitotrogacerealella)مورد استفاده قرار داد.  کاربرد تریکوگراما در خیلی از کشورها مورد توجه قرار گرفت.در ۲۵ سال گذشته کاربرد وسیعی از این پارازیتوئید علیه کنترل آفات در بیش از ۳۰ کشور جهان انجام گرفته است(Li,۱۹۹۴) سالانه حدود ۳۲میلیون هکتار از زمین های کشاورزی و جنگلی تحت پوشش کنترل بیولوژیک آفات توسط تریکوگراما قرار دارد.  کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق با۲۷/۶ میلیون هکتار رهاسازی سالانه تریکوگراما مقام نخست را در دنیا دارا میباشند. چین با ۲/۱ میلیون هکتار ،مکزیک با ۲ میلیون هکتار رهاسازی سالانه تریکوگراما در مکان های بعدی قرار دارند.به دلیل پرورش انبوه آسان و حمله به تعداد زیادی از آفات مهم امروزه در سراسر دنیا گونه های مختلف تریکوگراما به طور گسترده برای مبارزه با آفات مهمی چون ساقه خوار نیشکر و ذرت،کرم سیب،کرو قوزه پنبه،جوانه خوتر صنوبر و… استفاده میشود. به طوری که تولید و کاربرد زنبور تریکوگراما در شوروی سابق باعث افزایش محصول ۲۰۰ ۱۷۰ کیلوگرم گندم زمستانه،۲۳۰ ۱۸۰ کیلوگرم ذرت ،۳۰۰۰ ۲۵۰۰ کیلوگرم چغندر قند و۳۰۰۰ ۲۰۰۰ کیلوگرم کلم در هر هکتار شده است.  تا کنون ۲ گونه تریکوگراما برای استفاده در مزارع و باغات به تولید انبوه رسیده است که در میان آنها گونه های :  ▪ trichogramma evanescens , T.dendrolimi , T. ostrinia ,  ▪ T. pretrinia , T. chilonis (T.confusum) & T. maidis (T. brassicae)  در سطح وسیع برای کنترل آفات درجه اول محصولات زراعی و باغی جنگلی استفاده میشود.  گونه T.brassica بیشترین گسترش را در نقاط مختلف کشور ما داشته است و اغلب در انسکتاریومهای دولتی و خصوصی پرورش داده می شود.در کشور ما در سال های اخیر تولید و رها سازی زنبور تریکوگراما در مزارع برنج،پنبه،ذرت،باغهای میوه انار و سیب برای کنترل آفات مهمی چون کرم سافه خوار برنج ، کرم قوزه پنبه، کرم ساقه خوار ذرت، کرم گلوه گاه انار و سیب ،گسترش قابل توجه داشته است  ● شکل شناسی و زیست شناسی زنبور تریکو گراما  زنبور تریکو گراما ، حشره کوچکی است که اندازه آن حدود ۳ تا ۴ میلی متر و به رنگ زرد خرمایی و مایل به سیاه می باشد. جزئیات شکل ظاهری زنبور به راحتی با چشم غیر مسلح دیده نمی شود .  زنبور تریکو گراما با ایجاد سوراخ در پوسته تخم آفت در داخل آن یک تا دو عدد تخم ، قرار می دهد . بعد از ۸ تا ۱۲ روز ( در دمای ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتی گراد ) زنبور از داخل تخم ، خارج می شود . هر زنبور ماده در حدود ۴۰ تا ۷۰ عدد تخم میزبان را پارازیت می کند . زنبور تریکو گراما برای یافتن تخم میزبان در مزرعه ، پرواز کوتاهی انجام می دهد . دامنه پرواز آنها در حدود ۵ تا ۵۰ متر است .  در طبیعت هنگامی که درجه حرارت کاهش می یابد ، زنبورها در قسمتی از گیاه که در آفتاب قرار دارد ، فعالیت می کنند و بالعکس در صورت افزایش درجه حرارت محیط ، اکثرا” زنبورها به پشت برگ رفته و در سایه تخمریزی می کنند .  ● تکثیر انبوه زنبور های تریکوگراما  در تولید انبوه زنبورهای تریکو گراما در انسکتاریوم از تخم حشره میزبان به نام بید غلات ( سیتوترو گا ) و بید آرد ( افیستا ) در آزمایشگاه استفاده می شود . برای تکثیر زنبورهای تریکوگراما در ماه های تابستان و پاییز از کانون های طبیعی ، زنبورهای بومی جمع آوری می شوند . بدین طریق که زنبورهای بومی روی تخم میزبان اصلی و یا تخم میزبان واسط که به عنوان تله در کانون های طبیعی زنبور جایگذاری شده اند ، تخمریزی می کنند . سپس تخم پارازیت شده برای طی مراحل رشد و خروج زنبور به انسکتاریوم منتقل می شود . این زنبورها در پاییز و زمستان به صورت محدود تکثیر می شوند. در ا بتدای فصل بهار تولید انبوه شروع می شود و تا پایان سال زراعی ادامه دارد. مناسب ترین درجه حرا رت برای تکثیر زنبورهای تریکوگراما ۲۷ – ۲۵ درجه سانتی گراد و ۸۰ – ۷۰ درصد رطوبت نسبی است. منابع: مرجع کشاورزی ایران گیاهپزشکی نوین کشف مورچه‌های مریخی در اعماق آمازون           یک دانشمند بیولوژیست دانشگاه تگزاس موفق به کشف گونه جدیدی از مورچه‌های نابینا، زیر زمینی و شکارچی در جنگل‌های آمازون شده است که به نظر می‌رسد فرزند تکامل یافته مورچه‌های نخستین باشد به گزارش سرویس «علمی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نام این مورچه‌های تازه کشف شده «مارتیالیس هیورکا» است که ترجمه آن «مورچه‌هایی از مریخ» است. این اسم به این دلیل انتخاب شده که مورچه‌های جدید ترکیبی از خصوصیات و ویژگی‌هایی را دارند که پیش از این هرگز در میان جمعیت مورچه‌ها مشاهده نشده است. این مورچه‌ها که با اقامت در خاک سازگار شده اند، دو تا سه میلی متر طول دارند، رنگ پریده بوده، چشم ندارند و دارای آرواره‌های پایینی بزرگی هستند که ظاهرا از آنها برای شکار طعمه استفاده می‌کنند. این مورچه‌ها هم چنین متعلق به یک زیر خانواده جدید خودشان هستند که آنها هم یکی از 21 زیر خانواده در بین مورچه‌ها محسوب می‌شوند. از سال 1923 این اولین باری است که یک زیر خانواده جدید از مورچه‌ها با گونه‌های زنده کشف شده است. این کشف به بیولوژیست‌ها کمک می‌کند که درک بهتری از تنوع زیستی و تکامل  مورچه‌ها به دست آورند. این پژوهش در نشریه پیشرفت‌های آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده است. منبع:پایگاه زیست شناسی ایران پریچهر دهقان معرفی سوسک شاخک بلند درختان پسته               سوسک شاخک بلند درختان پسته Calchaenesthes oblongomaculatus Guerin Coleoptera – Cerambycidae این ‌آفت اخیرا در منطقه خیرآباد (معروف به خیرآباد کفه) در 30 کیلومتری غرب شهرستان سیرجان مشاهده شده است. حشرات کامل به رنگ قرمز مایل به نارنجی و بطول 10 تا 13 میلیمتر و عرض 3.5-3 میلیمتر که دارای 3 لکه تیره بر روی بالپوشها و پیش گرده میباشد که سیاهرنگ روی پیش گرده را می پوشانده بر روی بالپوشها 2 جفت لکه سیاهرنگ مشاهده میشود که جفت لکه اولی مربع مستطیل شکل و بزرگ بوده و جفت لکه دومی حشرات کامل از اواسط فروردین ماه همزمان با سبز شدن درختان پسته ظاهر شده و تا اواسط خرداد ماه تغذیه و تخمریزی آنها ادامه دارد. تغذیه حشرات کامل از حاشبه برگهای پسته بوده و خسارت ایجاد شده توسط حشرات کامل چندان قابل توجه نبوده و اقتصادی نمیباشد. تخمگذاری بر روی شاخه های یکساله در محل اتصال دمبرگها و جوانه ها به شاخه صورت میگیرد. لاروها زرد رنگ بوده و از محور شاخه ها تغذیه مینمایند، فضولات لاروی خاک اره ایجاد شده در اثر تغذیه به رنگ قهوه ای تیره در داخل کانال تغذیه ای مشاهده میگردد. طول کانال لاروی حدودا 15 سانتیمتر که عمدتا در شاخه های 2 تا 4 ساله مشاهده می گردد. لارو هر سن آخر در داخل کانال لاروی تبدیل به شفیره و حشرات کامل از طریق سوراخ ایجاد شده در روی شاخها به قطر 3.5 تا 4.5 میلیمتر خارج می شوند. خسارت اصلی ایجاد شده توسط لاروها بوده که بسیار قابل توجه میباشد.تغذیه لاروها از شاخه ها سبب خشکیدگی شاخه گردیده که در داخل باغهای پسته آلوده این شاخه های خشکیده بخوبی نمایان هستند. خسارت آفت بر روی درختان پسته وحشی (بنه) نیز مشاهده گردیده است که شبیه خسارت ایجاد شده بر روی درختان پسته میباشد. منبع نویسنده : حمید هاشمی راد  Technorati Tags: سیستماتیک حشرات معرفی راستة بالغشائیان Hymenoptera             راسته بال ‌غشائیان یکی از سودمندترین گروه‌های حشرات است. این راسته در برگیرنده تعدادی از گونه­های پارازیتوئید و شکارگر حشرات است که نقش ارزنده­ای در ایجاد تعادل جمعیت گونه­های مختلف دارد. هم‌ چنین از مهم‌ترین گرده افشان­های گیاهان بوده و تعداد کمی هم گیاهخوار می‌باشند. این راسته از نظر بیولوژیک و زیست شناسی بسیار متنوع بوده و تعدادی از آن‌ها بصورت انفرادی زندگی می­کنند و تعداد دیگری هم دارای زندگی اجتماعی در سطوح مختلف هستند. عالی­ترین سطح زندگی در برخی از گونه­های این راسته مثل زنبورهای خانواده آپیده (Apidae) و زنبور عسل معمولی دیده می­شود. گونه­های بالدار زنبورها چهار بال دارند که غشایی بوده و بال‌های عقب کوچک‌تر از بال‌های جلویی است و بوسیله قلاب­های بسیار ریزی به نام هامولی (Hamuli) به بال‌های جلو متصل می­شوند و سبب هماهنگ شدن بال‌های جلو و عقب به هنگام پرواز می­شوند. زنبورها دارای دگردیسی کامل هستند و شفیره آن‌ها از نوع اکسریت (Exarate) یا آزاد است. در این نوع شفیره شاخک، پاها و بال­ها آزاد است و بنابراین شبیه به یک حشره کامل مومیایی شده بنظر می‌رسد. لاروها در تعدادی از زنبورها از نوع اروسی‌فرم (Eruciform)  و در اکثر آن‌ها از نوع ورمی­فرم (Vermiform)  هستند. لارو اروسی‌فرم زنبورها که مربوط به زیر راسته سیمفیتا(Symphyta)  است از طریق بیش از پنج جفت پای کاذب شکمی یا پرولگ (Proleg)  از لارو پروانه­ها تشخیص داده می‌شود.   زنبورها به دو دسته تقسیم می­شوند که عبارتند از:1. سیمفیتا (Symphyta) 2. آپوکریتا (Apocrita) سیمفیتا (Symphyta) سیمفیتا (Symphyta) در زیر راسته سیمفتیا پای عقبی زنبورها در قاعده حداقل سه سلول بسته دارد بعلاوه یک شکم عریض که به قفسه سینه متصل می­شود. اکثر گونه­های این زیر راسته گیاهخوار هستند. در حالیکه در زیر راسته آپوکریتا شکم باریک شده و از طریق یک ساقه به قفسه سینه متصل می­شود و در بال عقبی­، بیش از دو سلول بسته وجود دارد. در ضمن اغلب شکارگر یا پارازیتوئید هستند و کمی هم گیاهخوار می‌باشند. اکثر گونه­های زیر راسته سیمفتیا خانواده­های متعددی در ایران دارند که در ذیل به آن‌ها اشاره می­شود: 1. آرژیده (Argidae) 2. پامفیلیده (Pamphilidae) 3. سفیده (Cephidae) 4. تنتتردینیده (Tenthredinidae) 5. زایلیده (Xyelidae) 6. اوروسیده (Orussidae) بجز گونه­های خانواده اوروسیده که پارازتیوئید سوسک­های چوب‌خوار خانواده­های سرامبیسیده (Cerambicidae) و بپرستیده(Buprestidae)  هستند، بقیه خانواده­های این زیر راسته گیاهخوار هستند. مثلاً در خانواده آرژیده گونه­ای به نام آرژ رزه (Arge rosae) از گل رز تغذیه می­کند که در شمال ایران انتشار دارد. در خانواده سفیده گونه­هایی مانند سفوس ­سینکتوس(Cephus Cinctuse)  و سفوس­ پیگمئوس (Cephus Pygmaeus)  از غلات تغذیه می­کنند. در خانواده تنتردینیده (Tenthredinidae)  گونه­های کالیروآلی­ماسینا (Caliroa limacina)  و هاپلوکامپابویس (Haplocampa brevis) در روی درختان میوه به عنوان آفت مطرح هستند. و از خانواده سریسیده در شمال ایران گونه­ای به نام سیرکس­سا (Sirex sah)  بر روی صنوبر و نارون خسارت ایجاد می­کند. پس در زیر راسته سیمفتیا بجز تعداد معدودی از خانواده اوروسیده و بقیه خانواده­ها عموماً گیاهخوار هستند. آپوکریتا (Apocrita) زنبورهای خانواده آپوکریتا به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1. آکولئاتا(Aculeata) ؛ در این گروه تخم‌ریز به نیش تبدیل شده است. نیش یک مکانیزم دفاعی است که برای تزریق سم به بدن طعمه بکار می‌رود. 2. پارازتیکا (Parasitica) ؛ در این گروه تقریباً اکثریت گونه­ها تخم‌ریز هستند و در واقع وظیفه تخم ریزی را بر عهده دارند. از گروه آکولئا تا زنبورهای خانواده  وسپیده (Vespidae)  دارای زندگی اجتماعی هستند. گونه وپا اورینتالیس(Vepa Orientalis)  در این خانواده، یک زنبور قهوه­ای رنگ بزرگ است. خانواده­های وسپیده و همچنین اسفیسیده (Sphecidae) که دربرگیرنده گونه­های انفرادی هستند تقریباً همگی شکارگرند و برای پرورش نوزادشان لارو انواع حشرات مخصوصاً لارو پروانه­ها را شکار می­کنند. همچنین خانواده­های تیفیئیده (Tiphiidae) و اسکولوئیده(Scoliidae)  پارازیت لارو کرم­های سفید ریشه، در داخل خاک هستند. زنبورها چگونه پارازیت کرم­های سفید ریشه‌ای که در خاک فعالیت میکنند، هستند؟ حشرات کامل زنبورها در خاک نرم نفوذ می­کنند و بدنبال لارو کرم‌های سفید ریشه می­گردند. پس از نیش زدن، آن‌ها را فلج کرده و بر روی لارو کرم سفید ریشه تخم‌ می­گذارند. بعد از خارج شدن لارو زنبور از داخل تخم، از بدن لارو کرم سفید ریشه تغذیه می‌کند. زنبور پمپیلیده (Pompilidae)  از گروه آکولئاتا شکارگر بوده و با به نوعی پارازیتوئید عنکبوت­ها می‌باشد. زنبورهای بالا خانواده آپوایدا‌ (Apoidea)  از مهم‌ترین گرده ­افشان­های اختصاصی گیاهان هستند. که در این خانواده، بالا خانواده‌های متعددی از جمله خانواده مگاکلیده (Megachilidae) ، آنتوفوریده (Anthophoridae)، آندرنیده (Andernidae)، هالیکتیده (Halictidae)  و آپیده (Apidae) در ایران وجود دارند. از مهم‌ترین گرده افشان­های گیاهان هستند و سودی که از این حشرات به انسان می­رسد غیر قابل محاسبه است. زنبورهای گروه پارازتیکا خانواده­های تریکوگراماتیده (Trichogrammatidae)، سیلونیده (Scelionidae) و می­ماریده (Mymaridae) پارازیتوئید تخم گروه‌های مختلفی از حشرات می­باشند. و در همین گروه خانواده­های براکونیده (Braconidae) و ایکنئومونیده (Ichneumonidae)  پارازیتوئید گروه‌های مختلف حشرات محسوب می­شوند. در خانواده براکونیده زیر خانوادهایی به نام آفی­دیئینه (Aphidiinae) وجود دارند که گاهی تحت عنوان خانواده آفی­دیئیده (Aphidiidae) از آن نام میبرند که همه گونه­های آن پارازیتوئید شته­ها و شپشک‌ها هستند. مهم‌ترین دشمنان طبیعی آفات گلخانه­ای شامل شته­های خانواده­های انسیرتیده (Encyrtidae)، آفلینیده(Aphelinidae) ، ائولوفیده (Eulophidae) و در مواردی پترومالیده (Pteromalidae) می­باشند. منبع Technorati Tags: سیستماتیک حشرات  Technorati Tags: معرفی     معرفی راسته‌ی Coleoptera                نام ( Coleo) به معنای غلاف یا (Sheath) است به این معنا که بال جلو در این حشرات تبدیل به ساختمانی غلاف مانند شده است که وظیفه حفاظت از بدن را انجام می ‌ دهد و نقشی در پرواز ندارد که به آن الیترون یا الیترا گفته می شود. در این راسته (سخت بالپوشان) حدود سیصد هزار گونه تا بحال شناخته شده ‌اند. این حشرات در محیطهای مختلف زندگی می‌کنند و از انواع مواد غذایی، درختان میوه، درختان جنگلی و گیاهان زینتی تغذیه می کنند. در این راسته گروهی گیاهخوار نیز وجود دارند که تمام قسمت ‌ های گیاه را مورد هجوم قرار می ‌ دهند و بعضی دیگر نیز برگ ‌ خوار هستند. بعضی از آن ‌ ها از چوب و گروهی از حبوبات و خشکبار تغذیه می کنند. تعدادی از آن ‌ ها شکارگر می ‌ باشند و از انواع حشرات مضر تغذیه می ‌ کنند، دسته‌ای دیگر از این حشرات نیز آبزی هستند. در کل راسته (Coleoptera) به دو زیر راسته ( Adephaga) و (Polyphaga) تقسیم میشوند. یر راسته ( Adephaga) و ( Polyphaga) از طریق ویژگی ‌ های اولین حلقه شکم قابل تفکیک هستند . در زیر راسته ( Adephaga) ، پیش‌ران ( Coxa) پیشروی کرده است و ضلع عقبی اولین حلقه شکم را به دو قسمت تقسیم میکند، در حالیکه در زیر راسته ( Polyphaga) اولین حلقه شکم کامل است. ( Adephaga) در زیر راسته ( Adephaga) تعدا د ی از گونه ‌ ها آبزی هستند مانند خانواده ( Gyrinidae) ، (Haliplidae) ، و خانواده ( Dytiscidae) که لاروها و حشرات کامل آن ‌ ها در محیط آب از سایر حشرات، بندپایان و حتی در مواردی گونه ‌ هایی از خانواده ( Dytiscidae) از ماهی ‌ های کوچک و قورباغه ‌ ها تغذیه می ‌ کنند. در زیر راسته ( Adephaga) تعدادی از گونه ‌ ها شکارگرند مانند خانواده ( Carabidae) که به آنها (Ground beetle) نیز گفته میشود. این حشرات در شب فعالیت میکنند و از شته‌ها، گیاهان علوفه ای و غلات تغذیه میکنند. گونه دیگر این حشرات، خانواده ( Staphylinidae ) میباشند، که شامل گونه‌های شکارگر نیز هستند. در مواردی دیده شده که این حشرات به انسان نیز خسارت وارد می کنند. ( Polyphaga) زیر راسته ( Polyphaga) از نظر تعداد گونه، فراوانی بیشتری دارند و تعداد زیادی از گونه ‌ های این زیر راسته گیاهخوار می ‌ باشند و از قسمت ‌ های مختلف گیاه از جمله برگ، گل، ساقه و حتی ریشه تغذیه می ‌ کنند. در ادامه به خانواده‌های این زیر راسته اشاره میکنیم:   خانواده ( Hydrophilidae) ، که حشراتی آبزی، و متعلق به زیر راسته (Polyphag) هست. در محیط آب این حشرات شکارگر، از سایر موجودات محیط ‌ های آبی تغذیه می ‌ کنند. خانواده ( Scarabaeidae ) گونه ‌ هایی از این حشرات از آفات بسیار مهم گیاهان به شمار می ‌ روند. در بسیاری از گونه ‌ های این حشرات ، مرحله لاروی در داخل خاک سپری می ‌شود. لارو های این خانواده به مدت یکسال و گاهی بیش از یکسال را در داخل خاک و از ریشه گیاهان مختلف، مخصوصا ً گیاهان دائمی تغذیه می ‌ کنند. خانواده دیگر این راسته، خانواده ( Buprestidae) می ‌ باشد. این گونه از سوسک ‌ ها در قسمت ‌ های انتهای بدن خود بالی بریده شده دارند با بدنی فوق العاده سخت و محکم. بیشتر گونه ‌ های این حشره چ و ب ‌ خوار می ‌ باشند و لارو خود را در برای تغذیه از چوب درختان، در داخل تنه درختان قرار می ‌ دهند. تعدادی از گونه های این حشرات مانند( Capnodis cariosa) و ( Capnodis tenebrionis) از آفات مهم درختان میوه به شمار می ‌ آیند. تعداد زیادی از سخت بالپوشان شکارگر هستند و از مهم ‌ ترین شکارچیان این خانواده ( Coccinellidae) یا کفشدوزکها میباشند. این حشرات اکثرا از شته‌ها تغذیه کرده و برای گیاهان جزء حشرات مهم و مفید به شمار میروند. در اینجا به نمونه‌هایی از کفشدوزکهای شکارچی آفت اشاره می‌شود: در ایران حدود پنجاه گونه از کفشدوزکها شناسایی شده‌اند مانند کفشدوزک هفت نقطه‌ای با نام لاتین ( Coccinella septempunctata) و نمونه دیگر به نام (Adonia variegata)، گونه‌های مختلف جنس ( Sthetorus) که از کنه‌های گیاهی تغذیه میکنند و تعداد دیگر از گونه ‌ ها مثل( Exochomus nigromaculutus) و .... این‌ها در طبیعت از انواع حشرات به ویژه شته‌ها تغذیه میکنند. خانواده‌ی مهمی که جزء آفات بشمار می رود ( Chrysomelidae) نام دارد. این خانواده اغلب از برگ گیاهان مختلف تغذیه می ‌ کنند و بعضی از گونه‌های آن در ایران از جمله آفات خیلی مهم در روی سیب زمینی هستند مانند گونه ( Leptinotarsa decemlineata) . گروه دیگری از سخت ‌ بالپوشان بر روی حبوبات و خشکبار فعالیت می ‌ کنند مانند خانواده ( Bruchidae) ، ( Curculionidae) و ... که از آفات مهم خشکبار به شمار می ‌ آیند و سالانه حدود تا درصد از محصولات کشاورزی در محیط ‌ های انبار را از بین می ‌ برند. همانطور که گفته شد، سخت بالپوشان راسته ‌ ای بسیار بزرگ می باشد که حدود هزار از آن ‌ ها شناسایی شده است و بسیاری از آن ها جزء آفات مهم گیاهان زراعی بشمار میروند. و تعدادی در شرایط بخصوص از آفات گیاهان زینتی هستند. در این میان خانواده ( Curculionidae) رتبه اول را در آفات دارد، البته در این خانواده سوسک ‌ هایی مانند خانواده ( Scarabaeidae) گاهی در روی گیاهان زینتی وجود دارند یا حشرات کامل آن‌ها از گرده‌‌‌ی گیاهان تغذیه کنند، اما لاروهای آنها در داخل خاک بوده و از ریشه گیاهان زینتی و اکثر آن ها از ریشه گیاهان دائمی تغذیه می ‌ کنند. نویسنده:مسیح سخنور منبع   معرفی راستة بالریشکداران Thysanoptera       حشرات راستة بال‌ریشکداران یا پاحبابداران (Thysanoptera) که تریپس نامیده میشوند در برگیرندة حشرات بسیار کوچکی با طول بدن تا 1 تا 3  میلی متر می باشد. این حشرات از شیره ی گیاهی روی برگ ها با تراکم های زیاد تغذیه می ‌ کنند و بدین وسیله به گیاهان خسارت وارد می ‌ کنند. همچنین در روی گل های زینتی مخصوصاً روی خود گل ها با جمعیت بالا و در لابه‌لای گلبرگ ها از شیره گیاهی تغذیه می کنند. تغذیه تریپس‌ها از گل ها باعث ایجاد لکه ‌ های زرد رنگ در روی گل ها و برگ های گیاهان می شود و اگر تغذیه با تراکم بالا باشد باعث خشک شدن برگ گیاهان نیز می‌ گردد.   قطعات دهانی از نوع زننده مکنده بوده و ساختار خاصی دارد.تفاوت بین قطعات دهانی تریپس ‌ ها با شته ها قطعات دهانی در تریپس ها ، تقریباً یک ساختمان نامتقارن و مخروطی شکل دار د. در قسمت پشتی آن لب بالا ، قسمت جانبی را آرواره های پائینی یا (Maxillae) و قسمت زیرین را لب پائین تشکیل می دهد و دارای سه استیله می‌باشد ، بر خلاف قطعات دهانی شته ها که دارای چهار استیله می باشند. تریپس ها دارای قطعات دهانی سه استیله هستند. یکی از آن ها مربوط به آرواره بالا و دو تای دیگری مربوط به آرواره ی پائین میباشد در واقع در تریپس ها یکی از آرواره های بالا(طرف راست) از بین رفته است . ساختار کلی دهان طوری دهان است که تشکیل مخروطی را می دهد که به مخروط دهانی (buccal cone) مشهور است. به دلیل کوتاه بودن استیله ها این حشرات از شیره سلول های سطحی تازه و لطیف تغذیه می کنند. در تغذیه از شیره سلول ها ، حلق به عنوان پمپ عمل کرده و باعث مکش شیره گیاهه از سلول ها می شود.   تریپس ها به دو زیر راسته تقسیم می شوند که عبارتند از:   Tubulifera و  Terebrantia    حشرات زیر راسته (Terebrantia) دارای شکم با انتهای مخروطی و تخمریز هستند ، لذا این حشرات تخم خود را در داخل بافت گیاهان قرار می ‌ دهند. اما در زیر راسته ( Tubuifera) حلقه های انتهایی شکم این حشرات باریک شده و ساختمان لوله ای شکل پیدا کرده است. این حشرات تخم خود را در شکاف های مختلف، در محل ‌های مختلف یا زیر پوسته درختان قرار می ‌ دهند.   در زیر راسته ( Terebrantia) ، خانواده ‌ های ( Aeolothripidae) و ( Thripidae) از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تعدادی از گونه ‌ های این دو خانواده ، در روی گیاهان زینتی ایجاد خسارت می کنند. مخصوصاً خانواده ( Thripidae) در صدمه زدن به گیاهان از اهمیت زیادی برخوردارند.   یکی دیگر از گونه های تریپس ها به نام ( Thrips tabaci) در تمام جهان انتشار یافته اند که در گلخانه ها و بر روی گیاهان زینتی مشاهده می ‌شوند. این حشرات در تراکم های بالا و بر روی گیاهان زینتی فعالیت می کنند و خسارات سنگینی به محصولات گلخانه ای و گیاهان زینتی وارد میکنند.   در زیر راسته ( Tubulifera) خانواده ( Phlaecthripidae) دارای اهمیت بیشتری می باشد و در کشور ما نیز نمونه هایی از آن گزارش شده است. تریپس ها یا گیاهخوارند (خانواده Thripidae و Phlaelothripidae ) یا شکارگر(مثل خانواده Aeolothripidae که از سایر تریپس ها و شته ها و کنه های گیاهی تغذیه می کنند.   دگردیسی در تریپس ها همانند شپشک های نوع نر می باشد. در واقع دگردیسی بینابینی دارند، بخشی از رشد بال ها در طی سنین اول تا دوم پورگی در داخل بدن و بخشی از رشد بال ‌ ها در خارج بدن اتفاق می افتد. تریپس‌ها غالباً مرحله شفیرگی را در سطح خاک، یا داخل خاک طی می کنند، بنابراین مبارزه با آن ‌ ها بسیار مشکل است. زیرا با مبارزه شیمیایی یا بیولوژیکی بر آن بخش از حشرات که در داخل خاک قرار دارند تاثیری ندارد. منبع بحران پروانه در اروپا                            یکی از نشانه های هشداردهنده تغییر در محیط زیست، پروانه ها هستند که به کمک آنها می توان تأثیر کلی پدیده اقلیم را ارزیابی نمود و شاخص هایی در مورد انتخاب راه های رسیدن به هدف متوقف ساختن کاهش تنوع زیستی تا سال ٢٠١٠ (هدفی که سران اروپا در سال ٢٠٠١ تعیین کردند) فراهم ساخت. اطلس خطرات اقلیمی تهدیدگر پروانه های اروپا، حاصل تلاش جمعی از دانشمندان این قاره است. آنها مدل های تغییر اقلیم را در مورد داده هایی که هزاران داوطلب جمع آوری کرده بودند؛ به کار گرفتند. مولفان می گویند اکنون تغییر اقلیم پدیده ای گریزناپذیر است و دامنه کاهش تنوع زیستی به میزان این تغییر و نحوه عکس​العمل به این تهدید جدید بستگی دارد. اکنون پروانه ها در سراسر اروپا در پی دهه های کاهش زیستگاه و تغییر عملیات کشاورزی و جنگل داری بسیار کاهش یافته اند. با افزایش دما، اکثریت گونه​های پروانه​ها به سمت شمال سوق می یابند که البته همواره مکانی دست یافتنی نیست. مقصود از تغییرات کشاورزی و جنگلداری این است که زیستگاه های مناسب در حال حاضر هم کاهش یافته​اند هم فواصل آنها برای آمد و رفت پروانه ها بسیار زیاد است. دانشمندان اعلام کرده اند که دمای قاره اروپا تا سال ٢٠٨٠ در بدترین حالت به طور متوسط ١/ ۴ درجه سانتیگراد افزایش مییابد. در این صورت، ٩۵ درصد سکونتگاههای ٧٠ پروانه مختلف بیش از حد گرم و تداوم بقای آنها دشوار خواهد شد. البته آنها می گویند که دمای قاره اروپا در بهترین حالت ١/ ٢ درجه سانتیگراد افزایش می یابد که حتی در این شرایط، ۵٠ درصد سکونتگاه های ١۴٧ پروانه مختلف به این سرنوشت دچار خواهد شد. پروانه های زیادی از زیستگاه هایی که اکنون میبینیم؛ محو خواهند شد. تغییر اقلیم تا همین زمان نیز تأثیر خود را بر پروانه ها گذاشته است. بیش از ۶٠ درصد گونه های متحرک در کنار گیاهان غذایی در ده ههای اخیر در شمال اروپا گسترش یافته اند. گونه های دیگری نیز به نقاط مرتفعتر کوهستانها روانه شده​اند. مدیر این گروه تحقیقاتی گفت: »این اطلس برای اولین بار نشان می دهد که پروانه های اروپایی چگونه به تغییر اقلیم عکس العمل نشان می دهند. اکثر گونه​ها به شدت از نظر توزیع و گستره پخش جابه جا می شوند. روش عکس​العمل پروانه​ها احتمالاً از نحوه واکنش بسیاری دیگر از حشرات دیگر که روی هم بیش از دوسوم کل گونه​ها را تشکیل میدهند؛ خبر خواهد داد. وی اضافه کرد: شواهد دال بر تسریع روند تغییر اقلیم پس از سال ٢٠۵٠ است؛ مگر این که کاهش چشمگیری در انتشار گازهای گلخانه​ای حاصل گردد. این تغییر شتابان، میخ آخر را بر تابوت بسیاری از گونه​های اروپایی خواهد کوبید. ما اکنون باید خود را آماده تحقق بدترین پیش​بینی​ها کنیم. باید به برنامه​ریزان و کشاورزان، اهمیت تنوع زیستی، وجود جمعیت فراوان گونه​ها، حفظ زیستگاههای موجود و اجازه جابه​جایی به گونه​ها جهت عزیمت به این زیستگاهها را تفهیم نمود. مدیر بخش سامان دهی محیط زیست اروپا در بروکسل گفت: ما قویاً از این تحقیق با اهمیت استقبال می کنیم. شواهد، گویای یک تغییر بنیادین در توزیع گونه​ها است که ما باید در سیاستهای آتی خود مدنظر قرار دهیم. همچنین این تحقیق، اهمیت و ارزش علمی فراوان مستندات هزاران داوطلب فعال در سراسر اروپا در این زمینه را نشان داد. رهبران کشورهای اروپایی باید فوراً در این خصوص اقدام کنند؛ وگرنه به هدف تنوع زیستی در سال ٢٠١٠ نخواهیم رسید که هیچ؛ کاهش تنوع زیستی را با سرعتی بیشتر شاهد خواهیم بود. منبع: ScienceDaily ،March2009 ترجمه: افسانه کشاورز مشکین​فام معرفی راسته‌ی مگسها و پشه‌ها (دوبالان Diptera)             راسته دیپترا ( Diptera) دربرگیرنده دو گروه عمده از حشرات یعنی پشه­ها و مگس­ها است. دیپترا به معنای دو بال است یعنی یک جفت بال عقبی این حشرات از بین رفته و به اعضایی به نام هالتر (Halter) یا بالانسیر (Balancier) تبدیل شده که وظیفه حفظ تعادل حشره به هنگام پرواز بر عهده دارد. در راسته دیپترا لاروها و حشرات کامل در محیط­های مختلفی دیده می­شوند که تعدادی از آن‌ها گیاهخوار، تعدادی نیز شکارگر و آبزی هستند. راسته دیپترا به دو زیر راسته تقسیم می­شوند: 1- زیر راسته نماتوسرا ( Nematocera) که دربرگیرنده پشه­ها است. 2- زیر راسته براکیسرا ( Brachycera) .
 
برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

ایران زیستگاه کوهستانی پروانه ها       

کشور ایران با بیش از 400 گونه پروانه دارای جایگاه ویژه‌یی در میان کشورهای منطقه پالئوآرکتیک است.

با توجه به مساحت، شاید بتوان گفت ایران در این منطقه مقام قابل توجهی را داراست و این باعث می شود جایگاه پروانه نگری که از زیرشاخه های جذاب اکوتوریسم است، حایز اهمیت باشد و برگزاری تورهای پروانه نگری (Butterfly watching) جزو دغدغه های فعالان اکوتوریسم و راهنمایان گردشگری آینده نگر به شمار می رود. تنوع رنگ، بال ها و زیبایی پرواز پروانه ها به گونه یی است که توجه هر علاقه مند به طبیعتی را از آن خود می کند و کمتر کسی طاقت آن را دارد که پس از دیدن پروانه به دنبالش ندود و برای بازی کردن و گرفتنش تلاش نکند ولی با پرواز زیبا و خاص، پروانه زیبا همه را سر کار می گذارد و از دستشان می رهد و دوباره به دنبال گل زیبایی می گردد تا به همزیستی خود با طبیعت ادامه دهد.

    در ایران بیش از 85درصد از پروانه ها به زیستگاه های کوهستانی وابسته اند که متاسفانه امروز به علت چرای بی رویه دام های محلی و عشایر (که در برخی مناطق به بیش از سه برابر ظرفیت می رسد) به شدت در معرض تخریب و نابودی هستند. با شناسایی دقیق فون پروانه ها و عوامل تهدید آنها و آشنایی با روش های حفاظت از اکوسیستم های طبیعی شاید بتوان اقدامی هرچند ناچیز در راه حفظ این سرمایه های طبیعی انجام داد. شاید جالب باشد که بدانیم در کشور روسیه به همراه همه کشورهای تازه استقلال یافته در حدود 950 گونه پروانه شناسایی شده یا در کشور ترکیه در همسایگی ایران حدود 350 گونه پروانه وجود دارد. اگر این ارقام را با توجه به مساحت مناطق ذکرشده مورد توجه قرار دهیم، به جایگاه بالای ایران در منطقه پالئوآرکتیک از منظر نسبت تعداد گونه ها به وسعت پی خواهیم برد. اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به تعدد گونه های حشرات در ایران و نیز وجود گونه های اندمیک، آیا ایران می تواند به عنوان قطبی برای تورهای حشره شناسی و بویژه پروانه نگری مطرح باشد؟ لازم به توضیح است که برخلاف منطقه حاره یی در منطقه پالئوآرکتیک به استثنای منطقه آرارات در ترکیه و قفقاز تورهای حرفه یی و با مخاطب بین المللی در زمینه حشرات برگزار نمی شود. چراکه بطور کلی گونه های حشرات این منطقه- از جمله گونه های پروانه های موجود- در زمره گونه های با جذابیت هایی که مورد توجه خاص باشند، قرار نمی گیرند. از این رو بیش از آنکه انگیزه یی برای تورهای خاص باشند، مرجعی برای تورهای علمی- تحقیقاتی هستند. ایران نیز با وجود تعدد گونه های اندمیک، از همین شرایط برخوردار است، البته جایگاه تورهای علمی- تحقیقاتی بویژه با توجه به تعداد گونه های اندمیک، در ایران همچنان معتبر است. به علاوه مشاهده حشراتی که در طبیعت وجود دارند و توجه به نحوه زندگی آنها می تواند بسیار جالب و بخشی از جذابیت های هر تور طبیعت گردی باشد. مشاهده نظم و زیبایی موجود در این اعضای کوچک طبیعت، حس احترام ما را نسبت به طبیعت و به دنبال آن حساسیت های ما را برای حفظ آن دوچندان می کند.

 غول چوبخوار دنیای حشرات               

سوسک تایتان با نام علمی (Titanus giganteus) به عنوان درازترین سوسک شناخته شده جنگل‌های بارانی آمازون و همچنین یکی از درازترین گونه‌ها در دنیای حشرات به حساب می‌آید. این سوسک بزرگ جثه با طولی که تا حدود 167 میلی‌متر نیز اندازه‌گیری شده است، به خانواده سوسک‌های شاخک دراز Cerambycidae تعلق دارد.

 

سوسک‌های این خانواده با طولی بین 10 تا 80میلی‌متر دارای بدنی استوانه‌ای شکل و شاخک‌های بلندی با بندهای مشخص هستند که بعضا طول شاخک از طول بدن نیز تجاوز می‌کند.

خانواده بزرگ سوسک‌های شاخک دراز که چنین تایتانیک چوبخواری را در خود جای داده است به راسته سخت بالپ‌وشان( قاب بالان) تعلق دارد که به لحاظ تعداد گونه، بزرگ‌ترین راسته حشرات هستند و با 276 هزار و 700 گونه، معادل 10 درصد کل گونه‌های حشرات دنیا را شامل می‌شوند.

شایع است که سوسک تایتان با آرواره‌هایش می‌تواند مدادی را به دو نیم کند و گوشت تن انسان را نیز ببرد، اما جای نگرانی نیست، چون این حشره خطری برای انسان ندارد. سوسک‌های بالغ برای دفاع از خودشان هنگام خطر صدای فش فش در می‌آورند.

بیشتر عمر این حشره از سن لاروی تا شفیرگی در میان چوب درختان و تغذیه از آن می‌گذرد و هنگامی که بالغ شد، دیگر تغذیه نمی‌کند و صرفا برای یافتن جفت به چرخ زدن می‌پردازد.

سوسک تایتان یکی از ستارگان محبوب و مورد توجه کلکسیونرهای حشرات و گردشگران طبیعت به حساب می‌آید که به واسطه حضور در جنگل‌های بارانی کشورهایی نظیر ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پرو، گینه‌ها و شمال مرکزی برزیل به عنوان یک صنعت روستایی و منبع درآمد محلی مطرح است.

روش کار روستاییان به این ترتیب است که با روشن کردن لامپ‌های فلوئورسنت در کنار یک تور، سوسک‌های نر بخت برگشته‌ای را که جذب نور می‌شوند، به دام می‌اندازند. دیده شده است که برخی سوسک‌های بزرگ و زیبا به توریست ‌هایی که به کار جمع‌آوری این قبیل سوسک‌ها اشتغال دارند، تا مبلغ 500 دلار نیز فروخته می‌شوند. آژانس‌های گردشگری از این سوسک به عنوان جاذبه زیست گردشگری و تبلیغ در آگهی‌های خود استفاده می‌کنند.

نویسنده: مهریار میرنیا  منبع: جام‌جم

غول حفاری دنیای حشرات    

سوسری نقب زن غول پیکر با نام علمی (Macropanesthia rhinoceros) که به نام سوسک کرگدنی نیز شناخته می‌شود، از حشرات بومی استرالیا به حساب می‌آید که عمدتا در بخش های استوایی ناحیه کوئینزلند این کشور یافت میشود.

    این حشره بدهیبت در میان 22500 گونه عضو خانواده سوسری های دنیای حشرات جزو سنگین ترین گونه سوسک هاست که با وزنی معادل 35 گرم و اندازه ای به درازای 80 میلی متر قادر است تا 10 سال عمر کند. جالب است بدانیم این عضو گردن کلفت سوسک ها در حالی از چنین وزن و قواره ای برخوردار است که اندازه معمول گونه سوسری ها تنها بین 10 تا 40 میلی متر است.

    از جمله مشخصات ظاهری این گونه می توان به پیش قفسه سینه خیلی بزرگ، پاهای دراز و مودار و سر متمایل به سمت پایین و عقب بدن که در بعضی گونه ها زیر پیش قفسه سینه پنهان است، اشاره کرد. سوسری ها ممکن است بالدار یا بدون بال باشند به همین خاطر است که شاهدیم سوسک کرگدنی غول پیکر مورد نظر ما فاقد بال است و خبر بهتر این که به عنوان آفت نیز شناخته نمی شود. این سوسک عظیم الجثه با مصرف برگ های مرده ـ بویژه برگ اکالیپتوس ـ و اصولاواچرخانی و بازیافت پسماند نباتی نقش مهم و حیاتی را در زیست بوم منطقه به عهده دارد. لقب نقب زن بی جهت به این سوسک ها داده نشده چرا که آنها قادرند زمین را تا عمق حدود یک متری حفر کرده و پایین بروند. البته این کندوکاو بیهوده نیست و تلاشی است برای ایجاد راهی به مقصدی زیرزمینی که حکم خانه دائمی آنها را خواهد داشت. مشخصه بارز این سوسک ها که از قضا وجه تمایز جنس نر و ماده نیز به شمار می رود، وجود نوعی تزئینات جلدی قاشقک مانند شبیه فرورفتگی روی سر حشره است که ماده ها از آن بی بهره اند.

    این سوسک ها از طریق پوست اندازی جلد خارجی شان رشد می‌یابند و این عمل را تا پیش از رسیدن به اندازه کامل، بین 12 تا 13 مرتبه انجام می دهند. ظاهر یک سوسری پس از فرآیند پوست انداختن نیز جالب است چرا که به جز چشم هایش بقیه بدن او به رنگ سفید یکدستی خودنمایی می کنند. یک توپ سفید متحرک با 2 چشم سیاه نگران که با توجه به وزن 35 گرمی اش می تواند وعده غذایی مناسبی برای یک پرنده گرسنه باشد.

مترجم: مهریار میرنیا   برگرفته از: sciencedaily

منبع: روزنامه جام جم، شماره 3210 به تاریخ 2/6/90، صفحه 12 (دانش)

هرکول حشرات      

سوسک هرکول با نام علمی Dynastes hercules عنوان معروف ترین و بزرگ ترین سوسک های کرگدنی دنیای حشرات را یدک می کشد.

    این سوسک متعلق به خانواده Scarabaeidae (سرگین غلتان ها) و بومی جنگل های بارانی آمریکای جنوبی و مرکزی است. قد و قواره این حشره در برخی نرهای فوق العاده نادر تا طول 170 میلی متر نیز می رسد و بی هیچ تردیدی یک هرکول واقعی در دنیای حشرات است.

    سوسک هرکول را به نسبت اندازه اش قوی ترین جانور روی زمین نیز می خوانند چون با شاخ هایش قادر به برداشتن باری تا 850 برابر وزن خود است. البته اندازه بزرگ سوسک هرکول با احتساب شاخ طویلش است که آن را بالاتر از شش گونه همجنس خودش قرار داده و برای کسب عنوان بزرگ ترین سوسک دنیا نیز تنها دو گونه رقیب از خانواده سوسک های شاخک دراز را با 175 و 180 میلی متر جلوتر از خود می بیند. اما اگر به سوسک های هرکول بدون در نظر گرفتن شاخ هایشان نگاهی بیندازیم، شاهد سقوط آنها به رتبه های پایین تر رده بندی در اندازه طول خواهیم بود و آنجاست که حتی ماده ها را بزرگ تر از نرها خواهیم یافت.

    برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

 

ارتباط حشرات با انسانها

 

 

 

 

در گذشته‌های دور تا کنون حشرات به شکل‌های مختلف با زندگی انسان ارتباط داشته‌اند و براساس این ارتباط حشرات را به دو گروه تقسیم می‌کنیم:

1- حشرات مفید؛ 

2- حشرات مضر.

حشرات مفید:

اولین گروه از حشرات مفید، حشرات گرده افشان هستند. گرده افشانی به معنای انتقال گرده از پرچم به مادگی گل دیگر است. بعضی از گیاهان مقادیر زیادی گرده تولید می‌کنند که باد مهمترین عامل انتقال آن‌ها محسوب می‌شود، ولی اکثر گیاهان مقادیر بسیار کمی گرده تولید می‌کنند که این گیاهان برای گرده افشانی خودشان نیاز قطعی به عامل خارجی دارند که مهمترین آن‌ها حشرات هستند. در بین حشرات زنبورهای بالاخانواده‌ی آپویداها (Apoidea) مخصوصاً زنبور عسل با نام علمی آپیس ‌میلی‌فرا (Apis mellifera) از بیشترین اهمیت برخوردار است.

دومین گروه از حشرات، حشراتی هستند که تولید فرآورده‌های تجاری و غذایی می‌کنند. از جمله‌ی این فرآورده‌ها عسل و موم است که توسط زنبور عسل و بعضی دیگر از گونه‌های زنبورهای خانواده آپیده ( Apoide ) تولید می‌شود. از دیگر این فرآورده‌ها ابریشم است که توسط پروانه کرم ابریشم با نام علمی بومبیکس موری ( Bombyx mori ) از خانواده بومبوسیده ( Bombycidae )و بعضی دیگر از گونه‌های این خانواده تولید می‌شود. یکی دیگر از فرآورده‌ها لاک است که در کشورهای جنوب شرق آسیا توسط نوعی شپشک تولید می‌شود. این شپشک در سطح ساقه بعضی از گیاهان مثل گونه‌های خاصی از انجیر، ترشحاتی تولید می‌کند. ضخامت لاک در بعضی از ساقه‌ها به یک سانتی‌متر می‌رسد، که کشاورزان برای استخراج لاک، این ساقه‌ها را بریده و به تمام نقاط دنیا صادر می‌کنند. و بعنوان وسیله‌ی آرایشی، یا آزمایشگاهی کاربرد دارد.

آیا تغذیه زنبورها از گل‌ها باعث خسارت به آن‌ها می شود؟

تحقیقات نشان داده است که زنبور عسل به ازای هر یک ریال عسلی که تولید می کند 4 برابر آن در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی از طریق گرده افشانی نقش دارد؛ و لذا این نظریه به هیچ وجه درست نیست. گروه دیگر از حشرات مفید، حشرات حشره‌خوار هستند و به دو گروه شکارگرها و پارازیتوئیدها تقسیم می‌شوند. حشرات شکارگر، حشراتی هستند که از طریق تغذیه حشرات آفت را مورد استفاده قرار می‌دهند و جمعیت آن‌ها را در طبیعت کنترل می‌کنند مانند کفشدوزک‌های خانواده ککسی نلیده ( Coccinellidea ) که حشرات کامل که لاروهای آن‌ها از شته تغذیه می‌کنند یا بال توری‌های خانواده‌ی کرایزوپیده ( Chrysopidae ) که آن‌ها هم شکارگر شته هستند.

گروه دیگر از حشرات مفید پارازیتوئیدها هستند که تخم خود را بر روی بدن میزبان یا در داخل بدن میزبان قرار می‌دهند و بعد از اینکه لاروشان از داخل تخم خارج شد محتویات بدن میزبان‌شان را مورد تغذیه قرار می‌دهند و بعد از کامل شدن، و از بدن میزبان خارج می‌شوند و میزبان هم از بین خواهد رفت.

چه حشراتی در بعضی از شرایط مفید و در بعضی از شرایط دیگر مضر می‌باشند؟

از سال 1900 تا 1920 چندین گونه از کاکتوس‌ها وارد استرالیا شدند. کاکتوس‌ها فاقد دشمن طبیعی بودند و هیچ موجود زنده‌ای از این گیاهان تغذیه نمی کرد. به همین دلیل به آفت بسیار مهمی تبدیل شدند و میلیون‌ها هکتار از مزارع استرالیا را تحت پوشش قرار دادند. بعدها محققین استرالیایی پروان‌هایی بنام ( Cactoblastis cactorum ) را وارد استرالیا کردند و کاکتوس‌ها را بطور کامل تحت کنترل در آوردند در حالیکه همین حشره ممکن است در شرایط دیگر بعنوان یک آفت مطرح شود.

گروه دیگر از حشرات مفید، حشرات پاکسازی کننده محیط هستند و به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) حشرات مدفوع‌خوار؛ مانند سوسک‌های خانواده اسکارابیده ( Scarabaeidae )که از مدفوع جانوران در اکوسیستم‌ها تغذیه می‌کنند، و به این طریق محیط را هم از فضولات حیوانات پاک می‌کنند، و هم از افزایش جمعیت مگس‌های مضر جلوگیری می‌کنند.

ب) حشرات لاشه‌خوار؛ مانند مگس‌های خانواده کالیفوریده ( Calliphoridea ) و سوسک‌های خانواده درمستیده ( Dermestidae ) ، که لاشه جاندارانی را که در طبیعت از بین می‌روند مورد تغذیه قرار می‌دهند و بدین ترتیب محیط را پاکسازی میکند.

گروه دیگر از حشرات مفید، حشرات خاکزی هستند بسیاری از حشرات یک بخش یا کل دوره زندگی خودشان را در داخل خاک سپری می‌کنند و از این طریق می‌توانند در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک نقش داشته باشند.

گروه بعدی از حشرات مفید، حشراتی هستند که بعنوان غذای سایر جانداران و یا حشرات با ارزش غذایی مطرح هستند. حشرات توسط گروههای مختلفی از موجودات مورد تغذیه قرار می‌گیرند، بعنوان مثال دوزیستان مانند قورباغه‌ها، مارمولک‌ها، بعضی از موش‌ها و بعضی از گونه‌های پرندگان به ویژه بعضی از آن‌ها که مختصراً از حشرات تغذیه می‌کنند. این پرندگان ارزش زیبایی شناختی دارند و چنانچه این حشرات در محیط نباشند این پرندگان هم که در واقع بصورت تخصصی از حشرات تغذیه می کنند از بین می‌روند.

گروه دیگر از حشرات مفید حشراتی هستند که ارزش هنری دارند مانند پروانه‌ها، حتی در شعر بسیاری از شعرای ما از پروانه استفاده شده است. منبع

 زالو يا عَلق درمانگري طبيعي

 


 
زيست شناختي 
زالوها،كرم هاي حلقوي يا بندبند هستند كه قرابت زيادي با كرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده اند. بدن تمام زالوها به طور يكسان از 34 بند تشكيل شده است. در هر بند يك اندام مكنده قوي است كه محكم به انتهاي بند وصل شده است. (مكنده پسين يا پيشين ممكن است بسيار كوچك باشد.) شكل بدن متغيير است، ولي ميزان پهناي آن بستگي به درجه انقباض و كشيدگي ماهيچه ها دارد. دهان در قسمت پيشين مكنده، و معقد درقسمت خلفي و درست روبه روي مكنده پشتي قرار دارد. زالوها معمولاً داراي سه آرواره به شكل Yشكسته هستند. زالوهاي استراليا تنها داراي دو آرواره هستند، كه به شكل Vقرار گرفته اند طول اين زالوها از 7 ميليمتر تا 200 ميليمتر متغيير است.

انواع مختلف
زالوها برحسب روش تغذيه طبقه بندي مي شوند .
گروه اول،گروه زالوهاي آرواره دار يا Gnatbobdellid ، واجد آرواره هاي مسلح به دندان است، كه با آنها ميزبان را گاز مي گيرند، و به وسيله توليد يك نوع آنزيم روده اي به نام هيرودين از انعقاد خون جلوگيري مي كنند.
 
گروه دوم، زالوهاي بدون آرواره يا Rhycobdellida هستند كه يك برآمدگي سوزن مانند به نام خرطوم دارند كه آن را وارد بدن ميزبان مي كنند، و آنزيمي بنام همي تين در داخل بدن ميزبان ترشح مي كنند، كه لخته هاي خون را در لحظه تشكيل حل ميكند
زالوهايي كه در داخل بدن خزنده هاي آبي زندگي مي كنند واجد چنين اندامي هستند. گروه سوم، زالوهاي كرمي يا Pharyngobdellia هستند كه فاقد هرگونه آرواره يا دندان مي باشند و طعمه را يك باره مي بلعند. غذاي اين ها را غالباً بي مهرگان تشكيل مي دهند

تنفس
تنفس از طريق ديواره بدن صورت مي گيرد. به منظور تبادل گازي، حركت نوساني در سراسر بدن برخي از زالوها مشاهده مي شود. زالوهاي آبي بيشتر تمايل دارند، در سطح آب حركت كنند تا از اكسيژن سطح آب استفاده كنند.كاهش فشار اتمسفر منجر به كاهش اكسيژن محلول در آب مي شود، و در نتيجه زالوها به سطح آب مي آيند، تا كمبود اكسيژن خود را جبران كنند. در اين حالت تعداد زالوها، در سطح آب 90درصد افزايش مي يابد. به وسيله اين نشانه مي توان وضعيت آب و هوايي را، به راحتي پيش بيني كرد.


 

 


برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

    اصول کلی مبارزه با حشرات و جوندگان               اصولا سموم را به چهار دسته تقسیم می کنند که به ترتیب مصرف در بهداشت عبارتند از: سموم ارگانو کلره ‏ ، ارگانو فسفره، کارباماتها و پایروتروئیدها الف: سموم کلره این دسته سموم بیشتر در بهداشت مصرف داشته ولی امروزه به دلیل خاصیت ابقایی بیش از حد در طبیعت و نیز قابلیت تجمعی در بافت های چربی جانوران کمتر از آنها استفاده می شود. سردسته این سموم سم ددت بوده که به جرات می توان گفت نقش آن در زندگی بشر به اندازه پنی سیلین بوده و با استفاده از آن توانستند ناقلین بیماری مانند : طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، مالاریا ‏، بیماری خواب و ... را کنترل کنند. به نظر اینجانب این سم با توجه به کم خطر بودن و خاصیت ابقایی بالا در اماکن و جاهای مناسب مثل مبارزه با مار و عقرب و رتیل و بویژه موریانه که نیاز به خصوصیات فوق دارد جزء بهترین گزینه ها خواهد بود. سم دیگر این دسته لیندین بوده که بیشترین کاربرد آن در مورد حشرات و جوندگان خزنده و رونده مانند : عقرب ‏، رتیل ، مورچه ، موریانه کاربرد دارد. سم لیندین به صورت ترکیب با سبوس سم اختصاصی بر علیه آبدوزدک می باشد. ب: سموم فسفره این سموم بیشتر در کشاورزی کاربرد داشته ولی امروزه با تغییر در فرمولاسیون برخی از این سموم مانند دیازینون و دورسبان و تبدیل آنها به سموم میکروکپسولی به نام دیاکاپ و امپایر 20 تحولی در استفاده از این سموم در بهداشت ایجاد نموده اند. از این دسته از سموم می توان اکتیلیک ‏، دورسبان ، مالاتیون ، دیازینون و .. را نام برد که اصولا دارای سمیت بالا برای پستانداران بوده و بیشتر با غلظت 10 برابر معمول در کشاورزی در بهداشت مصرف می شوند. به عبارت دیگر غلظت پیشنهادی در بهداشت 10 برابر دوز پیشنهادی کارخانه جهت کنترل حشرات کشاورزی است. این سموم بیشتر با غلظت 5/2% یعنی 250 سی سی در 10 لیتر آب در بهداشت مصرف می شوند. از این دسته سموم بهتر است در مواقعیکه حشرات به سایر سموم مصرفی در بهداشت جواب نمی دهند استفاده نمود. ج: سموم کاربامات این دسته سموم نیز بیشتر در بهداشت مورد استفاده داشته ولی مهمترین ایرادی که برخی از این سموم دارند دیر اثر بودن تاثیر آنهاست از جمله این سموم می توان به کارباریل یا سوین  و پروپوکسور یا بایگون اشاره کرد. از سم بایگون( مایع) بیشتر به صورت 5/2% برای مصارف بهداشتی استفاده شده و کارایی آن برای اکثر حشرات بسیار مناسب است . از سم سوین (پودری) بیشتر به صورت پودری و یا محلول در آب برای مبارزه با حشرات و سایر بندپایان خزندن و رونده مانند : رتیل ، عقرب ، مورچه ، ملخ و ... استفاده می شود . د: سموم پایروتروئید امروزه بیشترین سموم مصرفی در بهداشت به دلیل کم خطر بودن آن برای انسان و سایر پستانداران از دسته سموم پایروتیروئیدی می باشد. از این دسته سموم می توان به سمومی مانند کوپکس ، آیکون ، پرمترین ، سیپرمترین ، دلتامترین  که بیشترین مورد مصرف را در کشور ما دارند،  نام برد. در حال حاضر از آیکون یا لمبهادوسیهالوترین و دلتامترین 5% بیشتر در مبارزه با پشه ها بویژه ناقلین مالاریا و آغشته کردن پشه بندها  و مبارزه با پشه خاکی ها استفاده می شود. روشهای کاربردی مبارزه با حشرات و جوندگان موذی الف : مگس خانگی مطالعات تجربی و اپیدمیولوژیک نشان داده است که این مگسها به علت عادات رشد در محیط های کثیف و تغذیه از مواد آلوده و فضولات می توانند طیف وسیعی از عوامل بیماریزا از قبیل ویروسها ، باکتریها ، پروتوزوآ و تخم نماتدها و کرمهای انگل را بطور مکانیکی و توسط پاها ، خرطوم و موهای موجود برروی بدن منتقل نمایند. این حشره بیشتر در جاهایی که اصول بهداشت محیط رعایت نشده و در اماکنی که زباله ها را دیر به دیر دفع می کنند و یا در نزدیکی آنها دامداری ، مرغداری و یا کود حیوانی برای فضای سبز انباشته شده و یا مواد آلی در حال پوسیدن وجود داشته، فعالیت دارند سموم مورد مصرف بهداشت محیط بهترین روش کنترل مگس هاست و در این راستا به منظور حذف محلهای نشو نمای مگسها عملیات بهسازی و بهینه سازیمحیط، روشهای جمع آوری و از بین بردن زباله کود و کمپوست از اهمیت ویژه ای برخوردار است، پخش کردن کودها در لایه هایی کمتر از 10 سانتی متر ‏، جمع آوری و دفع بهداشتی زباله ها ، دفع بهداشتی فضولات انسانی و ... می باشد. استفاده از حشره کشها به عنوان مکمل عملیات مبارزه در جهت ریشه کنی یا کنترل مطلوب مگس بکار می رود. کنترل از طریق سمپاشی ابقایی: اماکن مورد سمپاشی : سطوح داخلی و خارجی و اطراف مناطق نگهداری دام و حیوانات ، سمپاشی مناطق جمع آوری و دفن زباله سموم مورد استفاده در مبارزه با مگسهای بالغ پریمفوس متیل 2-1 گرم در متر مربع ، پرمترین05/0-025/0 گرم متر مربع ، دیازینون 8/0-4/0 گرم در مترمربع سیپرمترین 1/0 – 025/0 گرم بر متر مربع ، دلتامترین 15/0 – 0075/0 گرم بر متر مربع در هنگام استفاده از سموم ذکر شده بایستی دقت نمود که از آلودگی مواد غذایی و آب آشامیدنی با سموم خودداری شود و سمپاشی مستقیم بر روی حیوانات و یا سطوحی که ممکن است توسط آنها لیسیده شود ممنوع است به منظور مبارزه با مراحل لاروهای مگس های می توان از پودر سوین به صورت پودر پاشی محل دفن زباله و نگهداری کود و دیگر اماکن مشابه استفاده نمود . لاکن به علت امکان وجود مقاومت نسبت به حشره کش مورد اشاره در برخی از جمعیتهای مگسها می توان از حشره کشهای دیگر نظیر فنیتروتیون ، فنیتون ، مالاتیون ، پریمفوس متیل به میزان 5/2 تا 25 گرم ماده موثر در لیتر بر چسب حجم و ضخامت مواد آلی در حال پوسیدن در 28 تا 56 لیتر آب برای هر 100 متر مربع استفاده نمود. سایر سموم مورد مصرف و جدید عبارتند از: 1-            آلفا کرون : این سم یک نوع اختصاصی بر علیه مگس خانگی بوده که از دسته  سموم پایروتیروئیدی می باشد. این سم به صورت پودر بوده و معمولا بایستی آن را با 400 سی سی آب مخلوط کرد و با قلم مو به سطوح و لبه های تیز وسایل مالید. ( کارایی به صورت طعمه مسموم ) تجربه شخصی نشان داد بهتر است از این سم به میزان هر بسته نیم کیلویی در 10 لیتر آب همراه با 5/0 کیلو شکر حل شده، استفاده کرد و در تمام جاهایی که مگس فعالیت دارد و بویژه بر روی لبه های اشیائ و اجناس ، سیم های برق ، طناب و وسایل آویزان سمپاشی نمود. 2- اسنیپ : این سم نیز یک نوع اختصاصی بر علیه مگس خانگی بوده که از سته  سموم پایروتیروئیدی می باشد. به صورت گرانول بوده این سم را با چیزی مخلوط نکرده بلکه با دستگاه گرانول پاش و یا دستی آن را در جاهایی که به صورت طبیعی خیس یا مرطوب بوده و یا توسط خودمان خیس شده می پاشند. 2-            دیازینون ‏، مالاتیون ، دورسبان : این سموم که از دسته سموم فسفره بوده به صورت محلول 5/2% (250 سی سی در 10 لیتر آب )  همراه با نیم کیلو شکر حل شده  و یا بر روی زباله ها بدون شکر استفاده کرد. ب: پشه ها: از آنجاییکه پشه ها دارای دگردیسی کامل بوده لذا سه مرحله از 4 مرحله زندگی خود یعنی ( تخم ،لارو و پوپ ) را در آب زندگی کرده تنها مرحله بلوغ خود را در محیط بیرون از آب زندگی کرده و تنها در این مرحله است که جنس ماده آن برای تخمگذاری نیاز به خونخواری دارد لذا مبارزه اصلی بر روی پشه ها بر روی مبارزه با مراحل لاروی می باشد که برای این کار بایستی یا با استفاده از سمومی مانند ابیت ، مواد نفتی لاروکشی کرد و یا با پرکردن لانه های لاروی ، جمع آوری و دفع زباله ها ، نخاله های ساختمانی ، جمع آوری و دفع لاستیکهای ماشین قوطی های مانند قوطی کنسرو و هر آن چیزی که در آن آب جمع شود  از جمله کارهایی است که در کاهش وفور پشه ها موثر است. بهترین راه برای مبارزه با پشه های بالغ  البته بسته به اینکه پشه ها اندوفیل ، اگزو فیل و یا آندوفاز ویا اگزو فاژ باشند، سمپاشی ابقایی است مهمترین سمومی که در حال حاضر بر علیه پشه های بالغ بکار می رود سم آیکون بوده که به میزان یک بسته 5/62 گرمی در 10 لیتر آب و یا سم دلتامترین به میزان یک بسته 100 گرمی در 10 لیتر آب است که به صورت سمپاشی ابقایی بر رو.ی کلیه سطوع بطور دقیق انجام می گیرد. سوسریها: بسته به اینکه نوع سوسری (ریز یا درشت ) باشد نوع سمپاشی فرق دارد.  سوسریها بطور کلی در اماکنی زندگی می کنند که گرم ، مرطوب ، تاریک و دارای مواد آلی در حال فساد باشند . برای مبارزه با سوسریهای نوع آمریکایی (درشت ) بیشتر راه آبها ، سرویسهای بهداشتی ، تاسیسات ، انباری ، موتورخانه ، فاضلاب ، و هر آن چیزی که با فاضلاب سر و کار دارد بایستی به دقت سمپاشی شود. در مورد سوسریهای آلمانی (ریز ) بایستی تاکید سمپاشی را بیشتر بر روی آشپزخانه و آبدارخانه ها انجام داد و لذا پشت و داخل کابینت ها ، پشت کلید و پریز شل ، سوراخ رول پلاگ ، زیر سینک دستشویی ، اتصال لوله ها و سیم ها ، مل ورود و خروج انواع لوله ها و .... را سمپاشی کرد. سموم مورد استفاده: برای سوسریهای درشت بهتر است از دسته سموم پایروتیروئیدی استفاده کرد و مقدار مصرف آنها را با توجه به توصیه کارخانه سازنده تا 5/1 برابر استفاده نمود. برای سوسریهای ریز بهتر است در درجه اول از سموم پایروتیروئیدی و در صورت بروز مقاومت از سموم ترکیبی فسفره و پایروتیروئید به میزان 50% از مقدار دوز توصیه شده برای هر کدام از سمها استفاده کرد . برای مثال اگر قرار است که در یک پمپ 10 لیتری 250 سی سی از سم دورسبان و یا150 سی سی سم سیپرمترین به تنهایی استفاده شود مقدار 125 سی سی از سم دورسبان را با 75 سی سی سم سیپرمترین  در 10 لیتر آب مخلوط می کنند. برای سمپاشی آشپزخانه که بطور مرتب در معرض شستشو قرار دارد بهتر است از سم اکتیلیک به میزان 500 سی سی در 10 لیتر آب استفاده کرد. در حال حاضر علاوه بر سموم گفته شده می توان در بخشهای مثل محل زندگی مریض های آسمی ، بخش نوزادان  و ... از طعمه های مسموم که در بازار سم وجود داشته و بی بو بوده و هیچ خطری برای انسان ندارد مانند ماکس فورث استفاده کرد. ساس ها بطور کلی ساس ها موجودات مزاحمی بوده که از نظر انتقال بیماری دارای اهمیت نیستند . هر دو جنس نر و ماده آن در تمام مراحل نمفی و بالغ خونخوار بوده  و در شب فعالند. و چون در هنگام خونخواری بزاق ترشح کرده ایجاد تحریک و خارش شدید می کنند . در طی روز در زمانیکه خونخواری صورت نمی گیرد نمفها و بالغین بی حرکت در محلهای تاریک و خشک مانند شکاف ها و درز لوازم چوبی منزل ، دیوارها ، سقف ها ، لابلای کفپوشهای چوبی، زیر درز کاغذ دیواری ، بین تشک و تختخواب مخفی می شوند . ساسها هیچ بیماری را به انسان منتقل نمی کنند ولی گزش آنها ممکن است ایجاد کم خونی و آلرژی نماید که بستگی به حساسیت افراد و تعداد گزشهای وارده دارد. نقل و انتقال : ساسها توسط اجناس دست دوم خریداری شده و یا  وسایل چوبی کرایه ای مثل میز و صندلی مجالس صورت می گیرد . یک ساس بالغ می تواند یک کلنی ساس بوجود بیاید ساسها دارای بوی خاصی هستند که نتیجه ترشح غدد موجود در بند سوم سینه آنها می باشد روش مبارزه اساس مبارزه با این حشرات انجام سمپاشی ابقایی در داخل اماکن بوده وبایستی عمل سمپاشی را صبح زود انجام داد  مناطق مورد سمپاشی شامل قسمتهای مختلف تختخواب ، تشکها ، وسایل چوبی ، پشتی ها و کلیه درزها و شکافهای موجود در کف اتاق و دیوارها می باشد. سموم مورد مصرف گامگسان 5/0% و در صورت بروز مقاومت مالاتیون 2-1% ، دیازینون 5/0% ، دی کلرووس 5/0%  ، پریمفوس متیل به میزان 10 گرم ماده موثر در لیتر ، دلتامترین به میزان 05/0 گرم در لیتر استفاده از ترکیبات پیروتروئیدی مانند بیورزمترین Bioresmetrin ،  پرمترین  یا سیپرمترین به مقدار 2-1 گرم در لیتر به فرمولاسیون  حشره کش های فوق به دلیل تحریک این حشرات و خارج کردن آنها از محلهای اختفاء و در نتیجه تماس با حشره کش بسیار مفید خواهد بود ملخ : اصولا ملخها یا بومی یک منطقه بوده و یا به صورت مهاجرند . برای مبارزه با ملخهای بومی بهتر است از سمومی مانند لیندین و یا سوین را به میزان یک کیلو در 10 کیلو سبوس برنج و یاسبوس گندم و ترجیحا همراه با ملاس چغندر که به خوبی مخلوط شده باشد به صورت طعمه مسموم استفاده کرد. در مورد ملخهای مهاجر یا بایستی به آنها کاری نداشت ، چرا که خود به خود بعد از یک یا چند روز از منطقه عبور کرده و یا با استفاده از طعمه های مسموم ذکر شده و یا در موارد حاد و بارز به صورت سمپاشی مستقیم با سموم و غلظت های ذکر شده در مورد سایر حشرات و بعضا غیظ تر مبارزه را انجام داد. عقربها و رتیل عقربهاو عنکبوتها (رتیل  ) ناقل بیماری نیستند ولی ممکن است در اثر نیش زدن به انسان و سمومی که به بدن تزریق می نمایند باعث ناراحتی های شدید و جدی و گاها مرگ شوند. عقربها عقربها جانورانی شب فعال بوده که در هنگام روز در زیر سنگها ، کلوخ ، بقایای انباشته شده گیاهان ، لابه لای شکاف دیوارها و در گونه های حفار عقرب در سوراخهایی که در زمین کنده می شود استراحت می نمایند . سمیت عقربها به اندازه و رنگ آنها بستگی ندارد و بعضی از عقربهای بزرگ بدون خطر بوده در حالی که گزش انواعی از عقربها که از جثه کوچکتری برخوردار می باشد که به علت وجود فاکتورهای سمی خطرناک می تواند مرگ آخرین باشد. خطرناکترین عقرب ایران یک عقرب زرد رنگ با طول 7 سانتی متر با نام محلی گادیم می باشد. روشهای مبارزه  استفاده از حشره کشها باید در داخل اماکن و محلهایی که عقرب ها تمایلی به ورود یا مخفی شدن دارند مانند زیر وسایل منزل ، زیر زمینها ، زیر شیروانی ، کنار اتاقها، داخل کمدها انجام گیرد و در فضای باز خارج از منازل باید حشره کشهایی را در قسمتهایی بکار برد که ساختمان با خاک تماس دارد از جمله این مناطق می توان به پی و پایه ساختمان ، ستونها و راهروها و ایوانها و رواقها اشاره کرد ارتفاع سمپاشی در این مناطق تا 60 سانتی متر از سطع زمین می باشد و سمپاشی توده های سنگ و چوب و الوار انباشته شده در اطراف ساختمان نیز ضروری است. حشره کشهای مورد استفاده مالاتیون بی بو به میزان 50 گرم ماده موثر در لیتر لیندین به میزان 5 گرم ماده موثر در لیتر پروپوکسور به میزان 20 گرم در لیتر به تنهایی یا به همراه دیکلرووس به میزان 5 گرم در لیتر استفاده نمود.   رتیلها یا عنکبوتهای سمی تمام عنکبوتها که در لفظ عامه به رتیل شناخته شده اند دارای سم می باشند ، لاکن فقط تعداد محدودی از آنها برای انسان خطرناک هستند .عنکبوتهای بیوه سیاه و قهو های از جنس لاترودکتوس ، عنکبوتهای نسبتا کوچکی هستند که برای انسان بسیار خطرناک تر از عنکبوتهای بزرگ به ظاهر خطرناک به نام تارانتولا می باشد. روشهای مبارزه سمپاشی عنکبوتها و توده های تخم و تارهای آنها با حشره کشها بهترین روش برای مبارزه است در این راستا باید دیوارها ، زوایای اماکن ، شکافها ، فضاهای زیر لوازم منزل منزل و توده های آشغال و مواد زائد و تودهای چوپ و الوار و سایر مواد زائد را سمپاشی کرد. احتیاط: در مواقعی که سمپاشی در سقف اتاقها و اماکن انجام می شود که باید دقت نمود که عنکبوتها خصوصا بیوه های سیاه ممکن است تحریک شده و از بالا به پایین افتاده و موجبات گزش فرد را فراهم نمایند. این دو موجود که از دسته موجودات کلیسر دار بوده خود شکارچی بسیاری از حشرات و موجودات کوچک دیگر بوده ولی در این بین رتیل به دلیل نداشتن غده سمی و نیز زائده ای برای تزریق سم خطری ندارد لذا دارای اهمیتی از نظر پزشکی نیست . عقربها به دلیل داشتن نیش های خطرناک و سمی دارای اهمیت می باشند که در این حال خطرناکترین عقربها نوع زرد با دمی باریک و دراز شبیه دم گاو با پدیپالپای برجسته و نیش کوتاه می باشد که سم آن نوروتوکسیک می باشد. برای مبارزه با این موجودات ضمن انجام آموزش به پرسنل در معرض خطر ، انجام ملاحظات احتیاطی مثل بازرسی کفش و لباس در آماکن آلوده ، ایجاد یک کمربند آبی (در صورت مقدور بودن ) در اطراف چادر یا محل سکونت ایجاد کرده  و یا با نگهداری و پرورش چند مرغ و خروس آنها را کنترل نمود. سموم مورد استفاده: برای سمپاشی بر علیه عقرب به ویژه در اماکن نزدیک به محل سکونت افراد بایستی عملیات سمپاشی در ابتدای صبح انجام داد تا در اثر تحریک عقربها توسط سم افراد در معرض گزش آن قرار نگیرند. سموم مورد استفاده عبارتند از : دیازینون به میزان 10 گرم در لیتر ، لیندین به میزان 5 گرم در لیتر ، مالاتیون به میزان 30 گرم در لیتر ، بندیوکارپ به میزان 4/2 تا 8/4 گرم در لیتر  و سموم پایروئروئیدی و یا سمومی که دارای خاصیت ابقایی بالا و نیز خاصیت تاثیر تدخینی دارند طبق دوزهای اعلام شده  استفاده نمود. جوندگان: اصولا ما با سه نوع جونده مواجهه خواهیم بود:  1- موشهای خانگی 2- رتها  3- موشهای صحرایی 1-             موش خانگی Mus musculus : موشی است با دم دراز و چشمهای درشت و لاله گوش نسبتا بزرگ که در سوراخها و شکافهای موجود در خانه ها لانه گزیده و در اماکن انسانی زیاد دیده می شود. 2-             موش کشتی یا موش بام Rattus rattus   :موش سقف یا موش سیاه و قهوه ای نیز معروف است موشی است با جثه نسبتا بزرگ و کشیده که طول دم آن از مجموع سر و تنه حیوان بزرگتر است پوزه این موشها نسبتا باریک می باشد و گوش ها بلند است. 3-             موش نروژی یا موش فاضلاب  Rattus norvejicus  یا موش فاضلاب موشی است با جثه نسبتا بزرگ که طول دم آن از مجموع سر و بدن حیئان کوتاهتر است ، پوزه این حیوان پهن و گوشها نسبتا ضخیم و کوتاه است . روشهای مبارزه با موش ها الف : روش حفاظت مکانیکی Mechanical proofing حفاظت مکانیکی به اعمالی اطلاق می شود که موشها را از رسیدن به غذا و پناهگاه و آب در ساختمان ، انبارها و سایر اماکن باز می دارد. 1-             حذف غذا : پس مانده های  مواد غذایی موجود در زباله ها بزرگترین منبع غذایی برای موشهای شهری یا اهلی می باشند لذا بایستی بطور بهداشتی جمع آوری وحمل و دفع شود . 2-             حذف آب : موشها در صورت عدم دسترسی به آب در کمتر از 4-3 روز از بین می روندلذا بایستی در داخل ساختمان لازم است سوراخهای فاضلاب را با کفشوی مناسب وشاند و از چکه کردن شیرهای آب و قرار دادن ظروف آب در زیر آنها خودداری نمود. ب: حذف پناهگاه ها Rodent proofing تعدادی از جوندگان نظیر موش خانگی ، موش نروژی ، موش سقف  تمایلی به داخل شدن به اماکن انسانی دارند لذا ساختمانها باید به طریقی ساخته شود که از ورود آنها جلوگیری به عمل آید و در آب کانالهای فاضلاب به خصوص شب هنگام کاملا بسته باشد. ج : تله گذاری : در محلهایی که امکان جمع آوری لاشه موشهای مرده امکان پذیر نیست و امکان ایجاد بوی تعفن وجود دارد با توجه به اینکه موشها معمولا راهایی را برای عبور و مرور استفاده می کنند که کنار دیوار یا کنار پناهگاه آنها باشد تله ها را بایستی بر اساس این رفتار موشها در محل رفت و امد آنها قرار داد علاوه بر تله های مکانیکی اخیرا استفاده از تله های چسبان نیز متداول شده است این تله ها به صورت صفحات آغشته به چسب مخصوص هستند که قادر است موشها را نگه دارد و بهتر است روی این صفحات طعمه برای جلب حیوان قرار گیرد همچنین برای محافظت سطوح کوچک یا محلهایی به شدت باید از دسترسی موشها در امان باشد می توان از حصار الکتریکی استفاده نمود. مبارزه  شیمیایی:در راستای مبارزه شیمایی با موشها از مواد فوق استفاده می شود . الف : دور کننده ها این مواد موجب دور شدن موشها ازمحل های خاصی نظیر جعبه محصولات کشاورزی و بسته های مختلف و سیم های برق می شود . از جمله این مواد می توان تیرام و سیکلو هگزاهید اشاره کرد . ب : سموم موش کش  1- مواد تدخینیی : این مواد در کشتی ها ، ها÷یماها ، انبارها و سایر اماکنی که امکان مسدود نمودن کامل آنها وجود دارد جهت از بین بردن موش ها استفاده می شوند . از جمله این مواد می توان به گاز متیل بروماید دی اکسید گوگرد ، فسفید هیدروژن ، دی اکسید کربن اشاره کرد . 2- طعمه گذاری :  متداول ترین مبارزه با موش ها در اماکن استفاده از سموم است که طی آن مواد خوراکی مورد علاقه این حیوان را به سموم مختلف آغشته می کند . برای طعمه گذاری در اماکن مسکونی بهتر است که از جعبه یا لوله های مقوایی ، یا قطعات لوله های پلیکا استفاده نمود تا ضمن محافظت از سم منع از پراکنده شدن آن در مکان شده و نیز قابل جمع آوری باشد . ونیز موجب تحریک حس کنجکاوی حیوان شود . نکته مهم اینکه قبل از مبارزه با جوندگان و یا حین مبارزه با آنها حتما بایستی مبارزه با حشرات هم صورت بگیرد چرا که با از بین بردن جوندگان حشراتی که بر روی جوندگان زندگی کرده سراغ میزبانهای جدید از جمله انسان رفته و ممکن است باعث انتقال برخی از بیماریهای خطرناک به انسان شوند. برای مبارزه با جوندگان یا از سموم حاد مانند فسفر دوزنگ و یا از سموم آنتی کواگولانت ها (شامل وارفارین ، کوما تترالیل(راکومین ) ، برودی فاگوم (کلرات ) ، برومادیولون (لانیرات )) استفاده می شود. بهتر است برای مبارزه با جوندگان حتی المقدور از سموم حاد استفاده نشود چرا که برای انسان و سایر پستانداران بسیار خطرناک می باشد. مع الوصف از این سموم در مواقع اضطراری و برای مبارزه ضربتی بر علیه جوندگان می توان استفاده کرد. بهتر است این سموم را با انجام ملاحظات احتیاطی و رعایت بهداشت شخصا تهیه کرد. طرز تهیه سم فسفر دوزنگ ابتدا مقدار مورد نظر از گندم ، ذرت ، برنج   مثلا 1 کیلو را با 50 سی سی روغن مایع مخلوط کرده خوب به هم زده و بعد مقدار 50 گرم فسفر دوزنگ را با آن مخلوط کرده مجددا به خوبی بهم زده و بعد به مقدار یک قاشق مربا خوری در محلهای رفت و آمد جوندگان ، که معمولا جاهای پنهان است قرار داده می شود. در جاهایی که محیط خشک بوده و آب کمتر در دسترس قرار دارد بهتر است از مواد غذایی مانند خیار ، هویچ ، سیب زمینی به میزان هر کیلو ماده غذایی که خرد شده باشد با 50 گرم فسفر دوزنگ مخلوط کرده و در سوراخهای جوندگان قرار داده می شود. سموم آنتی کواگولانت که جزء سموم تاخیری بوده بیشتر به صورت آماده شده در بازار به دو صورت گرانول و پلیت موجود می باشد. از سموم پلیتی بیشتر در جاهای با رطوبت بالا ، مثل راه فاضلابها استفاده می شود و از گرانولها در سایر نقاط استفاده می شود. برای مبارزه با موش خانگی بویژه در ادارات ، مهدکودک ها و آشپزخانه ها می توان از چسب ضد موش هم استفاده کرد به همین منظور می توان چسب موش را به صورت لایه ای بر روی ورقی فلزی و یا کاشی و سرامیک مالیده و در کنار دیوار و در مسیر حرکت موشها قرار داد . این چسبها موش را زنده گرفته و لذا بایستی آنها را با همان وسیله در زیر خاک مدفون کرد. نکته قابل ذکر اینکه هرگز نباید آنها را آتش زد چراکه ممکن است در حین آتش گرفتن از چسب جدا شده ، فرار کرده و باعث آتش سوزی شوند. آفات انباری  در انبارهای مواد غذایی علاوه بر جوندگان ممکن است حشرات مختلفی مانند انواع سوسکها ( نه سوسریها ) شپشک ها و ... وجود دارد که برای مبارزه و کنترل آنها علاوه بر استفاده از سموم بایستی رعایت مسایل بهداشتی و انبار داری را هم نمود. مواد غذایی حداقل بر روی پایه هایی به ارتفاع 20 سانتی متر قرار گیرند ، بین موادغذایی راهروهایی برای رفت و آمد و کنترل مواد غذایی وجود داشته باشد. انبار بایستی دارای سیستم تهویه مناسب ، نور مناسب بویژه نور خورشید باشند. برای مبارزه با آفات انباری بایستی از سموم تدخینی مانند فسفید آلومنیوم ، و سموم مشابه استفاده کرد. میزان محاسبه برای هر متر مکعب فضا یک قرص خواهد بود . مدیریت تلفیقی آفاتIPM الف: اهداف کلی · شناسایی آفاتی که آسیب وارد می کنند. ·  ایجاد و تنظیم مدیریت تلفیقی آفات (IPM) با استفاده از تکنیک های مختلف به طوریکه بر اساس آن از آفت کش ها تنها زمانی استفاده خواهد شد که سایر روش های دیگر کاربردی نداشته باشند .  ب: تعریف آفات آفت، موجود زنده ای است که زندگی ما را به مخاطره می اندازد ، هر چند که این موجود در طبیعت یا مکان دیگر ممکن است موجودی مفید باشد. ج: تدابیر مورد استفاده در هنگام مواجهه با آفات جهت مبارزه با آفات و متوقف نمودن رشد آن ها و جلوگیری از بازگشت مجدد این بندپایان  از روشهای زیر استفاده خواهد شد: ·                     بازرسی کامل محدوده ای که آلودگی در آنجا یافت شده است ·                     بررسی و مطالعه دقیق محل و مرکز آلودگی ·                     جداسازی و ایزوله کردن نمونه آفت زده ·                     جداسازی آفات و نمونه های آفت زده  و ایزوله کردن وخروج نمونه ها در درون ظروف در بسته به منظور جلوگیری از انتشار آنها ·                     ثبت دقیق اطلاعات مربوطه (مرحله رشد آفت ، نمونه های موجود در محل آلوده گی ، نمونه های آلوده ) ·                     شناسایی نوع آفت ، چرخه زندگی آفت بر پایه اطلاعات جمع آوری شده به پرسشهای زیر پاسخ داده خواهد شد: -                     آیا حذف آفت به راحتی قابل انجام است؟ -                     آیا تخمی از آفت مشاهده می شود؟ -                     تعیین حداقل آسیب ایجاد شده جهت اتخاذ روش مناسب برای کنترل ؟ ·                     برآورد میزان آلودگی ·                     مطالعه دقیق در زمینه مبارزه ای که قرار است انجام شود ·                     شروع IPM از محلی که برای اولین بار آلودگی در آنجا مشاهده شده است با استفاده  روش های مختلف مانند فریز کردن، ایجاد محیط های بدون اکسیژن و یا جایگزینی گاز دیگری به جای اکسیژن نظیر نیتروژن، ارگون و  دی اکسید کربن جایگزین ، استفاده از جاروبرقی و یا حتی سموم مناسب و کارا با در نظر گرفتن کلیه جوانب ·                     پاکیزه کردن کلیه نمونه ها و اشیاء موجود بعد از انجام روشهای کنترلی با استفاده از جارو برقی با رعایت کلیه جوانب به نحوی که کوچکترین آسیبی به محل وارد نسازد ·                     حذف آفات مرده و ضایعات ناشی از آن ها شامل جسد آفات، پوسته های لاروی و لانه هایی که می توانند آفات جدید را جذب نمایند ·                     تنظیم برنامه ای جهت ممانعت از بازگشت مجدد آفت و دقت و مراقبت تا حصول اطمینان به عدم وجود و یا بازگشت آلودگی ·                      در صورت وجود مشکلی در ساختار عمومی ساختمان بایستی به کارکنان بخش خدمات اطلاع داده و با همکاری آن ها تعمیرات لازم را انجام داد کنترل دقیق موادی که وارد موزه می شود و جلوگیری از ورود مواد آلوده  آفات محیطی هر آفتی که در محیط زندگی وجود دارد ممکن است به راحتی وارد اماکن و ساختمان هایی که به درستی عایق نشده اند شوند.  سوسری ها، جیرجیرک ها، موشها، مگس ها، مورچه ها، هزارپا ، موریانه ها و هر آفت معمولی می تواند ساختمان ها و اماکن را مورد تهاجم  قرار می دهند مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات IPM (Integrated Pests Management) IPM ،فرآیندی است برای اتخاذ تصمیمی که  به ما کمک خواهد کرد تا به هنگام نیاز به سرکوبی حشرات، زمان و مکان آن را تعیین نموده و راهکار مناسبی را در برابر حملات آفات بکار بریم. اهمیت استفاده از IPM از آنجاییکه آفت کشها خطرات بهداشتی فراوانی را به پرسنل و کارمندان وارد می سازند. استفاده غیر مستقیم و تماس با حشره کش ها می تواند منجر به عوارض شدیدی چون آبریزش بینی، تهوع و اختلال در تنفس گردد. همچنین تماس با آفت کشها می تواند عوارض مزمنی چون حملات، تحریکات چشم و پوست و افت و نقص در حافظه گردد. بسیاری از آفت کشها سرطانزا یا مستعد کننده برای ابتلاء به سرطان بوده و یا ناقص کننده جنین می باشند. برای حفظ خود، فرزندان، استفاده از آفت کشها باید با دقت فراوان و طبق دستورالعمل موجود در برچسب سم انجام شود.  سایرخسارات ناشی از مصرف آفت کشها ·                     فرسایش فلزاتی مثل آهن، برنج، و سایر فلزات رنگ روشن ·                     اضمحلال پروتئین نظیر خز، پر، چرم، پشم و موی اسب ·                     زوال و نابودی کاغذ ·                     چروکی، سخت شدن و نرم شدن پلاستیک ·                     تغیر رنگ در رنگها و رنگدانه ها ·                     لک برداشتن سطوح و تماس با بخارات چگونگی تشخیص مکان های نیازمند به کنترل؟ با توسعه استراتژی کنترل همواره می توان در مورد منابعی که باید حفظ شود و همچنین انواع آفاتی که به منابع صدمه خواهند زد، اندشید. آفات مختلف صدمات مختلفی نیز می زنند. نشانه های وجود آفات شامل: ·                     حفرات                                        علائم جویدگی ·                     از دست رفتن مو                             شبکه شبکه شدن ·                     ریختگی پوست                              خراشیدگی سطحی ·                     فراس (ضایعات ناشی از فعالیت حشرات که به شکل پودری نرم است) ·                     گلوله های مدفوع چگونگی کنترل افت ·                     بررسی معمولی و روتین روزانه اشیاء به صورت چشمی و بررسی پوسته های لاروی به جا مانده، حفره های موجود در بافت، وجود توده هایی از مواد خراشیده شده پودری و ریزش مو در اطراف و زیر مصنوعات و نمونه سنجی در هر فصل یک بار و چک و کنترل کردن نمونه های آسیب پذیر مثل نمونه های بیولوژیکی و نمونه های مربوط به قوم شناسی ·                     بازدید روتین  و روزانه ساختمان به ویژه چک کردن چهار چوب درب و لبه پنجره ها به منظور یافتن هر گونه علامتی را که ممکن است نشانه ای از ورود آفات باشد ·                     جمع آوری آفات در حال حرکت با استفاده از تله های چسبان، تله های فرمونی و تله های نورانی بر اساس نوع آفت و محل بروز آلودگی براساس برنامه طراحی شده شامل: 1-                  تهیه نقشه منطقه ای که قرار است تله گذاری شود و مشخص کردن محل درها، پنجره ها، منابع آبی و گرمایشی و ابگذرها، محل های نمایش و کابینت ها و بخش های ذخیره سازی 2-                  تعیین محل قرار گرفتن تله ها مانند: امتداد حاشیه دیوارها ،گوشه ها،نزدیک درها،نزدیک پنجره ها و سایر منابع نوری،زیر مبلمان،نزدیک منابع آبی،نزدیک آبگذرها،نزدیک منابع حرارتی،داخل و بیرون محل های نمایش و کابینت های ذخیره سازی 3-                   کد دادن به تله ها برای شناسایی سریع 4-                  کنترل محل تله ها را در سراسر منطقه تله گذاری شده به ویژه: جاهای تاریک، گرم و مرطوب و کناره های دیوار که آفات تمایل زیادی به حرکت در امتداد آن دارند 5-                  مشخص کردن محل تله ها بر روی نقشه تهیه شده 6-                   ثبت اطلاعات مربوط به هر تله بر اساس کد مربوطه شامل:شماره تله، محل تله،تاریخ بازرسی،تعداد گونه های یافت شده در تله،و سایر اطلاعات مفید مثل مراحل زندگی گونه، شرایط غیر معمول و تاریخ جایگزینی تله ·                     کنترل مکانیکی -                     نصب وسایلی که بطور خودکار بسته می شوند، درهایی که به اتوماتیک باز و بسته می شوند و قرار دادن واشر روی قسمت بیرونی درها -                     نصب توری روی آب گذرهای کف -                     از بین بردن گیاهان رویشی و پیچک در ساختمان و اطراف آن -                     تمیز کردن فاضلاب روها بطور منظم -                     بستن پنجره ها و نصب توری هایی با اندازه سوراخ 20 مش در هر سانتیمتر مربع -                     حذف صداهای ناهنجار مثل کابینت ها که برای حشرات بسیار جذاب می باشد -                     به حداقل رساندن گرد و غبار -                     استفاده از جاروبرقی به جای جاروی دستی برای تمیز کردن ساختمان -                     درزگیری و مسدود ساختن کلیه حفره های داخل ساختمان موریانه موريانه ها  حشرات بالدار يا بي بال و نسبتا كوچكي هستند. پهلوي سينه موريانه هاي بالدار  كه قهوه اي رنگ است دو  جفت بال طويل  و باريك قرار دارد.موريانه هاي بي بال ظاهرا" شبيه به مورچه هستند ولي رنگ آنها سفيد وكمر آنها مانند مورچه باريك نيست.  موريانه ها در مناطق گرم  فراوان هستند و خسارت زیادی به  لوازم چوبي  لباسها و كاغذ و غيره وارد مي كنند .  بيش از دو هزار گونه  موريانه  در جهان شناخته شده است كه تعدادي از آنها در  ايران زندگي مي كنند. قطعات دهاني موريانه ها از نوع ساينده و شبيه به ملخهاست بعضي از  موريانه ها داخل ريشه درختان و علوفه  مي شوند ولي غالبا به  چوب و الوار صدمه مي زنند. زندگي موريانه ها بصورت اجتماعي  است كه اشكال  مختلف  كارگر / سرباز/ نر وماده  در داخل هر لانه وظايف  مخصوصي  را بعهده  دارند.  كارگر هايا موريانه هاي بي بال معمولي كه خسارت انها  بخوبي مشهود ميگردد.وظيفه جمع آوري غذا نگه داري  لانه و تغذيه  ساير فرمهاي موريانه ها را بعهده  دارند. تمام خانواده های موجود در راسته موریانه ها به صورت اجتماعات بزرگ و کوچک در محدوده سیستمی لانه ای و به صورت کلنی زندگی می کنند . ارتباط بین لانه ها و دنیای خارج بستگی به عادت مخصوص تغدیه ای گونه ها دارد . موریانه ها توانایی کنترل اقلیم داخل لانه خود را دارند. موریانه ها همه چیز خوارند و از مواد گیاهی ، الیاف ، فرآورده های پشمی و پنبه ای ، کاغذ دیواری ، چرم ، موکت ، لاستیک ، پوشش کابل ها ، جانوران نگهداری شده در موزه ها ، انواع چوب و فرآورده های چوبی تغذیه می کنند . در مناطق گرمسیر و  نیمه گرمسیر فعالیت زیاد دارند .عموما در محیط مرطوب و تاریک زندگی می کنند از طریق ایجاد دالان های زیرزمینی و کانال های سر پوشیده  در سطح دیوارها ، ستونها و غیره بداخل ساختمان ها و محل های تامین مواد غذایی نفوذ میکنند . لانه ها ممكنست در اعماق خاک ، داخل تنه پوسیده درختان ، داخل چوبهای خشک یا اثاثیه چوبی داخل ساختمانها بناشوند. برخی دارای لانه آشکار در بالای سطح خاک می باشند تعدادی از موریانه ها از مواد چوبی تغذیه میکنند و با حفاری در چوبهای تر ادامه زندگی می دهند . موریانه های دروگر در چراگاه های خشک که درختان کمی دارند لانه سازی میکنند ، بعضی از موریانه ها از مواد گياهي خشک تغذیه می نمایند تعدادی از موریانه ها بسته به شرایط محیطی لانه هایی ایجاد میکنند و موجبات خسارت به محصولات کشاورزی ، لوازم ساختماني و ساختمانها را فراهم می آورند.از 1800 گونه شناخته شده در دنیا 148 گونه به ساختمانها صدمه می زنند و خسارت آن چنان شدید است که داخل هر محدوده ای که انتشار یابند دیر یا زود  الوارهای بي محافظ و یا وسایل چوبی به کار رفته در ساختمان ها تخریب می شود.موریانه هايي که در داخل خاک و  زیر زمین دالان حفر می کنند توانایی آن را دارند که راهروهای خود را از خاک به درون آجر و حفره های داخلی دیوار باز نمایند گاهی تیر های شیروانی و چوب های سقف را مورد حمله قرار می دهند موریانه های چوب خشک ،گاهی در الوارهای دور از زمین حتی روی سقف نیز كلني ایجاد می نمایند. در سالهای اخیر به سبب بالا رفتن مخارج تعمیر و نگهداری ، موریانه ها خسارات بسیاری به ساختمانها واردآورده اند خصوصا" در مناطقي که پروژه های خانه سازی ارزان قیمت و به تعداد زیاد وجود دارد و به برنامه های تعمیر و نگهداری اهمیتی داده نمی شود ساختمانها بیشتر در معرض حمله موریانه ها قرار میگیرند. انتشار موریانه ها ازمحلی به محل دیگر و حتی کشوری به کشور دیگر به راحتی امکان پذیر است افزایش تعداد ساختمان ها با تغییر روش ساختمان سازی موجب شده است که موریانه ها در کشورهایی که تا کنون مطرح نبوده اند به صورت آفت در آیند مثلا در مناطقی که خانه ها را از خشت و گل بدون استفاده از الوار می ساختند بنظر می آید که ساختمانها بدون موریانه باشند در حالیکه استفاده از تیر ، الوار و تغییر بافت ساختمانی سبب شده  است که موریانه ها تکثیر یافته و مشکل آفرین شوند . تعداد اجتماعات موریانه هاي  زیر زمیني بالغ بر هزار حشره است و جمعیت اجتماعاتي که در مناطق گرمسیری لانه های تپه ای می سازند به میلیونها حشره تخمین زده می شود به همین جهت حمله سریع و وسیع آنها به ساختمانهای جدید از حمله سایر موریانه ها مشخص تر است. علامت مشخصه آلودگی به موریانه های زیرزمینی وجود خاک یا مخلوطی از شن وموريانه چوب جویده شده در الوارها است در همین حال لوله های خاکی يا راهروهای پوشیده که بر روی دیوارهای غیر قابل نفوذ بنا می شود خطوط ارتباطی بین لانه و غذا می باشد. اگر الوار با خاک تماس داشته باشد موریانه ها از زیر دالان های داخل خاک با چوب در تماس داشته بدون هیچگونه علامت مشخصه وارد الوار می شوند دیوارهای خشتی یا سنگی با ملات گل به حفره های ممتد راه را برای موریانه های الوار سقف ایجاد می کنند. شروع كلني موریانه ها با نر ها و ماده های بالدار می باشد این موریانه ها پس از جفتگیری  بالهای خود را از دست می دهند در این مرحله موریانه ها سلول کوچکی در خاک ایجاد میکنند و ماده (ملکه ) تخم می گذارد ، پس از باز شدن تخم ، والدین از ذخیره بدن خود ، نوزادان را تغذیه می نمایند اولین سری کارگران کوچکتر از کارگران بعدی هستند در موریانه های چوب های خشک اولین دسته نوزادان تماما به کارگران تبدیل می شوند و یک موریانه سرباز هم تولید می شود. تا فعال شدن کارگران ماده تخمگذار که ملکه نامیده می شود دیگر تخم  نمی گذارد و پس از آن شروع به تخمگذاری می کند و این کارگران هستند که از نوزادان نگهداری می کنند و تغذیه آنها را بر عهده دارند. کارگرها بعد از تغذیه از چوب و كاغذ آن را نيمه هضم نموده به  سربازها وفرمهاي  جنسي مي خو رانند. تغذيه  آنها بو سيله قي كردن از دهان يا اخراج غذا بصورت قرصهايي از راه مخرج است. فقط ناحيه سر موريانه ها محكم  است و بقيه قسمتهاي بدن  آنها  معمولا نرم مي باشد. سربازها  داراي  سر  مستطيل  يا مثلثي شكل و ارواره هاي قوي هستند.  بالدارها و فرم جنسي موريانه ها چشمهاي  مركب  دارند ولي سایر فرمها بعلت زندگي در خاك  وتونلهاي زير  زميني  فاقد چشم هستند.در صورتي كه موريانه هاي بالدار در بين دو چشم مركب  فرو رفتگي كوچك وکمرنگی به نام فو نتانل داشته باشند از خانواده(Termitidae ( هستند. موريانگان بالداري كه عضو فونتانل نداشته باشند. از خانواده                  ( Hrodtermitidae)  ميباشند. در خوزستان و مناطق گرمسير موريانه هاي  بالدار معمولا در ماهاي اسفند وفروردين از لانه خارج مي شوند. خروج موريانه ها در هواي آرام و بعد از بارندگي معمولا در اوايل  غروب صورت مي گيرد. بالها معمولا پس از انجام  پرواز  كوتاه  موريانه از نزديكي سينه قطع مي شوند. انتهاي شكم  موريانه ها يك جفت سرسي كوتاه قراردارد. كلني موريانه ها بر عكس مورچه و زنبور  تعداد مساوي  نر و ماده  بالدار توليد مي نمايد.  در داخل  كلني ( ملكه) و ( شاه)  هر دو با هم زندگي مي كنند. در فواصل  معين داخل كلني  موريانه ها فرم  جنسي بالدار توليد مي كنندكه پس از پرواز كوتاه و جفتگيري باعث انتشارآلودگي موريانه زدگي  مي شوند.كلني جديد موريانه در اثر جفت گيري  ماده  ونر  داخل گودالي روي زمين تاسيس مي شود. شاه وملكه موريانه ها زندگي طولاني دارند و در برخي از گونه ها ملکه تا پنجاه سال زير زمين  به توليد مثل خود ادامه مي دهد.جفت گيري شاه و ملكه در تمام دوره زندگي ادامه پيدا مي كند و بر طول و حجم ماده  مرتبا افزوده مي گردد.  جمعيت يك كلني بر حسب  گونه آن بين صد تا يك ميليون است . جمعيت هر كلني عمدتا ازكارگر ها تشكيل شده كارگر ها از شاه و ملكه پذیرایی مي كنند. وقتي جمعيت لانه زياد مي شود كارگرها بر تاسيسات ان مي افزايند ونظافت ان را بر عهده مي گيرند. در بعضي از گونه ها  نوزادان  وظيفه انجام  كاركارگر ها را بعهده دارندو پس ازمدتي تدريجا كار كردن را رها مي كنند. بسياري ازكارگر هاي پير بدون توليد مثل میميرندولي برخي از آنها وظيفه دفاع از لانه  يعني كار هاي  سرباز را انجام مي دهند. سرباز ها  تقريبا در تمام كلني گونه هاي مختلف  موريانه  ها   يافت  مي شوند. بعضي از انواع سربازها آرواره هاي قوي و برخي ديگر سر نوك تيز دارندكه روي آن مايع بد بويي براي دفع  دشمن  ترشح مي  شود.  وقتي به عللي  شاه و ملكه  موريانه ناگهان   از بين بروند كارگرها  نوعي  از موريانه ها را كه بالهاي كوتاهي دارند براي جانشيني آنها غذا داده و پرورش مي دهند. دگرديسي در بين كارگر و سرباز  موريانه ها کمتر از شاه و ملکه است.كارگر ها تا حدود  4 سال عمردارند. غالب انواع موريانه هاي ايران  دالانهايي داخل چوب  توليد  كرده باعث  پوسيدگي آن مي شوند و يا زندگي زير  زميني دارند. درآفريقا و استراليا بعضي از انواع موريانه ها لانه هايي بشكل  ستونهاي عظيم در سطح خاك  مي  سازند وخود در داخل ان زندگي مي كنند. درکلنی موریانه ها علاوه بر کارگران پوره ها(نوزادان) سن پایین هم فعالیت دارند اگر کلنی خوب رشد کرده باشد موریانه سرباز هم مشاهده می شود فعالیت موریانه ها با پیدا شدن افراد جنسی نر و ماده بالدار خاتمه می یابد ملکه چندین سال تولید مثل می کند وقتی قدرت تخمگذاری ماده ها از بین رفت و نرها از بین رفتند  کلنی برای آنها جانشین تعیین میکند و بدين ترتیب کلنی توسعه   می يابد (گاهی ارتفاع کلنی ها به چندین متر می رسد) .        
برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

نفهمیدن فیزیک کوانتوم در هفت گام

 نیلز بور (۱۹۶۲-۱۸۸۵)، از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم، در مورد چیزی که بنیان گذارده است، جمله ای دارد به این مضمون که اگر کسی بگوید فیزیک کوانتوم را فهمیده، پس چیزی نفهمیده است. من هم در اینجا می خواهم چیزی را برایتان توضیح دهم که قرار است نفهمید!

● گام اول: تقسیم ماده

بیایید از یک رشته‌ی دراز ماکارونیِ پخته شروع کنیم. اگر این رشته‌ی ماکارونی را نصف کنیم، بعد نصف آن را هم نصف کنیم، بعد نصفِ نصف آن را هم نصف کنیم و... شاید آخر سر به چیزی برسیم ــ البته اگر چیزی بماند! ــ که به آن مولکولِ ماکارونی می‌توان گفت؛ یعنی کوچکترین جزئی که هنوز ماکارونی است. حال اگر تقسیم کردن را باز هم ادامه بدهیم، حاصل کار خواص ماکارونی را نخواهد داشت، بلکه ممکن است در اثر ادامه‌ی تقسیم، به مولکول‌های کربن یا هیدروژن یا... بربخوریم. این وسط، چیزی که به درد ما می خورد ــ یعنی به دردِ نفهمیدنِ کوانتوم! ــ این است که دست آخر، به اجزای گسسته ای به نام مولکول یا اتم می رسیم.

این پرسش از ساختار ماده که «آجرکِ ساختمانی ماده چیست؟»، پرسشی قدیمی و البته بنیادی است. ما به آن، به کمک فیزیک کلاسیک، چنین پاسخ گفته ایم: ساختار ماده، ذره ای و گسسته است؛ این یعنی نظریه‌ی مولکولی.

● گام دوم: تقسیم انرژی

بیایید ایده‌ی تقیسم کردن را در مورد چیزهای عجیب تری به کار ببریم، یا فکر کنیم که می توان به کار برد یا نه. مثلاً در مورد صدا. البته منظورم این نیست که داخل یک قوطی جیغ بکشیم و در آن را ببندیم و سعی کنیم جیغ خود را نصف ـ نصف بیرون بدهیم. صوت یک موج مکانیکی است که می تواند در جامدات، مایعات و گازها منتشر شود. چشمه های صوت معمولاً سیستم های مرتعش هستند. ساده ترین این سیستم ها، تار مرتعش است ــ که در حنجره‌ی انسان هم از آن استفاده شده است. به‌راحتی(!) و بر اساس مکانیک کلاسیک می توان نشان داد که بسیاری از کمّیت های مربوط به یک تار کشیده‌ی مرتعش، از جمله فرکانس، انرژی، توان و... گسسته (کوانتیده) هستند. گسسته بودن در مکانیک موجی پدیده ای آشنا و طبیعی است. امواج صوتی هم مثال دیگری از کمّیت های گسسته (کوانتیده) در فیزیک کلاسیک هستند. مفهوم موج در مکانیک کوانتومی و فیزیک مدرن جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد که جلوتر به آن می رسیم و یکی از مفاهیم کلیدی در مکانیک کوانتوم است.

پس گسسته بودن یک مفهوم کوانتومی نیست. این تصور که فیزیک کوانتومی مساوی است با گسسته شدن کمّیت های فیزیکی، همه‌ی مفهوم کوانتوم را در بر ندارد؛ کمّیت های گسسته در فیزیک کلاسیک هم وجود دارند. بنابراین، هنوز با ایده‌ی تقسیم کردن و سعی برای تقسیم کردن چیزها می‌توانیم لذت ببریم!

● گام سوم: مولکول نور

خوب! تا اینجا داشتم سعی می کردم توضیح دهم که مکانیک کوانتومی چه چیزی نیست. حالا می رسیم به شروع ماجرا:

فرض کنید به جای رشته‌ی ماکارونی، بخواهیم یک باریکه‌ی نور را به طور مداوم تقسیم کنیم. آیا فکر می کنید که دست آخر به چیزی مثل «مولکول نور» (یا آنچه امروز فوتون می‌نامیم) برسیم؟ چشمه های نور معمولاً از جنس ماده هستند. یعنی تقریباً همه‌ی نورهایی که دور و بر ما هستند از ماده تابش می‌کنند. ماده هم که ساختار ذره ای ـ اتمی دارد. بنابراین، باید ببینیم اتم ها چگونه تابش می کنند یا می توانند تابش کنند؟

● گام چهارم: تابش الکترون

در سال ۱۹۱۱، رادرفورد (۹۴۷-۱۸۷۱) نشان داد که اتم ها، مثل میوه‌ها، دارای هسته‌ی مرکزی هستند. هسته بار مثبت دارد و الکترون‌ها به دور هسته می چرخند. اما الکترون های در حال چرخش، شتاب دارند و بر مبنای اصول الکترومغناطیس، «ذره‌ی بادارِ شتابدار باید تابش کند» و در نتیجه انرژی از دست بدهد و در یک مدار مارپیچی به سمت هسته سقوط کند. این سرنوشتی بود که مکانیک کلاسیک برای تمام الکترون ها پیش‌بینی و توصیه(!)

می کرد و اگر الکترون ها به این توصیه عمل می کردند، همه‌ی‌ مواد ــ از جمله ما انسان‌ها ــ باید از خود اشعه تابش می کردند (و همان‌طور که می‌دانید اشعه برای سلامتی بسیار خطرناک است)! ولی می‌بینیم از تابشی که باید با حرکت مارپیچی الکترون به دور هسته حاصل شود اثری نیست و طیف نوریِ تابش‌شده از اتم ها به جای اینکه در اثر حرکت مارپیچی و سقوط الکترون پیوسته باشد، یک طیف خطی گسسته است؛ مثل برچسب های رمزینه‌ای (barcode) که روی اجناس فروشگاه ها می زنند. یعنی یک اتم خاص، نه تنها در اثر تابش فرو نمی‌ریزد، بلکه نوری هم که از خود تابش می‌کند، رنگ ها ــ یا فرکانس های ــ گسسته و معینی دارد. گسسته بودن طیف تابشی اتم ها از جمله علامت سؤال های ناجور در مقابل فیزیک کلاسیک و فیزیکدانان دهه‌‌ی ۱۸۹۰ بود.

● گام پنجم: فاجعه‌ی فرابنفش

برگردیم سر تقسیم کردن نور.

ماکسول (۱۸۷۹-۱۸۳۱) نور را به صورت یک موج الکترومغناطیس در نظر گرفته بود. از این رو، همه فکر می کردند نور یک پدیده‌ی موجی است و ایده‌ی «مولکولِ نور»، در اواخر قرن نوزدهم، یک لطیفه‌ی اینترنتی یا SMS کاملاً بامزه و خلاقانه محسوب می شد. به هر حال، دست سرنوشت یک علامت سؤال ناجور هم برای ماهیت موجی نور در آستین داشت که به «فاجعه‌ی فرابنفش» مشهور شد:

یک محفظه‌ی بسته و تخلیه‌شده را که روزنه‌ی کوچکی در دیواره‌ی آن وجود دارد، در کوره ای با دمای یکنواخت قرار دهید و آن‌قدر صبر کنید تا آنکه تمام اجزا به دمای یکسان (تعادل گرمایی) برسند.

در دمای به اندازه‌ی کافی بالا، نور مرئی از روزنه‌ی محفظه خارج می‌شود ــ مثل سرخ و سفید شدن آهن گداخته در آتش آهنگری.

در تعادل گرمایی، این محفظه دارای انرژی تابشی‌ای است که آن را در تعادل تابشی ـ گرمایی با دیواره ها نگه می‌دارد. به چنین محفظه‌ای «جسم سیاه» می‌گوییم. یعنی اگر روزنه به اندازه‌ی کافی کوچک باشد و پرتو نوری وارد محفظه شود، گیر می‌افتد و نمی‌تواند بیرون بیاید.

فرض کنید میزان انرژی تابشی در واحد حجمِ محفظه (یا چگالی انرژی تابشی) در هر لحظه U باشد. سؤال: چه کسری از این انرژی تابشی که به شکل امواج نوری است، طول موجی بین ۵۴۶ (طول موج نور زرد) تا ۵۷۸ نانومتر (طول موج نور سبز) دارند. جوابِ فیزیک کلاسیک به این سؤال برای بعضی از طول موج‌ها بسیار بزرگ است! یعنی در یک محفظه‌ی روزنه دار که حتماً انرژی محدودی وجود دارد، مقدار انرژی در برخی طول موج‌ها به سمت بی نهایت می‌رود. این حالت برای طول موج‌های فرابنفش شدیدتر هم می‌شود.

 

 


برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

حقایقی در مورد تخم مرغ

  اسـم تـخـم مـرغ در یـکـی دو دهـه اخـیـر بد در رفته است.کـارشناسان سلامتی معتقدند که برای سلامت قلب مضر اسـت، و خـلاصـه این کــه موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مـنـتـقدان مـی بـاشنـد. امـا آیـا بـه راسـتی دوست سفید رنـــگ ( و گاهی قهوه ای) ما برایمان اینقدر مضر است؟ به تـازگی بسـیــاری از سازمانهای بهداشتی به دفاع از فواید تخـم مـرغ پــرداخته اند. پس ما باید کدام یک از حرف ها را قبول کنیم؟ اگر مضر هستند پس چرا مجددا درمورد خواص آنها تبلیغ می شود؟

● تصور نادرست در مورد تخم مرغ

سـابق بر این تصور می شد که تخم مرغ کلسترول خون را افزایش می دهد. و همانطور که می دانـیـد کلســـترول بالا باعث ایجاد سکته قلبی میـشود.

زرده تخم مرغ به تنهایی شامل ۵ گرم چربی می باشد که برای متخصصین تغذیه کافی است که ادعا کنند تخم مرغ باعت ایجاد تسدد شراین می شود.

یک تصور نادرست دیگر این است که مردم فکر می کنند کلسترول همان چربی است. این امر درست نیست.

کلسترول یک ماده مومی شکل است که از نظر ظاهری کمی شبیه به چربی می باشد اما خصوصیات متفاوتی با آن دارد. دانشمندان امروزه به این نتیجه دست پیدا کرده اند که کلسترول در بسیاری از غذاها وجود دارد و کلسترولی که در خون مشاهده می شود با آنچه که قبلا تصور می شد تفاوت های بسیاری دارد. بنابراین برای حل کردن راز تخم مرغ باید مطالبی در مورد کلسترول بدانیم.

● کلسترول

پیش از هر چیز باید بدانید که کلسترول لزوما چیز بدی نیست. بدن انسان برای حفظ دیواره سلولی، تجزیه بافت اعصاب و تولید ویتامین D به کلسترول نیاز دارد. ضمنا دو نوع کلسترول وجود دارد: کلسترولی که در غذاها وجود دارد و دیگری کلسترول خون. که هر دو از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.

کلسترول غذایی را می توانید در غذاهایی نظیر: گوشت قرمز، گوشت سفید، غذاهای دریایی، تخم مرغ و لبنیات پیدا کنید. کلسترول نوع دوم ( کلسترول خون) در کبد تولید می شود و با جریان خون به تمام نقاط بدن می رسد.

کلسترول خون خود به دو زیر مجموعه تقسیم بندی می شود: لیپو پروتیین های متراکم (HDL) و لیپو پروتیین های کم تراکم (LDL). LDL به این دلیل که به دیواره شریان های خونی می چسبد به عنوان کلسترول بد شناخته می شود.

چیزی که واقعا بد است میزان لیپو پروتیین های کم تراکمی است که در خون وجود دارد. مقدار بیش از اندازه آن باعث ایجاد ناراحتی های قلبی می شود.

دانشمندان اخیرا به این نتیجه رسیده اند که مصرف غذاهایی که دارای کلسترول هستند میزان کلسترول خون را افزایش نمی دهند. حداقل می توان گفت که تعدادی از کارشناسان با این نظر موافقند ( مثل همیشه عده ای مخالف وجود دارد.)

بر اساس یکی از تحقیقاتی که دکتر وندا هاول به همراه همکارانش در دانشگاه آریزونا انجام داده است، در طی یک مطالعه آماری که در طول ۲۵ سال به پایان رسید به این نتیجه رسیده اند که مصرف کلسترولی که در لبنیات وجود دارد به هیچ وجه کلسترول خون را بالا نمی برد. این تحقیق همچنین حاکی از آن است که افرادی که دارای رژیم غذایی کم چربی بوده و حتی روزی ۲ تخم مرغ مصرف می کردند هیچ نشانه ای از افزایش کلسترول در خون آنها مشاهده نشده است.

بنابراین چه چیزی باعث افزایش کلسترول خون می شود؟ یکی از تئوری ها بر این اصل استوار است که چربی های اشباع شده عامل افزایش کلسترول می باشند. از سه نوع چربی که وجود دارد ( اشباع شده، اشباع حلقه ای و اشباع نشده) تنها نوع اشباع شده آن باعث افزایش کلسترول و در نتیجه میزان LDL می باشند. تخم مرغ دارای چربی های اشباع نشده می باشد که می تواند میزان کلسترول بد خون را کاهش دهد، به شرط اینکه مصرف آنرا جایگزین غذاهایی با چربی های اشباع شده نمایید.

● غذاهای خوشمزه

تخم مرغ یک غذای کاملا مغذی است. فقط از چربی (زرده) و پروتئین (سفیده) تشکیل نشده، بلکه مقادیر بسیار زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن نیز در آن یافت می شود که از جمله آنها می توان به نکات زیر اشاره کرد...

● ویتامین ها

A: مناسب برای پوست و رشد

D: با تولید کلسیم مقاومت استخوان ها را افزایش می دهد

E: از سلول ها در برابر فرایند اکسایش جلوگیری می کند

B۱: باعث آزاد شدن انرژی موجود در کربوهیدرات ها می شود

B۲: انرژی موجود در چربی ها و پروتئین ها را آزاد می کند

B۶: سوخت و ساز پروتئین در بدن را بهبود می بخشد

B۱۲: در ساختار بافت های عصبی و سلول های خونی نقش مهمی دارد

● مواد معدنی

▪ آهن: در ساخت گلبول های قرمز خون بسیار موثر است

▪ روی: به تعادل آنزیم ها کمک کرده و فرایند بلوغ را تسریع می بخشد

▪ کلسیم: مهمترین ماده معدنی در تقویت استخوان و دندان

▪ ید: ترشح هورمون ها تیروئید را کنترل می کند

▪ سلنیوم: مانند ویتامین E از سلول ها در برابر فرایند اکسایش محافظت می کند

● بهترین نوع پروتئین

اگر موارد بالا برای شما کافی نیست باید این را هم اضافه کنیم که در سفیده تخم مرغ انواعی از خالص ترین پروتیین ها وجود دارد. آنقدر مغذی است که دانشمندان زمانی که میخواهند پروتئین سایر غذاها را محاسبه کنند، پروتئین سفیده تخم مرغ را به عنوان استاندارد در نظر می گیرند. "ارزش غذایی" آن (مقیاسی است برای تعیین فایده پروتئین رشد) ۳۹.۷ می باشد. این در حالی است که ارزش غذایی شیر، گوشت و برنج به ترتیب ۸۴.۵ ، ۷۴.۳ ، و ۶۴ می باشد.

هر چه ارزش غذایی بالاتر باشد پروتیین بهتر جذب می شود. به همین دلیل است که بدن سازها در رژیم غذایی خود از سفیده تخم مرغ استفاده می کنند. زمانی که شخص، به عنوان نمونه گوشت مصرف می کند، تمام پروتیین آن به طور خالص مصرف نمی شود.

پروتئین یک ماده مرکب می باشد. به این دلیل است که کارشناسانی که برای بدن سازها پروتئین مصنوعی می سازند همیشه از سفیده تخم مرغ در فراورده های خود استفاده می کنند. همانطور که مشاهده می کنید هر عدد تخم مرغ معمولی حاوی ۶.۳ گرم پروتئین می باشد.

● چگونه تخم مرغ را بخوریم

کارشناسان معتقدند با اینکه تخم مرغ دارای میزان کمی چربی های اشباع شده است بیش از روزی ۲ عدد از آنها را نباید مصرف کرد. زرده تخم مرغ دارای چربی می باشد که اگر چه این چربی ها باعث بالارفتن کلسترول خون نیستند اما اگر بیش از اندازه از آنها مصرف شود مشکلات دیگری را برای فرد ایجاد می کنند.

مسمویت از طریق تخم مرغ هر ساله ۵۰۰۰ نفر را به کام مرگ می برد. ۱ تخم مرغ از هر ۱۰۰۰۰ عدد به سالمونلا آلوده است. به همین دلیل شما نباید هیچ گاه آنها را به طور خام مصرف کنید، و یا اینکه در شیر مخلوط کرده و یا به طور خام ببلعید.

بهترین روش برای طبخ تخم مرغ بستگی به غذایی که دارد که می خواهید درست کنید. سازمان غذایی آمریکا اعلام می کند که دمای طبخ تخم مرغ نباید بیش از ۲۵۰ درجه فارنهایت باشد. اگر بر روی تخم مرغ قسمت های آبکی و شلی وجود داشته باشند بدین معناست که پخت به طور کامل انجام نشده است.

● به به ، تخم مرغ

بنابراین شما با تمام حقایق در مورد این ماده خوراکی و مفید آشنا شدید. زمانی دشمن شما بود اما حالا یکی از دوستان جدا نشدنی شماست که بسیار مغذی بوده و آنقدرها هم که تصور می کردید مضر نیست. حاوی مقادیر زیادی پروتئین بوده و طرز تهیه آن بسیار ساده می باشد و یک غذای طلایی طبیعی است... البته اگر در خوراک آن زیاده روی نکنید.

منبع:

 

خواص اعجاب آور توت فرنگی

 

 

 

توت فرنگی سرشار از ویتامینهای ب، ث، قند، سلولز، مواد چربی و البومی ن.وید ودارای اهن ،اهک ، فسفر،منیزیم،پتاسیم،سدیم،سیلیس ،ید وبرم می باشد.

ظریف ترین میوه هاست.مقوی ، خنک ، ادرار آور و تصفیه کننده خون می باشد.پیش از غذا بخورید اشتها اور است.مواد قندی ان از نوع لولوز استکه برای اشخاصی که بیماری قند دارند بسار خوب است . یک قاشق سوپ خوری توت فرنگی جنگلی را اگر در مقداری خامه تازه مخلوط کنید، برای اشخاصی که مرض قند دارند د سری عالی خواهد بود.

توت فرنگی دارای موادی است که املاح معدنی را زیادکرده بدن را تقویت می کند.مصرف ان برای اشخاصی که ضعیف اند یا مسلول مفید است.

این بیماران اگر به مقدار کافی هر روز توت فرنگی مصرف کنند، علاوه بر جذب املاح معدنی مقدار لازم ویتامین ث را نیز مصرف خواهند کرد و این ویتامین در توت فرنگی به مقدار کافی وجود دارد.

اگر سیلیس در بدن کم باشد، شخص مبتلا به سرطان وتصلب شرایین میگردد.به همین جهت برای جلوگیری از این دو مرض باید در فصل توت فرنگی به مقدار کافی ان را خورد تا رفع کمبود این ماده حیاتی را از بدن کردهشخص مبتلا به امراض مهلک نشود.

املاح معدنی توت فرنگی ، خاصیت مسهلی به ان بخشیده زیرا این املاح عضلات و روده ها را به انبساط و انقباض وادار می کند و به همین جهت هم ان را برای کسانی که به یبوست مبتلا هستند تجویز می کنند .توت فرنگی به مقدار زیادی اسید سالسیلیک در خود در خود نهفته دارد که بر روی کبد کیسه مثانه و کلیه ها ومفاصل عمل قابل توجهی دارد .

به همین علت است که ان را برای بیمارانی که مبتلا به رماتیسم ، نقرس ، سنگ کلیه ، مسمومیت ، درد کبد و یا کسانی که صفراوی ودموی می باشند تجویز می نمایند.

برای رفع کرم روده صبح ناشتا باید نیم کیلو توت فرنگی خورد وتا ظهر هیچ چیز دیگر نخورد .

توت فرنگی این خاصیت را دارد که می تواند رسوب دندانها را پاک کند.

توت فرنگ سنگین و سقل استو کسانی که معده حساس دارند باید کمی انگور فرنگی به ان افزوده و بعد ان را میل نمایند.زیزا انگور فرنگی دارای اسید پکتیک است و این اسید ترشح عصیر معدی را زیاد کرده ، در نتیجه عمل هضم را اسان میسازد.

توت فرنگی را در اب نشوئید، زیرا این عمل سبب می شود که عطر لطیف این میوه ناپدید گردد.زراعت و کشت توت فرنگی احتیاج زیادی به کود انسانی دارد و این کود جنان چه می دانید پر از میکروبهای مختلف است که گاهی میکروب خطر ناک حصبه تیفوئید نیز به وسیله همین کود به میوه چسبیده ، با خوردن آن شخص مبتلا به این بیماری مهلک می گردد.

در این مورد باید توت فرنگی را در اب استرلیزه کاملا شستشو داد و بعد ان را قطعه قطعه کرده مدت یک ربع ضد عفونی کرده و بعد کاملا شست و اب کشید.سپس توت فرنگی را که مصون از میکروب است با خیال راحت مصرف نمود.

شیره ی توت فرنگی ضد عفونی کننده میکروب ابرت که تولید تب حصبه را می نماید می باشد.وقتی که توت فرنگی را قطعه قطعه کردید، شیره ان بیرون امد میکروب حصیه را می کشد.اگرتوت فرنگی را بصورت محلول برای شستن صورت مصرف کنند ، چین و چروک پوست را صاف کرده ، برق و جلای خاصی به چهره می بخشد.

جوشانده برگهای توت فرنگی با شیرین بیان اسم را تخفیف و تسکین می دهد و ریشه ان به مقدار بیست گرم در یک لیتر اب برای اسهال کودکان مفید است .

خوردن این میوه ترشی خون را از بین میبرد و محیط بدن را قلیایی می کند .

توت فرنگی مقوی قلب بوده ، التهاب صفرا را خاموش می کند و بهترین صفرابر است.برای مرض قند ، خارش بدن وتنگی نفس و سرفه های خشک مفید بوده و بواسیر را درمان میکند و شباهت زیادی به تمشک دارد.

منبع:

 ضرورت مصرف روزانه شیر و فرآورده‌های آن همواره از سوی متخصصان علم تغذیه و سازمان‌های بهداشتی بین‌المللی ازجمله سازمان بهداشت جهانی تاکید شده است.

امروزه میزان مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های آن در هر جامعه، یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت فرهنگی آن جامعه محسوب می‌شود. میانگین مصرف سالانه ۳۰۰ لیتر شیر و فرآورده‌های آن دارای مزیت‌های زیر است:

ـ افزایش رشد و سلامت جسم

ـ ارتقای هوش و قدرت فراگیری

ـ افزایش توان کار، طول عمر و جلوگیری از کارافتادگی زودهنگام

ویژگی‌های فوق زمانی حاصل خواهد شد که مصرف شیر در تمام دوران زندگی استمرار یابد و به هیچ‌وجه مصرف آن قطع نشود. برای اینکه فرد بتواند از شیر استفاده کند و از ویژگی‌های آن بهره‌مند شود، نباید مشکل عدم تحمل شیر را داشته باشد. قطع مصرف شیر بعد از دوران شیرخوارگی باعث قطع آنزیم هضم‌کننده قند شیر در بدن می‌شود و در نتیجه در بزرگسالی بعد از مصرف شیر، فرد دچار ناراحتی‌های گوارشی ازجمله نفخ معده، دل‌پیچه و حتی اسهال خواهد شد. بررسی‌های انجام شده در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش شیر در بزرگسالان نشان می‌دهد که مردم کشورهای اروپایی ۲ درصد و مردم کشورهای آفریقایی و آسیایی بیش از ۸۰ درصد نسبت به شیر عدم پذیرش دارند. اینگونه آمارها فقط به دلیل قطع مصرف شیر پس از مرحله شیرخوارگی است.

● عوارض شیرنخوردن

عدم استفاده مستمر و کافی از شیر و فرآورده‌های آن باعث بروز عوارض بسیاری در مراحل مختلف زندگی می‌شود. از سوی متخصصان تغذیه‌ مهم‌ترین عوارض ناشی از کمبود مصرف شیر و فرآورده‌های آن موارد زیر اعلام شده است:

عقب‌افتادگی رشد جسمی به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، ابتلا به بیماری‌های استخوانی و دندان و لثه، ایجاد شرایط مناسب برای ابتلا به بیماری‌های عفونی، مشکلات بینایی، پوکی استخوان زودرس به‌ویژه در خانم‌های بالای ۴۰ سال، عمر کوتاه و پیری زودرس، بیماری‌های عصبی و اختلال در خواب، علاوه بر عوارض فوق، مشکلاتی ازقبیل عدم تحمل کار به مدت طولانی، خستگی و کاهش بهره هوشی به عنوان عوارض مصرف محدود شیر و فرآورده‌های آن محسوب می‌شوند.

تحقیقات و بررسی‌های انجام شده از سوی مراجع علمی ـ بهداشتی کشور نشان می‌دهد کمبود مصرف شیر و فرآورده‌های آن بیش از میزان گروه گوشت و جانشین‌های آن است، در حالی که قیمت گوشت و جایگزین‌های آن به مراتب از قیمت شیر بیشتر است.

در هرم غذایی فعلی کشور که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده، متاسفانه میزان مصرف چربی و قندها که عمدتاً از عوامل اصلی بیماری‌های قلبی و عروقی است، چندین برابر بیش از میزان موردنیاز بدن است. نتایج به‌دست آمده در این تحقیقات ضرورت آموزش‌های لازم در مورد تغذیه صحیح و تغییر الگوی مصرف در سبد غذایی جامعه را بیش از گذشته عیان می‌کند.

اگرچه ارزیابی دقیقی از میزان مصرف سرانه شیر کشور در نقاط مختلف انجام نشده اما با توجه به ارقام ارائه شده از سوی سازمان‌های مجاز، می‌توان عوارض ناشی از مصرف کم شیر و فرآورده‌های شیری را در کشور مشاهده کرد.

آمارها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد کودکان مناطق محروم به دلیل عدم دسترسی مناسب به شیر، رشد جسمی مناسب و متعادلی ندارند. پوکی استخوان در میان بانوان ایرانی در حدود ۴۰ درصد است. زنان ایرانی تقریباً ۱۰ سال زودتر از میانگین جهانی مبتلا به پوکی استخوان می‌شوند. به لحاظ بیماری‌های استخوانی و عمر دندان‌ها، کشور ایران از متوسط جهانی در سطح پایین‌تری قرار دارد.

بررسی انجام شده در سال ۱۳۷۴ از سوی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور نشان می‌دهد که در بین مناطق مختلف کشور، استان چهارمحال و بختیاری با مصرف ۱۲۰ کیلوگرم بیشترین و استان بوشهر با مصرف ۲۰ کیلوگرم در سال کمترین مصرف کننده شیر در کشورند. در این بررسی میانگین مصرف کشور حدود ۶۶ کیلوگرم است.

منبع:

مراقبتهای بعد از کشیدن دندان

 

تکه گاز گذاشته شده بر محل دندان کشیده شده را به مدت حداقل نیم ساعت با فشار ملایم فک در دهان نگهدارید.

 

از مک زدن و خالی نمودن مکرر آب دهان خودداری کنید.

 

از خوردن اغذیه سفت و نوشیدنیهای داغ در روز اول اجتناب نمائید.

 

از کشیدن سیگار و پیپ و استفاده از نی برای نوشیدن مایعات تا چند روز خودداری نمائید.

 

شب اول آن ناحیه مسواک نشود.

 

از روز دوم با آب و نمک رقیق ولرم و یا محلول شستشوی نمکی روزانه چند بار دهان را به آرامی و بدون پمپاژ نمودن شستشو دهید.

 

خروج و نشست مقداری خونابه از محل دندان کشیده شده به مدت 2-1 روز طبیعی بوده و نیازی به ویزیت دندانپزشکی ندارد.

 

در صورت عارض شدن خونریزی در منزل، یک تکه گاز استریل مرطوب شده را بر روی محل دندان کشیده شده گذاشته و با فشار ملایم دهان را ببندید و ضمناً از بیرون دهان، کمپرس سرد (کیسه یخ) نمائید.

 

در صورتی که خونریزی شدید و غیر قابل کنترل باشد به کلینیک مراجعه نموده و از گذاشتن داروها و مواد محتلف بر موضع اجتناب نمائید.

 

در صورت عارض شدن درد ازاستامینوفن استفاده نمائید و از مصرف داروهای مسکن ضدالتهابی مثل آسپرین و پروفن به علت اینکه خاصیت ضدانعقادی دارند، خودداری نمائید.

 

در صورت بروز تورم و عفونت، آن را جدی بگیرید.

 

توجه داشته باشید به علت طولانی بودن زمان بی‌حسی ( معمولاً 4-3 ساعت) و بی‌حس بودن بافتهای نرم اطراف دندان، لب ، گونه یا زبان گاز گرفته نشود.

 

گاهی اوقات به علت درآمدن لخته خون از حفره دندان کشیده شده، عارضه‌ای بوجود می‌آید که اصطلاحاً درای ساکت (حفره خشک) نامیده می‌شود. این عارضه درد نسبتاً شدیدی داشته و بعد از 3-2 روز بوجود می‌آید. در صورت بروز آن به کلینیک مراجعه نمائید.

 

دهان تا چند روز بعد از کشیدن دندان بد طعم بوده و بوی نامطبوعی دارد که طبیعی بوده و نشانه وجود عفونت نمی‌باشد.

 

 

مراقبتهای لازم بعد از عمل جراحی دندان

 

تکه گاز گذاشته شده بر محل دندان کشیده شده را به مدت حداقل نیم ساعت با فشار ملایم فک در دهان نگهدارید.

 

 

 


برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

   توصیه‌هایی برای افراد بدعکس برای اینکه زیبا باشند!؟  شما شاید زیباترین چهره را داشته باشید ولی در عکس‌هایی که با دوربین‌ عکاسی از خودتان تهیه می‌کنید، اصلا زیبا نیفتید. کار وقتی بدتر می‌شود که به هزاران امید و آرزو به عکاسی می‌روید و برای عکس شناسنامه و یا گواهینامه رانندگی‌تان و یا حتی گذرنامه از عکاس می‌خواهید، زیباترین عکس ممکن را از شما تهیه کند ولی وقتی چند روز بعد برای گرفتن عکس‌هایتان به عکاسی می‌روید، فقط دلتان می‌خواهد عکس‌ها را پاره کنید. چون خیلی زشت افتاده‌اید. برعکس یکی از دوستانتان که چهره عادی و معمولی دارد، بسیار خوش عکس است و در تصاویر بسیار زیباتر از آنچه هست، به نظر می‌رسد فکر می‌کنید چاره کار چیست؟ حقیقت این است که هر کسی، حتی زشت‌ترین آدم روی زمین (اگر وجود داشته باشد) زوایای خوبی در چهره‌اش دارد که اگر از این زوایا به او نگاه کنید، زیباتر به نظر می‌رسد و اجزای صورتش با هم هماهنگی بیشتری دارند. کسانی که خوش عکس هستند، ممکن است زوایای زیبای زیادی در چهره خود داشته باشند که آنها را می‌شناسند و یا نمی‌شناسند. بنابراین ممکن است طوری قرار گیرند که آن زاویه در مقابل دوربین عکاسی قرار گیرد و بنابراین عکس آنها جذاب به نظر برسد. یک عکاس خوب، عکاسی است که بتواند زوایای زیبای چهره هر فرد را شناسایی کرده و از او بخواهد با آن زاویه در برابر دوربین قرار گیرد. بازیگرانی مانند آنجلینا جولی، براد پیت و کاترین زتاجونز، زوایای زیبایی در تمام چهره خود دارند. این روزها با پیشرفت صنعت عکاسی و روتوش کردن دستی و کامپیوتری عکس‌ها، تصاویر چهره‌ افراد زیباتر می‌شود. با استفاده از برنامه کامپیوتری مانند (فتوشاپ) و یا (پیکچرایت) می‌توان شاخص‌های زیبایی را در چهره افراد پررنگ‌تر کرد. عکاسان حرفه‌ای تلاش می‌کنند این شاخص‌های زیبایی را در چهره بانوان بارزتر کنند، به این شکل که گونه‌ها را برجسته‌تر کرده و صورت را باریک‌تر می‌کنند، لب‌ها را پرتر کرده و چانه را کوچک‌تر می‌کنند. آنها حتی فاصله چشم‌ها را از هم بیشتر می‌کنند. می‌توان با استفاده از فیلترهایی، چهره بانوان را از حالت رنگ پریده به حالتی کمی برنزه و گلگون تبدیل کرد. توجه به شاخص‌های زیبایی چهره آقایان، رمز موفقیت دیگر عکاسان چیره دست است. این عکاسان با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری، استخوان گونه و فک آقایان را برجسته‌تر کرده و چین و چروک‌های اطراف دهان را از بین می‌برند. موهای سفید را از میان ابروها وموی سرپاک می‌کنند و با فیلترهای رنگی رنگ پوست آنها را آفتاب سوخته می‌کنند. اگر این بار برای گرفتن عکس به عکاسی رفتید، می‌توانید با انجام کارهای ساده زیر، در عکس خود جذاب‌تر به نظر بیایید: به پایین نگاه کنید و اندکی دهان خود را باز نگه دارید مثلا بگویید "سیب"، موهایتان را از روی پیشانی کنار بزنید و اندکی چشمان خود را ببندید.     قدرت ویژه زنان در تشخیص مردان با نگاه کردن طبق تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، زنان تنها با نگریستن به مردان می‌توانند به طور ناخودآگاه وجود یا عدم وجود خصوصیات مورد نظرشان را در مردان تشخیص دهند. در گزارشی که اخیرا در این رابطه تهیه شده، بیان شده است که زنان می‌توانند نشانه‌های علاقه یا عدم علاقه به کودکان را در صورت مردان بخوانند و تشخیص دقیقی از چگونگی تفکر آنها نسبت به جنس مخالف نیز داشته باشند. تحقیقات آماری نشاده داده است، آن دسته از مردان که به کودکان علاقمند هستند، برای روابط دراز مدت مناسب ترند و مردان متعصب با طرز تفکر مرد سالار برای روابط گذرا و کوتاه مدت مناسبند. مطالعات انجام شده توسط محققین دانشگاه شیکاگو و دانشگاه کالیفرنیا (سانتا باربارا) نشان داده است: «زنان به طرز شگفت آوری در تشخیص توانایی مردان در تشکیل زندگی و میزان علاقه آنها به داشتن فرزند (تنها با نگاه کردن به چهره آنان) مهارت دارند. نتیجه گیری زنان در این مورد باعث می شود که راجع به نوع رابطه و مدت زمان آن، در همان ابتدای امر تصمیماتی اتخاذ کنند.» نتایج تحقیقات اخیر بیانگر این نکته است که در چهره هر شخص، خیلی بیش از آنچه تصور می‌رود اطلاعات کاملی در مورد پتانسیل شخصیتی در مقام شریک آینده زندگی وجود دارد. آنچه مسلم است زنان در این زمینه از یک حس ثانویه برخوردار نیستند، اما مرور زمان و تجربیات مختلف به آنان می‌آموزد که تمام جزئیات را در مورد تصمیم‌گیری برای زندگی مشترک آینده و ایجاد روابط خود در نظر بگیرند. یکی از آزمایشگاهها اینگونه بود که: * عکس‌هایی از چهره‌های مردان مختلف داوطلب در اختیار ۲۹ نفر از دانشجویان دختر در مقطع لیسانس قرار گرفت. * از آنها خواسته شد که صاحبان عکس‌ها را به ترتیب بر طبق میزان علاقه آنها به کودکان، جذابیت ظاهری و مهربان بودن، دسته بندی نمایند. * به علاوه از آنها خواسته شد نظر خود را راجع به احساساتی بودن یا نبودن هر یک نیز بیان کنند. نتیجه کار باور نکردنی بود. حدس این دانشجویان دختر کاملا به واقعیت نزدیک بود! به عنوان نتیجه اصلی این تحقیق می‌توان به این نکته اشاره کرد که زنان آن دسته از مردانی را که به کودکان علاقه مند هستند، قابل اعتماد تر می‌پندارند و آنها را برای ایجاد یک رابطه دراز مدت انتخاب مناسب تری می‌دانند؛ اکثر زنان این مسئله را با نگاه کردن به چهره مردان تشخیص می‌دهند. قدرت پنهان و ویژه زنان فقط با نگریستن به مردان؟! اگر کریستوفر کلمبوس با یک زن ایرانی ازدواج کرده بود (طنز)   اگر کریستوفر کلمبوس ازدواج کرده بود٬ ممکن بود هیچگاه قاره امریکا را کشف نکند٬چون بجای برنامه ریزی و تمرکز در مورد یک چنین سفر ماجراجویانه ای٬ باید وقتش را به جواب دادن به همسرش٬ در مورد سوالات ذیل می گذراند:  - کجا داری میری؟  - با کی داری می ری؟   - واسه چی می ری؟   - چطوری می ری؟   - کشف؟   -برای کشف چی می ری؟   - چرا فقط تو می ری؟   .   .   - تا تو برگردی من چیکار کنم؟!   - می تونم منم باهات بیام؟!   -راستشو بگو توی کشتی زن هم دارین؟؟؟   - بده لیستو ببینم!!!!!   - حالا کِی برمی گردی؟   - واسم چی میاری؟   .   .   - تو عمدا این برنامه رو بدون من ریختی٬ اینطور نیست؟!   - جواب منو بده؟   - منظورت از این نقشه چیه؟   -نکنه می خوای با کسی در بری؟؟؟؟؟   -چطور ازت خبر داشته باشم؟   -چه می دونم تا اونجا چه غلطی می کنی؟؟؟   -راستی گفتی توی کشتی زن هم دارین؟؟؟!!!!   .   .   -- من اصلا نمی فهمم این کشف درباره چیه؟   -مگه غیر از تو آدم پیدا نمی شه؟؟؟   - تو همیشه اینجوری رفتار می کنی!   -خودتو واسه خود شیرینی می ندازی جلو؟؟؟؟!!!!   - - من هنوز نمی فهمم٬ مگه چیز دیگه ایی هم برای کشف کردن مونده!   -چرا قلب شکسته ی منو کشف نمی کنی؟   .   .   -اصلا من می خوام باهات بیام!!!!   -فقط باید یه ماه صبر کنی تا مامانم اینا از مسافرت بیان!!   -واسه چی؟؟ خوب دوست دارم اونا هم باهامون بیان!!!   - آخه مامانم اینا تا حالا جایی رو کشف نکردن!!!   -خفه خون بگیر!!!! تو به عنوان داماد وظیفته!!!!!   . - راستی گفتی تو کشتی زن هم دارین؟؟    
60 نکته در مورد ازدواج از زبان افراد مشهور   1-هنگام ازدواج بیشتر با گوش‌هایت مشورت کن تا با چشم‌هایت. (ضرب‌المثل آلمانی) 2- مردی که به خاطر ”پول ” زن می‌‌گیرد، به نوکری می‌رود. (ضرب‌المثل فرانسوی ) 3- لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (‌ضرب‌المثل چینی) 4- زنی سعادتمند است که مطیع ”شوهر” باشد. (ضرب‌المثل یونانی) 5- زن عاقل با داماد ”بی‌پول ” خوب می‌سازد. (ضرب‌المثل انگلیسی) 6- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. (ضرب‌المثل انگلیسی) 7- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه‌ی خرابه هم زندگی می‌کنند. (ضرب‌المثل آلمانی) 8- داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش‌صورت و بی‌لیاقت. (ضرب‌المثل لهستانی) 9- دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می‌دهد. (ضرب‌المثل ایتالیایی) 10- داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته‌ای. (ضرب‌المثل فرانسوی) 11- دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می‌شوی و با دیگری فقیر. (ضرب‌المثل ایتالیایی) 12- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن. (ضرب‌المثل آذربایجانی) 13- برای یافتن زن می‌ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی. (ضرب‌المثل چینی) 14- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن. (ضرب‌المثل چینی) 15- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر. (ضرب‌المثل اسپانیایی) 16- اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه‌دار. (ضرب‌المثل ترکی) 17- ازدواج مقدس‌ترین قراردادها محسوب می‌شود. (ماری آمپر) 18- ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می‌شود و گاهی هم بسیار بد. (ضرب‌المثل اسپانیایی) 19- ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است. (ضرب‌المثل فرانسوی) 20- ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط) 21- ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیرممکن خواهد بود. (بورنز) 22- ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می‌رود. (رولاند) 23- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. (ناپلئون) 24- اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، دو نفر را بدبخت کرده است. (محمد حجازی) 25- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست، ولی می‌توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم. (خانم پرل باک) 26- با زنی ازدواج کنید که اگر ”مرد ” بود، بهترین دوست شما می‌شد . (بردون) 27- با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل‌های خسته‌کننده او را اصلاً نخوانید. (سونی اسمارت) 28- برای یک زندگی سعادتمندانه، مرد باید ”کر” باشد و زن ”لال”. (سر وانتس) 29- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ ”شجاعت” می‌خواهد. (کریستین) 30- تا یک سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتی‌های یکدیگر را نمی‌بینند. (اسمایلز) 31- پیش از ازدواج چشم‌هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. (فرانکلین) 32- خانه بدون زن، گورستان است. (بالزاک) 33- تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد) 34- ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو ”زنده” می‌شوند و اگر ”بد” شد هر دو می‌میرند. (سعید نفیسی) 35- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل! (تن) 36- شوهر ”مغز” خانه است و زن ”قلب” آن . (سیریوس) 37- عشق، سپیده‌دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. (بالزاک) 38- قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه‌ای نیستم. (لرد لوچستر) 39- مردانی که می‌کوشند زن‌ها را درک کنند، فقط موفق می‌شوند با آنها ازدواج کنند. (بن بیکر) 40- با ازدواج، مرد روی گذشته‌اش خط می کشد و زن روی آینده‌اش. (سینکالویس) 41- خوشحالی‌های واقعی بعد از ازدواج به دست می‌آید . (پاستور) 42- ازدواج کنید، به هر وسیله‌ای که می‌توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می‌شوید. (سقراط) 43- قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا کن. (یک دانشمند لهستانی)    
برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

  تاسف پدر وب به خاطر دو خط ممیز!؟  سر تیم برنرز لی مخترع پهنای جهانی وب (WWW) ضمن ابراز تاسف برای استفاده از دو خط ممیز در آدرسهای اینترنتی اظهار داشت که این خطوط هیچ استفاده ای ندارند و ایجاد آنها یک اشتباه بود.  سر تیم برنرز لی پدر وب در این خصوص اظهار داشت: "در آن عصر به نظرم رسید که استفاده از دو خط ممیز ایده خوبی باشد اما امروز که دوباره به آن فکر می‌کنم می‌بینم که می‌توانستم از این دو خط استفاده نکنم." دو خط ممیز (//) نمادی است که در ترکیب یک آدرس اینترنتی پیش از www قرار می‌گیرد. براساس گزارش تایمز، این فیزیکدان انگلیسی که در زمان اختراع وب در مرکز شورای تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) واقع در ژنو سوئیس کار می‌کرد اظهار داشت: "زمانی که من 20 سال قبل کدی را اختراع کردم که اینترنت را از یک شبکه خصوصی به یک سیستم عمومی تبدیل کرد هرگز فکر نمی‌کردم که این دو خط ممیز تا این حد دردسرساز باشد." در حقیقت امروزه، مرورگرهایی چون اینترنت اکسپلورر به طور خودکار دو خط ممیز را وارد آدرس اینترنتی می‌کند اما تا مدتی قبل از قلم افتادن یکی از دو خط ممیز از اتصال به صفحات وب جلوگیری می‌کرد. این مشکل مهمی است که از سالها برای کاربران اینترنت ایجاد دردسر کرده است و به همین دلیل خط ممیز به نفرت انگیز ترین نماد روی صفحه کلید تبدیل شده است و در عمق این خطای رایج امروزی مردی ایستاده است که شبکه را به ابزاری جهانی تبدیل کرد که امروز همه دنیا با آن آشنا هستند. چگونه مطلبی را به خاطر بسپاریم تا فراموش نکنیم؟!  دانشمندان ادعا کردند بعد از یادگرفتن یک موضوع اندکی استراحت کنید تا آن را بهتر به خاطر بسپارید. محققان همیشه معتقد بودند خوابیدن می‌تواند با نظم بخشیدن به مطالبی که شما به تازگی آموخته اید حافظه را قوی‌تر کرده و مطالب را در مغز ذخیره کند. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد حتی استراحت بسیار کوتاه و یک زنگ تفریح چند دقیقه ای نیز می‌دهد می‌تواند به نظم و ذخیره سازی بهتر اطلاعات در حافظه کمک کند . این یافته‌ها که توسط دانشگاه نیویورک در آخرین نشریات عصب‌شناسی به چاپ رسیده است اطلاعات مفیدی در مورد بهبود عملکرد حافظه ارائه کرده است. این یافته‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد چرا ما بعضی از اطلاعات را با کوچک‌ترین جزئیات آن به یاد می‌آوریم ، اما در عوض بعضی دیگر را به سرعت فراموش می‌کنیم. دکتر لیلا داواچی استادیار دپارتمان روانشناسی دانشگاه نیویورک در این باره گفت :استراحت کوتاه و خوردن یک نوشیدنی مانند قهوه می‌تواند به شما در ذخیره کردن اطلاعاتی که به تازگی آموخته اید کمک کند. دانشمندان برای آن که پی ببرند آیا یکپارچه سازی حافظه در هنگام استراحت‌های کوتاه و بدون نیاز به خوابیدن نیز اتفاق می‌افتد یا خیر از قسمت‌هایی از مغز که نقش بسیار مهمی در حافظه بازی می‌کردند عکس‌برداری کردند. در این تحقیقات مشخص شد مغز انسان احتیاج دارد بعد از یاد گرفتن مطلبی مدت کوتاهی استراحت کند تا بتواند به تجزیه و تحلیل مطالب یادگرفته شده بپردازد. دانشمندان متوجه شدند در هنگام استراحت، قسمت‌های خاصی از مغز به اندازه زمانی که شما در حال یادگیری بودید به فعالیت خود ادامه می‌دهند که این فعالیت‌ها خصوصا در مورد کارهایی که نیاز به خاطر سپردن داشته باشد بیش‌تر است. دانشمندان کشف کردند مغز بسیاری از اطلاعات خود را فقط برای یک روز نگهداری می‌کند ، اما در هنگام شب درست مانند یک ویرایشگر فیلم که در میان ویدیو کلیپ‌ها جستجو کرده و بهترین قطعات را جدا می‌کند، بهترین قسمت‌های اطلاعات روز را به حافظه بلند مدت فرستاده و در حقیقت آن را آرشیو می‌کند.  پانزده مورد از اولین‌‌‌‌‌های اینترنت!   در این پست ۱۵ تا از خارق العاده ترین اولین های اینترنت معرفی می شود...  1-اولین ایمیل: ری تاملینسون در سال ۱۹۷۱ اولین ایمیل را ارسال کرد. همچنین او معروف است به اینکه برای اولین بار کاراکتر @ را به عنوان جدا کننده نام کاربر ایمیلی از نام دستگاه کاربر در آدرسهای الکترونیکی معرفی کرد. در اوایل دهه ۶۰ کاربران یک ابرکامپیوتر می توانستند پیامهای محدودی بین یکدیگر رد و بدل کنند اما تا سال ۱۹۷۱ ایمیل به شکلی که امروزه وجود دارد، یعنی قابل انتشار در شبکه است، وجود نداشت. توجه کنید که در آن زمان اینترنت نیز به شکل امروزی وجود نداشت (و فقط شبکه آرپانت فعالیت میکرد)   2-اولین نام دامنه اولین نام دامنه‌ای که در اینترنت ثبت شد، "symbolics.com" بود که در ۱۵ مارس ۱۹۸۵ توسط  شرکت کامپیوتری Symbolics  به ثبت رسید.   3-اولین هرزنامه (اسپم) اولین هرزنامه در تاریخ ۳ می سال ۱۹۸۷ در شبکه آرپانت به ۳۹۳ دریافت کننده ارسال شد. این پیام توسط گری تیورک ارسال شد و حاوی تبلیغاتی از مدل جدید کامپیوترهای DEC بود. به عبارت دیگر گری تیورک افتخار ارسال اولین اسپم تاریخ را داراست به طوریکه نام وی در کتاب رکوردهای گینس هم به ثبت رسیده است.   4-اولین موبایلی که به اینترنت وصل شد اولین گوشی موبایلی که به اینترنت وصل شد نوکیا ۹۰۰۰ بود که در سال ۱۹۹۶ در فنلاند به اینترنت وصل شد ولی هزینه متصل شدن به اینترنت از طریق آن بسیار گران بود. سه سال بعد در سال ۱۹۹۹، کمپانی ژاپنی NTT DoCoMo موفق شد اولین سرویسهای اینترنتی موبایل (i-Mode) را خلق کند.   اولین‌های وب   1-اولین وب سایت اولین وب سایت اواخر ۱۹۹۰ به وجود آمد و آدرس آن info.cern.chبود که روی یک کامپیوتر NeXT در CERN اجرا می شد. آدرس اولین صفحه اینترنتی هم http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html بود که حاوی اطلاعای درباره پروژه شبکه جهانی وب بود. این صفحه در حال حاضر وجود ندارد ولی یک کپی از آن در سایت W3C's موجود است.   2-اولین وبسایت تجارت الکترونیکی (مبادله) اگرچه آمازون و eBay حقیقتا بزرگ و مشهور هستند، ولی اولین وب سایتهای مختص تجارت الکترونیکی نیستند. خرده فروشی آنلاین NetMarket ادعا می کند که اولین معامله ایمنرا در وب انجام داده است. در ۱۱ آگوست ۱۹۹۴ این سایت یک CD از یکی از آلبومهای استینگ (خواننده بریتانیایی) را ۱۲٫۴۸ دلار (بعلاوه هزینه حمل و نقل) به فروش رساند. یکی دیگر از مدعیان این مورد، شبکه خرید اینترنتی است که ادعا می کند، یکماه زودتر معامله ای را از طریق اینترنت به سرانجام رسانده است.   3-اولین بانک آنلاین اولین موسسه مالی که خدمات بانکداری آنلاین به مشتریانش ارائه داد، اتحادیه اعتباری فدرال استنفورد بود که در اکتبر ۱۹۹۴به این امر نائل شد.   4-اولین موتور جستجو موتورهای جستجو حتی قبل از WWW هم وجود داشتند با این تفاوت که تعدادشان محدود بود و صرفا عناوین صفحات را فهرست می کردند. اولین موتور جستجوی تمام صفحه ای وب (مانند آنچه امروزه داریم) WebCrawler بود که در ۱۹۹۴ به وجود آمد.   5-اولین وبلاگ جاستین هال روزمره نویسی های تحت وب خویش را با نام پیوندهای جاستین از زیرزمیندر ۱۹۹۴ آغاز کرد. که در ابتدا به نوعی راهنمای وبگردی بود ولی به مرور زمان شخصی تر شد. مجله نیویورک تایمز از وی به عنوان پدر و بنیانگذار وبلاگهای شخصی نام می برد. البته واژه "بلاگ" تا چند سال بعد از آن ناشناخته بود. (سال ۱۹۹۷ وبلاگ نامیده میشد و از سال ۱۹۹۹ تبدیل به بلاگ شد)   6-اولین پادکست پس از بحث در اکتبر ۲۰۰۰، یکی از پیشگامان وبلاگنویسی به نام دیو واینر پشتیبانی از محتوای صوتی را به خوراکهای RSS اضافه کرد که وبلاگنویسی صوتی (audioblogging) را ممکن ساخت. واینر در ۱۱ ژانویه سال ۲۰۰۱ در وبلاگ خبرهای نوشتاریخود، قابلیت جدید RSS را با پس زمینه آهنگ Grateful Dead ارائه کرد. در سال ۲۰۰۳ دانلود فایلهای صوتی به iPod محبوبیت زیادی بدست آورد. واژه podcasting در سال ۲۰۰۴ معرفی شد.   اولین‌های خدمات وب   1-اولین اقلام فروخته شده در eBay در سال ۱۹۹۵ وقتی این سایت تاسیس شد، AuctionWeb نامیده میشد. اولین چیزی که در آن فروخته شد، یک نشانگر لیزری شکسته بود که ۱۴٫۸۳ دلار فروش رفت. وقتی پیر امیدوار (موسسeBay( توسط ایمیلی از خریدار پرسید که اگر میدانست که نشانگر لیزری شکسته بوده، باز هم آنرا می خرید یا نه، خریدار پاسخ داد: من یک مجموعه دار هستم و نشانگرهای شکسته لیزری  را گردآوری میکنم!   2-اولین کتابی که در آمازون فروخته شد اولین کتابی که در Amazon.com فروش رفت (این سایت از ۱۹۹۵ فعالیت خویش را آغاز کرد) کتابی بود از داگلاس هوفستادر با عنوان: مفاهیم سیال و قیاسهای خلاق: مدلهای کامپیوتری از مکانیزمهای پایه ای ذهن   3-اولین ویرایش در ویکیپدیا اولین ویرایش در ویکیپدیا یک ویرایش تستی برای جمله سلام جهان (به انگلیسی) بود که توسط موسس ویکیپدیا یعنی جیمی والز انجام شد که در حال حاضر وجود ندارد. قدیمیترین ویرایش حال حاضر ویکیپدیا متعلق به ۱۶ ژانویه ۲۰۰۱ هستند که به لیستی از کشورها داده اضافه می کنند.   4-اولین ویدئو در یوتیوب اولین ویدئو در یوتیوب توسط یکی از موسسین آن به نام جاوید کریم در ۲۳ آوریل ۲۰۰۵ قرار داده شد. نام این ویدئو "من در باغ وحش" بود که فیلمی از وی در باغ وحش سن دیگو بود. این ویدئو بیش از ۱٫۵ میلیون بار دیده شده است. 5-اولین پیام توئیتری اولین توئیتی که در توئیتر منتشر شد (و هنوز موجود است) متعلق به جک دارسی می باشد ("just setting up my twttr") و در۲۱مارس ۲۰۰۶نگاشته شده است. جک دارسی کسی است که ایده توئیتر را خلق کرد. twttr  موجود در توئیت وی غلط املایی نبود. توئیتر برای مدت کوتاهی twttr نام داشت که از نامگذاری Flickr الهام گرفته شده بود.  سوالات کنکور 89 لو رفت (طنز)   هنر هنرپیشه معروف سینما ؟ الف) محمدرضا گلزار ب) محمدرضا علفزار ک) محمدرضا گندمزار ش) محمدرضا دشت  هنرپیشه مرحوم سینما ؟ الف) رضا ژیان ب) رضا ماکسیما ک) رضا فولکس ش) رضا خاور   هنرپیشه مرحوم فیلم "ممل آمریکایی" ؟ الف) نعمت الله گرجی ب) نعمت الله ساقه طلایی ک) نعمت الله شیرین عسل ش) نعمت الله مینو   هنرپیشه زن معروف سینما ؟ الف) هدیه تهرانی ب) کادوی تهرانی ک) چشم روشنی تهرانی ش) قابل نداره تهرانی   بازیگر چشم روشن سینما و تلوزیون ؟ الف) پارسا پیروفر ب) فارسا فیروزپر ک) پارسا پیروزپر ش) فارسا فیروزفر   یکی از آهنگ های منصور ؟ الف) دیوونه ب) ... خل ک) منگل ش) عجوج مجوج!   خشایار اعتمادی چه سبکی می خواند ؟ الف) پاپ ب) اسقف ک) راهبه ش) موبد     تربیت بدنی مربی و بازیکن اسبق پرسپولیس ؟ الف) علی پروین ب) علی شهین ک) علی مهین ش) علی دمبه     کشتی گیر گردن کلفت ایران ؟ الف) عباس جدیدی ب) عباس قدیمی ک) عباس نیو ش) عباس آپ تو دیت   تیم فوتبال آبادانی ؟ الف) نفت آبادان ب) بنزین آبادان ک) گازوئیل آبادان ش) استقلال اهواز   باشگاه انگلیسی ؟ الف) میدلزبرو ب) میدلزبیا ک) میدلزبودی حالا ش) میدلزپاشو برو گمشو   بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ ؟ الف) حسن صالح حمیدزیچ ب) حمید صالح حسنزیچ ک) حسن حمید صالحزیچ ش) بابا چند نفر به یه نفر ؟؟؟   دروازه بان انگلیس در جام جهانی 1998 فرانسه ؟ الف) دیوید سیمن ب) دیوید سیمثقال ک) دیوید سیگرم ش) دیوید سیتن   مهاجم سال های دور منچستر یونایتد ؟ الف) اندی کول ب) اندی سرشانه ک) اندی پشت بازو ش) اندی مرسی هیکل     فیزیک 1و2و3و4و5و6و7و . . . و شیمی . . . ( در هم ) ----------------------------------------- مساحت دایره چقدر است ؟ الف) 2 متر ب) 5/2 متر ک) بیشتره ش) صبر کن بپرسم   سرعت نور چقدر است ؟ الف) خوب است ب) بد نیست ک) شما چطوری ؟ ش) چه خبر ؟   کدام عبارت زیر باید فیلتر شود ؟ الف) cosx ب) 2sin2x ک) cotghx ش) tg3x     کدام دانشمند جاذبه زمین را کشف کرد ؟ الف) نیوتن ب) کیلوگرم ک) متر بر مجذور ثانیه ش) نیترات مس     یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک ، تلسکوپ و میکروسکوپ به کار میرود ؟ الف) عدسی ب) کاچی ک) فرنی ش) سرشیر با دوغ   دانشمندی که بین بار الکتریکی و جرم الکترون ها و سرعت حرکت آنها رابطه ای نوشت ؟ الف) تامسون ب) واشنگتنی ک) بمی ش) شهسواری   یکی از اشکال ماده ؟ الف) گاز ب) یخچال ک) بخاری ش) ماشین ظرف شویی   نام دیگر اسید فرمیک ؟ الف) جوهر مورچه ب) جوهر مورچه خوار ک) جوهر پلنگ صورتی ش) جوهر سلندی پیتی   نام گاز سرد کننده یخچال های قدیمی ؟ الف) فرعون (فرئون) ب) نمرود ک) ابرهه ش) خسرو پرویز   نام دیگر گازهای بی اثر مثل هلیم ، نئون و ... ؟ الف) گازهای نجیب ب) گازهای سر به زیر ک) گازهای باوقار ش) کلا بچه های خوبی هستن     ادبیات ----------------------------------------- در بیت زیر چه صنعتی به کار رفته است ؟ "بی وفایی ، بی وفایی ، دل من از غصه داغون شده" الف) ایهام ب) صنعت نفت ک) صنعت پتروشیمی ش) صنعت میخ راست کنی!   شاعر قرن ده دوازده؟ الف) هاتف اصفهانی ب) ابی اصفهانی ک) اندی اصفهانی ش) سیاوش قمیشی اصفهانی   فعل "خوردن" را صرف کنید ؟ الف) خوردی ب) صرف شده ک) میل ندارم ش) نوش جان   نویسنده "منطق الطیر" کدام شاعر است ؟ الف) عطار نیشابوری ب) نجار نیشابوری ک) سمسار نیشابوری ش) گل فروش نیشابوری         سرگذشت لباس فارغ التحصیلی ...  میدونید چرا لباس فارغ التحصیلی توی کل جهان این شکلیه ؟!یک نمونه دیگر از ارزشهای ایرانی که خود ما آنرا نمی شناسیم ردای فارغ التحصیلی است. لابد تا به حال شما هم دیده اید وقتی یک دانشجو در دانشگاههای خارج از کشور می خواهد مدرک دکترای خود را بگیرد، یک لباس بلند مشکی به تن او می کنند و یک کلاه چهارگوش که از یک گوشه آن یک منگوله آویزان است بر سر او می گذارند و بعد او لوح فارغ التحصیلی را می خواند.   هنگامی که از ما سوال می شود که این لباس و کلاه چیست؟ چه پاسخی میدهید؟! هنگامی که از یک اروپایی یا ژاپنی و یا حتی آمریکایی سوال شود این لباس چیست که شما تن فارغ التحصیلانتان می کنید می گویند ما به احترام "Avicenna" "آوی سنا" پدر علم جهان این لباس را به صورت نمادین می پوشیم.   آنها به احترام "Avicenna" "آوی سنا" که همان "ابن سینا"ی ماست که لباس بلند رداگونه می پوشیده، این لباس را تن دانشمندان خود می کنند. آن کلاه هم نشانه همان دستار است (کمی فانتزی شده) و منگوله آن نمادی از گوشه دستار خراسانی که ما ایرانی ها در قدیم از گوشه دستار آویزان می کردیم و به دوش می انداختیم. در اروپا و آمریکا علامت یک آدم برجسته و دانش آموخته را لباس و کلاه ابن سینا می گذارند، ولی ما خودمان نمی دانیم !!         دلیل ظاهر شدن و پنهان شدن ناگهانی لبخند مونالیزا ؟!   اطلاعات در هم ارسالی چشم به مغز، دلیل ظاهر شدن و پنهان شدن ناگهانی لبخند مونالیزا است. حال این سوال مطرح است که چند صد سال پیش داوینچی چگونه توانسته چنین جادویی را در نقاشی خود به کار برد.   اغلب مردم، بزرگ‌ترین شاهکار لئوناردو داوینچی را تابلوی مشهور مونالیزا می‌دانند و این باور به‌قدری رواج یافته که شدیدترین اقدامات امنیتی برای حفاظت ازاین تابلو به عمل آمده است.   هرچند دان براون در کتاب جنجالی خود، راز داوینچی، اسرار دیگری از این تابلوی نقاشی را مطرح کرده بود؛ اما به باور بسیاری از مردم، راز این نقاشی در لبخند اسرارآمیز مونالیزا نهفته است، لبخندی که لحظه‌ای پدیدار می‌شود و لحظه‌ای دیگر محو می‌شود.   اما اگر شما نیز تاکنون لبخند مونالیزا و این‌که چرا یک لحظه شاداب و لحظه دیگر جدی است را جزو اسرار سربه‌مهر لئوناردو داوینچی به‌شمار می‌آوردید، متاسفانه باید بگوییم این راز داوینچی نیز حل شد. پژوهشگران فهمیده‌اند که دلیل لبخند مرموز مونالیزا، این است که چشمان شما سیگنال‌های درهمی را در مورد لبخند او به مغز ارسال می‌کند.   لوئیز مارتینز اوترو، روانشناس موسسه روانشناسی آلیکانته اسپانیا که همراه با دیه‌گو آلونسو پابلوس این تحقیقات را انجام می‌دهد، در گفتگو با نیوساینتیست گفت: "سلول‌های مختلف شبکیه چشم، دسته‌های مختلفی از اطلاعات را به مغز می‌فرستند. این سیگنال‌ها یا کانال‌ها، اطلاعات اندازه شیء، وضوح، روشنایی و مکان آن را در محوطه بصری به رمز در می‌آورند. گاهی اوقات یک کانال از کانال دیگر پیشی می‌گیرد و شما لبخند را می‌بینید؛ دیگر زمان‌ها کانال‌های دیگر پیروز می‌شوند و شما لبخندی مشاهده نمی‌کنید."  این نخستین بار نیست که دانشمندان این شاهکار لئوناردو داوینچی را بررسی می‌کنند.  در آغاز، این توضیح ارایه شد که داوینچی برای رسم لبخند از رنگ‌هایی استفاده کرده که سلول‌های حساس به نور مستقر در اطراف شبکیه را تحریک می‌کند؛ وقتی فرد به جایی غیر از لب‌ها تمرکز کند، این سلول‌های استوانه‌ای تحریک می‌شوند و لبخند ظاهر می‌شود.  در سال 2000 / 1379، مارگارت لیوینگ استون، روانشناس دانشکده پزشکی‌هاروارد نشان داد که لبخند مونالیزا از زوایای کناری واضح تر از مرکز است و در سال 2005 / 1384، یک تیم آمریکایی اعلام کرد که خش‌های تصادفی در مسیر شبکیه تا قشر بینایی معین می‌کنند که ما لبخند را ببینیم یا نه.  اما تحقیق جدید که در نشست سالانه جامعه عصب شناسی در شیکاگو ارائه شده، از روشی دیگر برای بررسی این نقاشی اسرارآمیز استفاده کرده است.  مسیرهای بینایی  

برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

 حقایقی جالب و شگفت‌انگیز درباره خواب

 آیا تابحال خواب خود را فراموش کرده‌اید؟ آیا دچار بختک شده‌اید؟ خوابهای رنگی چطور؟ آیا تا به حال دیده‌اید؟

 ۱ – خواب دیدن افراد نابینا

 کسانی که بعد از تولد نابینا می‌شوند می‌توانند تصاویر را در خواب ببینند. افرادی که نابینا به دنیا می‌آیند نمی‌توانند در خواب تصاویر را ببینند، اما نابینایان خوابهایی به شفافی افراد بینا دارند، که البته شامل حواس پنج گانه دیگر مثل شنوایی، چشایی، بویایی، لامسه و حتی عواطف حسی است. تصور کردن این امر برای انسانهای بینا مشکل است اما احتیاج بدن به خوابیدن به قدری زیاد است که می‌تواند به طور مجازی تمامی موقعیت‌های فیزیکی را تا مرحله به وقوع پیوستن آن به کار گیرد.

 ۲ – ۹۰ درصد خوابها فراموش می‌شوند

 نیمی از رویاها در همان ۵ دقیقه اول پس از برخاستن از خواب و ۹۰ درصد آنها پس از ۱۰ دقیقه فراموش می‌شوند. یک روز صبح، شاعری معروف به نام ساموئل تیلور کلریج با یک رویای خیلی عجیب و غریب (بر اثر استعمال مواد مخدر) بیدار شد. کاغذ و قلم را برداشت تا هرچه در خواب دیده بود را یادداشت کند. این اثر «کوبلا خان» تبدیل به یکی از اشعار معروف انگلیسی شد. شعر او در بیت پنجاه و چهارم به وسیله فردی از شهر پارلاک قطع شد. کلریج قصد داشت شعرش را ادامه دهد ولی نتوانست بقیه خوابش را به یاد بیاورد، این اثر هیچ وقت کامل نشد.

 در شهر زانادا ، به فرمان کوبلا خان

منزلگاهی باشکوه و مجلل ساخته شد

جایی که رودخانه مقدس آلف

در میان مغاکهای بی حد و مرز

از انسان تا دریاهای بی افق

جریان داشت.

 یک مورد عجیب و غریب دیگر داستانی برخاسته از خواب به نام «دکتر جکیل و آقای هاید ویلست» اثر رودبرت لوییس استیونسون بود. داستان ماری شلی فرانکشتاین نیز زاییده خیالی یک رویاست.

 ۳ – همه مردم خواب می‌بینند

 

تمامی افراد (به جز مواردی از بیماری‌های شدید روانی) خواب می‌بینند. اما زنها و مردها رویاها و عکس العمل‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. مردها تمایل دارند درباره سایر همجنسان خود خواب ببینند در حالی که زنان در خوابهایشان به طور مساوی دیگر زنان و مردان را می‌بینند.

 

۴ – خواب دیدن از بروز جنون جلوگیری می‌کند

 در آزمایش جدیدی که درباره خواب بر روی تعدادی دانشجو انجام گرفت، مشاهده شد دانشجویانی را که در لحظه شروع خواب دیدن بیدار کردند (بعد از بیدار کردن به آنها اجازه داده شد که ۸ ساعت دیگر بخوابند) همگی دارای عدم تمرکز حواس، زودرنجی و کج خلقی، توهم و حتی بعد از ۳ روزنشانگر علائمی از جنون بودند. در نهایت وقتی به آنها اجازه داده شد که چرتی بزنند، ذهن آنها زمان از دست رفته را ترمیم کرد و سطح کارایی خواب آنها را افزایش داد.

 ۵ – فقط شناخته شده‌ها به خواب ما می‌آیند

 رویا‌ها مکرراً از نقش بازی کردن افراد غریبه پر می‌شود. ذهن ما چهره افراد غریبه را در عالم رویا نمی‌سازد، بلکه آن چهره‌های افراد حقیقی هستند که ما در طول زندگی دیده ایم ولی آنها را به خاطر نمی‌آوریم یا نمی‌شناسیم. برای مثال شیطان خون آشامی که در آخرین خوابتان دیده‌اید ممکن است شخصی بوده باشد که وقتی بچه بودید شما را کتک زده و یا با پدر شما بحث و مشاجره کرده است! همه ما در طول زندگی چهره صدها هزار نفر را دیده‌ایم، بنابرین ذهن ما منبع بی‌پایان شخصیت‌هایی است که هنگام خواب دیده می‌شوند.

 ۶ – همه افراد خوابهای رنگی نمی‌بینند

 12 درصد افراد بینا فقط خوابهای سیاه وسفید و بقیه افراد تمامی رنگها را در خوابهایشان می‌بینند. مردم موضوعات مشترکی را در رویاهایشان می‌بینند. مثل موقعیت‌های مربوط به مدرسه، تعقیب شدن، درجا دویدن، سقوط کردن، دیر رسیدن، دیدن مرگ کسی که زنده است، پرواز کردن، مردود شدن در امتحان و یا تصادف با اتومبیل. علت اینکه چرا به افرادی که خوابهای مربوط به درگیری و ناآرامی و مرگ را رنگی می‌بینند، فشارها و ضربه‌های روانی بیشتری وارد می‌شود، هنوز ناشناخته است.

 ۷ – خوابها آنچه که می‌بینیم نیستند

 اگر شما درباره چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید. خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. ذهن نیمه هوشیار شما می‌کوشد تا رویاهایتان را با اشیاء مشابه آن مقایسه و تلفیق کند.

مثل سرودن یک شعر و استفاده از آرایه تشبیه: مورچه‌ها مثل ماشینی که هیچ وقفه‌ای ندارد کار می‌کردند.

 

ولی شما هیچ وقت چیزی را با خودش مقایسه نمی‌کنید. به طور مثال هرگز نمی‌گوییم: آن غروب زیبا مثل غروبی زیبا بود. بنابرین ذهن شما ممکن است از هرسمبلی برای هر شیء استفاده کند ولی کمتر اتفاق افتاده که خود شیء سمبل خودش باشد.

 

۸ – ترک کنندگان دخانیات رویاهای واضحتری می‌بینند

 

کسانی که برای مدت طولانی سیگار می‌کشیدند و اکنون آن را ترک کرده‌اند، رویاهای شفاف‌تر و پاکتری نسبت به گذشته می‌بینند. طبق تحقیقات مجله روانشناسی ناهنجاری: در میان ۲۹۳ ترک کننده که ۱ تا ۴ هفته از دوره ترک آنها گذشته، ۳۳ درصد آنها حداقل ۱ بار خوابهایی مربوط به استعمال دخانیات را دیده‌اند. در بیشتر این خوابها، این افراد خودشان را در حال مصرف می‌دیدند و احساسات بسیار شدید منفی مثل، وحشت و اضطراب و گناه به آنها دست می‌داد.همچنین ۹۷ درصد ترک کنندگان تنباکو در مدت استعمال این خوابها را نمی‌دیده‌اند و عمدتاً فقط در دوران ترک مواد این خوابها دیده می‌شده است.این خوابها شفاف‌تر از خوابهای معمول بوده و مهمترین علامت مشترک ترک تنباکو گزارش شده است.

 

۹ – محرکات بیرونی به رویاها حمله می‌کنند

 

خیلی از ما فرایندی به نام تداخل خواب را تجربه کرده ایم. مثلاً هنگامی که صدایی را بیرون از عالم خواب شنیده‌ایم، به نحوی با خواب ما تداخل پیدا کرده است. مثالی مشابه این است که وقتی شما به صورت فیزیکی و در واقعیت تشنه هستید، ذهن شما این احساس را با خوابتان تلفیق می‌کند. سپس به صورت مداوم پارچ‌های بزرگ آب را می‌نوشید و خود را سیراب می‌کنید، دقایقی بعد دوباره تشنه می‌شوید و آب می‌نوشید، تشنه می‌شوید … آب می‌نوشید … و این چرخه تا وقتی بیدار می‌شوید تکرار می‌شود تا اینکه در عالم واقعیت آب بنوشید.

 

 

۱۰ – طی خواب بدن فلج می‌شود

 

می خواهید باور کنید یا نه، بدن شما در حقیقت هنگام خواب فلج می‌شود. به نظر می‌رسد این اتفاق از حرکت ناخواسته بدن و به نمایش گذاشتن رویاها جلوگیری می‌کند. بر اساس مقاله خواب در ویکی پدیا : غدد شروع به ترشح کردن هورمونی می‌کنند که به القای خواب کمک می‌کند، نورونها سیگنالهایی را به نخاع می‌فرستند که که باعث آرامش بدن می‌شود و کمی بعد بدن بی حس و فلج می‌شود.

 

بیشتر بدانید:

- وقتی خروپف می‌کنید، نمی‌توانید خواب ببینید.

- کودکان نوپا تا وقتی به سن ۳ سالگی برسند درباره خودشان خواب نمی‌بینند. آنها عموماً در همان سن تا ۷ یا ۸ سالگی شان کابوسهای بیشتری نسبت به بزرگسالان می‌بینند.

- اگر شما را به طور ناگهانی از خوابی کوتاه بیدار کنند، رویاهای واضح‌تری را نسبت به وقتی که تمام شب را خوابیده اید به یاد می‌آورید.

 

کارهای شگفت آوری که داریوش و کوروش انجام داده بودند!؟

 آیا میدانید: اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت ۴۰ سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد.

ـ آیا میدانید : کمبوجبه فرزند کورش بدلیل کشته شدن ۱۲ ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با ۲۵۰ هزار سرباز ایرانی در روز ۴۲ از آغاز بهار ۵۲۵ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد. او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود

 

ـ آیا میدانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار ۵۲۰ قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر نهاد و برای همین مناسبت ۲ نوع سکه طرح دار با نام داریک ( طلا ) و سیکو ( نقره) را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین پولهای جهان شد

ـ آیا میدانید : داریوش کبیر طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت

 

ـ آیا میدانید : داریوش در پایئز و زمستان ۵۱۸ - ۵۱۹ قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغد آورد

 

ـ آیا میدانید : کوروش بعد از تصرف بابل ۲۵ هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوق بردگی شاه بابل بودند آزاد کرد

 

ـ آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت

ـ آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش کبیر به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت کاخ پرسپولیس ۳ سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۸۰ سال به طول انجامید

 

ـ آیا میدانید : داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده ۲۵ هزار کارگر به صورت ۱۰ ساعت در تابستان و ۸ ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر ۵ روز یکبار یک سکه طلا ( داریک ) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه ۲۵۰ گرم گوشت همراه با روغن - کره - عسل و پنیر میداده است و هر ۱۰ روز یکبار استراحت داشتند

 

ـ آیا میدانید : داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است

 

ـ آیا میدانید : تقویم کنونی ( ماه ۳۰ روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی "دنی تون" بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است

 

ـ آیا میدانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گزاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند

 

 


برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]

 

10اختراع که به غلط به نام دیگران رقم خورده

 10اختراع که به غلط به نام دیگران رقم خورده

 - سیستم عامل های امروزی و GUI

  ابداع کنندۀ واقعی : کمپانی Xerox PARC

آنچه در باورهاست : مایکروسافت برای اولین بار این سیستم را ابداع نموده است

 GUI مخفف Graphical user interface به معنی صفحه کار در کامپیوتر است که شکلها و آیکونها به جای نوشته‏ها در خدمت کاربر هستند. بسیاری از مردم این اختراع را ساختۀ مایکروسافت می‏دانند در حالیکه چنین نیست. این خود داستانی بلند دارد اما چکیدۀ آن بدیت ترتیب است : شرکت Xerox برای اولین بار کامپیوترهای Alto Personal را با عطف به ساختۀ Doug Engelbart ابداع نمود سپس Apple این ابداع را پیچیده تر نموده و در انواع پیشرفته تر ارائه نمود به طوری که اولین مدل آن در سال ۱۹۸۴ با نام Macintosh به بازار عرضه نمود. در این اثنا، مایکروسافت اولین نشخه از ویندوز را در سال ۱۹۸۵ ارائه نمود که به پیچیدگی مکینتاش نبود و همچنین به عنوان یک سیستم عامل منحصر عمل نکرده و نیاز به سیستم عامل MS-DOS داشت.

 ۲ - اتومبیل

 ابداع کنندۀ واقعی : کارل بنز

آنچه در باورهاست : برای اولین بار هانری فورد دست به اختراع اتومبیل زده است

 اگرچه سرشناسترین مهندسین آلمانی از جمله دایملر، میباخ و مارکوس همزمان بر روی پروژۀ اتومبیل مشغول به کار بودند، نهایتا کارل بنز این اختراع را نمایان نمود. وی برای اولین بار اتومبیل چهارچرخ که توسط بنزین قدرت می‏گرفت را در سال ۱۸۸۵ در آلمان، تحت لیسانس کمپانی بنز که دو سال قبل تر ثبت شده بود، رونمایی کرد. این اتومبیل که از لحاظ طراحی کاملا بی عیب و نقص بود و از روی مدلهای دیگر مهندسین الگو برداری نشده بود توانست نظر اکثریت را جلب نماید. اولین نمونه از محصول طراحی شدۀ کارل بنز در سال ۱۸۸۸ به فروش رفت.

 ۳ - تصویربرداری با اشعۀ ایکس

 ابداع کنندۀ واقعی : ویلهلم کنراد رونتگن

آنچه در باورهاست : ادیسون مخترع اشعۀ ایکس است

 در حالیکه این حقیقت دارد که ادیسون اولین دستگاه عکسبرداری استاندارد مخصوص پزشکی را به جهان عرضه نموده، اما این اولین نمونه از دستگاه تصویربرداری با اشعۀ ایکس نبوده است. در ۲۲ دسامبر ۱۸۹۵ استاد آلمانی فیزیک، ویلهلم رونتگن، تصویری از دست همسر خود را بر روی برگه مخصوص چاپ اشعه ایکس مشاهده نمود. دست همسر وی، اولین تصویری است که از بدن انسان توسط دستگاه اشعه ایکس گرفته شده است. این اختراع چنان مهم بود که آنرا اشعۀ رونتگن نیز می‏نامند.

 ۴ - تصاویر متحرک

 مخترع واقعی : لوئیس لا پرینس

باور غلط : توماس ادیسون مبدع آن بوده است

 اولین قطعه از تصاویر متحرک (فیلم بالا) توسط مخترع فرانسوی لوئیس لا پرینس در حالت ۱۲ فریم در ثانیه، در منزل جوزف و سارا وایتلی در وست یورکشیر انگلیس در ۱۴ اکتبر ۱۸۸۸ گرفته شده است. در این فیلم پسر لوئیس و چند نفر از نزدیکان وی وجود دارند که هر کدام پس از چندی به طور مشکوکی به قتل رسیدند. اولین مجموعه تصاویر متحرک ادیسون در سال ۱۸۸۹ ظاهر گردید (با نام Monkeyshines)

 5 - تلسکوپ

 مخترع واقعی : هانس لیپرشی (Hans Lippershey)

آنچه در باورهاست : گالیله کسی است که تلسکوپ را اختراع نموده است

 قدیمی ترین تلسکوپ در سال ۱۶۰۸ به نام هانس لیپرشی اختراع شده است. در این بین بسیاری دیگر از جمله زاخاریس جانسن و جاکوب متیوس مدعی بودند که آنها اولین کسانی هستند که تلسکوپ را اختراع نموده اند. تلسکوپ اختراع این سه نفر شامل یک عدسی محدب و یک عدسی مقعر چشمی بوده است. گالیله نیز در همان سال از روی این طراحیها، تلسکوپ خود را ساخت.

 ۶ - صدای ضبط شده

 مخترع واقعی : ادوارد لئون اسکات

باور غلط : توماس ادیسون مبدع آن بوده است

 توماس ادیسون در سال ۱۸۷۷ پنداشت که اختراع وی مبنی بر تلگراف صوتی ضبط شده (بوسیله فونوگراف) اولین مورد از صدای ضبط شده می‏باشد که به همت وی ساخته شده است، لذا آنرا در همان سال با نام فونوگراف (وسیله ای برای ضبط و پخش صداها) رونمایی نمود. اما دقیقا ۱۷ سال قبل از آن در سال ۱۸۶۰ ادوارد لئون اسکات، دستگاه فون اتوگراف را اختراع کرده بود. این دستگاه می‏توانست صداها را ضبط کرده اما هنگام پخش با مشکلاتی مواجه بود و دقیقا آنچه را که پخش شده بود، ارائه نمی‏داد.

 ۷ - لامپ روشنایی

 مخترع واقعی : هامفری دیوی

آنچه در باورهاست : توماس ادیسون مخترع لامپ است

 در سال ۱۸۰۲ آقای هامفری دیوی، اولین باتری قوی جهان را در رویال انستیتوی بریتانیا عرضه نمود. همچنین در آن سال وی اولین لامپ روشنایی را که توسط نواری از پلاتینیوم ساخته شده بود رونمایی کرد. اختراع وی چنان روشنایی نداشت که به کار اید و در حد همان اختراع باقی ماند. اما ۷۵ سال پس از آن توماس ادیسون تلاشهایی را در این زمینه انجام داد که نهایتا در سال ۱۸۷۹ اولین لامپ روشنایی به بازار عرضه شد.

 

۸ - رادیو

 مخترع واقعی : نیکلا تسلا

آنچه در باورهاست : گوگلیلمو مارکنی مخترع رادیو است

 مارکنی در سال ۱۸۹۵وسیله ای (رادیو) را در لندن معرفی نمود که آنرا اختراع خود می‏دانست در حالیکه این اختراع که همان رادیوی ۴ موج بود، قبلا توسط نیکلا تسلا و همکارانش ساخته شده بود. در آن سال تسلا ادعا نمود که توانسته است دستگاهی را که امواج را از مسافتهای دور دریافت می‏کند بسازد؛ اما هیچ گواهی مبنی بر ادعایش وجود نداشت. تسلا ادعا داشت "کار بر روی دستگاه دریافت امواج بیسیم در سال ۱۸۹۳ شروع شد اما من ۲ سال به تحقیق بر روی مدلهای مشابه و وسایل مانند این گذراندم..."

 ۹- هواپیما

 مخترع واقعی : ریچارد پیرس

باور همگانی : برادران رایت هواپیما را ساخته‏اند

 همه برادران رایت را به عنوان اولین سازندگان هواپیما می‏شناسند اما نه ماه پیش از اولین پرواز برادران رایت، در سال ۱۹۰۳ در کیتی هاوک، مخترع نیوزلندی، ریچارد پیرس قدمی مشابه را در این زمینه برداشته بود اما اختراع او نواقصی داشت از جمله عدم توانایی بال (به دلیل داشتن یک بال) و مواردی دیگر که این موارد منجر به این شد تا اولین هواپیمای قادر به پرواز واقعی توسط برادران رایت رونمایی شود.

 ۱۰ - اینترنت

  مخترع واقعی : پدران واقعی اینترنت، کسانیکه شبکه ARPANET را ساختند (وینتون سرف، لورنس رابرتس، لئونارد کلین راک، رابرت کان)

باور غلط : مخترع اینترنت ال گور بوده است

 البته ال گور خود می‏گوید : من اینترنت را اختراع نکردم اما حین خدمت در کنگره امریکا، ایدۀ آن به ذهنم خطور کرد.

وینتون سرف متولد ۱۹۴۳، دانشمند علوم کامپیوتری است که وی را پدر اینترنت نیز لقب داده‏اند. وی به همراه دوستان خود که اسامی آنها در بالا آمد، اولین زنجیره‏های ARPANET را رقم زدند و بدین ترتیب اینترنت ابداع شد.( اینترنت شبکه ای غیرمتمرکزبه نام ARPANET بود که در واقع برای ایمن شدن و سهولت ارتباط بین گروهها در صورت حملۀ هسته ای توسط وزارت دفاع امریکا بوجود آمد.)

وقت ناراحتی پول بشمارید !

 

شبکه خبر : بررسی پژوهشگران نشان می دهد که شمردن پول، روحیه انسان را بالا می برد حتی اگر پول متعلق به خودش نباشد

 

 

نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد به یادآوردن پول هایی که در گذشته هزینه کرده ممکن است باعث افزایش غم و اندوه انسان شود

 پژوهشگران معتقدند معامله کردن با پول و فکرکردن به آن می تواند دردها یا احساس تنهایی فرد را کاهش دهد. روانشناسان به افرادی که احساس درد و تنهایی می کنند توصیه کردند زمانی که احساس ناامیدی، و غم و اندوه می کنند پول بشمارند و اگر پول نداشتند پول دیگران را بشمارند

 

پژوهشگران بر این باورند فکر کردن به پول یا معامله کردن با پول، روحیه انسان را بالا می برد و نگرانی او را رفع می کند. همچنین شمردن پول اعتماد به نفس انسان را افزایش می دهد

 

پژوهشگران در آزمایش های خود از 84 دانشجوی چینی دریافتند که بازی با پول انسان را خسته نمی کند بلکه روحیه او را تقویت می کند

پنج حقیقت جالب درباره عدد "پی"

 عدد مشهور 3.14 یا همان عدد "پی" در پیچیده ترین حالت عددی خواهد بود که تا کنون دو هزار و 700 بیلیون رقم اعشار برای آن محاسبه شده است اما نشریه نیوساینتیست پنج وجه دیگر این عدد را نیز به مناسبت روز عدد پی آشکار کرده است.

 ریاضیدانان هر سال در 14 مارچ روز عدد پی را گرامی می دارند. روزی که به احترام محاسبه اولین اعشار عدد مشهور 3.14 نامگذاری شده است. شاید همه بدانند که عدد پی نسبت محیط دایره به قطر آن را تعیین می کند اما حقایق ناآشناتری درباره این پدیده ریاضی نیز وجود دارد که در ادامه به پنج مورد از آنها اشاره خواهد شد.

 عدد پی در آسمان

 شاید ستاره های آسمان الهام بخش یونانیان باستان بوده اند اما یونانیان هرگز از این نقاط درخشان برای محاسبه عدد پی استفاده نکرده اند. رابرت ماتیوز از دانشگاه استون به منظور انجام این محاسبه اطلاعات نجومی و اخترشناسی را با نظریه اعداد ترکیب کرد. وی از این حقیقت که برای هر مجموعه بزرگ از اعداد اتفاقی احتمال اینکه هر دو عدد با یکدیگر هیچ وجه مشترکی نداشته باشند، عدد 6 تقسیم بر عدد پی به توان دو خواهد بود، استفاده کرد. ماتیوز فاصله فضایی میان 100 نمونه از درخشانترین ستاره های آسمان را محاسبه کرده و آنها را به یک میلیون جفت از اعداد تصادفی تبدیل کرد که در حدود 61 درصد از آنها هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر نداشتند. با این مطالعات ماتیوز توانست مقدار عدد پی را تا 3.12772 محاسبه کند که 99.6 درصد صحیح است.

 عدد "پی" مانند رودخانه ها به زمین باز می گردد

 عدد پی بر روی زمین نیز فعالیتهایی را به عهده دارد. این عدد می تواند مسیر رودخانه های پیچ در پیچی مانند آمازون را محاسبه کند. میزان پیچ و خم یک رود به واسطه انحراف آن از مسیر مستقیم تا منبع آب رود شرح داده می شود و عدد پی نشان می دهد یک رودخانه متوسط دارای انحراف مسیری در حدود 3.14 است.

 "پی" تنها عددی است که الهام بخش ادبیات بوده است

 "الکس بلوز" روزنامه نگار در کتاب جدید خود با نام "ماجراجوییهای الکس در سرزمین اعداد" شرح می دهد چگونه عدد پی توانسته است الهام بخش شکلی از نگارش خلاقانه به نام Pilish شود. با استفاده از این شیوه اشعاری نگاشته می شوند که تعداد حروف واژه های متوالی در آن با کمک عدد پی تعیین می شوند. یکی از مشهورترین اشعاری که به این سبک سروده شده است Cadaeic Cadenza نام دارد که توسط "مایک کیث" نوشته شده است. وی در عین حال کتابی 10 هزار کلمه ای را نیز با کمک این تکنیک نگاشته است.

 برچسب‌ها: فروش برگ سمی دیفن باخیا, فروش گیاه کاستور, فروش خرزهره, سم خرزهره, فروش برگ سمی خرزهره
ادامه مطلب
[ دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ پرورش,فروش,جمع آوری,تولید,سرمایه گذاری ]
<< مطالب جدیدتر    ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هر سئوالی از طبیعت جواب آن نزد ماست
با پرداخت هزینه مشاوره میتوانید برای ایجاد انواع پرورشهای جدید و صنایع کوچک و مشاغل جدید و زود بازده در زمینه های تخصصی کشاورزی.جانوری.برای سرمایه گذاری اندک و کسب درامد در زمینه های معرفی شده جدید تماس بگیرید{البته برای خیلی از مشاغل جدیدی که در وبلاگ ما نیست میتوانید هزینه مشاوره بدهید و مشاغل جدید را دریافت نمایید} توضیح و مشاوره در مورد مشاغل جدید در ایران در محیط های خانگی و کارگاهی و صنعتی برای اشتغال زایی و کسب درامد هدف اولیه ما ایجاد اشتغال میباشد

تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
محصولات و خدمات مشاوره ای در زمینه:
پرورش وزغ.پرورش قورباغه.پرورش قارچ.پرورش انواع گیاهان.پرورش تخصصی جلبک.پرورش حشرات.عنکبوت. تولیدانواع تله برای حیوانات اهلی.تولید انواع روغن های گیاهی و فاورده های گیاهی منطبق با کشورهای مدرن,پرورش انواع ماهی های زینتی و خوراکی برای مقاصد صادرات

برای رشته های کشاورزی ,زراعت,گیاه شناسان و گیاه پزشکان:

اوکالیپتوس خشک و تر وپودر اکالیپتوس و
عصاره جلبک دریایی،جلبک قهوه‌ای ,انواع جلبک های سبز
تهیه قارچ ترافل و دنبلانtruffle,انواع کاکتوس,هندوانه ابوجهل.جلبک های دریایی
انواع حشرات,افات

فروش اطلاعات پرورش سگ و گربه نژادهای خالص
سگ های شکاری سگهای نگهبان و نگهداری و پرورش خرگوشهای وارداتی
اطلاعات اموزش سگ و گربه
فروش انواع ملخ,فروش انواع سوسکها
اسلاید هاو لام های متنوع از حشرات
فروش انواع قورباغه ها و دوزیستان پرورش داده شده
انواع موش‌های بیابانی تکثیر شده انواع موشها و رت های ازمایشگاهی ،انواع خفاشهای در اسارت تکثیر شده اتاله,در الکل,زنده انواع پروانه ها /کرم شبتاب و ...

برای محققین و طبیعت گردان:
روش تهیه اسکلت جانوران,تله پرندگان اهلی,فروش.,تله گربه,فروش خرگوش ,فروش تله پرندگان اهلی,تله زنبور های وحشی,

با ماو کارشناساس ما تماس بگیرید
09306131008

در قسمت عناوین مطالب بالای وبلاگ چند هزار مقاله موجود است

هر سئوالی در مورد مشاغل جدید دارید یا حل ایرادات کار جدیدی خود,جواب آن نزد ماست
اگر فکر میکنید طرحی جدید دارید که نو میباشد و در مورد پیاده سازی آن مشکل دارید برای ایراد یابی قبل از سرمایه گذاری و ارایه نکاتی طلایی در هر زمینه از تخصص کارشناسان ما بهره مند شوید
تلفن تماس:
09306131008
ایمیل:
antidote2014@gmail.com
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
تهیه (3673)
فروش (3623)
انواع (2999)
تولید (2977)
ارسال (2685)
پرورش (731)
وسایل (526)
روش (456)
اموزش (410)
عکس (360)
کتاب (349)
ویژگی (264)
خرید (198)
گیاه (145)
حشرات (139)
گونه (132)
کنترل (124)
عقرب (108)
حشره (102)
کاشت (86)
شاخک (80)
مار (73)
نوع (69)
کبرا (68)
تور (67)
کشت (64)
جلبک (63)
سم (62)
سمی (60)
بَت (59)
افعی (59)
بَط (59)
بذر (54)
سوسک (53)
طلحه (53)
یله (53)
شستن (48)
ساخت (47)
گندم (46)
موش (44)
خاک (43)
ماهی (43)
زهر (42)
کژدم (42)
سر (42)
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت